Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 1 Kommunikasjon og påvirkning Kommunikasjon er – Interaksjon – Representasjon Kommunikasjonen må ha en innholdsrepresentasjon,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 1 Kommunikasjon og påvirkning Kommunikasjon er – Interaksjon – Representasjon Kommunikasjonen må ha en innholdsrepresentasjon,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 1 Kommunikasjon og påvirkning Kommunikasjon er – Interaksjon – Representasjon Kommunikasjonen må ha en innholdsrepresentasjon, dvs form Bjørg Hellum:

2 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 2 Hvilken form eller modus skal vi velge? Vi kommuniserer biter av virkeligheten på en måte eller i en slik form som vi mener er mest hensiktsmessig for situasjonen og budskapet.

3 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 3 "Grammatiske" regler Alle semiotiske modi har regler, på samme måte som språket har sin grammatikk Hensikt: for å oppnå bestemte effekter Foruten form/modus realiseres budskapet også gjennom situasjon og medium

4 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 4 Seks språkfunksjoner Roman Jakobson Emosjonell – Kommuniserer holdninger, følelser, status, klasse osv. Appellativ – For å påvirke mottakeren Refererende/informativ – Fakta, ”sann” informasjon Fatisk – For å opprettholde og bekrefte relasjoner Poetisk – Estetisk språkbruk – I like Ike Metalingvistisk – Som identifiserer koden vi bruker

5 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 5 Stemmen som modus Å få folk til å lytte: Å gjøre budskapet interessant: Å levendegjøre budskapet: – Eks: Markusevangeliet som helaftens teater med Svein Tindberg Ikke press stemmen Snakk tydelig Sett ned farten Bruk pauser ofte og kreativt Bruk trykk på ordene for å fremheve innholdet Veksle mellom langsomme og hurtige partier Veksle mellom å øke og senke stemmenivået

6 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 6 Kommunikasjonsoppgave 1 Les opp det utdelte tekstutdraget. Gjør teksten/budskapet levende og engasjerende ved å fremheve det viktige eller dramatiske. Bruk pauser, trykk, stemmenivå og hastighet effektivt. Vær også bevisst ansiktsuttrykk og fakter – understrek budskapet ved hjelp av disse virkemidlene

7 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 7 Kommunikasjon i organisasjoner Formell/uformell kommunikasjon Kommunikativ kompetanse innebærer å kunne orientere seg i forhold til både formelle og uformelle kommunikasjonskanaler.

8 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 8 Kommunikasjon i organisasjoner Personlige nettverk Effektive Stadig mer betydningsfulle Etableres gjennom direkte kontakt, som samarbeid Særlig viktige i endringsprosesser Innebærer makt Større skepsis og mer åpen kommunikasjon

9 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 9 Kommunikasjon i organisasjoner Den formelle kommunikasjonen gir ofte et urealistisk bilde av arbeidet og virkeligheten i organisasjonen. Urealistiske forventninger fører lett til frustrasjon, og i økende grad til utbrenthet.

10 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 10 Kommunikasjonsklima Ledernes kommunikasjonsstil er viktig Jevnbyrdighet mellom aktørene er viktig Bruk av tid er viktig Men: Et godt kommunikasjonsklima er nødvendig - men ikke tilstrekkelig - for trivsel og produktivitet

11 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 11 Kommunikasjon til berørte grupper Forskjellige typer berørte grupper: – De som blir berørt av et problem – De som er bevisst at de står overfor et problem – De som alt har organisert seg for å gjøre noe med problemet Medlemmer av interessentgrupper kan tilhøre flere forskjellige berørte grupper – og det må kommuniseres på forskjellige måter

12 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 12 Kommunikasjon til berørte grupper Reaktiv kommunikasjon gir dårlig resultat – En bevisst gruppe blir lett til en aktiv og organisert gruppe som er lite lydhør for informasjon og diskusjon Proaktiv kommunikasjon gir langt bedre resultater

13 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 13 Planlegg kommunikasjonen Analyser situasjonen og informasjonsbehovet Planlegg – Hva ønsker vi å oppnå? – Hvilke interessentgrupper vil vi nå? – Hvilken form og hvilke kanaler bør vi benytte? Gjennomfør Evaluer – Oppnådde vi den ønskede effekten?

