Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om samspill og kommunikasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om samspill og kommunikasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om samspill og kommunikasjon
Dag Sørmo

2 Våre erfaringer er våre!
Du er dårlig til å kommunisere! Hva synes andre? Jeg er dårlig til å kommunisere! Hva synes du? Hva synes andre? Om å ta alt i verste / beste mening Forskjellen på å kommunisere i hat og kjærlighet All kommunikasjon handler om RELASJON og BUDSKAP Kommunikasjon mellom roller: Symmetrisk - asymmetrisk kommunikasjon Dag Sørmo

3 Kommunikasjon og relasjon
Saklighet Ironi Krangel Forsterkning av dårlige argumenter Hva gjør du når kommunikasjonen ”setter seg fast”? Dag Sørmo

4 Kommunikasjonsdomino
Konsekvenser av kommunikasjon: Dag Sørmo

5 Kommunikasjon - relasjon
Hva er kommunikasjon? enkeltperson gruppe Hvordan blir jeg forstått? - Om å forholde seg til noe(n) Dag Sørmo

6 Kommunikasjonsstøy Aaø?å? AAAA! Fysiskfunksjonssvikt? Holdning?
Førforståelse? Erfaring? Konsentrasjon Fokus på andre ting? Rolle / posisjon? Dag Sørmo

7 Dag Sørmo

8 Gregory Bateson Alt er kommunikasjon

9 Agenda Hvem er Gregory Bateson? Batesons kommunikasjonsteori
Hvorfor? Batesons kommunikasjonsteori Viktig? Begrepsavklaringer Vi snakker samme språk Sammenheng mellom kommunikasjon og relasjon Hvem kommuniserer? Kan vi ikke-kommunisere? Kommunikasjonsteori Hvordan forstå kommunikasjonen Dag Sørmo

