Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NCE SMART Energy Markets need SMART People

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NCE SMART Energy Markets need SMART People"— Utskrift av presentasjonen:

1 NCE SMART Energy Markets need SMART People

2 NCE SMART Young Entrepreneurs
NCE SMART People NCE SMART Women NCE SMART Globals NCE SMART Young Entrepreneurs NCE SMART Seniors Starter her!

3 Tilrekke Utvikle Beholde NCE SMART Women 2 årig prosjekt i perioden
For å nå vårt mål om å bli verdensledende må NCE SMART Energy Markets ha SMART People. Vi starter med SMART Women NCE SMART Women 2 årig prosjekt i perioden Tilrekke Utvikle Beholde 3 3

4 NCE SMART Energy Markets er en ekstrem mannsdominert klynge
Kartlegging vil gi mer faktagrunnlag om nåsituasjonen En kvinne 4 4

5 Hva er dagens kvinneandeler i………?
Styringsgruppen Prosjektledelsen Arbeidsgrupper Foresight-samlinger FOU partnernes ledelse FOU fagpersoner Stipendiater og studenter Topp-ledelse/styrer i klyngebedriftene Mellomledelsen i klyngebedriftene Ansatte i klyngebedriftene Topp-ledelse/styrer hos industripartnere Mellomledelse hos industripartnere Ansatte hos industripartnere Offentlige partnere Internasjonale partnere BRUKERNE AV ENERGI? NCE Energy and Emissions Trading Cluster companies Academia Public entities Industry partners 5 5

6 ”En NCE har mulighet til å gjøre en fellessatsning
NCE Raufoss Hva har man gjort andre steder? Det var naturlig å se på hvordan andre NCE-er har satset på å øke kvinneandelen i klyngen. Derfor inviterte vi Emma Østerbø fra NCE Raufoss til å fortelle om bakgrunnen for deres satsning og hva de har gjort og oppnådd til nå. NCE Raufoss var nødt til å ta tak i denne problemstillingen. De har hatt en målrettet kvinnesatsning i over to år. Hensikten med denne satsningen er blant annet å skape et godt miljø der kvinner får flere utviklingsmuligheter og kan ta større ansvar. Økte kvinneandeler skaper også et bedre image og gjør at klyngen fremstår som mye mer moderne. For mer informasjon, se Østerbøs presentasjon. Gå også til følgende webadresse: Emma Østerbø ”En NCE har mulighet til å gjøre en fellessatsning som en enkelt bedrift ikke kan gjøre”. 6

7 Får dere ikke med kvinner, vil oppnå denne ambisjonen”.
Innovasjon Norge Toril Mølmen, leder for Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold, ble invitert til workshopen for å fortelle om kvinner i næringslivet og om nasjonale mål og tiltak for å øke kvinneandelen i næringslivet. Hun la vekt på at Innovasjon Norge vil legge de nasjonale målene som utgangspunkt for krav som stilles i NCE-programmet mht kvinneandeler. For mer informasjon, se Mølmens presentasjon. Gå også til følgende webadresse: Toril Mølmen under gruppearbeidet ”NCE-ene skal være Centres of Expertise. Får dere ikke med kvinner, vil dere stoppe opp, og ikke oppnå denne ambisjonen”. 7

8 NCE Raufoss med egne møteplasser

9 NCE Maritime & ”Girls are wanted” kampanje
NCE Maritime har laget en brosjyre for å øke rekrutteringen til den maritime klynga. I brosjyren presenteres profilerte kvinner innenfor maritim virksomhet; kystdirektør, overstyrmann, informasjonssjef, styreleder, konsernsjef, organisasjonssjef, prosjektdirektør og ettermarkedssjef. Alle eksempler på kvinnelige ledere i maritim virksomhet. Brosjyren har virkelig blitt latt merke til; NCE Maritime har bl.a. mottatt rosende ord fra barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

10 Kvinner fra NCE NODE & Eyde-nettverket samles: "Hvilken strategi bør vi sammen ha for å videreutvikle regionen slik at våre virksomheter er attraktive for kritisk arbeidskraft i årene fremover".

