Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon og påvirkning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon og påvirkning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon og påvirkning
Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid Bjørg Hellum: Bjørg Hellum: Kommunikasjon og påvirkning Kommunikasjon er Interaksjon Representasjon Kommunikasjonen må ha en innholdsrepresentasjon, dvs form Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

2 Hvilken form eller modus skal vi velge?
Vi kommuniserer biter av virkeligheten på en måte eller i en slik form som vi mener er mest hensiktsmessig for situasjonen og budskapet. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

3 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
"Grammatiske" regler Alle semiotiske modi har regler, på samme måte som språket har sin grammatikk Hensikt: for å oppnå bestemte effekter Foruten form/modus realiseres budskapet også gjennom situasjon og medium Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

4 Seks språkfunksjoner Roman Jakobson
Emosjonell Kommuniserer holdninger, følelser, status, klasse osv. Appellativ For å påvirke mottakeren Refererende/informativ Fakta, ”sann” informasjon Fatisk For å opprettholde og bekrefte relasjoner Poetisk Estetisk språkbruk I like Ike Metalingvistisk Som identifiserer koden vi bruker Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

5 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Stemmen som modus Å få folk til å lytte: Å gjøre budskapet interessant: Å levendegjøre budskapet: Eks: Markusevangeliet som helaftens teater med Svein Tindberg Ikke press stemmen Snakk tydelig Sett ned farten Bruk pauser ofte og kreativt Bruk trykk på ordene for å fremheve innholdet Veksle mellom langsomme og hurtige partier Veksle mellom å øke og senke stemmenivået Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

6 Kommunikasjonsoppgave 1
Les opp det utdelte tekstutdraget. Gjør teksten/budskapet levende og engasjerende ved å fremheve det viktige eller dramatiske. Bruk pauser, trykk, stemmenivå og hastighet effektivt. Vær også bevisst ansiktsuttrykk og fakter – understrek budskapet ved hjelp av disse virkemidlene Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

7 Kommunikasjon i organisasjoner
Formell/uformell kommunikasjon Kommunikativ kompetanse innebærer å kunne orientere seg i forhold til både formelle og uformelle kommunikasjonskanaler. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

8 Kommunikasjon i organisasjoner
Personlige nettverk Effektive Stadig mer betydningsfulle Etableres gjennom direkte kontakt, som samarbeid Særlig viktige i endringsprosesser Innebærer makt Større skepsis og mer åpen kommunikasjon Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

9 Kommunikasjon i organisasjoner
Den formelle kommunikasjonen gir ofte et urealistisk bilde av arbeidet og virkeligheten i organisasjonen. Urealistiske forventninger fører lett til frustrasjon, og i økende grad til utbrenthet. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

10 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Kommunikasjonsklima Ledernes kommunikasjonsstil er viktig Jevnbyrdighet mellom aktørene er viktig Bruk av tid er viktig Men: Et godt kommunikasjonsklima er nødvendig - men ikke tilstrekkelig - for trivsel og produktivitet Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

11 Kommunikasjon til berørte grupper
Forskjellige typer berørte grupper: De som blir berørt av et problem De som er bevisst at de står overfor et problem De som alt har organisert seg for å gjøre noe med problemet Medlemmer av interessentgrupper kan tilhøre flere forskjellige berørte grupper – og det må kommuniseres på forskjellige måter Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

12 Kommunikasjon til berørte grupper
Reaktiv kommunikasjon gir dårlig resultat En bevisst gruppe blir lett til en aktiv og organisert gruppe som er lite lydhør for informasjon og diskusjon Proaktiv kommunikasjon gir langt bedre resultater Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

13 Planlegg kommunikasjonen
Analyser situasjonen og informasjonsbehovet Planlegg Hva ønsker vi å oppnå? Hvilke interessentgrupper vil vi nå? Hvilken form og hvilke kanaler bør vi benytte? Gjennomfør Evaluer Oppnådde vi den ønskede effekten? Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

14 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Saklig diskusjon Lytt aktivt Skriv ned stikkord Ikke avbryt Unngå tomgangssnakk Vær saklig Uttrykk deg kort og klart Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

