Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KDs seminar 24. november 2008 Morten M. Kallevig, Georg Rabl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KDs seminar 24. november 2008 Morten M. Kallevig, Georg Rabl."— Utskrift av presentasjonen:

1 KDs seminar 24. november 2008 Morten M. Kallevig, Georg Rabl

2 Disposisjon Innledning: Statens roller Eierskapsavdelingen; hva, hvem og hvordan? Et aktivt og langsiktig eierskap – St.meld. Nr. 13 Rammer for eierskapsutøvelse Eierskapsutøvelse I Styret, styrevalg, krav til styret og enkeltmedlemmer mv. II Avkastningskrav, utbytte, verdivurderinger, risikostyring og samfunnsansvar

3 Statens roller RegulatorTilsynsmyndighetEier JD, FIN, OED, mv. FAD, SD, MD, OED, Konkurransetilsynet mv. NHD

4 Fire kategorier selskaper Selskaper med forretningsmessige mål Selskaper med forretningsmessige mål og nasjonal forankring av hovedkontor Selskaper med forretningsmessige mål og andre spesifikt definerte mål Selskaper med sektorpolitiske mål

5 Eierskapsavdelingen – hva? DnB NOR 34 %SAS 14% Telenor 54 %Eksportfinans 15% BaneTele 50 % Aargentum 100% Norsk Hydro 44 % Cermaq 44% Yara 36 % ECC 100% Aker Holding 30% Kings Bay og Bjørnøen Kongsberg Gruppen 50 % Nammo 50 % Statkraft 100 % Mesta 100 % Flytoget 100 % Entra Eiendom 100 % SNSK 99,9%

6

7 Eierskapsavdelingen – hvem? Ekspedisjonssjef Avd.direktør Økonomi/finans Avd.direktør Analyse/rapporter Avd.direktør Juridiske spm. Ledergruppe Ressursgruppe Ti seniorrådgivere / rådgivere med økonomisk eller juridisk bakgrunn Samlet stab på seksten medarbeidere Tjenesteinnkjøp av ekstern kompetanse

8 Eierskapsavdelingen –hvordan? Internkontrolldok. = Nyttige verktøy/sjekklister: Instruks fagansvarlig ES Instruks selskapsansvarlig ES Instruks for forberedelse av valg til styrer Sjekkliste årsrapport mv. Behandling av innsideinformasjon

9 Et aktivt og langsiktig eierskap - St.mld. nr. 13

10 Rammer for eierskapsutøvelse Aksjelovens rollefordeling Staten stemmer på generalforsamling Staten har ikke egne styrerepresentanter, men deltar i valgkomiteer

11 Rammer for eierskapsutøvelse forts. Staten følger allment aksepterte prinsipper for eierstyring og selskapsledelse – Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse – Statens 10 prinsipper for godt eierskap

12 Rammer for eierskapsutøvelse forts. Departement Generalforsamling Bedriftsforsamling Styre Konsernledelse Divisjon/datterselskap Valgkomité Kvartalsvise møter m/ulike tema: –Regnskap –Avkastning & utbytte –Aktuelle saker –CSR Styrene må balansere ut de forventninger som kommuniseres Viktig å være bevisst rollene, ikke skjult styring, ingen styringssignaler

13 Eierskapsutøvelse innenfor disse rammene gir: Likebehandling og økt tillit Åpenhet Best mulig ivaretakelse av statens verdier Departement Generalforsamling Bedriftsforsamling Styre Konsernledelse Divisjon/datterselskap Valgkomité

14 ”Regjeringen vil legge stor vekt på å vurdere styrenes arbeid på en god og systematisk måte, og på å sette sammen kompetente styrer som kan ivareta aksjonærenes mål” Eierskapsutøvelse I: Styret Sitat fra Regjeringens eierpolitikk Foto: Scanpix

