Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.kith.no Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.kith.no Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.kith.no Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

2 Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker –Tjenestebasert adressering Primærleger, private spesialister, tannleger –Adressering til person

3 HER-id HER-id identifiserer den tjenesten eller personen (kommunikasjonsparten) som du skal samhandle elektronisk med i helsevesenet. Gjennom oppslag i Adresseregisteret får du tilgang til nødvendig adresseinformasjon for å kunne sende e-meldinger, samt kontaktopplysninger (postadresse, telefonnummer, hjemmeside mv.) HER-id er den eneste entydige og autoritative identifikasjonen av roller i helsevesenet. Annebeth Askevold

4 Kommunikasjonspart En kommunikasjonspart er en enhet ved en virksomhet, for eksempel: –En lege ved legekontor –En tjenestetype ved et helseforetak –En tjenestetype i en kommune Det registreres et sett med kontaktopplysninger til en kommunikasjonspart –Opplysninger kan oppgis på virksomhetsnivå og arves til enhetsnivå eller oppgis spesifikt på enhetsnivå –Kontaktopplysninger som er registrert på enhetsnivå overstyrer informasjon som er oppgitt på virksomhetsnivå

5 Minimumskrav for kommuner Alle kommuner skal ha minimun 3 tjenesteadresser –Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg –Legetjeneste, pleie- og omsorg –Saksbehandler pleie, omsorg, rehab Disse tjenesteadressene vil vanligvis ha samme EDI- adresse da de går til samme EPJ-system Det er viktig at alle kommuner oppretter disse tre tjenesteadressene, men de kan opprette flere adresser –PLO-systemene har tilrettelagt for å kunne styre tilgang basert på tjenesteadressene –EPJ sykehus har tilrettelagt for forhåndsvalgt tjenestetype for PLO-meldingene som kan overstyres.

6 Annebeth Askevold Utskrivningsrapport Pasienten tilhører sykehjem A A C B

7 Minimumskrav til avsender og mottakerinformasjon i en melding Organisasjonsnummer fra enhetsregisteret Visningsnavn (navnet som virksomheten ønsker at skal vises i adresselister – visningsnavn kan være forskjellig fra offisielt navn tilhørende organisasjonsnummeret) Navn på tjenestetypen (gjelder for kommuner) HER-id til kommunikasjonsparten Merk: opplysninger om kontaktpersoner og ansvarlig avdeling/enhet ligger ikke på avsender/mottakernivå, men sammen med øvrig informasjon i meldingen.

8 Tjenestebasert adressering Presis adressering er viktig for å sikre at informasjonen kommer frem til riktig mottaker. Tjenestebasert adressering er en måte å definere kommunikasjonsparter basert på tjenesten som ytes. –Robust måte å definere kommunikasjonsparter på –Tjenestetilbudet mer stabilt enn intern organisering i kommune/helseforetak. –Tjenestebasert adressering sikrer også en standardisert måte å navngi kommunikasjonsparter på. Lik registreringsmetodikk for like typer virksomheter vil bidra til at lik adressering i hele landet –For eksempel vil sykehus som samhandler med mange kommuner ikke ha behov for å kjenne intern organisering til den enkelte kommune

9 Muligheter med tjenestebasert adressering Oppfølging Tjenesteadressen sikrer at en meldingen kommer til rett saksbehandler- eller tjenestevirksomhet –selv om pasienten har flyttet eller skiftet tjenesteyter, for eksempel flyttet fra sykehjem A til sykehjem B –Melding legger seg automatisk på riktig pasient/bruker, og da vil alle som har oppfølgingsansvar for denne pasient/bruker se at det er kommet inn en ny melding –Navn på avdeling/behandlingssted meldingen sendes fra (et spesifikt sykehjem, en sykehusavdeling etc), telefonnummer, navn på kontaktpersoner ligger sammen med det faglige innholdet i meldingen og behøver ikke å ligge på avsender/mottakernivået. –Enklere vedlikehold i Adresseregisteret siden personer og intern organisering ikke registreres som kommunikasjonsparter