15 Disposisjon for diskusjonsinnlegg
En ”pedagogisk” disposisjon: Innledning (Jeg mener at… Etter mitt syn…) Hovedinnholdet (begrunnelsene og argumentene) Avslutning (gjentar standpunktet: Derfor mener jeg at …) Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

16 Kommunikasjonsoppgave 2
Velg et tema som fenger eller interesserer alle Bruk tipsene og disposisjonen for saklig diskusjon Alle i gruppen skal ha ordet en gang hver Snakk i inntil ett minutt når du får ordet Ta stilling til temaet, eventuelt til foregående påstander eller meningsytringer Følg opp de foregående, motsi de foregående, eller innfør nye momenter Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

17 Retorikk - en overgripende vitenskap
Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

18 Teksten eller talen har forskjellig formål
Den skal: Lære bort noe Underholde Argumentere Utøve samfunnskritikk/maktkritikk Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

19 Retorikk – et klassisk dannelsesideal
Platons og Aristoteles’ Akademi Et fag: techne Undervist i 2000 år – så i miskreditt et par hundre år Gresk: Platon, Aristoteles, Sokrates Romersk: Cicero, Horats Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

20 Retorikkens gjenstand
Tre hovedgenrer Rådstalen. Politisk og rådgivende. Rettstalen. Bedømmer fakta. Lovtalen. Festtale, leilighetstale. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

21 Retorikkens fem fag eller "fingre"
Inventio: finne stoff Dispositio: ordne, lage plan/disposisjon Elocutio: veltalenhet, dvs utsmykning, valg av ord og tankefigurer Memoria: memorering Actio: handling, fremføring Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

22 Den typiske talesituasjon
Tre komponenter Taleren Det han taler om Den han taler til Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

23 Taleren skal overbevise
Logos Ethos Pathos Ifølge Aristoteles: Enhver form for tale må således for å virke overbevisende bygge på tre ting: at man kan godtgjøre at det man påstår er sant, at man kan vinne sine tilhøreres velvilje, og at man kan sette deres følelser i nettopp den bevegelse som saken krever. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

24 Winston Churchill – en stor retoriker
Den eneste i historien som både har forutsagt historie, skapt historie og nedtegnet historie. ”We shall fight on the beaches, we shall fight in the air … we shall never surrender!” Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

25 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Let us therefore brace ourselves to our duties and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will say, this was their finest hour. Winston Churchill Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

26 Abraham Lincoln – The Gettysburg Address
Det amerikanske demokratiets grunnleggende verdier i fyndig og presis form: … that this nation, under God, shall have a new birth of freedom – and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. Delivered at Gettysburg on November 19, 1863 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

27 Dagens store retorikere
                                                     Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

28 Et historisk tilbakeblikk
I middelalderen og renessansen: Kroppsbevegelser var skammelig og uanstendig Retorikk var mest skrivekunst Attenhundretallet: Sterke framføringer og store fakter Nå: retorikk kan læres Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

29 Virkningsfull retorikk i dag
Forskjell mellom massemøter og tv-opptredener: som teater vs film Den som behersker tv-mediet, behersker sitt publikum Skriftlig retorikk gjør bruk av symboler og poetikk (estetisk kommunikasjon) Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

30 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Påvirkning If you want to win a man to your cause, you must first convince him you are his friend. (Abraham Lincoln) Wicked men obey from fear; good men from love. (Aristotle) Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

31 Tre påvirkningsstrategier
Logiske bevis Emosjonelle bevis Personlige bevis Aristoteles Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

32 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Logiske argumenter Klart budskap Få fram det viktige Fordelene ved forslaget og ulempene ved alternativet Casestudier som nyttig dokumentasjon Klare konklusjoner Bør begge sider fram? Gjentakelse Gjengjeldelse Knapphet Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

33 Emosjonelle argumenter
Trulser og frykt Bryte ned motstanden Konsekvens og forpliktelse Moralsk forpliktelse Andres anerkjennelse Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

