Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandlingslinje for nyoppdaget diabetes type 1 ved Drammen Sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandlingslinje for nyoppdaget diabetes type 1 ved Drammen Sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingslinje for nyoppdaget diabetes type 1 ved Drammen Sykehus
Presentasjon av oss Stine Mari Engh Abelsen og Wenche Lindberg Wang

2 Bakgrunnen for og utarbeidelsen
av behandlingslinjen Praktisk gjennomgang av BHL Undervisningverktøy for primærhelsetjenesten

3 Bakgrunn og utarbeidelse av BHL
Pasientforløp før BHL Arbeidsverktøy Teoretisk opplæring Utarbeidelsen av BHL Arbeidsprossessen Tilbakemeldinger Pasientforløp før BHL Tidligere hadde vi ett arbeidsverktøy for sykepleierne – hovedsakelig erfaringsbasert, men også med utgangspunkt i Ragnar Hanås sin bok – Type 1 diabetes hos barn, ungdom og unge voksne; bli ekspert på din egen diabetes Dette verktøyet var som en oversikt over arbeidsoppgavene vi skulle gjennomføre og opplæringen som skulle bli gitt. Samt dokumentasjonsystem, ved at sykpleierne signerte ved utført handling. Hovedtyngden av den teoretiske opplæringen var legeoppgave tidligere – 3 overleger med hovedansvar En liten gruppe med sykepleiere som hadde ansvar for praktiske opplæringen Personavhengig!! Drevne sykepleiere på jobb = god opplæring Ved å sette det litt på spissen kan man jo si at Hvis du var heldig å bli innlagt i akkurat den turnus uken hvor flere erfarne sykepleiere var på jobb, eller 1 av de 3 overlegene fikk du en god opplæring. Utarbeidelsen av BHL Det ble satt sammen en gruppe på tvers av poliklinikk og avdeling, med sykepleiere ,1 assistentlege og overlege. I tillegg hadde vi 1 prosessveiledere. Det ble utarbeidet informasjonskriv og prosedyrer, samt arbeidsverktøy for sykepleirne. Vi innhentet informasjon fra andre sykehus om hva slags erfaringer de hadde og hvordan de gjorde det, kopi av BHL: Østfold og Ullevål. Det ble i forkant av arbeidsprossessen sendt ut en forespørsel om innspill Hvor vi ville ha tilbakemeldinger om hva som kunne forbedres i forbindelse med behandling av barn med nyoppdaget diabetes. Dette Ble sendt ut til: Sosionom, KEF, leger og spl på barneavd, helsesøstrene i Buskerud og ett utvalg av pårørende til barn med diabetes Gjentakende tilbakemeldinger gikk på forbedringspotensiale på de mellommenneskelige og emosjeonelle aspektene ved behandlingen fra de pårørende. Dette har vi prøvd i stor grad å vektlegge gjennom utarbeidelsen av BHL

4 Tilbakemeldinger …….våget å stille de "vanskelige", men utrolig viktige spørsmålene: - hvordan har du det? - er du mye lei deg? - hvorfor er du lei deg? …….et par timer med psykolog bør bli et fast tilbud både for barna og for oss foreldre….. ……personavhengig hvor god opplæring foreldre og barn får under sykehusoppholdet………….. ……undervisningsmateriell må gjøres mer tilgjengelig…… Psykologiske aspekter De to første uttalelsene var noe vi valgte å ha økt fokus på under utarbeidelsen av BHL Kjennskap til og fagkunnskap rundt psykologiske aspekter har ført til at det nå anbefales at barnepsykiater eller psykolog er knyttet til behandlingsteamet rundt de unge diabetespasientene og deres familier. Ungdomspopulasjonen er en utfordring i seg selv og vi har de senere årene hatt meget god støtte og hjelp fra vår barnepsykiater. Vi vil nå tilby et kort rutinemessig møte med barnepsykiater i løpet av innleggelsen, slik at man vil få presentert tilbudet til alle nyoppdagede diabetespasienter. Vår oppgave er å gi pasientene så god opplæring og trygghet at de kan oppleve like god livskvalitet som alle andre. Å behandle barn med diabetes er å ta vare på hele familien. Vi er avhengig av samarbeidspartnere som barnehage, helsestasjon, skole, etc. Det er ikke alt vi kan løse. Jobben består ofte i å tåle smerten sammen med familien, gi dem tid, gjenta informasjon og god undervisning. Personavhengig er det nok fortsatt siden vi er forskjellige mennesketyper Alle får likt opplegg og intensitet, men vi tilpasser og invidualiserer til hver enkelt familie Undervisningsmateriellet er tilgjengelig for alle via E-håndboka

