Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om samspill og kommunikasjon Dag Sørmo 1. Våre erfaringer er våre! Du er dårlig til å kommunisere! –Hva synes andre? Jeg er dårlig til å kommunisere!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om samspill og kommunikasjon Dag Sørmo 1. Våre erfaringer er våre! Du er dårlig til å kommunisere! –Hva synes andre? Jeg er dårlig til å kommunisere!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om samspill og kommunikasjon Dag Sørmo 1

2 Våre erfaringer er våre! Du er dårlig til å kommunisere! –Hva synes andre? Jeg er dårlig til å kommunisere! –Hva synes du? Hva synes andre? Om å ta alt i verste / beste mening –Forskjellen på å kommunisere i hat og kjærlighet All kommunikasjon handler om RELASJON - og BUDSKAP Kommunikasjon mellom roller: –Symmetrisk - asymmetrisk kommunikasjon Dag Sørmo 2

3 Kommunikasjon og relasjon Dag Sørmo 3 Saklighet Ironi Krangel Forsterkning av dårlige argumenter Hva gjør du når kommunikasjonen ”setter seg fast”?

4 Kommunikasjonsdomino Dag Sørmo 4 Konsekvenser av kommunikasjon:

5 Kommunikasjon - relasjon Hva er kommunikasjon? 14.10.2008 Dag Sørmo 5 - Om å forholde seg til noe(n) gruppe enkeltperson Hvordan blir jeg forstått?

6 Kommunikasjonsstøy 20.10.2008 Dag Sørmo 6 AAAA ! Aaø? å? Fysiskfunksjonssvikt? Holdning? Førforståelse? Erfaring? Konsentrasjon Fokus på andre ting? Rolle / posisjon?

7 Dag Sørmo 7

8 Gregory Bateson Alt er kommunikasjon

9 Agenda Hvem er Gregory Bateson? –Hvorfor? Batesons kommunikasjonsteori –Viktig? Begrepsavklaringer –Vi snakker samme språk Sammenheng mellom kommunikasjon og relasjon –Hvem kommuniserer? –Kan vi ikke-kommunisere? Kommunikasjonsteori –Hvordan forstå kommunikasjonen Dag Sørmo 9

10 Observasjon Dag Sørmo 10 Observatøren observerer Opptatt av det han ser

11 Observasjon Observatøren er en del av observasjonen Opptatt av samspillet Dag Sørmo 11

12 Batesons kommunikasjonsteori Utgangspunkt: Ulik tenkning og forståelse Positivismen (Forklarende. Lovmessigheter) Hermeneutisk (tolke, forstå) Tilskuer Mennesket = maskin Mennesket isolert Lineær årsaksforståelse Dele opp i så små enheter som mulig Fokus på egenskaper Læring er et produkt objektivitet Deltaker Mennesket= organisme Menneske og miljø Sirkulære forklaringer Del – helhet – del Fokus på relasjoner Læring en prosess Tolkning, subjektive oppfatninger Relasjoner i forståelsen av mennesket, mennesket forholder seg til den tolkede verden Dag Sørmo 12

13 Den to-delte forståelsen Ting Det levende Forestillingen / idéen om…. Hvordan forstå det levende? Hva binder det levende sammen? Hvordan lære av kunnskapen om det ikke-levende? Dag Sørmo 13

14 Begrepene Et ord på en gjenstand er ikke gjenstanden Forestillingen om / idéen er noe annet en gjenstanden Relasjoners sammenheng med læring Relasjoner – mer enn forhold mellom mennesker Mennesker og maskiner Kybernetikk Om å tegne kart Dag Sørmo 14

15 Begrepene… Informasjon – en forskjell som gjør en forskjell Subjektivitet – objektivitet: alt er subjektivt, ulike forståelser / oppfatninger Sannhet: Finnes ingen objektiv sannhet, bare subjektive sannheter Tolkning: alt kan tolkes Forstå – ikke forklare: forstå ut fra relasjon Dag Sørmo 15

16 Vestlig forståelse av verden Lineær tenkning –Årsak – virkning –Det handler om å forstå Oppfatninger –Historien hjelper oss til forklare oss selv Isolerte oppfatninger –Troen på vitenskapen som løsning og forklaring (veie og måle) Kommentar: Er vi sikre på at all fokus på at all kunnskap i skolen er målbart? –Dissekering – plukke ting fra hverandre (nøyaktig, målbar vitenskap) Dag Sørmo 16

17 Hva er verden? Verden er skapt av den som observerer Jeg kan ikke oppfatte objektivt All erfaring er subjektiv Relasjoner er grunnleggende - både mellom fenomener og relasjoner Det er umulig å ikke-kommunisere (kjennetegn for mennesket) Vi kommuniserer alltid om både innhold og forhold Dag Sørmo 17

18 Hva er verden?... Persepsjonen av tingen (en stol?) er en kommunikasjonsmessig virkelighet, en idé jeg kan stole på Kommunikasjon handler om hvordan vi forstår virkeligheten (eks: å være redd for noe…) Hvordan vi oppfatter ting ulikt (for eksempel en farge) beror på våre idéer om ting Dag Sørmo 18

19 All erfaring er subjektiv Dag Sørmo 19 http://www.doktoren.no/fargesyn-test.htm Hvordan oppfatter vi ting? Hvem har det riktige synet / oppfatningen?