34 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Du selv som argument Makt og posisjon Sanksjoner Kjennskap og likhet Vennskap Utseende, karisma Overbevisende retorikk Troverdighet Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

35 Ikke-verbal kommunikasjon
7% formidles gjennom ordenes betydning 38% formidles gjennom hvordan setninger og ord uttrykkes 55% uttrykkes gjennom kroppsspråk Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

36 Ikke-verbale kommunikasjonskoder
Fysisk kontakt Avstand Utseende, klær Fakter, armbevegelser Nikk Ansiktsuttrykk Kroppsstilling Bevegelser Øyekontakt Paraspråk og prosodi Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

37 Kommunikasjonsoppgave 3
Snakk i to minutter om et tema som opptar deg Uten manuskript Stående, foran tilhørerne Tenk mimikk, kroppsspråk, bevegelser og stemme Tenk åpning og slutt Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

38 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Mangfold i utvalgene Utvalg bør ha størst mulig grad av variasjon i Alder Kjønn Utdannelse Fagkompetanse Personlighetstyper Viktig med kritisk blikk på virksomheten, ikke "innsidetenking" (gruppetenking) Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

39 Utvalgsmedlemmer må være
Informert Motivert Myndiggjort Uavhengige for å kunne være kritiske. Tette nettverk/vennskap kan være en fare (gruppetenking) Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

40 Organisatorisk læring Argyris
Enkeltsløyfelæring (single loop): Konfronterer ikke resultatene med underliggende holdninger og verdier Dobbelsløyfelæring (double loop): Går tilbake til underliggende verdier for å se om disse er grunnen til feilbedømmelse Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

41 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Troverdighet Ethos: dyd, forstandighet, velvilje Hva er etos i dag? Hva må til for å være troverdig? Hvem er troverdig i dagens samfunn? Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

42 Maktstrategier og manipulasjon
Maktstrategier brukes (er nødvendige?) i all påvirkning Maktstrategier er ikke nødvendigvis negative Maktstrategier er ikke manipulasjon når en åpen om å benytte dem Manipulasjon har skjult agenda Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

43 Eksempler på maktstrategier - Påvirkningsstrategier
Grundig forberedelse Troverdighet gjennom konsekvente handlinger Åpen informasjon Heve seg over usaklighet og kverulering Ikke gå inn i krangel Være åpen for kritikk Innrømme feil Lytte Være trygg på egne verdier og vurderinger Ikke heve stemmen Om det er hensiktsmessig, er det lov å være brysk eller avfeiende Lov å vise sinne, under kontroll Men – ærlighet varer lengst! Ikke benekte eller dekke over, da taper en troverdighet. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

44 Eksempler på retoriske strategier i skriftlig språkbruk
Hva er god språkbruk? Eksempler på retoriske strategier i skriftlig språkbruk Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

45 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Metaforer Krigsmetaforer for diskusjon, meningsmotsetninger Kravene kan ikke forsvares Han angrep ethvert svakt punkt i min argumentasjon Jeg har aldri vunnet en diskusjon med ham OK – fyr løs! Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

46 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Metaforer ”Tid er penger” – en begrenset ressurs Du kaster bort tiden min. Denne maskinen sparer oss for mange timer. Jeg kan ikke gi deg mer tid. Den punkteringen kostet meg en time. Jeg har investert mye tid i dette. Jeg tapte mye tid på det. Har du mye tid igjen? Han lever på lånt tid. Vi satte av litt tid til det. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

47 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Metaforer Personifisering Ansvarsfraskrivelse? Livet har bedratt meg. Inflasjonen spiser opp overskuddet vårt. Inflasjonen angriper hele fundamentet i økonomien vår. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

48 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Metaforer Retning: opp er bra, ned er negativt Jeg er høyt oppe. Han er nedtrykt. Hun sank ned i depresjonen. Stå opp Være under hypnose Ha kontroll over noen Være på bunnen av samfunnet Han er på toppen av sin karriere. Han falt død om. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

49 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Språkbilder METAFOR Han er en lur rev Kan skap ny mening og nye assosiasjoner Kan være frigjørende eller tilslørende Kan bli klisjeer METONYMI Brede seil over Nordsjø går Blod, svette, tårer White collar worker Virker økonomiserende Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