15 Styret - valg Et viktig og vanskelig arbeid Bruk av valgkomiteer – ”eksterne” og interne Koordinering i NHD

16 Styret - valgkomité (ekstern og intern) Valgkomiteer sørger for at det nomineres dyktige mennesker Bruk av valgkomité bidrar til ryddig prosess Alle aksjonærer kan komme med innspill Valgkomiteens medlemmer må evaluere styret / bedriftsforsamlingen, og foreta en analytisk gjennomgang av styrene

17 Styret - sammensetning Kompetanse: bransjekunnskap og erfaring fra næringsliv, eksportvirksomhet, forretningsjuss, finansiering Kapasitet: omfanget av øvrige stillinger og verv bør være forenlig med den tidsbruken styrevervet krever Mangfold: kjønn, alder, geografisk, kulturelt og sosialt mangfold. Bedriftsdemokrati – samspill…

18 Styret - plan for eget arbeid og kompetanseutvikling Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styreleder bør utarbeide årsplan som sikrer at: –styret kan ivareta sine funksjoner –samlet kompetanse utnyttes best mulig Styret bør sørge for at styremedlemmenes kompetanse heves Evalueringene bør omfatte styret som helhet og det enkelte medlem

19 Styret - kontrollfunksjonen Ledelsens arbeid skal kontrolleres i forhold til gitte målsettinger Styret bør ha en uavhengig rolle i forhold til ledelsen Styret må vurdere eventuelle utskiftninger i selskapets ledelse

20 Eierskapsutøvelse II: Krav til selskapene Avkastning og utbytte Langsiktig industriell utvikling en forutsetning Fokus på forhold som understøtter dette Samfunnsansvar

21 Krav til selskapene - samfunnsansvar Selskaper som skal være konkurransedyktige over tid må ta et visst samfunnsansvar Dette tror vi understøtter målet om langsiktig verdiskapning og god industriell vekst En aktiv eierskapspolitikk innebærer at staten signaliserer klare forventninger til samfunnsansvar innenfor rammene av bedriftsøkonomisk lønnsomhet

22 Krav til selskapene – samfunnsansvar forts. Høye ambisjoner og bevisst satsing på forskning og utvikling Åpen og konstruktiv håndtering av omstillinger Miljøhensyn i hele verdikjeden Samfunnssikkerhet Arbeid mot korrupsjon Etiske retningslinjer Likestilling/mangfold

23 Krav til selskapene – samfunnsansvar forts. Det er styret og selskapets ledelse som må foreta en avveining av de forskjellige hensyn i enkeltsaker Vi arbeider aktivt med oppfølging av forventningene til samfunnsansvar Men, utfordrende da staten nå har meninger om flere forhold utover økonomisk, finansiell og industriell utvikling: Operasjonalisering, kommunikasjon og evaluering viktig Foto: Scanpix

24 Krav til selskapene – samfunnsansvar: operasjonalisering Informert alle selskapene om våre forventninger til deres samfunnsansvar og etiske retningslinjer, inkludert selskapenes holdning mot kjøp av seksuelle tjenester på tjenestereiser Følger opp samfunnsansvar i egne dialogmøter og når det oppstår kritikkverdige forhold

25 Stormberg Skal tjene penger, men ikke likegyldig til hvordan 25 pst. av nyansatte fra grupper med problemer på arbeidsmarkedet Miljøfyrtårnbedrift Krav til arbeidsforhold ved fabrikkene i Kina Gode økonomiske resultater og lojale ansatte - Vi trives som bekreftelse på at aktivt samfunnsansvar ikke er en økonomisk belastning for en bedrift, men en naturlig og moderne måte å drive på. Det gir både Stormberg og hverdagen for oss som arbeider her verdi og mening, sier Steinar J. Olsen (daglig leder og gründer). Krav til selskapene – samfunnsansvar: et praktisk eksempel


Laste ned ppt "KDs seminar 24. november 2008 Morten M. Kallevig, Georg Rabl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google