Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Operasjonssykepleier og høgskolelektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Operasjonssykepleier og høgskolelektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Operasjonssykepleier og høgskolelektor
Hvordan utvikler operasjonssykepleiere det faglige skjønn, og hvordan kommer dette til uttrykk på en operasjonsavdeling? Operasjonssykepleier og høgskolelektor Grethe M. Dåvøy Grethe M. Dåvøy

2 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Bakgrunn for valg av tema Å være operasjonssykepleier har gitt meg erfaring fra praksis som har gitt grunn til ettertanke. Av ulike situasjoner har det fremkommet ulike måter å handle på. Nyanser i kvalitet mellom de ulike operasjonssykepleierne kan være små, men de kan også være store. Ordet faglig skjønn blir sentralt når jeg velger å se på den forskjell som viser seg i praktisk utøvelse av operasjonssykepleie. Grethe M. Dåvøy

3 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Å bruke skjønn, handler om å komme frem til den beste handlingsmåten i en situasjon. Skjønn er ikke å følge normer og regler til minste bokstav, men å vurdere den enkelte situasjon slik at reglenes intensjon blir oppfylt. Til dette trengs erfaring, kunnskap og faglig innsikt slik at en i en kompleks situasjon kan vurdere riktig (Alvsvåg 2000). Grethe M. Dåvøy

4 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Det er sammenheng mellom skjønn og handlingskompetanse. En ting er å tolke og forstå en situasjon, men uten beslutning og handling i tilknytning til dette som ”skjønnes”, kommer skjønnet til kort. Det faglige skjønnet ligger innebygd i forståelsen og den påfølgende handlingen. Grethe M. Dåvøy

5 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Hensikt: Sette fokus på den kliniske kompetanse mange operasjonssykepleiere innehar. Dette er kompetanse som er unik, men som vårt samfunn ikke verdsetter nok. Operasjonssykepleie er et praktisk yrke, men den utøves ikke uten teoretisk og faglig viten. Skjønnet viser seg i handling. I dagens ”evidente” forskningstid er skjønnet lavt prioritert. Kan dette endres? Grethe M. Dåvøy

6 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Problemstilling: Hvordan utvikler operasjonssykepleieren det faglige skjønn? og Hvordan kommer dette til uttrykk på en operasjonsavdeling? Grethe M. Dåvøy

7 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Valg av metodisk tilnærming Hvilken metode? Kvantitativ? Kvalitativ? Intervju Fokusgruppeintervju Observasjon Tidligere forskning på området Var det noe nytt å finne? Teoretisk tilnærming Grethe M. Dåvøy

8 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Teori Hvilke valg skulle gjøres? Hva sa teoretikerne om skjønn? Kan teorien vinkles mot operasjonssykepleie? Aristoteles Kari Martinsen Patricia Benner Bengt Molander Grethe M. Dåvøy

9 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Aristoteles Snakker om det som kan være annerledes og det som ikke kan være annerledes Skiller mellom techne og fronesis Overveielse og beslutning er viktige moment i skjønnsbruk Skjønn, forstand, klokskap og handlingsfornuft utfyller hverandre Grethe M. Dåvøy

10 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Kari Martinsen Mener at skjønnet har både faglighet og omsorg i seg, men også et rom for kunst. Fronesis og techne blir vevd sammen Å være profesjonell er å spørre etter fagkunnskaper som gir muligheter til å se pasienten som et lidende menneske Innfallet kommer ikke av seg selv Skjønn og evidens hører sammen? Grethe M. Dåvøy

11 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Patricia Benner Fra novise til ekspert Det er forskjell på praktisk og teoretisk kunnskap. Det å vite at, og det å vite hvordan er forskjellige former for viten Klinisk kunnskap viser seg i handling Det er ulike nivåer i utviklingen av det å bli en kompetent sykepleier Erfaring har stor betydning Grethe M. Dåvøy

12 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Bengt Molander Snakker om kunnskap som en form oppmerksomhet Kroppen er et ”personlig hjem” som handler og reflekterer Han tar til orde for den ”tause kunnskapen” og sier at vi vet og kan mer enn vi kan uttrykke i ord Ferdighetskunnskap og fortrolighetskunnskap veves sammen Grethe M. Dåvøy