10 Observasjon Observatøren observerer Opptatt av det han ser Dag Sørmo

11 Observasjon Observatøren er en del av observasjonen
Opptatt av samspillet Dag Sørmo

12 Batesons kommunikasjonsteori
Utgangspunkt: Ulik tenkning og forståelse Positivismen (Forklarende. Lovmessigheter) Hermeneutisk (tolke, forstå) Tilskuer Mennesket = maskin Mennesket isolert Lineær årsaksforståelse Dele opp i så små enheter som mulig Fokus på egenskaper Læring er et produkt objektivitet Deltaker Mennesket= organisme Menneske og miljø Sirkulære forklaringer Del – helhet – del Fokus på relasjoner Læring en prosess Tolkning, subjektive oppfatninger Hermeneutikk Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Hermeneutikk (gresk: hermeneuein, «å forklare») er et sett med teorier som omhandler prosessen å fortolke en tekst og å skape mening av denne. Hermeneutikken søker en bevisstgjøring over denne prosessen, og den foreslår også fremgangsmåter for tolkning. (Ordet tekst blir her brukt i utvidet form, og gjelder enhver form for budskap.) Hermeneutikk brukes også om selve handlingen å fortolke en tekst for å skape mening ut av denne. Hermeneutikken er også en filosofisk retning, den blir omtalt som historiefagets vitenskapsmetode, og den blir brukt som en personlighetsutviklende mental øvelse. Ordet kommer av det greske ordet hermeneuein – å uttrykke eller uttale, å utlegge eller forklare og å oversette eller fortolke. Begrepet er knyttet til den greske guden Hermes. Han var ikke bare gudenes budbringer, men også den som uttrykte, forklarte og fortolket budskapet. Innhold 2 Bakgrunn/utvikling 1 Hva dekker begrepet hermeneutikk? 3 Sentrale begreper 3.1 Hermeneutisk selvrefleksjon 3.2 Horisont 3.4 Den hermeneutiske sirkel 3.3 Dialog 4 Se også 5 Eksterne lenker Hva dekker begrepet hermeneutikk? Både tolkningspraksis og tolkningsteori, i bredere/allmenn og smalere/spesiell forstand. Enhver tekstanalytisk metode er en hermeneutisk metode. Enhver overveielse over hva tolkning er, hva forståelse er og hvordan en tekstanalyse skal gripes an – alt dette er eksempler på en hermeneutisk overveielse. Hermeneutikk er ingen metodelære, men en teori om hva tekstforståelse er. Bakgrunn/utvikling Røttene for den moderne vestlige hermeneutikken finner vi delvis i bibelsk eksegese, og delvis hos de gammelgreske retorikerne fra århundrene opp mot år 0. Hermeneutikken utvikles videre gjennom det 18, 19 og 20'ende århundret, og begrepet tekst fikk nye og utvidete betydninger. Først til å gjelde alle budskap, som kunst og andre ikke tekstlige uttrykk, og videre til også å kunne gjelde ethvert spor etter menneskelig aktivitet, og enhver menneskelig erfaring. Alt kan det defineres som en tekst og tolkes ved hjelp av hermeneutikk. Gjennom middelalderen ble hermeneutikken i hovedsak anvendt nærmest som en metodelære innen vitenskapene teologi, tolkning av bibeltekster; og jus, tolkning av lovtekster. Hermeneutikken fikk en viktig rolle for, og under, positivismestriden. Denne dreide seg mye om hvorvidt vitenskapelig objektivitet er mulig, og hermeneutikken gav et grunnlag for å studere forskerens egen påvirkning på forskningsprosessen i alle dens ledd. Teoretikere som Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer og Jürgen Habermas, og retninger som konstruktivismen, argumenterte for nødvendigheten av å bruke hermeneutikk som erkjennelsesteori (epistemologi). I løpet av positivismestriden utviklet også synet på objektivitet seg, og der er nå enighet om at et fullstendig objektivt synspunkt er umulig. Heller ikke ved hjelp av hermeneutikken er dette mulig å oppnå, den kan bare avhjelpe en tilnærming mot objektivitet. Sentrale begreper En grunnleggende forutsetning for en hermeneutisk analyse er fortolkerens villighet til å være bevisst sin egen rolle i, og betydning for, fortolkningsprosessen. Alle former for forståelse henger sammen med den kontekst eller situasjon det forstås innenfor. Konteksten er ikke en fast, objektiv ramme, men varierer avhengig av mottakerens bakgrunn og situasjon. Hermeneutisk selvrefleksjon Horisont Som fortolker tar man med seg egne erfaringer og kriterier inn i tolkningsprosessen. Man skaper altså selv sin egen forventnings- og forståelseshorisont. Disse kan beskrives som summen av fortolkerens sanne og usanne fordommer. Teksten er også utformet i en sammenheng, geografisk eller i tid, av en avsender som har sine horisonter. Og det mediet budskapet formidles gjennom, vil også ha sine horisonter, som påvirker og begrenser hvordan avsenderens mening blir overført. Horisonter skaper muligheten for at mening overhodet skal kunne overføres, men de legger også begrensningene for i hvilken grad det skjer. Dialog Det er gjennom en dialog mellom leserens og tekstens horisonter at mening dannes. Dialogen har også vært sammenlignet med et spill, eller en lek, hvor aktørene lar forhåndsoppsatte regler være rammene leken utvikler seg innenfor. Den hermeneutiske sirkel Det viktigste begrepet innen hermeneutikken kalles Den hermeneutiske sirkel eller den hermeneutiske spiral. Det beskriver helheten av det som skjer når vi fortolker en tekst og danner oss en mening av innholdet i den, fra vår vurdering av avsenderens bakgrunn, situasjon og intensjon, til vår vurdering av teksten selv og mediet den når oss gjennom, og videre til vår egen selvrefleksjon. Dette er hvordan mening dannes gjennom fortolkningsprosessen, uavhengig av om vi er bevisst at prosessen foregår eller ikke. Å bruke den hermeneutiske sirkel er å bevisstgjøre seg sine egne og tekstens horisonter, og å la denne bevisstheten være en del av den prosessen det er å skape mening av en tekst. Delene forstås og fortolkes ut fra helheten – og helheten forstås og fortolkes ut fra delene. Altså som en sirkel eller spiral, med et gjensidig utvekslingsforhold mellom deler og helhet. Slik forandres og utvides vår oppfatning og forståelse av delene og helheten gjennom tolkningsprosessen. Relasjoner i forståelsen av mennesket, mennesket forholder seg til den tolkede verden Dag Sørmo