14 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 14 Saklig diskusjon Lytt aktivt Skriv ned stikkord Ikke avbryt Unngå tomgangssnakk Vær saklig Uttrykk deg kort og klart

15 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 15 Disposisjon for diskusjonsinnlegg En ”pedagogisk” disposisjon: – Innledning (Jeg mener at… Etter mitt syn…) – Hovedinnholdet (begrunnelsene og argumentene) – Avslutning (gjentar standpunktet: Derfor mener jeg at …)

16 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 16 Kommunikasjonsoppgave 2 Velg et tema som fenger eller interesserer alle Bruk tipsene og disposisjonen for saklig diskusjon Alle i gruppen skal ha ordet en gang hver Snakk i inntil ett minutt når du får ordet Ta stilling til temaet, eventuelt til foregående påstander eller meningsytringer Følg opp de foregående, motsi de foregående, eller innfør nye momenter

17 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 17 Retorikk - en overgripende vitenskap

18 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 18 Teksten eller talen har forskjellig formål Den skal: Lære bort noe Underholde Argumentere Utøve samfunnskritikk/maktkritikk

19 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 19 Retorikk – et klassisk dannelsesideal Platons og Aristoteles’ Akademi Et fag: techne Undervist i 2000 år – så i miskreditt et par hundre år Gresk: Platon, Aristoteles, Sokrates Romersk: Cicero, Horats

20 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 20 Retorikkens gjenstand Tre hovedgenrer Rådstalen. Politisk og rådgivende. Rettstalen. Bedømmer fakta. Lovtalen. Festtale, leilighetstale.

21 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 21 Retorikkens fem fag eller "fingre" Inventio: finne stoff Dispositio: ordne, lage plan/disposisjon Elocutio: veltalenhet, dvs utsmykning, valg av ord og tankefigurer Memoria: memorering Actio: handling, fremføring

22 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 22 Den typiske talesituasjon Tre komponenter Taleren Det han taler om Den han taler til

23 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 23 Taleren skal overbevise Logos Ethos Pathos Ifølge Aristoteles: Enhver form for tale må således for å virke overbevisende bygge på tre ting: at man kan godtgjøre at det man påstår er sant, at man kan vinne sine tilhøreres velvilje, og at man kan sette deres følelser i nettopp den bevegelse som saken krever.

24 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 24 Winston Churchill – en stor retoriker Den eneste i historien som både har forutsagt historie, skapt historie og nedtegnet historie. ”We shall fight on the beaches, we shall fight in the air … we shall never surrender!”

25 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 25 Let us therefore brace ourselves to our duties and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will say, this was their finest hour. Winston Churchill

26 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 26 Abraham Lincoln – The Gettysburg Address Det amerikanske demokratiets grunnleggende verdier i fyndig og presis form: … that this nation, under God, shall have a new birth of freedom – and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Delivered at Gettysburg on November 19, 1863

27 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 27 Dagens store retorikere

28 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 28 Et historisk tilbakeblikk I middelalderen og renessansen: – Kroppsbevegelser var skammelig og uanstendig – Retorikk var mest skrivekunst Attenhundretallet: – Sterke framføringer og store fakter Nå: retorikk kan læres

29 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 29 Virkningsfull retorikk i dag Forskjell mellom massemøter og tv- opptredener: som teater vs film Den som behersker tv-mediet, behersker sitt publikum Skriftlig retorikk gjør bruk av symboler og poetikk (estetisk kommunikasjon)

30 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 30 Påvirkning If you want to win a man to your cause, you must first convince him you are his friend. (Abraham Lincoln) Wicked men obey from fear; good men from love. (Aristotle)

31 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 31 Tre påvirkningsstrategier Logiske bevis Emosjonelle bevis Personlige bevis Aristoteles

32 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 32 Logiske argumenter Klart budskap Få fram det viktige Fordelene ved forslaget og ulempene ved alternativet Casestudier som nyttig dokumentasjon Klare konklusjoner Bør begge sider fram? Gjentakelse Gjengjeldelse Knapphet

33 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 33 Emosjonelle argumenter Trulser og frykt Bryte ned motstanden Konsekvens og forpliktelse Moralsk forpliktelse Andres anerkjennelse

