Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| 1 Helsesøsterkongress i Kragerø 24. – 26. april 2012 Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Samhandlingsreformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| 1 Helsesøsterkongress i Kragerø 24. – 26. april 2012 Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Samhandlingsreformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 | 1 Helsesøsterkongress i Kragerø 24. – 26. april 2012 Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Samhandlingsreformen og nytt lovverk

2 | 2 Kronisk syk Fra reparasjon til forebygging Framtid I dag ForebyggingTidlig fase Kostnader Komplikasjoner Fødsel Diagnose Psykiske lidelser, rus, overvekt,KOLS diabetes.. Død

3 | 3 Hovedbudskap samhandlingsreformen Fremme helse og forebygge sykdom Et helhetlige og sammenhengende tjenestetilbud En helsetjeneste av god kvalitet, høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker. Nær der folk bor - i kommunene Mer brukerinvolvering

4 | 4 Sikre kvalitet og bærekraft 09.07.20144 Utfordrings- bildet; Vi må gjøre endringer!

5 | 5 Nasjonal helse- og omsorgsplan om helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentral i det helsefremmende og primærforebyggende arbeidet. Det er viktig at tjenesten har kompetanse som kan ivareta de oppgaver som er tillagt helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Det er ønskelig at kommunene fortsetter styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten og at tilgjengeligheten økes ved at kapasiteten bygges ut. Kompetansen må rettes mot lokale utfordringer Legge til rette for tverrfaglig samarbeid 5

6 | 6 Virkemidler 09.07.20146 Organisatoriske Faglige Økonomiske Rettslige

7 | 7 Lovverket før og etter 01.01.2012 Helse- og omsorgslov7 Lov om sosiale tjenester Lov om kommunehelsetjenester Lov om fylkeskommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet Helse- og omsorgstjenesteloven Folkehelseloven 7

8 | 8 Helse- og omsorgstjenesteloven Loven skal tydeliggjøre kommunens ansvar for befolkningens helse §1-1 Lovens formål 1. Forebygge, behandle og legge til rette for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. 2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. §3- 2 Kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester: 1 Helsefremmende og forebyggende tjenester herunder: - a ) helsetjenester i skoler - b ) Helsestasjonstjeneste 2. Svangerskap og barselomsorgstjeneste

9 | 9 Helsefremmende og forebyggende arbeid Kommunen skal sørge for egne helsefremmende og forebyggende tjenester Forebyggende innsats skal være en del av alle kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Forebygging er en del av forsvarlige helse- og omsorgstjenester

10 | 10 Kommunens ”sørge-for-ansvar” Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får nødvendige helse- og omsorgstjenester (§ 3-1, 1 ledd) Tydelig ansvarsplassering, uten at kommunen pålegges bestemte måter å organisere tjenesten på (§ 3-1, 2 ledd) Gjelder alle pasient- og brukergrupper/lidelser (§ 3-1, 2 ledd) Ansvaret innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten slik at tjenestens innhold og omfang er i samsvar med fastsatte krav (§ 3-1, 3 ledd)

11 | 11 Krav om forsvarlighet kapittel 4  Tjenester som ytes skal være forsvarlige, § 4-1  Kommunen skal tilrettelegge tjenesten slik at: a. Pasient/bruker gis helhetlig og koordinert tjenestetilbud b. Pasient/bruker gis verdig tjenestetilbud c. Tjenesten og personell blir i stand til å overholde lovpålagte plikter d. Tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene  Kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kommunens plikt i forhold til siste strekpunkt (fagkompetanse)  Systematisk krav til kvalitetsforebedring og pasient- og brukersikkerhet. (§ 4-2) 11

12 | 12 Utdanning og forskning Undervisning og praktisk opplæring videre- og etterutdanning, (§ 8-1 og § 8-2) Viderefører gjeldende rett Forskning (Ny bestemmelse) ”Kommunene skal medvirke til og tilrettelegge for forskning i den kommunale Helse og omsorgstjenesten” Ikke finansiere forskning Må gjøre noe aktivt - kan selv velge hva Eksempler: Lage plan, utgi data, skaffe oversikt over forskning, inngå samarbeid

13 | 13 Profesjonsnøytral lov Systematisk kvalitetsarbeid Bruk lovverket: helsepersonelloven§ 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. Bruk internkontroll og meld avvik

14 | 14 Ny Pasient og brukerrettighetslov Brukernes rettigheter samles og videreføres i ny lov: Felles saksbehandlingsregler, klageordning og klage- og tilsynsinstans ( Fylkesmannen) Kommunen skal sørge for pasienters og brukeres innflytelse Skal drive systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient og brukersikkerhet.