13 Den to-delte forståelsen
Hvordan forstå det levende? Hva binder det levende sammen? Hvordan lære av kunnskapen om det ikke-levende? Ting Det levende Forestillingen / idéen om…. Dag Sørmo

14 Begrepene Et ord på en gjenstand er ikke gjenstanden
Forestillingen om / idéen er noe annet en gjenstanden Relasjoners sammenheng med læring Relasjoner – mer enn forhold mellom mennesker Mennesker og maskiner Kybernetikk Om å tegne kart Dag Sørmo

15 Begrepene… Informasjon – en forskjell som gjør en forskjell
Subjektivitet – objektivitet: alt er subjektivt, ulike forståelser / oppfatninger Sannhet: Finnes ingen objektiv sannhet, bare subjektive sannheter Tolkning: alt kan tolkes Forstå – ikke forklare: forstå ut fra relasjon Dag Sørmo

16 Vestlig forståelse av verden
Lineær tenkning Årsak – virkning Det handler om å forstå Oppfatninger Historien hjelper oss til forklare oss selv Isolerte oppfatninger Troen på vitenskapen som løsning og forklaring (veie og måle) Kommentar: Er vi sikre på at all fokus på at all kunnskap i skolen er målbart? Dissekering – plukke ting fra hverandre (nøyaktig, målbar vitenskap) Dag Sørmo

17 Hva er verden? Verden er skapt av den som observerer
Jeg kan ikke oppfatte objektivt All erfaring er subjektiv Relasjoner er grunnleggende - både mellom fenomener og relasjoner Det er umulig å ikke-kommunisere (kjennetegn for mennesket) Vi kommuniserer alltid om både innhold og forhold Dag Sørmo

18 Hva er verden?... Persepsjonen av tingen (en stol?) er en kommunikasjonsmessig virkelighet, en idé jeg kan stole på Kommunikasjon handler om hvordan vi forstår virkeligheten (eks: å være redd for noe…) Hvordan vi oppfatter ting ulikt (for eksempel en farge) beror på våre idéer om ting Dag Sørmo

19 All erfaring er subjektiv
Hvordan oppfatter vi ting? Hvem har det riktige synet / oppfatningen? Dag Sørmo

20 Lineær forståelse derfor Elevene bråker Læreren kjefter Dag Sørmo

21 Læreren kjefter Elevene bråker Sirkulær forståelse fordi fordi
Dag Sørmo

22 Kart og terreng Kartet er ikke terrenget! (Korzybski 1933)
Hvordan ser terrenget ut? Hvordan er sammenhengen mellom kartet og terrenget? Hvilke andre forutsetninger må til for å forstå? Hvordan ser denne utfordringen ut på kartet? Er det samsvar med egen / andres oppfatning? Hvilke forutsetninger må man ha for å lese kartet? Dag Sørmo

23 Å tegne kart… Alt er subjektivt Vi opplever ting forskjellig
Vi tegner ulike ”kart” i forhold til det som skjer Vi tegner nye kart Vi korrigerer kartet Dersom kartet ikke stemmer med terrenget, er kartet feil Dag Sørmo

24 Kartet er ikke terrenget
Dag Sørmo

25 Informasjon En betegnelse på det noen oppfatter, de distinksjonene noen trekker Informasjon er en forskjell som gjør en forskjell Forskjellen er lokalisert i et sted, - den er en idé Den vil variere med vår bakgrunn (hva vi oppfatter / distinksjonen) En forskjell har ikke med egenskap å gjøre, men sier noe om relasjonen (den ene i forhold til den andre) Konteksten avgjør forskjellen Konteksten kan skape ny mening, en forskjell som gjør en forskjell Informasjonen kan også skape ny mening Dag Sørmo