34 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 34 Du selv som argument Makt og posisjon Sanksjoner Kjennskap og likhet Vennskap Utseende, karisma Overbevisende retorikk Troverdighet

35 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 35 Ikke-verbal kommunikasjon 7% formidles gjennom ordenes betydning 38% formidles gjennom hvordan setninger og ord uttrykkes 55% uttrykkes gjennom kroppsspråk

36 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 36 Ikke-verbale kommunikasjonskoder Fysisk kontakt Avstand Utseende, klær Fakter, armbevegelser Nikk Ansiktsuttrykk Kroppsstilling Bevegelser Øyekontakt Paraspråk og prosodi

37 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 37 Kommunikasjonsoppgave 3 Snakk i to minutter om et tema som opptar deg Uten manuskript Stående, foran tilhørerne Tenk mimikk, kroppsspråk, bevegelser og stemme Tenk åpning og slutt

38 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 38 Mangfold i utvalgene Utvalg bør ha størst mulig grad av variasjon i – Alder – Kjønn – Utdannelse – Fagkompetanse – Personlighetstyper Viktig med kritisk blikk på virksomheten, ikke "innsidetenking" (gruppetenking)

39 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 39 Utvalgsmedlemmer må være Informert Motivert Myndiggjort Uavhengige - for å kunne være kritiske. Tette nettverk/vennskap kan være en fare (gruppetenking)

40 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 40 Organisatorisk læring Argyris Enkeltsløyfelæring (single loop): – Konfronterer ikke resultatene med underliggende holdninger og verdier Dobbelsløyfelæring (double loop): – Går tilbake til underliggende verdier for å se om disse er grunnen til feilbedømmelse

41 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 41 Troverdighet Ethos: dyd, forstandighet, velvilje Hva er etos i dag? Hva må til for å være troverdig? Hvem er troverdig i dagens samfunn?

42 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 42 Maktstrategier og manipulasjon Maktstrategier brukes (er nødvendige?) i all påvirkning Maktstrategier er ikke nødvendigvis negative Maktstrategier er ikke manipulasjon når en åpen om å benytte dem Manipulasjon har skjult agenda

43 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 43 Eksempler på maktstrategier - Påvirkningsstrategier Grundig forberedelse Troverdighet gjennom konsekvente handlinger Åpen informasjon Heve seg over usaklighet og kverulering Ikke gå inn i krangel Være åpen for kritikk Innrømme feil Lytte Være trygg på egne verdier og vurderinger Ikke heve stemmen Om det er hensiktsmessig, er det lov å være brysk eller avfeiende Lov å vise sinne, under kontroll Men – ærlighet varer lengst! Ikke benekte eller dekke over, da taper en troverdighet.

44 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 44 Hva er god språkbruk? Eksempler på retoriske strategier i skriftlig språkbruk

45 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 45 Metaforer Krigsmetaforer for diskusjon, meningsmotsetninger – Kravene kan ikke forsvares – Han angrep ethvert svakt punkt i min argumentasjon – Jeg har aldri vunnet en diskusjon med ham – OK – fyr løs!

46 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 46 Metaforer ”Tid er penger” – en begrenset ressurs – Du kaster bort tiden min. – Denne maskinen sparer oss for mange timer. – Jeg kan ikke gi deg mer tid. – Den punkteringen kostet meg en time. – Jeg har investert mye tid i dette. – Jeg tapte mye tid på det. – Har du mye tid igjen? – Han lever på lånt tid. – Vi satte av litt tid til det.

47 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 47 Metaforer Personifisering Ansvarsfraskrivelse? – Livet har bedratt meg. – Inflasjonen spiser opp overskuddet vårt. – Inflasjonen angriper hele fundamentet i økonomien vår.

48 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 48 Metaforer Retning: opp er bra, ned er negativt – Jeg er høyt oppe. – Han er nedtrykt. – Hun sank ned i depresjonen. – Stå opp – Være under hypnose – Ha kontroll over noen – Være på bunnen av samfunnet – Han er på toppen av sin karriere. – Han falt død om.

