Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsedirektoratets forventninger: Hvor bør kommune- og spesialisthelsetjenesten være i 2015? Sykepleierforbundets fagseminar om forebyggende helsearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsedirektoratets forventninger: Hvor bør kommune- og spesialisthelsetjenesten være i 2015? Sykepleierforbundets fagseminar om forebyggende helsearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsedirektoratets forventninger: Hvor bør kommune- og spesialisthelsetjenesten være i 2015? Sykepleierforbundets fagseminar om forebyggende helsearbeid i et fremtidsperspektiv. Oslo Kongressenter, Folkets Hus Anders Smith, seniorrådgiver/lege.

2 | NSF | 2 Forventninger: idealer eller realiteter?

3 | NSF | 3 Idealene er i hvert fall ikke nye:

4 | NSF | 4

5 | NSF | 5 Og i mellomtiden har vi hatt denne:

6 | NSF | 6 Det ”lille” og det ”store” folkehelsearbeidet (kfr. 10 – 90-regelen)

7 | NSF | 7 Hva er kommunehelsetjenesten? Er det summen av alt det som listes opp i kommunehelsetjenesteloven § 1- 3? 1. Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte... a) miljørettet helsevern b) helsestasjonsvirksomhet c) helsetjenester i skoler d) opplysningsvirksomhet e) fengselshelsetjeneste 2. Diagnose og behandling.. 3. Medisinsk hab. og rehab. 4. Pleie og omsorg 5. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner

8 | NSF | 8 Dette har også vært ansett som en helsetjeneste: Kommunehelsetjenesteloven § ledd: det å ha oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan virke inn på denne 2. ledd: medvirkning overfor andre

9 | NSF | 9 Vil det være slik i fremtiden, også? Miljørettet helsevern er en del av kommunens folkehelsearbeid. Dette generelle perspektivet tilsier derfor at: det vil være riktigere å si at miljørettet helsevern er en kommunal tjeneste Er arbeid med helsestatistikk en helsetjeneste? Tilsvarende kan vi si at dette også er en del av kommunens generelle folkehelsearbeid

10 | NSF | Oktober 2010: Tre virkemidler i samhandlingsreformen

11 | NSF | 11.

12 | NSF | 12 Det innebærer at kommunehelsetjenesteloven går over i historien …..

13 | NSF | 13

14 | NSF | 14

15 | NSF | 15

16 | NSF | 16 Forslaget til ny folkehelselov legger opp til at kartet vil se slik ut: Folkehelsearbeid Kommunale helse- og omsorgs- tjenester Fylkeskom- munens opp- gaver og an- svar Kultur Vei Grunn- skole Frivillighet PolitiFiskeri Landbruk Arbeid Miljø Nav Kommunalt miljørettet helsevern og arbeid med helsestatistikk Spesialist- helsetjenesten

17 | NSF | 17 Miljørettet helsevern som egen kommunal tjeneste? Det betyr ikke at denne tjenesten skal være uten medisinsk utdannet personell (kfr. ny folkehelselov § 28 om samfunnsmedisinsk kompetanse). Det innebærer at vi beholder kommunelegen. Kommunalt miljørettet helsevern Kommunalt miljørettet folkehelsearbeid ?

18 | NSF | 18 Hvorfor ny folkehelselov nå ? Bernt-utvalgets innstilling fra 2004: ønsket om å lage en felles helse- og sosial-lov (felles helse- og omsorgslov) Fylkeskommunen fikk fra 1. januar 2010 ”Lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet” (”Folkehelseloven”) Generelt behov for å tydeliggjøre folkehelsearbeidet Redusere sosial ulikhet i helse

19 | NSF | 19 Men hvor skal grensen gå mellom en helse- og omsorgslov på den ene siden og en folkehelselov på den andre?

20 | NSF | 20 Individ- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid Fylkeskommunen→ = ”Folkehelselov” = Dagens kommunehelse- tjenestelov Befolknings/ grupperettet helsefrem- mende og forebyggende arbeid ↓ Individrettet arbeid Dagens situasjon:

21 | NSF | 21 Individ- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid Fylkeskommunen→ Staten (dep./direk- torater) → = Folkehelselov = Helse- og omsorgslov Befolknings/ grupperettet helsefrem- mende og forebyggende arbeid ↓ Individrettet arbeid Er det slik grensedragningen bør være? D.v.s at alt befolkningsrettet/grupperettet helsefremmende og forebyggende arbeid skal omfattes av folkehelseloven og alt individrettet arbeid av helse- og omsorgsloven?

22 | NSF | 22 Individ- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid Fylkeskommunen→ Staten (dep./direk- torater) → = Folkehelselov = Helse- og omsorgslov Befolknings/ grupperettet helsefrem- mende og forebyggende arbeid ↓ Individrettet arbeid Eller er det slik at individrettet helsefremmende og forebyggende arbeid også bør omfattes av ny folkehelselov? Eller bør folkehelseloven også omfatte det individrettede helsefremmende og forebyggende arbeidet?