13 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Metode Det kvalitative forskningsintervju Fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming Utvalg 5 erfarne operasjonssykepleiere (1 pilot) 2 uerfarne operasjonssykepleiere 2 erfarne kirurger Strategisk utvelgelse 2 sykehus i Norge Grethe M. Dåvøy

14 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Metode forts. Etikk Innhenting av tillatelse fra NSD Ærlighet i forhold til det som skulle gjøres og behandlingen underveis Selve intervjuene Tid, sted og måte Behandling av datamatreale Transkripsjon, analyse og tolkning Grethe M. Dåvøy

15 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
En intervjuguide ble brukt under intervjuene. Temaet var: Hva legger du i ordet skjønn? Hvordan har du utviklet ditt faglige skjønn? ”Krav” til kunnskap og handling til deg selv og din kollega i en akutt situasjon. Kom gjerne med eksempler der ting fungerte og der ting ikke fungerte. Grethe M. Dåvøy

16 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Presentasjon av hovedresultater Hvordan omtales skjønn og skjønnsutvikling Skjønn blir sett på som noe positivt i holdning og handling. Det omtales både som noe ”skjønt”, men også om å skjønne en situasjon. Det gode skjønn er vanskelig å definere, men jeg vet akkurat hva som skal til for at et inngrep eller en situasjon skal bli god, og hva som skal til for at den ikke blir god. Grethe M. Dåvøy

17 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Å bruke skjønn, er å gjøre det beste du kan i en situasjon, ut fra de forutsetninger som er tilstede. I møte med en pasient er kun det beste godt nok, og det viser en ved å komme pasienten i møte der han er. En ”skreddersyr” operasjonssykepleie ved bruk av sitt skjønn. Grethe M. Dåvøy

18 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Å bruke det faglige skjønn er å bruke det du har lært gjennom et langt arbeidsliv. Det er ingen pasienter som er like og alle trenger en spesiell type operasjonssykepleie når de er i en slik akutt situasjon som en operasjon kan være. (Erfaren respondent, ER). Grethe M. Dåvøy

19 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Skjønn er ikke noe ”hva som helst”. Skjønnet må være tuftet på noe en kan begrunne eller forklare. Blir ikke det gjort kan skjønnet få en negativ vinkling. Skjønnet er ikke noe en bruker for å finne en begrunnelse for en handling. Da kan skjønne lett komme i ”unåde”. Grethe M. Dåvøy

20 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Jeg er egentlig litt redd for skjønnet også. For å slippe ”skjønnet” løs. For det er noe med det å kvalitetssikre. For kan en dekke seg bak et faglig skjønn? Alt det vi gjør, gjør vi jo for pasienten. Men, prosedyrer er viktig, men det er klart at prosedyrene rommer ikke alltid alt. Da er det viktig at en tar med all den lærdommen en har i ryggsekken og bruker det en kan. (ER) Grethe M. Dåvøy

21 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Vi bedømmer og blir bedømt av dem vi arbeider sammen med. De fleste ønsker å gjøre en god jobb, og det er godt når dagen er over og en får takk for god innsats. Skal skjønnet utvikles, må en få tilbakemelding både på det som fungerer bra, og på det som ikke fungerer slik at en blir bevisst. Grethe M. Dåvøy

22 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Det er miljø for å utvikle det gode skjønn. Jeg ønsker å bli pirket på hele tiden, bli stilt spørsmål til. Det gjør meg bevisst og reflektert. Men det går på det å være åpne mot hverandre. (ER) Noen operasjonssykepleiere skjønner hva vi gjør, de skjønner hva det gjelder (EI). Grethe M. Dåvøy

23 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Å se uten å handle når en situasjon krever handling er fravær av det gode skjønn. Skjønnet er avhengig av den konteksten en står i, at en fullfører det som kommer til syne på en klok måte. Skjønnet viser seg ved konkret handling, uten alltid å kunne si hva som er rett, så gjøres det rette. Grethe M. Dåvøy

24 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Hvordan viser skjønnet seg i operasjonssykepleien? Handlingskompetanse kommer tilsyne ved hvordan man handler i en gitt situasjon. Det er nyanser i begge grupper, men empirien er klar på at erfaring og handlingskompetanse og bruk av faglig skjønn er knyttet sammen. Et godt skjønn kan være den beste behandling, sågar livreddende. Grethe M. Dåvøy