26 En forskjell som gjør en forskjell
Forskjellen ligger ikke i egenskapen til fargen (at den ene er hvit og den andre sort), men i relasjonen mellom dem. Dag Sørmo

27 Forskjell som gjør en forskjell
Vi oppfatter ut fra egne sanser Vår persepsjon er en tolkning av omgivelsene Vi skaper ideer om det som vi omgis av Det som ikke skjer, er også informasjon Det er sammenhengen med det vi kjenner fra før som er avgjørende for om det er informasjon Dag Sørmo

28 Relasjoner og læring Undervisning er ikke synonymt med læring
Selv om elevene utsettes for undervisning, skjer læringen hos hver enkelt elev Relasjon er et grunnleggende begrep, både mellom mennesker og ideer All erfaring er subjektiv All persepsjon er tolkning Dag Sørmo

29 Kontekst Å forstå noe i en sammenheng
Å forholde seg til en idé og den sammenhengen den er i Vi lærer i konteksten Vi lærer i en kontekst Dag Sørmo

30 Forskjellen ligger i relasjonen
Det er i relasjonen at egenskapene har betydning Sint? Sur? Uavhengig? Snill? Oppmerksom? Ryddig? Morsom? Glad? Ressursterk? Vennlig? Hvilke egenskaper er nyttige? Dag Sørmo

31 Kommunikasjon og relasjon
Symmetrisk og komplementær interaksjon Batesons forståelse: Analyseredskaper. Lager ”kart”: Begge typer relasjon kan oppleves god og ønskelig SYMMETRI Likt på begge sider: Atferd, følelse eller mening er likt på begge sider Mer av det ene gir mer av det andre Eks: våpenkappløpet, boksekamp, latter, diskusjoner (der alle er med) Gode: En god handling får svar med en annen god handling Dag Sørmo

32 Mer av det ene – mer av det samme!
Symmetrisk Mer av det ene – mer av det samme! Du tar ansvar Opprustning Opprustning Jeg tar ansvar Dag Sørmo

33 Symmetrisk… Likeverdet i relasjonen Symmetri i kommunikasjonen
Herredømmefrie (maktfrie) relasjoner I hvilke sammenhenger er dette aktuelt? Hvem sitter med løsningene (nøkkelen) Trygghet og tillit Dag Sørmo

34 Asymmetrisk Ikke likeverdig kommunikasjon
Den ene parten har makt over den andre (foreldre – barn - forhold) Avsenderstyrt kommunikasjon – målet er tilbakemelding Når er dette aktuelt? Dag Sørmo Dag Sørmo 34

35 Komplimentært Mer av den ene gir mer av det andre:
Forskjellen / ulikheten i handling øker gråt sinne mer sinne mer gråt En snakker – den andre lytter Snakker mer - lytter mer! hjelpeløshet – ansvarlighet mer hjelpeløshet – mer ansvarlighet Dag Sørmo

36 Digital kommunikasjon
Ordet /begrepet /ideen er ikke tingen - en katt ser ut som Vi har en forestilling om en katt, et bilde av en katt er ikke en katt Ordet katt er ikke en katt ”Katten er et vanlig husdyr” (vi snakker ikke om din katt, men om dyret katt som en fellesbetegnelse) Dag Sørmo

37 Det analoge hjelper oss å tolke det digitale
Analog kommunikasjon Sammenheng med.. Tilsvarende som… Sammenheng mellom det som uttrykkes og måte det gjøres på. Henvender seg alltid til relasjonen – søker å definere denne. tolkes av tilhører Tolkingen kan skje uten ord (intuitivt, kroppspråk…) Tolkningen er avhengig av relasjonen Det analoge hjelper oss å tolke det digitale Kan gå tapt når man oversetter Gjør dobbelkommunikasjon mulig Dag Sørmo

38 Analog kommunikasjon…
Bekrefter budskapet Understreker budskapet Tolker budskapet Legger mening i mer enn ordene Dag Sørmo