23 | NSF | 23 Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid Fylkeskommunen→ Staten (dep./direk- torater) → = Folkehelselov = Helse- og omsorgslov Befolknings/ grupperettet helsefrem- mende og forebyggende arbeid ↓ Eller er det slik at noe av det individrettede helsefremmende og forebyggende arbeidet bør hjemles i folkehelseloven mens andre deler av det samme arbeidet hjemles i ny helse- og omsorgslov? Individrettet helsefr. og forebyggende arbeid Individrettet arbeid

24 | NSF | 24 Hvilken lov skal regulere det individrettede helsefremmende og forbyggende arbeidet?. Men uansett er det kommunen som har ansvaret! Kommunalt ansatt/ tilknyttet personell må kunne brukes på begge lovområdene FolkehelselovenHelse- og omsorgsloven Systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid Individuelt behov for helsefremmende eller forebyggende tiltak Individrettet arbeid

25 | NSF | 25 Hva skal kommunalt miljørettet helsevern (kommunalt miljørettet folkearbeid) bestå i? Ny folkehelselov § 4: Medvirkning overfor andre myndigheter, frivillige organisasjoner og virksomheter § 5: Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer § 6: Helse i planlegging, helseopplysning (d.v.s bidra til bruk av strukturelle og pedagogiske virkemidler) § 7: Myndighet og oppgaver overfor virksomheter og eiendommer

26 | NSF | 26 Hva skal helse- og omsorgstjenesten bidra med i det helsefremmende og forebyggende arbeidet?

27 | NSF | 27 Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid Fylkeskommunen→ Staten (dep./direk- torater) → = Folkehelselov = Helse- og omsorgslov Befolknings/ grupperettet helsefrem- mende og forebyggende arbeid ↓ Individrettet helsefr. og forebyggende arbeid Individrettet arbeid

28 | NSF | 28 Ansatte som til daglig arbeider med individuelle helse- og omsorgstjenester, må også bidra til det systematiske helsefremmende og forebyggende arbeidet, slik som i helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. FolkehelselovenHelse- og omsorgsloven Systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid Individuelt behov for helsefremmende eller forebyggende tiltak Individrettet arbeid

29 | NSF | 29 Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid Fylkeskommunen→ Staten (dep./direk- torater) → = Folkehelselov = Helse- og omsorgslov Befolknings/ grupperettet helsefrem- mende og forebyggende arbeid ↓ Ansatte som til daglig arbeider med individuelle helse- og omsorgstjenester, må også bidra til det systematiske helsefremmende og forebyggende arbeidet ved at de skal avgi statistikk og ellers bidra med opplysninger som kan ha verdi for det helsefremmende og forebyggende arbeidet Individrettet helsefr. og forebyggende arbeid Individrettet arbeid

30 | NSF | 30 Hva kan eller bør fastlegen bidra med av helse- fremmende og forebyggende arbeid? Har fastlegen et populasjonsansvar? Og hvordan ivaretas det eventuelt?

31 | NSF | 31 TNTN T = antall personer som oppsøker eller ber om hjelp fra legen pr. år N = antall personer på fastlegens liste (= fastlegens ”populasjon”)

32 | NSF | 32 Eksempel: - En fastlege har 1500 personer på sin liste. Han/hun har kontakt med 900 av dem i løpet av et år. - Hva vet fastlegen om de 600 som det ikke har vært kontakt med i løpet av året? - Burde fastlegen vite noe om disse 600, også, eller i hvert fall noen av dem?

33 | NSF | 33 Samhandlingsmeldingens forslag til løsninger – allmennlegetjenesten og legevakt Veksten i legetjenester skal i hovedsak komme kommunene til del Bedre tid for prioriterte pasientgrupper og styrking av allmennmedisinske offentlig oppgaver Knytte fastlegene tettere styringsmessig til kommunen Innføre funksjons- og kvalitetskrav til fastlegene Vurdere om legevakt skal inngå i de allmennmedisinske offentlige oppgaver Styrke vurderingskompetansen til legevaktsleger (og fastleger)

34 | NSF | 34 Mye om styring… Fastlegene organisert annerledes enn de øvrige tjenesteutøverne i kommunene Dette er ikke en særskilt problemstilling for Norge!

35 | NSF | 35 Ikke i 2015 heller?.

36 | NSF | 36 Spesialisthelsetjenestens bidrag til folkehelsearbeidet er hjemlet i Lov om spesialisthelsetjenesten: § 1-1 Lovens formål, punkt 1: Lovens formål er særlig å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning § 6-3 Veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.

37 | NSF | 37 Når det gjelder folkehelsearbeid, sier folkehelseloven lite ekstra om samarbeidet mellom foretak og kommune(r) ”De regionale helseforetakene har med utgangspunkt i egen virksomhet en rolle i arbeidet med å følge utviklingen i sykdomsbildet i regionen og i nærområdene. Overvåking av epidemiologiske forhold vil være et viktig grunnlag for forebyggende tiltak. For eksempel var det Sykehuset Østfold som oppdaget og gjorde kommunene Fredrikstad og Sarpsborg oppmerksom på legionellaepidemien i mai 2005.”

38 | NSF | 38 Børge Ytterstad og John Snow..

39 | NSF | 39 I 2015: har vi da fått med oss ”alt”? Hva lærte vi av luftforurensningen i Bergen i januar 2010? Hva lærte vi av Vest-Tank eksplosjonen i Gulen i mai 2007? Har vi funnet noen andre enn ”bukken” til å passe havresekken når det gjelder skoler og barnehager? Er det andre som fører tilsyn med folkehelsearbeidet? Vi bør ha brutt ned noe av murene mellom bedriftshelsetjenesten og de kommunale tjenestene


Laste ned ppt "Helsedirektoratets forventninger: Hvor bør kommune- og spesialisthelsetjenesten være i 2015? Sykepleierforbundets fagseminar om forebyggende helsearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google