Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006)

2 En første definisjon på en gruppe
Mange forsøkt å lage definisjoner på grupper, derfor varierer disse i litteraturen Vår definisjon på grupper: ”tre eller flere personer som har et felles mål og samhandler for å nå dette målet” (Sjøvold s.17, 2006) Felles mål: bli lærere Vi samhandler for å nå dette målet

3 Oppgaver og arbeids-former
Perspektiver Roller Grupper Gruppe-funk-sjoner Oppgaver og arbeids-former

4 Tre perspektiver om gruppeytelser knyttet til grupperoller
Yter vi bedre sammen med andre? Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen. Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen.

5 1. Yter vi bedre sammen med andre?
Sosial fasilitering Enkle arbeidsoppgaver Straff og belønning Forventninger til egen prestasjon Egen identitet Individet i gruppen!

6 D C B A Modell Gruppens prestasjon er kun individets prestasjon alene
i gruppesammenhengen

7 2. Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen
Hva overskriften poengterer: Fokus på enkeltindividets prestasjon Å prestere noe som enkeltperson sammen med andre Fokus på teamets prestasjoner: Samhandling Kombinere sine evner og ressurser slik at de utfyller hverandre heller enn å øke det enkelte medlems ytelser

8 Modell Å være medlem i et team og samhandle

9 3. Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen
Vår definisjon Begge perspektiver gir tapt effekt i gruppearbeidet Å støtte seg til gruppen = utnytte gruppen Å støttes av gruppen = gruppen skjuler

10 Hva det dreier seg om Å støtte seg til gruppen: Å støttes av gruppen
Unnasluntring – sosial loffing – free riding Å støttes av gruppen Gruppa prøver å kompensere gjennom at andre gjør mer og/eller prøver å hjelpe den som ikke ytre optimalt. Kan skjules i gruppa, fordi gruppa enten tildekker eller er så stor at det ikke synes.

11 Konsekvenser Nedsatt produktivitet i gruppen
Prosessene løper ikke slik de kunne ha gjort To forklaringer til nedsatt produktivitet Motivasjonstap i gruppa: Oppstår ved sosial loffing Koordineringstap Gruppas evne til å kombinere og effektivt utnytte sine samlede ressurser

12 Modell

13 Oppgave 1 Drøft gruppeerfaringer fra leirskolen med utgangspunkt i perspektivene Yter vi bedre sammen med andre? Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen. Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen. Hvilke utfordringer møtte dere?

14 Arbeidsoppgavene påvirker gruppens arbeidsform

15 Gruppens arbeidsform påvirkes av arbeidsoppgavene.
Gruppen møter forskjellige typer arbeidsoppgaver som krever forskjellig slags arbeidsmetoder.

16 Fem ulike arbeidsformer basert på ulike oppgavers krav
De krav arbeidsoppgaven stiller avgjør hva slags arbeidsform gruppen bør bruke: Additive oppgaver Disjunktive oppgaver Konjunktive oppgaver Kompensatoriske oppgaver Komplementære oppgaver

17 Additive oppgaver Summen
Krever alles innsats. Resultatet er summen av alles innsats: Eks.: tautrekking

18 Disjunktive oppgaver Eksperten
En ”ekspert” i gruppa finner løsningen De andre gruppemedlemmenes bidrag har mindre betydning – ”hvorfor tenkte vi ikke på det før”? Eks.: problemløsning 500 Hvorfor tenkte vi ikke på det før?

19 Konjunktive oppgaver Flere hoder bedre enn ett
Alles bidrag er nødvendig Medlemmene bygger på hverandres bidrag Sluttproduktet er forskjellig fra det den enkelte kunne kommet fram til alene – flere hoder tenker bedre enn ett! Eks.: forskningsprosjekt

20 Kompensatoriske oppgaver Gjennomsnittet
Resultatet av gruppearbeidet er gjennomsnittet av medlemmenes bidrag. Eks.:jury

21 Komplementære oppgaver Deloppgaver
Resultatet er avhengig av alles bidrag Oppgaven kan deles i deloppgaver som den enkelte kan arbeide selvstendig med. Eks.: fagbok

22 Oppgave 2 Vurder oppgavene som ble utført på leirskolen og klassifiser dem ut fra Sjøvolds teori. Legg fram og begrunn!