25 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
I akutte situasjoner er kravet til handlingskompetanse og bruk av skjønn veldig tydelig. Men i det daglige er det utallige situasjoner som kan få oss til å fundere over ulike handlinger. Å handle er en ting, men hvordan du handler er noe annet. Og det er i utførelsen skjønnet viser seg. Grethe M. Dåvøy

26 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Klokskapen er en del av skjønnet. Likevel ser det ut som noen viser sitt skjønn bedre enn andre. Flere sier at det å forstå hva det ”virkelig” handler om krever et godt skjønn. Et eksempel på det kan være at jeg under en operasjon med mikroinstrumenter stoppet helt opp, jeg manglet progresjon i arbeidet. Så strekker jeg ut hånden og får et instrument som forteller meg hva jeg skal gjøre videre. (EI). Grethe M. Dåvøy

27 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Å bruke skjønn, kan i enkelte situasjoner medføre konflikter. Lege – sykepleier Vi kan ikke fraskrive oss ansvar (lov om helsepersonell 2001) Skjønn må brukes på mange måter Skjønn er vågemot Skjønnet må ikke missbrukes Skjønn brukes ikke for å ta hverandre men for å hjelpe Grethe M. Dåvøy

28 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Skjønnsforskjeller? Ja sier empirien Enhver situasjon er unik, men forskjellene kommer tydeligst frem når situasjonen er uoversiktelig. De uerfarne vil holde seg til prosedyrer. De erfarne har et mer helhetlig bilde av situasjonen og kan fokusere på prioriterte oppgaver Grethe M. Dåvøy

29 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Særlig hevder informantene at det er noen som utmerker seg på en spesiell måte: Det er noen som utmerker seg spesielt. Jeg hadde en utenlandsk kirurg på besøk en gang, og etter at han hadde sett en operasjonssykepleier i aktivitet i 20 minutter sa han: ”She is the very best”. 20 minutter var nok for ham til å se det også jeg visste. (EI) Grethe M. Dåvøy

30 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Den samme informanten sa også: Jeg kan ha mange eksempler på mangel på skjønn, men jeg prøver å legge det bak meg. Men det er noen som aldri forstår hva du holder på med. Du må be om absolutt alt. De kan stå og telle ting på assistansebordet, de kan stå med ryggen til og aner ikke hva som skjer i feltet. (EI) Grethe M. Dåvøy

31 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Hvordan utvikler operasjonssykepleiere det gode skjønn? Noen har et spesielt ”anlegg” Jeg tror at noen har medfødte evner i forhold til den handlingen de utfører. Jeg tenker på de helt nye som kommer inn her. De klarer ofte en operasjon fordi de kan anatomien så godt, men de finner også på ”ting”, de tenker selv på en måte du ikke forventer på dette stadiet. De er både tekniske, de takler det tekniske, har et godt håndlag, men de er samtidig kloke. De behersker begge deler. (ER) Grethe M. Dåvøy

32 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Interesse for faget, betydning for skjønnet Samtlige av de intervjuede sa at interesse for faget var en av grunnene til deres utvikling av det faglig skjønn. Ingenting kommer av seg selv, men er du interessert setter du deg inn i tingene. Faglig skjønn er teoretisk og erfart viten vevd sammen på en unik måte. En må vise interesse, og følge med i feltet. (EI), En må vise interesse i å bli god. (ER) Grethe M. Dåvøy

33 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Å utvikle det faglige skjønn er ikke å stå med hendene i lomma, men å aktivt gjøre noe. Dette noe er: Sette seg inn i fagstoff Lese prosedyrer Reflektere over egen og andres handling Ta de utfordringer som kommer, kanskje med hjelp Ha et kritisk syn på seg selv og sitt arbeid Grethe M. Dåvøy

34 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
”En have blir en aldri ferdig med” Det er to stikkord som er viktig i det å utvikle seg. Det er bevissthet og refleksjon. Jeg tenker på en bestemt person, for hun tilstreber hele tiden å bli bedre. Hun hevder ikke at alt som står i bøkene og som hun har lært på skolen er det riktigste, men hvordan kan jeg bli bedre. Og det tenker jeg også. Hvordan kan jeg bli bedre, jeg som er regnet som ekspert? Grethe M. Dåvøy

