Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

To inndelinger av tradisjoner i historien for kunnskap og læring Rasjonalistisk Læring skjer innenfra. Utgangspunkt i tenkning og fornuft. Ingen kan lære.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "To inndelinger av tradisjoner i historien for kunnskap og læring Rasjonalistisk Læring skjer innenfra. Utgangspunkt i tenkning og fornuft. Ingen kan lære."— Utskrift av presentasjonen:

1 To inndelinger av tradisjoner i historien for kunnskap og læring Rasjonalistisk Læring skjer innenfra. Utgangspunkt i tenkning og fornuft. Ingen kan lære noe for andre Empirisk Kunnskap baseres på sanseerfaring, eksperiment og undersøkelser. Kunnskapen ligger utenfor individet og kan tilføres. (Tabula rasa)

2 Tre inndelinger av tradisjonen Behaioristisk/empirisk perspektiv: – Watson,Skinner Kognitiv/rasjonalistisk perspektiv: – Piaget Situert/pragmatisk-sosiohistorisk perspektiv/sosiokulturelt perspektiv: – (Dewey) – Vygotsky

3 Behavioristisk forståelse av læring: Eleven en passiv kunnskapsmottaker Fylle kunnskap i tomme flasker Syn på kunnskap: - Kunnskapen er ”der ute”. Syn på elev/menneske: - Passiv mottaker Syn på læreren: - Læreren er aktiv og fyller på kunnskap

4 Kognitivt konstruktivistisk forståelse av læring: Eleven aktiv kunnskapsbygger Syn på kunnskap: Eleven bygger/konstruerer selv sin kunnskap Syn på elev/menneske: eleven må være aktiv og selv tilegne seg/bygge kunnskap Syn på læreren: tilrettelegger for kunnskapsbygging og hjelper

5 Sosiokulturell forståelse av læring: Kunnskapen bygger vi sammen med andre Syn på kunnskap: Kunnskap er distribuert i fellesskapet Syn på elev/menneske: Bygger sin kunnskap sammen med andre (soloperspektivet er ikke nok) Syn på læreren: tilrettelegger og deltaker i læringsfellesskap Læring er : Situert Grunnleggende sosial Distribuert Mediert Språket sentralt i læreprosessen Deltaking i praksisfellesskap

6 Hvor vi befinner oss! Læringstradisjoner: Vår grunnleggende forståelse av læring, dvs hvordan skjer læring? Læringens hvordan: Læringsstratgier Læringstilnærminger Motivasjon Ulik forankring i teorien Det er dette dere har prøvd dere på i skolen og i oppgavene dere har gjort i pedtimene

7 Systematisering av kapitlet 1.Innledning 2.Hva elever gjør når de lærer - læringens hvordan nærmere presisert. 3.Læringsstrategier og strategisk læring – noen ls vi tar i bruk uten å tenke over det 3.1.Pugging, memorering og repetisjon 3.2.Da pugging var forskningsobjekt 3.3.Men var det egentlig bare pugging? 4. Om å repetere, memorere og forstå – et eksempel 5. Læring – datamaskinen som modell og metafor 5.1. Metakognisjon, overvåking og regulering 6. Weinsteins modell for strategisk læring 6.1.Kartlegging av strategisk læring, strategitrening og lære-å-lære-program 6.2. Selvregulert læring

8 Systematisering av kapitlet (forts.) 7. Motivasjon 7.1. Motivasjon kort oppsummert med vekt på strategisk og selvregulert læring 7.2. Tilnærming til læring – student approches to learning 7.3. Læringstilnærminger = læringsintensjoner/motivasjon + læringsstrategier 7.4. Læringstilnærminger og motivasjon 7.5. Læringsmønstre og erfaringer med undervisnings- og læringsmiljøer 7.6. Læringsmønstre, læringsutbytte og akademiske prestasjoner 7.7. SAL-modellen oppsummert 7.8. Læringstilnærminger og –strategier i sammendrag

9 1. Innledning: Elever har forskjellige prestasjoner – forklaring? Individorientert perspektiv – Individuelle læringsforutsetninger Men hva er det? – Evner, anlegg, kognitive ressurser, interesser, personlighetstype, sosioøkonomisk bakgrunn, kunnskapsnivå Kontekstuelt perspektiv – Omgivelser, undervisnings- og læringsmiljø TPO – Differensiering – Individualisering