23 Sentrale funksjoner i gruppen

24 Nødvendige gruppefunksjoner
4 grunnleggende funksjoner er nødvendige for at gruppen skal være i balanse

25 Samspill mellom 4 grunnleggende funksjoner i gruppen for at gruppen skal være i balanse
Kontroll Målrettet oppgaveløsning, handlekraft, autoritet Omsorg Ivareta, sosialt åpen, kreativitet Opposisjon Kritikk, konkurranse, provokasjon Avhengighet Lojalitet, konformitet, aksept

26 Samspill og balanse Omsorg Kontroll Opposisjon Avhengighet

27 2 indikatorer på gruppens robusthet og fleksibilitet
Tilbaketrekking: motløshet, utydelighet, usikkerhet Synergi: engasjement, empati, samarbeid

28 Utviklingsdimensjonene
Tilbaketrekning: Medlemmene ingen felles identitet Ingen delt opplevelse av forpliktelse til samarbeid Personen: Meg selv først Gruppen: vi og de andre Synergi Sterk felles gruppeidentitet Høy grad av læring Dristige meningsytringer fører til ny kunnskap Søker aktivt kunnskap Søker relasjoner utenfor gruppen Medlemmene mesterer alle grunnleggende gruppefunksjoner

29 Å utvikle sitt potensial i gruppen - individuelt og som gruppe
Synergi Engasjement, empati, samarbeid Tilbaketrekking Motløshet, utydelighet, usikkerhet

30 Det totale bildet Kontroll Omsorg Opposisjon Avhengighet Synergi
Tilbaketrekking Synergi Opposisjon Avhengighet

31 Oppgave 3 Bruk fagteksten på sidene 59 t.o.m. s.65. Hjelp hverandre til å forstå hva funksjonene betyr for gruppearbeidet og hvordan dimensjonene rigiditet – synergi (umodenhet – modenhet) kommer inn. Plenumsdrøfting

32 Når er gruppa mest effektiv?
Avhengig av oppgavene. Den mest modne gruppe trenger ikke å være den mest effektive. Hva er målet vårt? Effektivitet eller modenhet?

33 Funksjoner blir rolletyper

34 Funksjonene og rolletyper
Funksjonene kan gå over fra å være funksjoner i gruppa til å bli roller som gruppemedlemmene inntar. Skjer ofte hos nye grupper

35 Kontroll (C – Controll)
Personer Lite fleksible Regelryttere Overdreven systematikk Riktig måte å gjøre oppgaver på Humor ingen sterk side Gruppens særpreg Har aksepterte kjøreregler Fokus på produksjon Kontrollkultur Nye ideer (truende) Vi er best Lederen Den sterke Leder i kampen mot konkurrentene

36 Omsorg (N – nuture) Personer: Gruppens særpreg Lederen Vennlige
Uformelle Åpne Demokratiske Gruppens særpreg Omsorgskultur Lederen Tar vare på Beskytter

37 Opposisjon (O – opposition)
Gruppens særpreg Gjensidig mistenksomhet Åpenhet for personers rett til påvirkning og makt Tøff, aggressiv atferd verdsatt Mangler vilje til å arbeid for felles mål Lederen Forutsettes å stå opp for en av partene ved konflikt Blir ignorert hvis hun/han ikke gjør det Forhandler Personer Intoleranse for kontroll Motstand mot autoriteter Nekter å innordne seg Oppfatninger av disse Upålitelige Irritable Utålmodige Motstreberske

38 Avhengighet (D – dependence)
Personer: Logiske Objektive Analytiske Intellektuell tilnærming til oppgaveløsing Selvkontrollert Rasjonelt Men ikke selvstendig initiativ. Gruppens særpreg Avhengighetskultur Verdier som fremmer lojalitet og disiplin Lederen Tar ansvar for å sikre gruppens måloppnåelse og medlemmenes velbefinnende

39 Gruppeoppgave 4 Drøft de utfordringene nye grupper har. Mht til at funksjonene kan gå over til å bli roller. Hvordan vurderer dere gruppenes funksjon ved gjennomføring av leirskolen (Bøkevangen/Basecamp Tangen)? Var det gruppefunksjoner eller grupperoller som var framtredende?

40 Fri flyt - balanse Alle medlemmer behersker alt i kommunikasjonen mellom gruppemedlemmene Stort potensial for å mestre omgivelsene

41 Flytsonemodellen, (Bearbeidet etter Csikszentmihalyi i Andreassen og Wadel 1989 og Sjøvold 2006)
U t f o r d i n g e K Om T S A Op Flytsonen Ferdigheter

42 Oppgave 5 Drøft: I hvilken grad påvirker teorien om grupper din oppfatning av gruppens betydning i skole og utdanning? Summer opp drøftingen i hovedpunkter og ta med til plenum.


Laste ned ppt "Tema: grupper og gruppeprosesser (Sjøvold 2006)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google