20 Lineær forståelse Elevene bråker Læreren kjefter derfor Dag Sørmo 20

21 Sirkulær forståelse Elevene bråker Læreren kjefter fordi Dag Sørmo 21

22 Kart og terreng Kartet er ikke terrenget! (Korzybski 1933) Hvordan ser terrenget ut? Hvordan ser denne utfordringen ut på kartet? Er det samsvar med egen / andres oppfatning? Hvilke forutsetninger må man ha for å lese kartet? Hvordan er sammenhengen mellom kartet og terrenget? Hvilke andre forutsetninger må til for å forstå? Dag Sørmo 22

23 Å tegne kart… Alt er subjektivt Vi opplever ting forskjellig Vi tegner ulike ”kart” i forhold til det som skjer Vi tegner nye kart Vi korrigerer kartet Dersom kartet ikke stemmer med terrenget, er kartet feil Dag Sørmo 23

24 Kartet er ikke terrenget Dag Sørmo 24

25 Informasjon En betegnelse på det noen oppfatter, de distinksjonene noen trekker Informasjon er en forskjell som gjør en forskjell –Forskjellen er lokalisert i et sted, - den er en idé –Den vil variere med vår bakgrunn (hva vi oppfatter / distinksjonen) En forskjell har ikke med egenskap å gjøre, men sier noe om relasjonen (den ene i forhold til den andre) Konteksten avgjør forskjellen Konteksten kan skape ny mening, en forskjell som gjør en forskjell Informasjonen kan også skape ny mening Dag Sørmo 25

26 En forskjell som gjør en forskjell Forskjellen ligger ikke i egenskapen til fargen (at den ene er hvit og den andre sort), men i relasjonen mellom dem. Dag Sørmo 26

27 Forskjell som gjør en forskjell Vi oppfatter ut fra egne sanser Vår persepsjon er en tolkning av omgivelsene Vi skaper ideer om det som vi omgis av –Det som ikke skjer, er også informasjon Det er sammenhengen med det vi kjenner fra før som er avgjørende for om det er informasjon Dag Sørmo 27

28 Relasjoner og læring Undervisning er ikke synonymt med læring Selv om elevene utsettes for undervisning, skjer læringen hos hver enkelt elev Relasjon er et grunnleggende begrep, både mellom mennesker og ideer All erfaring er subjektiv All persepsjon er tolkning Dag Sørmo 28

29 Kontekst Å forstå noe i en sammenheng Å forholde seg til en idé og den sammenhengen den er i Vi lærer i konteksten Vi lærer i en kontekst Dag Sørmo 29

30 Forskjellen ligger i relasjonen Det er i relasjonen at egenskapene har betydning Sint? Sur? Uavhengig? Snill? Oppmerksom? Ryddig? Morsom? Glad? Ressursterk? Vennlig? Dag Sørmo 30 Hvilke egenskaper er nyttige?

31 Kommunikasjon og relasjon Symmetrisk og komplementær interaksjon –Batesons forståelse: Analyseredskaper. Lager ”kart”: Begge typer relasjon kan oppleves god og ønskelig SYMMETRI –Likt på begge sider: Atferd, følelse eller mening er likt på begge sider Mer av det ene gir mer av det andre Eks: våpenkappløpet, boksekamp, latter, diskusjoner (der alle er med) Gode: En god handling får svar med en annen god handling Dag Sørmo 31

32 Symmetrisk Dag Sørmo 32 Jeg tar ansvar Du tar ansvar Opprustning Mer av det ene – mer av det samme!

33 Symmetrisk… Likeverdet i relasjonen Symmetri i kommunikasjonen Herredømmefrie (maktfrie) relasjoner –I hvilke sammenhenger er dette aktuelt? Hvem sitter med løsningene (nøkkelen) Trygghet og tillit Dag Sørmo 33

34 Asymmetrisk Ikke likeverdig kommunikasjon Den ene parten har makt over den andre (foreldre – barn - forhold) Avsenderstyrt kommunikasjon – målet er tilbakemelding –Når er dette aktuelt? Dag Sørmo 34 Dag Sørmo 34

35 Komplimentært Dag Sørmo 35 En snakker – den andre lytter Snakker mer - lytter mer! hjelpeløshet – ansvarlighet mer hjelpeløshet – mer ansvarlighet sinne gråt mer sinne mer gråt Mer av den ene gir mer av det andre: Forskjellen / ulikheten i handling øker

36 Digital kommunikasjon Digital: Ordet /begrepet /ideen er ikke tingen - en katt ser ut som Vi har en forestilling om en katt, et bilde av en katt er ikke en katt Ordet katt er ikke en katt ”Katten er et vanlig husdyr” (vi snakker ikke om din katt, men om dyret katt som en fellesbetegnelse) Dag Sørmo 36