10 3P - modellen FORHISTORIE Evner og anlegg Interesser Kunnskapsnivå Sosioøkonomisk bakgrunn Motivasjon Fagkompetanse Pedagogisk kompetanse Didaktisk grunnsyn Personlige egenskaper Læringsmiljø Interaksjon Samarbeid Ressurser Læringsutbytte Resultater Prestasjoner PROSESS PRODUKT

11 2. Hva elever gjør når de lærer – læringens hvordan Dette avsnittet: et kognitivt perspektiv – Eleven: lære selv – Læreren: veileder Læreren må ha god kunnskap i de operasjonene elever bruker når de lærer = læringsstrategier

12 3. Læringsstrategier Hva er læringsstrategi? – Plan over framgangsmåte Hvordan i hovedsak Hvordan i detalj ”En plan for hvordan elever kan styre sine egne kognitive ressurser for å nå et læringsmål MÅL Veien fram

13 3.1.Pugging, memorering og repetisjon Eksempel: – Eksamen Mål: å kunne mye, hente fram riktige svar Strategi: pugge, terpe, lære utenat Kritikk av pugg – Den gamle puggskolen: byer i Belgia – IKT: alt ligger et museklikk unna derfor bortkastet arbeid Resultater fra kognitiv forskning – Hvordan bruke hjernen bedre Hvordan skal vi tenke om disse to, nærmest motsatte perspektiver?

14 3.2. Da pugging var forskningsobjekt Meningsløse stavelser – Læringsstoff som for oss ikke har noen mening Glemselskurve Husket stoff i % Tid mellom innlæring og gjenhenting 100 80 60 40 20 20 min 1. time 1 dag 1 mnd

15 Da pugging var forskningsobjekt (forts) Effekten av overlæring 100 50 100 50 0

16 3.3.Men var det egentlig bare pugging? Nonsensstavelser = meningsløs læring! Når vi lærer forsøker vi å lage MENING – Velger ut – Bearbeider og tolker – Interesser – Tidligere erfaring – Kunnskap vi har

17 4. Om å repetere, memorere og forstå Effekten av repetisjon er viktig ved: – Formidling/forelesninger/klasseromsundervisning – Sette av tid til å bearbeide = repetisjon Forsøk: – Grupper forelese for/redegjøre for hverandre – Summegrupper: 3 – 5 minutter

18 Informasjonsprosessering Kontrollenhet Overvåking Regulering Metakognisjon Sensorisk register (SR) Korttidsminnet/ Arbeidsminnet (KTM) Langtidsminnet (LTM) INPUTOUTPUT REPETISJON Koding Gjenkalling Elaborering Organisering 5. Læring – datamaski nen som modell og metafor

19 5. Weinsteins modell for strategisk læring Bakgrunn: Informasjonsprosessering (IP) – PC-analogien

20 Læringsstrategier og strategisk læring Læringsstrategier: Hvordan jeg i hovedsak vil arbeide for å nå målet, for eksempel: jeg bruker PUGG! Strategisk læring: Å lære om hvordan man skal lære Bidrar til at elever lærer bedre Tre faktorer som til sammen dekker strategisk læring – Skill: her inngår læringsstrategier – Will – Self Regulation

21 6. Weinsteins læringsmodell Læringsaktiviteter og oppgavens særtrekk: Krav og tidsbegrensninger Tilgjengelige ressurser i læringsarbeidet Lærers forventninger og oppfatninger Sosial kontekst: støtte Lærende person Individuelle forskjeller Kunnskaper om: Læringsstrategi Repetisjonsstr Elaboreringsstr Organiseringsstr Overvåkingsstr Læringsoppgavens egenart og krav Seg selv som lærende person Ferdigheter i: Bruk av læringsstrategier Lære å lære Resonnering Problemløsning SKILL Motivasjon Å sette og bruke mål Mestringsorientering og - forventning Attribusjons- og mestringstillit Positive følelser og ineresser i fht læring WILL Overvåking og regulering av Systematisk tilnærming til læring Tidsplanlegging Motivasjon og innsatsvilje Konsentrasjon Egen forståelse SELFREGULATION