49 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 49 Språkbilder METAFOR – Han er en lur rev Kan skap ny mening og nye assosiasjoner Kan være frigjørende eller tilslørende Kan bli klisjeer METONYMI – Brede seil over Nordsjø går – Blod, svette, tårer – White collar worker Virker økonomiserende

50 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 50 Konnotasjoner Ord har pluss- og minusvalør Valøren er som oftest avhengig av kontekst – Denne oppgaven er enkel – Han er en enkel sjel Pluss- og minusverdi kan være bestemt av kultur, historie, ideologi, osv.

51 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 51 Substantivsyke Igangsettingen av prosjektet ble til slutt realisert. Ved hjemlån av bøker kreves fremvisning av studentkort. Hun gjorde en undersøkelse av sykefraværet i transportnæringen. Planleggingen av konferansen tok lang tid.

52 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 52 Ironi og satire IRONI Det motsatte av det vi mener – – Jo det var en nydelig historie. Vanskelig å forsvare seg mot Effektiv som argumentasjon SATIRE Mer direkte Men begge gjør narr

53 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 53 Eufemisme – formildende omskrivning FOR Å Unngå å støte noen Dempe frykt og ubehag Unngå negative konnotasjoner Legitimere handlinger Tilsløre de virkelige forholdene

54 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 54 Litotes, hyperbol og pleonasme LITOTES: understatement – Ikke direkte dårlig. HYPERBOL: overdrivelse – Helt utrolig fantastisk! PLEONASME: "smør på flesk" – Panoramautsikt

55 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 55 Begrensede språkkoder SLANG Gruppespråk, klikkspråk Lavstil SJARGONG Fagspråk Knyttet til yrker og hobbier Markerer tilhørighet til bestemte samfunnsgrupper, samfunnsklasser, yrkesgrupper

56 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 56 Allusjon HELT ELLER DELVIS SITAT Krever felles kunnskap Humor Parodi Assosiasjoner Allusjoner hentes oftest fra Bibelen, salmene Folkediktningen Ibsen, Bjørnson – Holberg, Wergeland, Shakespeare Snorre

57 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 57 Språk er makt Språket avspeiler og konserverer sosiale realiteter Roller avspeiler seg i språket Manns- og kvinnerollen Leder- og medarbeiderrollen

58 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 58 Sluttrapporten Innhold og rekkefølge Ev omslag Tittelark – identifiserer forfatter(e), institusjon m m, type rapport, studium – tittel, dato og år Ev sammendrag Ev forord Innholdsfortegnelse Selve rapportdelen – Innledning med problemstilling, avgrensing, metoder, oppbygning – Hovedkapitlene med drøfting, analyser – Konklusjon Litteraturliste/referanser Ev begrepsliste og stikkordliste Refleksjonsnotatet Ev vedlegg

59 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 59 Layout m.m. Marg: helst 3 cm Skrift: for eksempel Times New Roman 12 Linjeavstand: 1,5 Skriv fra venstre marg, dobbel linje ved avsnitt Paginer først etter innholdsfortegnelse Vedlegg kan ev bare nummereres Overskrifter helst bare på tre nivåer (bruk gjerne de fast innstilte) Versaler bør helst bare benyttes i første nivå og bare i korte overskrifter

60 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 60 Henvisninger og sitater Henvisninger Harvardsystemet: – (Andersen & Schwencke 2001) – (Andersen & Schwencke 2001:52) – (2001:52) Både ved direkte sitater og oftest ellers Sitater – Lengre enn to linjer: innrykket (husk henvisning!) – Inntil to linjer: inkluderes i teksten med anførselstegn (deretter henvisning i parentes, så punktum) Litteraturliste – Alfabetisk etter forfatters etternavn

61 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 61 Refleksjonsnotatet Et felles arbeid, underskrives av alle Bygger på loggføring Inneholder milepæler/fremdriftsplan arbeidsfordeling En kritisk vurdering av prosjektarbeidet Læringsbevisshet Hvorfor gjorde vi det slik, hvordan fungerte det, hva kunne vært gjort annerledes? Initiativ og ansvarlighet, samarbeid, kommunikasjon, osv. Hva har vi lært og hvordan kan vi bruke det? Tilbakemelding/ evaluering av emnet


Laste ned ppt "Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid 1 Kommunikasjon og påvirkning Kommunikasjon er – Interaksjon – Representasjon Kommunikasjonen må ha en innholdsrepresentasjon,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google