15 | 15 Folkehelseloven - hovedtrekk Loven gjør det klart at befolkningens helse er fellesskapets ansvar Loven regulerer folkehelsearbeid på alle forvaltningsnivåer og i alle sektorer. ”Helse i alt vi gjør!” Loven gir føringer om arbeidsform: oversikt – plan – tiltak (det systematiske folkehelsearbeidet) Samordning Bedre helseberedskap ved miljøhendelser 15 Folkehelseloven

16 | 16 Det systematiske folkehelsearbeidet Kommunen skal identifisere sine folkehelseutfordringer (§ 5) En drøfting av utfordringene skal inngå som grunnlag for planstrategi (§ 6 første ledd) Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplan (§ 6 annet ledd) Skal iverksette nødvendige tiltak, med alle de virkemidler kommunen har (§§ 7 og 4) 16

17 | 17 Økonomiske midler knyttet til folkehelse og forebygging 255 mill til styrking av folkehelse og forebygging - frie inntekter til kommunene 10 mill til Samhandling i plan 19,205 mill til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 50 mill til å utvikle fastlegeordningen 6,9 mill tilskudd til å etablere frisklivssentraler 33,4 mill til fysisk aktivitet

18 | 18 IS-1/2012 Rundskriv Styrking av samhandlingen mellom ulike nivåer og tjenester. At kommunene sørger for en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste inkludert helsestasjon for ungdom som oppfyller lov og forskrift og følger anbefalt program. Helsestasjonen må være tilgjengelig for målgruppen gravide, barn og unge 0-20 år og deres foreldre slik at både høy vaksinasjonsdekning og dekningsgrad på helsekonsultasjoner blir ivaretatt. For at skolehelsetjenesten i grunn- og videregående skole skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud til barn og unge, anbefales det lokalisering på skolene med regelmessige åpningstider. At kommune sørger for at foreldrene får tilbud om hjemmebesøk etter fødsel i tråd med forskrift. www.helsedirektoratet.no/publikasjoner

19 | 19 Noen momenter vi tror må til for å lykkes! Forebygging og tidlig intervensjon må ha en tydeligere forankring i kommunale planer og budsjetter Kapasitet og kompetanse Krever systematisk og langsiktig innsats Bruk lovverket Kommunen må ha gode rutiner for internkontroll og avvikshåndtering for å oppretthold det unike helsetilbudet i helsestasjon og i skoler. Synliggjør effekten av det helsefremmende og forebyggende arbeidet – dokumentasjon Tverrfaglig samarbeid

20 | 20 Nytt fra Helsedirektoratet 09.07.2014 || 20

21 | 21 Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i Tildelingsbrev 2012 Helsedirektoratet skal gjennomgå: Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med sikte på en revisjon. Samt oppdatere veileder for tjenesten

22 | 22 Hva må forbedres i tjenesten Konkretisere krav til tjenesten i tråd med lovverket Kommunens ansvar slik at de sørger for bedre styring med tjenesten gjennom internkontroll Sikre en faglig forsvarlig tjeneste i tråd med lov, faglige retningslinjer, nasjonalt anbefalt program Bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse ( kontinuitet og tilgjengelighet) Ivareta det helsefremmende og forebyggende perspektivet samt avdekking og oppfølging av brukere med særlig behov Sikre hensiktsmessig tverrfaglig samarbeid Sørge for at målene i samhandlingsreformen gjenspeiles i tjenesten. I tillegg må: Statistikken må forbedres IKT-krav Verktøy for å bidra til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse i barn og ungepopulasjonen for å kunne planlegging og iverksetting av helsefremmende og forebyggende tiltak

23 | 23 Utvidet nyfødtscreening Fra 1. mars 2012 er nyfødtscreeningen utvidet til å gjelde 23 sykdommer i tillegg til utredning for hørselstap. Undersøkelsen tas på den samme blodprøven som tidligere og forutsetter at foreldrene har fått informasjon om og samtykker til undersøkelsen Svært få barn ( ca ett av tusen) blir født med de sykdommene det undersøkes for – men for de barna det gjelder er det veldig viktig at sykdommen oppdages tidlig www.oslo-universitetssykehus.no/nyfodtscreeningen

24 | 24 St. meld. nr. 12 (2008-2009) En gledelig begivenhet – en sammenhengende svangerskaps- fødsels- og barselomsorg Retningslinjer for barselomsorgen er under utarbeidelse:  Omhandler faglige spørsmål  En tydelig fordeling av oppgaver og ansvar  Forpliktende samhandling mellom tjenestenivåene  Individtilpasset barselomsorg ved fødeinstitusjonene  Individtilpasset barselomsorg ved helsestasjon.  Høring i løpet av 2012  Ferdigstilles i 2013 Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen fra 2005 skal revideres.

25 | 25 | Manifest mot mobbing 2011-2014 Helsedirektoratet er manifestpartner. Utformer nå 4 års plan for sitt arbeid. Skolehelsetjeneste, helsestasjon og helsestasjon for ungdom som hovedmålgruppe og sentrale samarbeidspartnere i denne perioden. Perspektiv: forebyggende og helsefremmende Kampanje hvert år i uke 36. Fokus for 2012: vennskap. ”Voksne skaper vennskap” Har dere idéer til vårt arbeid sentralt som kan hjelpe dere lokalt under kampanjen? Link til info: www.udir.no/mmm

26 | 26 Takk for oppmerksomheten! Ønske om mer informasjon? www.regjeringen.no/samhandling Link til statistikkbank for kommuner http://khs.fhi.no/webview/http://khs.fhi.no/webview/


Laste ned ppt "| 1 Helsesøsterkongress i Kragerø 24. – 26. april 2012 Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes, Helsedirektoratet Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Samhandlingsreformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google