Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTIVASJON Pedagogikk AU1, onsdag uke 8

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTIVASJON Pedagogikk AU1, onsdag uke 8"— Utskrift av presentasjonen:

1 MOTIVASJON Pedagogikk AU1, onsdag uke 8
Gunn Imsen: Elevens verden, innføring i pedagogisk psykologi Del IV

2 To forskjellige verdener!
Skolen i Kongo, Kenya, Zimbabwe, Malawi … Skolen i Norge Hva er motivasjon? (2+2) Kari Spernes - HiØ

3 REFLEKTER! Egenmotivasjon? Hvordan skape motivasjon hos elevene?
Kari Spernes - HiØ

4 Definisjon: Motivasjon er det som
Forårsaker handling hos individet Det som holder denne aktiviteten ved like Det som gir aktiviteten mål og mening Motivasjon brukes i forbindelse med målrettede handlinger. Kari Spernes - HiØ

5 INDRE MOTIVASJON Indrestyrt atferd / naturlig motivering
Interesse for saken, lærestoffet eller handlingen i seg selv Det oppleves som meningsfullt å utføre aktiviteten Kari Spernes - HiØ

6 YTRE MOTIVASJON Ytrestyrt atferd / ”kunstig” motivering
Belønning (eventuelt unngå straff) Ingen interesse for selve aktiviteten/lærestoffet Aktiviteten oppleves ikke som meningsfull Kari Spernes - HiØ

7 Drivkrefter i læringen Behaviorismen
Hedonisme (gjøre det som lønner seg – søke glede/unngå smerte) Ytre motivasjon Kognitivismen Finne struktur og mønstre. Indre motivasjon Konstruktivismen Nysgjerrighet – ”trang til å finne ut av” Indre motivasjon Sosiokulturell teori Vil være et sosialt vesen Indre/ytre motivasjon? Kari Spernes - HiØ

8 FØLELSER Grunnlaget for all motivasjon er følelser (emosjoner)
Forut for en følelse foreligger det alltid en persepsjon eller en tolking av en situasjon Følelser - en fysiologisk reaksjon Følelser må sosialiseres Både følelser og evner viktige i læringssituasjoner Samspill mellom tanker, følelser, behov og motivasjon Kari Spernes - HiØ

9 Maslows behovshierarki
5. behov for selvrealisering 4. behov for anerkjennelse og positiv selvoppfatning 3. behov for kjærlighet og sosial tilknytning 2. behov for trygghet og sikkerhet 1. fysiologiske behov Kari Spernes - HiØ

10 Holder Maslows teori? 1. Kan behov skapes?
2. Kan behov være kulturavhengig? 3. Kan behov være kjønnsavhengig? Kari Spernes - HiØ

11 Galtung/Wirak modellen
Behov Når behovs-tilfredsstillelsen er truet Når behovet er tilfredsstilt 0 leve vold trygghet 1 mat og vann 2 klær 3 bolig 4 helse 5 utdanning 6 samvære fattigdom velferd 7 arbeid 8 frihet 9 Politikk undertrykking frihet 10 Nye opplevelser 11 Selvrealisering 12 mening fremmedgjøring identitet økologi økologisk problem likevekt, balanse Kari Spernes - HiØ

12 PRESTASJONSMOTIVASJON/mestringsmotivasjon (Ta)
Angsten for å Lysten til å lykkes (Ts) mislykkes (Tf) Ta = Ts + Tf personen oppgave Tf Ts Ta Kari Spernes - HiØ

13 Hvordan bli ”tent” på å mestre?
Et grunnleggende mestringsmotiv? (latent – miljøpåvirket?) Personens subjektive vurdering av muligheten til å lykkes Personens subjektive vurdering av verdien av det å lykkes Middels vanskelige oppgaver det ideelle! Kari Spernes - HiØ

14 MOTIV Autonomt motiv: Forventning om positiv følelse ved å mestre
Sosialt motiv: Forventning om anerkjennelse Kari Spernes - HiØ