11 Status og fremdrift NCE SMART Women
Satsingen foranking i NCE ledelse og i klyngen Mål og tiltak konkretisert i strategiplan høsten 2010 Hovedtema på strategisamling med klyngeaktørene i des 2010 Prosjektplan for 2 årig prosjekt utarbeidet Høringsrunde med innspill fra NCE ledelse og sentrale klyngeaktører Totalt budsjett: NOK 1,6 mill Virkemiddelapparatet ønsker søknaden velkommen Søknad sendt ØFK og IN Behandles i Kompetanseoffensiven 11.feb Behandles av IN i løpet av februar Oppstart mars/april 2011 Forslag til arbeidsgruppe

12 NCE SMART Women - Motivasjon
Økt markedsorientering Kvinner representerer 50 % av bedriftenes marked om vi definerer dette til sluttbrukere av energi, men er i svært liten grad er med på å utvikle løsningene som markedet skal benytte eller etterspør. Deltar kvinner i produkt-/tjenesteutvikling vil de trolig ivareta disse kundenes behov bedre, og dermed bidra til bedre produkter/tjenester som igjen gir mer konkurransedyktige bedrifter. (Jfr. f.eks. Volvo som er veldig bevisste på dette, hvilke andre produsenter tenkte på å integrere barnesete i bilens baksete?) Kritisk masse må til for å løfte et miljø Dagens kvinneandeler i klyngen er lav, særlig på ledelsesnivå (nåsituasjonen skal kartlegges nærmere ved prosjektoppstart) Studier viser betydningen av en kritisk masse av kvinner (Torchia, Calabro og Huse, 2009, 2010). Kritisk masse innebærer at en minoritet må ha en viss størrelse før de bidrar med det de står for. Dersom de er for få, vil de lett tilpasse seg majoriteten. Erfaring tilsier at det skal minst 7 kvinner til for å skape et miljø. Klyngen har et kompetansebehov og må vinne ”The war for talents” For å bli verdensledene må man ha med seg de beste hodene Det er mange kvinner med høyere utdanning (29 % av norske kvinner har høyere utdanning), men kvinner er en knapphetsressurs innen realfagskompetanseområdene Motiverte rollemodeller vil bidra til økt rekruttering av dyktige kvinner

13 NCE SMART Women – Motivasjon forts.
Økt attraktivitet og mer moderne image Økte kvinneandeler skaper et bedre image og bidrar til at klyngen fremstår som mer moderne, dynamisk og nytenkende. Fremmer innovasjonskulturen Økt mangfold gir flere nye tanker og ideer Like hoder tenker ofte likt – det skjer mer utvikling gjennom bruk av ”ulike hoder”: nye ideer, perspektiver og nettverk annen erfaring, kompetanse og verdier noen som utfordrer faste sannheter og normer i etablerte kulturer Styrekvinner fremmer innovasjon Flere kvinner i styrene gir endringer i organisasjonen som fremmer innovasjon, viser en studie fra Handelshøyskolen BI. Kvinner utløser flere meninger. De bidrar også til at hele styret stiller bedre forberedt og er mer engasjert. (Kilde: Professor Morten Huse, Handelshøyskolen BI, se Mangfold øker mulighetene for at innovasjonsmiljøer og klynger når sine mål Relevant forskning og gode eksempler er nylig samlet i bokform i regi av Innovasjon Norge, Vinnova og Tilväxkstverket i Sverige (et TCI prosjekt om Innovation & Gender, Kilde: Virkemiddelapparatet stiller krav om mangfold/kvinneandeler til NCE-ene: Krav til kvinneandeler i styrende organ, arbeidsgrupper og prosjektledelse Krav til konkrete aktiviteter i alle handlingsplaner Egen rapporteringskrav i prosjektrapporter

14 NCE SMART Women - Formål
Prosjektet skal være oppstarten på det langsiktige arbeidet med å tiltrekke, utvikle og beholde personer med nødvendig kompetanse og mangfold til NCE SMART Energy Markets slik at næringsklyngen lykkes med sine målsettinger. Prosjektet NCE SMART Women skal i første rekke bidra til at kvinneandelen i klyngen økes. Øke dagens kvinneandel i NCE-bedriftene med gjennomsnittlig 15 % i forhold til dagens nivå (konkrete måltall må utformes på basis av kartlegging av nåsituasjonen og konkrete måltall må utarbeides for styre/toppledelse, mellomledelse og totalt)