22 SKILL: Repetisjonsstrategier Markere viktige avsnitt og poenger når vi leser en tekst Finne nøkkelord Notere mens vi leser Skrive hovedmomenter Lage egne stikkord når vi følger undervisning Endre innfallsvinkel hver gang vi repeterer

23 SKILL: Elaboreringsstrategier Behandle lærestoffet mer inngående Å skape/konstruere en personlig forståelse/oppfattelse Spørre hvordan nytt lærestoff forholder seg til egne erfaringer og den virkeligheten stoffet omfatter Lage egne forståelsesknagger

24 SKILL: Organiseringsstrategier Gi kunnskapen en meningsfull struktur Gi kunnskapen en meningsfull form Gi kunnskapen en meningsfull sammenheng Kobler og integrerer ny kunnskap med det vi har fra før! Vi setter det vi lærer i forbindelse med våre forståelsesknagger

25 SKILL: Overvåkingsstrategier: overordnet læringsstrategier (både skill og srl) Metakognisjon omfatter – Strategivariabler: repetisjon, elaborering,organisering – Personvariabler Bevissthet om – Egen styrke – Hvor man lykkes med læringsoppgavene – Ulike strategier til ulike lærings- og undervisningssituasjoner – Oppgavevariabler Kunnskapen om læringsoppgavenes egenart – Hvilke lst utfordrer ulike oppgavetyper?

26 Selvregulert læring: forskningstemaer Selvregulering av atferd, motivasjon, følelser/emosjoner Selvregulering av læringsstrategier Aktivering av ulike bearbeidingsmetoder Metakognitiv kompetanse Selvregulering av læreprosesser Valg av mål og læringsressurser Selvregulert læring Inngår også i Weinsteins modell Viktig å forske her: Hvorfor gjør ikke elever det som er forventet av dem? Hvilken rolle spiller miljøene?

27 Motivasjon Definisjon: Motivasjon er en prosess som setter i gang og opprettholder målorientert aktivitet Ytre motivasjon Indre motivasjon

28 Motivasjon er kontekstuell og relasjonell Relasjonell: Indre/ytre kvaliteter ved relasjonen mellom den lærende personen og en bestemt aktivitet Kontekstuell: Handler om kvaliteter mellom den lærende personen og undervisnings- og læringssituasjoner Motiverende undervisnings- og læringsmiljøer

29 Sentrale dimensjoner ved undervisnings- og læringsmiljøer som støtter indre motivasjon Utfordring Nysgjerrighet Kontroll Samarbeid Fantasi

30 To tilnærminger til læring Hvilke faktakunnskaper er det her? Jeg må huske hva forfatteren sier Hvilke synspunkter har forfatteren? Hva er budskapet? Overflate Dybde

31 Læringstrappa SYNTESE ANALYSE ANVEN- DELSE GJEN- GIVELSE PUGG

32 Forskjeller Læringstilnærminger: ofte indre motivasjon – hvilken hensikt er det med læringen Forstå kapitlets hovedpoeng – Hvordan skal jeg arbeide for å virkeliggjøre dette? Elaboreringsstrategier Organiseringsstrategier Overvåkingsstrategier Læringsstrategier: ofte ytre motivasjon – Hvordan den enkelt arbeider, ulike metoder – Huske og reprodusere mest mulig. – Pugge og repetisjonsstrategier

33 Nøkkelord Rasjonalistisk og empirisk Syn på elev, lærer og kunnskap innen behavioristisk, kognitivt konstruktivistisk og sosiokulturelt perspektiv Hva er læringsstrategier Hva er strategisk læring Redegjør for pugging Forklar datamaskinen som modell og metafor Forklar Weinsteins modell for strategisk læring Hva er: Skill, will og selfregulation Motivasjon Overflate- og dybdelæring


Laste ned ppt "To inndelinger av tradisjoner i historien for kunnskap og læring Rasjonalistisk Læring skjer innenfra. Utgangspunkt i tenkning og fornuft. Ingen kan lære."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google