10 Muligheter med tjenestebasert adressering Tilgangskontroll Tjenestebasert adressering åpner for at EPJ-systemene kan tilrettelegge for tilgangskontroll basert på mottakeradressen. De fleste PLO-systeme har tilrettelagt for å kunne styre tilgangsrettigheter basert på tjenestetype. –Eksempel 1: Melding adressert til tjenesten Psykisk kommunehelsetjeneste kan synliggjøres kun for de som jobber innefor psykisk helse og har ansvar for denne pasienten. –Eksempel 2: Meldinger adressert til Saksbehandler pleie, omsorg, rehab varsles direkte hos saksbehandler og denne avgjør når og hvordan sykepleietjenesten skal involveres. Egne rutiner kan utarbeides for å sikre oppfølging av viktig informasjon også helger/kveldstid/natt –Interne rutiner for oppfølging og varsling av innkomne meldinger må utarbeides/settes opp av den enkelte kommune, men tjenestebaserte adresser gir gode muligheter for å sette opp gode varslingsrutiner basert på tjenesteadressen

11 Muligheter med tjenestebasert adressering Plassering i riktig fagsystem En kommune har ofte ulike fagsystem Tjenester som har separate EPJ-system kan adresseres til separate EDI-adresser som igjen vil sikre at meldingen kommer inn i riktig fagsystem basert på tjenesteadressen Eksempel på intern inndeling med fiktive edi-adresser EPJ-systemTjenesteadresseEDI-adresse (fiktive) PLO-systemSykepleietjeneste, pleie- og omsorgPlo.osl@edi.nhn.no Legetjeneste, pleie- og omsorg Saksbehandler pleie, omsorg, rehab Fysioterapitjeneste HelsestasjonssystemHelsestasjons- og skolehelsetjenesteHs.osl@edi.nhn.no LegesystemLegevaktstjenesteLv.osl@edi.nhn.no LegesystemFengselshelsetjenesteFh.osl@edi.nhn.no SosialsystemSosialkontorthjenesteSosi.osl@edi.nhn.no

12 Forutsetninger for bredding Alle må kunne bruke HER-id på kommunikasjonsparter. –Spesielt primærlegeleverandørene opplever utfordringer med at ikke alle kan håndtere mottak av meldinger fra leger som benytter HER-id Spesialisthelsetjenesten må kunne sende og motta meldinger med tjenestebaserte adressater –Innføring av tjenestebaserte adresser i Spesialitshelsetjenesten er ikke en forutsetning for bredding, men det forutsettes at de har kommunikasjonsparter som benytter HER-id

13 Utvidet bruk av PLO-meldinger Den neste foilen viser hvordan PLO-meldinger som i fag benyttes mellom kommune og fastlege kan dekke et behov for kommunikasjon med spesialisthelsetjenetsen. Bruken forutsetter at EPJ sykehus implementerer meldingen Medisinske opplysninger. 90% av meldingen er allerede implementert gjennom utskrivningsrapporten da det er mye gjenbruk av de samme XML- strukturene.

14 Forslag til utvidet bruk av PLO-meldinger Samhandling lege - sykehus –Ettersende oppdatert sykehistorie/helsestatus/ medisinliste for pasienter som han er fastlege for, men som er blitt lagt inn av en annen lege på legevakt. –purring på tidligere innsendt henvisning forverring i helsetilstanden, fastlege uenig i ventetid på vurdering/ behandling –etterlyser tilbakemelding på henvisning –avbestilling av time/ innleggelse for pasient på venteliste pasienten frisk igjen /ønsker ikke behandling av andre grunner –innleggelsesskriv fra innleggende ved øyeblikkelig-hjelp- innleggelse (eg. en spesialvariant av henvisning?) Medisinske opplysninger Forespørsel Dialogmelding Medisinske opplysninger

15 Annebeth Askevold Takk for oppmerksomheten! KITH AS Sukkerhuset 7489 Trondheim firmapost@kith.no www.kith.no Tel 73 59 86 00 Fax 73 59 86 11 www.kith.no Kina prosjektmøte 2010-06-22 / Jim J. Yang Takk for oppmerksomheten! KITH AS Sukkerhuset 7489 Trondheim firmapost@kith.no www.kith.no Tel 73 59 86 00 Fax 73 59 86 11 www.kith.no KITH AS Postboks 6285 Sluppen 7489 Trondheim firmapost@kith.no www.kith.no Tel 73 59 86 00 Fax 73 59 86 11


Laste ned ppt "Www.kith.no Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google