50 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Konnotasjoner Ord har pluss- og minusvalør Valøren er som oftest avhengig av kontekst Denne oppgaven er enkel Han er en enkel sjel Pluss- og minusverdi kan være bestemt av kultur, historie, ideologi, osv. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

51 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Substantivsyke Igangsettingen av prosjektet ble til slutt realisert. Ved hjemlån av bøker kreves fremvisning av studentkort. Hun gjorde en undersøkelse av sykefraværet i transportnæringen. Planleggingen av konferansen tok lang tid. Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

52 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Ironi og satire IRONI Det motsatte av det vi mener – Jo det var en nydelig historie. Vanskelig å forsvare seg mot Effektiv som argumentasjon SATIRE Mer direkte Men begge gjør narr Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

53 Eufemisme – formildende omskrivning
Unngå å støte noen Dempe frykt og ubehag Unngå negative konnotasjoner Legitimere handlinger Tilsløre de virkelige forholdene Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

54 Litotes, hyperbol og pleonasme
LITOTES: understatement Ikke direkte dårlig. HYPERBOL: overdrivelse Helt utrolig fantastisk! PLEONASME: "smør på flesk" Panoramautsikt Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

55 Begrensede språkkoder
SLANG Gruppespråk, klikkspråk Lavstil SJARGONG Fagspråk Knyttet til yrker og hobbier Markerer tilhørighet til bestemte samfunnsgrupper, samfunnsklasser, yrkesgrupper Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

56 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Allusjon HELT ELLER DELVIS SITAT Krever felles kunnskap Humor Parodi Assosiasjoner Allusjoner hentes oftest fra Bibelen, salmene Folkediktningen Ibsen, Bjørnson Holberg, Wergeland, Shakespeare Snorre Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

57 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Språk er makt Språket avspeiler og konserverer sosiale realiteter Roller avspeiler seg i språket Manns- og kvinnerollen Leder- og medarbeiderrollen Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

58 Sluttrapporten Innhold og rekkefølge
Ev omslag Tittelark identifiserer forfatter(e), institusjon m m, type rapport, studium tittel, dato og år Ev sammendrag Ev forord Innholdsfortegnelse Selve rapportdelen Innledning med problemstilling, avgrensing, metoder, oppbygning Hovedkapitlene med drøfting, analyser Konklusjon Litteraturliste/referanser Ev begrepsliste og stikkordliste Refleksjonsnotatet Ev vedlegg Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

59 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Layout m.m. Marg: helst 3 cm Skrift: for eksempel Times New Roman 12 Linjeavstand: 1,5 Skriv fra venstre marg, dobbel linje ved avsnitt Paginer først etter innholdsfortegnelse Vedlegg kan ev bare nummereres Overskrifter helst bare på tre nivåer (bruk gjerne de fast innstilte) Versaler bør helst bare benyttes i første nivå og bare i korte overskrifter Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

60 Henvisninger og sitater
Harvardsystemet: (Andersen & Schwencke 2001) (Andersen & Schwencke 2001:52) (2001:52) Både ved direkte sitater og oftest ellers Sitater Lengre enn to linjer: innrykket (husk henvisning!) Inntil to linjer: inkluderes i teksten med anførselstegn (deretter henvisning i parentes, så punktum) Litteraturliste Alfabetisk etter forfatters etternavn Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid

61 Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid
Refleksjonsnotatet Et felles arbeid, underskrives av alle Bygger på loggføring Inneholder milepæler/fremdriftsplanarbeidsfordeling En kritisk vurdering av prosjektarbeidet Læringsbevisshet Hvorfor gjorde vi det slik, hvordan fungerte det, hva kunne vært gjort annerledes? Initiativ og ansvarlighet, samarbeid, kommunikasjon, osv. Hva har vi lært og hvordan kan vi bruke det? Tilbakemelding/ evaluering av emnet Bjørg Hellum: Organisasjons- og styrearbeid


Laste ned ppt "Kommunikasjon og påvirkning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google