15 NCE SMART Women - Strategier
NCE SMART Women skal etablere en møteplass for kvinner i klyngen samt inspirere, utvikle og styrke flere kvinner i klyngen til å ta sikte på lederstillinger på ulike nivåer og på styreverv. Gjennom mobilisering og konkrete kompetanseutviklingstiltak skal prosjektet bidra til rekruttering av flere kvinner til utdanninger, studier og fag som er relevante for klyngen. Prosjektet skal profilere klyngen som et attraktivt miljø for kvinner som ønsker en karriere hvor de kan bidra til å skape ”fremtidens grønne løsninger for energi og klima utfordringene globalt”. Prosjektet skal utfordre holdninger og sette relevante temaer på dagsorden i forhold til å utforme et arbeidsliv innen teknologiyrker som gjør det mulig for begge kjønn å kombinere arbeid og familie. NCE SMART Women skal aktivt søke samarbeid og koblinger til andre pågående og relevante regionale initiativ og program som fremmer kvinnelig lederskap. Her nevnes spesielt Female Future, Ungt Entreprenørskap - Jenter & ledelse, Kvinnovasjon Østfold & Follo og Mentorordningen for kvinnelige etablerere.

16 NCE SMART Women – delmål*
Motivere 10 kvinner fra klyngen til å gjennomføre kurs som kvalifiserer for styrearbeid Opprette en mentorordning for 10 kvinner i klyngen med lederambisjoner Motivere 10 kvinner i klyngen til å ta høyere utdanning utover dagens nivå – herunder 5 på NCE SMART Energy Markets masterprogram (MET) Bidra til å oppfylle krav til andel kvinner i NCE (styringsgruppen/ prosjektledelsen) Rekruttere minst 3 kvinnelige styringsgruppemedlemmer til NCE SMART Energy Markets Øke kvinneandelen i prosjektledelsen til minst 20 %. Bygge opp en gruppe på minst 10 kvinner som kan stille opp som rollemodeller i skoler og høyere utdanningsinstitusjoner i regionen, som HiØ, UMB (ref. RENATE og ALFA rollemodeller). Prosjektet skal videre levere dokumentasjon og erfaringsgrunnlag for eventuelle andre definerte satsinger på spesifikke målgrupper under paraplyen NCE SMART People *konkrete måltall må justeres og målene prioriteres på basis av kartlegging av nåsituasjonen:

17 NCE SMART Women - hovedaktiviteter
HA1 – Prosjektetablering og prosjektledelse HA-2 Kartlegging og resultatmåling HA-3 Mobilisering og informasjon HA-4 Kompetanseutvikling HA-5 Nettverk

18 Vurderer to-delt satsing etter modell fra NCE Raufoss
NCE SMART Women Leaders - Nettverksforum for kvinnelige ledere og lederkandidater i klyngen Prosjektet skal etablere et smalere nettverk for kvinner i NCE SMART Energy Markets som har en ledende posisjon i dag eller som har en ”leder i magen”, også faglige ambisjoner kvalifiserer til deltakelse. Nettverket har som formål og få frem kvinnelige ledere og styrekandidater samt å ta godt være på dem klyngen allerede har, både i dag og i fremtiden. NCE SMART Women Network - Åpent nettverksforum for alle kvinner i klyngen Prosjektet skal etablere et bredt nettverk, åpent for alle kvinner i NCE SMART Energy Markets klyngen (bedrifter, FoU/UoH, offentlige aktører) – uavhengig av nivå og faglig ståsted. Nettverkets primære fokus er å skape en arena hvor kvinner fra NCE SMART Energy Markets klyngen møtes og bygger nettverk. Målet er å skape gode rammer og utviklingsmuligheter for alle kvinner som jobber i miljøet, og bruke kvinnenettverket for rekruttering av flere kvinner til klyngen. Samlingene i nettverket setter fokus på inspirerende forelesninger og interessante kvinner som har lykkes ved hjelp av sitt nettverk.


Laste ned ppt "NCE SMART Energy Markets need SMART People"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google