37 Analog kommunikasjon Sammenheng med.. Tilsvarende som… Sammenheng mellom det som uttrykkes og måte det gjøres på. -Henvender seg alltid til relasjonen – søker å definere denne. -tolkes av tilhører -Tolkingen kan skje uten ord (intuitivt, kroppspråk…) -Tolkningen er avhengig av relasjonen - Det analoge hjelper oss å tolke det digitale -Kan gå tapt når man oversetter -Gjør dobbelkommunikasjon mulig Dag Sørmo 37

38 Analog kommunikasjon… Bekrefter budskapet Understreker budskapet Tolker budskapet Legger mening i mer enn ordene Dag Sørmo 38

39 Metakommunikasjon Dag Sørmo o Kommunikasjon om kommunikasjonen o Hva slags kommunikasjon foregår? o Hvilken situasjon / kontekst foregår kommunikasjonen i? 39

40 Paradokser - oppfatninger Alt jeg sier er løgn! –(også dette?) –Hva mener han egentlig? Et tog er langt (det har mange vogner..) Et tog er kort (….ord) Dag Sørmo 40

41 Ulike oppfatninger – sant / ikke sant? Dag Sørmo 41

42 Univers - multivers Humberto Maturana: –Multivers i forståelse av virkeligheten – fordi vi oppfatter samme fenomen ulikt, de kan forstås på forskjellige måter –Alle versjoner av virkeligheten er like riktige Tom Andersen: –Mennesket har en førforståelse. En erfaring blir forstått i lys av tidligere forståelser(erfaringer) –Man bør også stille spørsmål om sin egen førforståelse i møte med mennesker –Samtalen bør foregå sakte - gir mulighet til å tenke Dag Sørmo 42

43 Kommunikasjonens nivåer Flere nivåer på en gang Kan føre til selvmotsigelser og misforståelser Mer enn utveksling av entydige beskjeder Fører til sammenblanding eller oppklaring Dag Sørmo 43

44 Mogens Frandsen Tlf. 57538181 Email: frandsen@mru.dk Kommunikasjonsregler 1.Man kan ikke ikke-kommunisere. 2.Du sier ikke hva du sier - du sier det som blir hørt. 3.Enhver kommunikasjon handler om både innhold og relasjonsaspekt. 4.Opplevelsen av en relasjon bestemmes av punktueringen av kommunikasjonssekvensene mellom de som kommuniserer. 5.Mennesker kommuniserer både digitalt og analogt 6.Alle kommunikasjon er enten symmetriske eller komplementære, ettersom de er basert på likhet eller forskjell.

45 Punktuering Å dele opp begivenheter i avgrensede sekvenser, kalles punktuering. Punktuering er hva du framhever og hvor du har fokus. Punktuering er å velge ut noe og sette det sammen slik at det gir en helhet. Punktuering er en del av den måten vi konstruerer våre Dag Sørmo 45

46 Perspektivene Dag Sørmo 46

47 Bare ord? Hva betyr ordet ”god”? –God til noe –God på ”bunnen” –God og snill Hva betyr ordet ”riktig”? –Riktig eller galt? –Rett og godt Hva betyr det at noe er ”propell”? –Urolig? –Kreativ og oppfinnsom? –Bråkete og plagsom? –Fysisk aktiv? All erfaring er subjektiv (Bateson) Dag Sørmo 47

48 Hva betyr uttrykkene? Å ta ansvar Være aktiv Virke overlegen Være krevende Være masete Gi blaffen Kan også forstås som betegnelse i en relasjonssammenheng Dag Sørmo 48 Hva betyr begrepene for deg?

49 Språket er verktøy for tanken Tom Andersen: –Språkets betydning: Språket som forutsetning eller verktøy for tenkning (tankens instrument) Når den som snakker hører seg selv, kan han endre /korrigere historien –Samtalen om samtalen Å betrakte samtalen som foregår fra et metanivå. –Forskjellen som gjør en forskjell – må ikke være for store. Hvis folk utsettes for en for stor eller liten forskjell, kan forsøket på å hjelpe være mislykket (Andresen 2000) –Samtalen skal bidra til å få et nytt perspektiv. –Gjennom metakommunikasjonen frigjøres nye perspektiver. (Jeg hører at mor er engstelig for sønnen sin…) Dag Sørmo 49

50 Oppsummering Batesons forståelse av mennnesket Det er umulig å ikke-kommunisere Mennesket forholdet seg til den tolkende verden Ingen Sannhet – bare sannheter Skille mellom nyttig – unyttig osv. Vi forstår ut fra relasjonene Vi definerer alltid på mange måter (kroppsspråk, ordvalg, sms, gaver. lytting….) Dag Sørmo 50


Laste ned ppt "Om samspill og kommunikasjon Dag Sørmo 1. Våre erfaringer er våre! Du er dårlig til å kommunisere! –Hva synes andre? Jeg er dårlig til å kommunisere!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google