39 Metakommunikasjon Kommunikasjon om kommunikasjonen
Hva slags kommunikasjon foregår? Hvilken situasjon / kontekst foregår kommunikasjonen i? Dag Sørmo

40 Paradokser - oppfatninger
Alt jeg sier er løgn! (også dette?) Hva mener han egentlig? Et tog er langt (det har mange vogner..) Et tog er kort (….ord) Dag Sørmo

41 Ulike oppfatninger – sant / ikke sant?
Dag Sørmo

42 Univers - multivers Humberto Maturana: Tom Andersen:
Multivers i forståelse av virkeligheten – fordi vi oppfatter samme fenomen ulikt, de kan forstås på forskjellige måter Alle versjoner av virkeligheten er like riktige Tom Andersen: Mennesket har en førforståelse. En erfaring blir forstått i lys av tidligere forståelser(erfaringer) Man bør også stille spørsmål om sin egen førforståelse i møte med mennesker Samtalen bør foregå sakte - gir mulighet til å tenke Dag Sørmo

43 Kommunikasjonens nivåer
Flere nivåer på en gang Kan føre til selvmotsigelser og misforståelser Mer enn utveksling av entydige beskjeder Fører til sammenblanding eller oppklaring Dag Sørmo

44 Kommunikasjonsregler
Man kan ikke ikke-kommunisere. Du sier ikke hva du sier - du sier det som blir hørt. Enhver kommunikasjon handler om både innhold og relasjonsaspekt. Opplevelsen av en relasjon bestemmes av punktueringen av kommunikasjonssekvensene mellom de som kommuniserer. Mennesker kommuniserer både digitalt og analogt Alle kommunikasjon er enten symmetriske eller komplementære, ettersom de er basert på likhet eller forskjell. Mogens Frandsen Tlf

45 Punktuering Å dele opp begivenheter i avgrensede sekvenser, kalles punktuering. Punktuering er hva du framhever og hvor du har fokus. Punktuering er å velge ut noe og sette det sammen slik at det gir en helhet. Punktuering er en del av den måten vi konstruerer våre Dag Sørmo

46 Perspektivene Dag Sørmo

47 Bare ord? Hva betyr ordet ”god”? Hva betyr ordet ”riktig”?
God til noe God på ”bunnen” God og snill Hva betyr ordet ”riktig”? Riktig eller galt? Rett og godt Hva betyr det at noe er ”propell”? Urolig? Kreativ og oppfinnsom? Bråkete og plagsom? Fysisk aktiv? All erfaring er subjektiv (Bateson) Dag Sørmo

48 Hva betyr uttrykkene? Å ta ansvar Være aktiv Virke overlegen
Være krevende Være masete Gi blaffen Kan også forstås som betegnelse i en relasjonssammenheng Hva betyr begrepene for deg? Dag Sørmo

49 Språket er verktøy for tanken
Tom Andersen: Språkets betydning: Språket som forutsetning eller verktøy for tenkning (tankens instrument) Når den som snakker hører seg selv, kan han endre /korrigere historien Samtalen om samtalen Å betrakte samtalen som foregår fra et metanivå. Forskjellen som gjør en forskjell – må ikke være for store. Hvis folk utsettes for en for stor eller liten forskjell, kan forsøket på å hjelpe være mislykket (Andresen 2000) Samtalen skal bidra til å få et nytt perspektiv. Gjennom metakommunikasjonen frigjøres nye perspektiver. (Jeg hører at mor er engstelig for sønnen sin…) Dag Sørmo

50 Oppsummering Batesons forståelse av mennnesket
Det er umulig å ikke-kommunisere Mennesket forholdet seg til den tolkende verden Ingen Sannhet – bare sannheter Skille mellom nyttig – unyttig osv. Vi forstår ut fra relasjonene Vi definerer alltid på mange måter (kroppsspråk, ordvalg, sms, gaver. lytting….) Dag Sørmo


Laste ned ppt "Om samspill og kommunikasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google