35 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
”Så får du kritikk etter hvordan du tolker rollen” Vi bedømmer og blir bedømt. De fleste vet når de har gjort en god jobb: En må stå frem. En står på en sene hver eneste dag. Du har en rolle, en hovedrolle i et spill, og der er det bare hovedroller. Det er ingen biroller. Så da må du kunne teksten. Og så må du legge litt til slik som skuespillerne gjør, og så får de kritikk etter hvordan de tolker rollen. Ble den tolket godt nok? Grethe M. Dåvøy

36 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Den ”rette” arbeidsplassen kan gi bedre vekstvilkår for skjønnet Selv om det faglige skjønn er noe personlig, kan et stimulerende arbeidsfora være med på å utvikle den enkelte operasjonssykepleier De uerfarne var veldig opptatt av å være med de erfarne, både i arbeidssituasjoner og i diskusjoner. De erfarne er rollemodeller på alle nivå Et oppegående fagmiljø er en spire til vekst Grethe M. Dåvøy

37 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Diskusjon av data Hvordan viser skjønnet seg i operasjonssykepleien? ”Det som kan være annerledes” Forskjellen mellom uerfaren og erfaren operasjonssykepleier Å skreddersy operasjonssykepleie krever erfaring (Benner) Faglig skjønn har i seg både nærhet og distanse (Martinsen) Grethe M. Dåvøy

38 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Skjønn viser seg i handlinger som har flere alternativer. Skjønn har klokskap og oppfinnsomhet i seg (Alvsvåg) En med et godt skjønn har både overveielse og beslutning i seg Å bruke skjønn er å kunne ”lese” en situasjon og handle. Martinsen kaller dette innfallet Skjønn kan vises som maksimer Grethe M. Dåvøy

39 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Å bruke skjønn dreier seg ikke om å følge normer, regler og lover, der vi står overfor mangetydige situasjoner, men ut fra dømmekraft og ønske om det beste for pasienten, sette dette til side, og handle rett. Til dette kreves erfaring Å utøve skjønn krever også oppdatering av faglig kunnskap, ellers blir det ”sentimental” omsorg Grethe M. Dåvøy

40 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
I en profesjonell sammenheng blir fagkunnskaper fundamentale for å forstå og skjønne riktig, og for å kunne handle godt og riktig. Sansningen og forståelsen er vevet sammen. De lar seg ikke skille, selv om sansningen og forståelse hver for seg er forskjellig (Alvsvåg). Grethe M. Dåvøy

41 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Utvikling av det faglig skjønn En utvikler seg over tid For de ”unge” er faktakunnskap og prosedyrer viktig og en inngangsport til vekst Arbeid og trening. Det er ikke alt en kan lese seg til ”En have blir en aldri ferdig med” Diskusjoner og refleksjoner Personlig inntreden i tradisjonen Grethe M. Dåvøy

42 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Å utvikle seg skjer også gjennom faglige tekster Martinsen og Molander snakker om det gode håndlaget og de gode holdningene i samme bilde, begge deler kan være annerledes. Taus kunnskap kan bli mindre taus Mester –elev- situasjon Grethe M. Dåvøy

43 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Skjønn og evidens Rent språklig betyr evidens å se og å innse Med mitt datamateriale håper jeg å kunne si at faglig skjønn er evident Forskning som ikke kan vise til målbare resultater har ikke like høy status som ”målbar” forskning Myndigheter gir helst penger til målbare forskningsresultater Hva vil det si for pasientene? Grethe M. Dåvøy

44 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
Bruk av faglig skjønn kan være livreddende Bruk av faglig skjønn vil være det beste for pasienten, men ikke uten teoretisk viten Det som bygger på skjønn og fronesis kan dokumenteres, ikke med tall og statistikker, men i handling og gjennom fortellinger Grethe M. Dåvøy

45 Faglig skjønn i operasjonssykepleierfaget
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Grethe M. Dåvøy


Laste ned ppt "Operasjonssykepleier og høgskolelektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google