15 Den gode sirkel Positiv vurdering av andre Positiv egenvurdering Positiv følelse ved sosial anerkjennelse Handling, prestasjon Positiv følelse ved å mestre Indre sirkel – utviklingen av det autonome mestringsmotivet Ytre sirkel – utvikling av det sosiale mestringsmotivet Eleven må føle utfordring for å oppleve mestring Autonomt motiv Sosialt motiv Kari Spernes - HiØ

16 Den onde sirkel Negativ vurdering av andre Handling, Vond følelse
prestasjon Vond følelse (nederlagsoppl.) Motiv for å unngå å misslykkes. Forventning om negativ vurdering Kari Spernes - HiØ

17 Nederlagsreduserende strategier
Trekke seg tilbake fra arbeidet Å gi læreren falskt inntrykk av flid Å sette seg urealistisk høye mål Å ikke investere særlig flid i arbeidet (underytelse) Å sette målet så lavt at suksess er garantert Fusk Strebere Kari Spernes - HiØ

18 Kjønnsroller og prestasjonsmotivasjon
Jenter undervurderer sin egen dyktighet Jenter forventer negative sanksjoner dersom de lykkes i konkurranse men gutter Sosiale konstruksjoner? Kari Spernes - HiØ

19 PRESTASJONSANGST Prestasjonsangst er forventning om en ubehagelig opplevelse Hvorfor har enkelte elever større prestasjonsangst enn andre? Personlighet ? Miljøbestemt ? Lært? Kari Spernes - HiØ

20 Tiltak for å motvirke prestasjonsangst
Hva kan du som lærer gjøre for å tilrettelegge opplæringen for en elev som er engstelig og usikker? Hvilken betydning har klasseromsklima for å motvirke prestasjonsangst? Kari Spernes - HiØ

21 Attribusjonsteori (fortolkningsteori)
En teori om hvordan vi knytter årsaksforklaringer til det som hender oss. Kari Spernes - HiØ

22 Årsaksfortolkninger Lokalisering – hvor plasseres ansvaret? Stabilitet
Indre (internal) fortolkning Ytre (eksternal) fortolkning Stabilitet Over tid (Læreren er håpløs) Varierende (hadde en dårlig dag) Kontrollerbarhet Egen makt over situasjonen Andre har makt over situasjonen Kari Spernes - HiØ

23 Ulike måter å tolke årsaker til suksess og nederlag
INDRE YTRE stabile ustabile Ukontrol-lerbare evner trøtthet vanske-grad i oppg. flaks/ uflaks Kontrol-lerbare jevn flid ”skipper-tak” læreren, undervis-ningen hjelp fra andre Kari Spernes - HiØ

24 Årsaksfortolkninger og selvoppfatning
Høy selvoppfatning Lav selvoppfatning Tolking av suksess Indre årsaker (evner) Ytre årsaker (flaks) Tolking av nederlag Ytre årsaker (uflaks) Indre årsaker (mangler evner) Kari Spernes - HiØ

25 Årsaksfortolking og kjønnsroller
Gutter Jenter Tolking av suksess Indre årsaker (evner) Ytre årsaker (flaks) Tolking av nederlag Ytre årsaker (uflaks) Indre årsaker (mangler evner) Kari Spernes - HiØ

26 Hva påvirker personens tolkningmønster?
Tidligere erfaringer Alder og modenhet Den intellektuelle utviklingen Sammenlikning med andre Andres forventninger Kari Spernes - HiØ

27 INSTRUMENTALISME i skolen
arbeid Fase 1 glede ved arbeidet Fase 2 ros, belønning Fase 3 videre skole/ jobb eleven oppgave oppgave eleven lærer eleven oppgave lærer karakter Kari Spernes - HiØ

28 HVA SKJER PÅ VEIEN? 3. klasse:
Si hva diftonger betyr da Kari!! Please!! 6. klasse: Er det greit at vi prøver å lære alle landa? 10. klasse: Hva er vitsene med å lære om forskjellige yrker æ?!? Kari Spernes - HiØ

29 Et eksempel på forandring
Klass 9A – ved oppstart Klass 9A – etter avsluttet prosjekt Handler dette om motivasjon? (ytre/indre?) Hvilken rolle spiller læreren? Kari Spernes - HiØ


Laste ned ppt "MOTIVASJON Pedagogikk AU1, onsdag uke 8"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google