5 Ukeplan Kvalitetssikret opplæring Antall liggedøgn
Dokumentasjon Antall liggedøgn Redusert Tverrfaglig samarbeid Ukeplanen Arbeidsverktøyet til sykepleier – fasatt undervisningsforløp Sikrer at alle får lik og god nok opplæring – individualisering Rekkefølgen på undervisningen er lagt opp på en slik måte at man lærer om det basal først Behandlingslinjen i diabetes er et verktøy som skal brukes aktivt i arbeidet med pasientgruppen, for å kunne møte pasient gruppen med tverrfaglig profesjonalitet og god kvalitet. Behandlingslinjen er kunnskapsbasert, og baserer seg blant annet på Akuttveileder i pediatri og ISPAD sine retningslinjer. Når utført oppgave signerer sykepleier på ukeplanen – dette dokumenterer hva hver enkelt familie har fått av informasjon og oppfølging Alle informasjonsskrivene pasienten og pårørende får utlevert, er sykehuspersonellets arbeidsverktøy,  Liggedøgn Før BHL var pasienter med nyoppdaget diabetes i gjennomsnitt innlagt i ca 14 dager. Flere av disse dagene var ineffektive Vi ønsket å få ned antall liggedøgn og effektivisere opplæringen uten at dette gikk utover kvaliteten på opplæringen Ved å strukturere dette med Ukeplanen hvor hver dag har sin agenda – individualisering Antall liggedøgn per i dag er i snitt 8 – 10 dager Tverrfaglig samarbeid Kvalitetsikre at alle instanser blir kontaktet – signere på sjekklista Standard rutiner for henvisning til tannhelsetjeneste, KEF, sosionom, psykolog med mer. Skole eller barnehage blir informert, samt komunehelesetjenesten/helsesøster blir kontaktet for å avtale undervisning av personalet etter utskrivelse.

6 Behandlingslinjen utenfor sykehuset
Undervisningsverktøy for helsesøstere Personalet i skole og barnehage har behov for en tilfredsstillende opplæring i forbindelse med at ett barn får diabetes. Tidligere har vi reist ut til enkelte skoler/barnehager å gitt informasjon til lærere og medelever. Ressurskrevende,med tanke på at Sykehuset Drammen dekker et geografisk stort område. Vanskelig å tilby alle pasienter lik behandling. Ved å standardisere undervisningen vill vi kvalitetssikre at alle barn får lik støtte og hjelp i sin hjemmekommune. Økt trend at flere helsesøstre oppsøker oss for diskusjon/støtte til undervisning. Ved særskilte behov stiller vi selvfølgelig opp med kompetanse i forhold til undervisning, Flere undersøkelser og studier som er gjennomført kan vise til resultater som gjenspeiler usikkerhet/utrygghet i skole/barnehage sammenheng.. ((Svensk undersøkelse viser at ved 7 års alder stiger HbA1c, samtidig rapporterer foreldre at i samme undersøkelse at det er 20% av foreldrene som gir mindre insulin til barna sine grunnet redsel for hypoglykemi. Det viser tilsvarende trender i Danmark også. Barnediabetesregisteret – 0,5-1% poeng stigning fra 7 til 9 år, er årsak kan jo være frykt for hypoglykemi. (2010) Gir barna mindre insulin – redd for føling, pga usikre på håndtering på skolen foreldre redd for hypoglykemi - en studie gjennomført på Haukeland bekrefter også dette.)) Ved å gi trygghet gjennom kunnskap til ansatte og medelever på skole, fremmer man også trygghet for foreldre og barnet selv, dette fremmer vekst og utvikling som er i tråd med Helsesøsterens rammeplan deres.

7 Praktisk gjennomgang Faglig innhold Utforming av verktøyet
Etter samtaler med Helsesøstrene har det kommet frem at de har teoretisk kunnskap, men mangler den praktiske erfaringen. Det teoretiske i undervisningen er derfor alltid støttet opp med praktiske råd og veiledning som er aktuelle i en skole hverdag. Det er skrevet tilleggsinformasjon til hver slides, som helsesøster skal videreformidle til de hun underviser. Det som står i under hver slides skal i utgangspunktet være tilstrekkelig informasjon. Valg av språk og ordvalg har vi tatt hensyn – da undervisningen gis til personer som ikke forstår våre fagtermer Til barn og ungdom har vi valgt å benytte oss av både visuell og muntlig fremstilling, da tidligere erfaring med barn tilsier at dette øker deres interesse og skjerper konsentrasjonen.

8 Dette er elgen Elvin! Undervisning til - SKOLE BARN (til venstre) Gode illustrasjoner som skal fremstille budskapet visuelt – som dere ser på dette bildet ser vi inni magen til Elvin på blant annet bukspyttkjertelen. Han setter insulin i magen. For insulin kan ikke spises. Ved dette bildet forklares barna på en visuell måte hva diabetes er. Dette er i tråd med deres utviklingsnivå. Det de ser på bildet blir også enkelt forklart gjennom hjelpeteksten under slidsen SKOLEUNGDOM (til høyre) Litt tøffere illustrasjoner til ungdom (hull i øret, får hjelp av ei snerten snelle)

9 Implementering og tilgjengelighet
Fagdag for helsesøstre Personlig veiledning ved faglig usikkerhet nettsidene våre er under utarbeiding, men verktøyet kommer til å ligge på våre nettsider Fagdag for helsesøstre i Buskerud, Asker og Bærum ble holdt i januar 2011 - gav en kort instruksjon om hvordan verktøyet kan brukes Personlig veiledning til helsesøstre - ved faglig usikkerhet hos helsesøstre, har vi invitert helsesøster inn til oss, evnt sammen med personalet og holdt undervisning på poliklinikken . - Har veiledet helsesøster pr telefon i bruk av undervisningsvertøyet

10 Takk for oss


Laste ned ppt "Behandlingslinje for nyoppdaget diabetes type 1 ved Drammen Sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google