Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 1 «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 1 «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rundebordskonferanse KS , Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 1 «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune

2 KOMMUNEFAKTA MIDTRE NAMDAL Namsos kommune innb. Overhalla kommune innb. Namdalseid kommune innb. Fosnes kommune 653 innb. Flatanger kommune innb. Osen kommune innb Totalt inn Namdalen totalt har ca innbyggere Sykehuset Namsos (Helse-Nord-Trøndelag) Rundebordskonferanse KS , Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 2

3 PROSJEKTETS BAKGRUNN 2009Pilotprosjekt med bakgrunn i samhandlingsreformen Mars 2010Pilotrapport vedtatt i alle fire kommunestyrer og Samkommunen Samkommunen tillegges planleggings- og implementeringsansvar for samhandlingsreformen Juli 2010Innvilges prosjektmidler fra HOD til oppfølging av piloten; «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal samkommune» Aug. 2010Ansettelse av prosjektleder og oppstart av 3-årig prosjekt Sept. 2010Kommunene Flatanger og Osen inngår et aktivt samarbeid med MNS som vertskommune angående samhandlingsreformen Rundebordskonferanse KS , Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 3

4 ORGANISASJON Samkommunestyret Prosjektgruppe Under- prosjekt NaOvNd Fo Formulerer innstilling til vedtak Fremmer begrunnede anbefalinger Prioritering av tiltak Budsjett Fokus på SHR samlet sett som ett prosjekt 4 Styringsgruppe Komité helse, barn, velferd Prosjekt- leder Rundebordskonferanse KS , Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune FlOs Fokus på inndeling i underprosjekter

5 Rundebordskonferanse KS , Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 5 Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Formål 1 Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon Formål 2 Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen Formål 3 Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem Formål 4 Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Formål 5 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune Formål 6 Hovedprosjektets formål

6 Å bygge morgendagens helsetjenester Vi har allerede positive erfaringer fra samarbeid om felles helsetjenester i Midtre Namdal Legevakt kommuneoverlege Folkehelsekoordinator Kommunene i regionen ønsker å møte utfordringer knyttet til samhandlingsreformen Gjennom å utvikle morgendagens tjenester sammen Å tenke lokalmedisinsk senter (LMS) som noe mer enn «et hus med senger» Å samhandle tett med alle kommunene i Namdalen Å verne om lokalsykehuset vårt

7 Nr.Tema for underprosjekt UP-1 Felles legetjenester i Midtre Namdal Allmennlegeoppgaver Fastlegekontrakter Pilot for spesialitet i sykehjemsmedisin UP-2 Ambulerende tverrfaglig team demens Ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier, geriatrisk sykepleier Kartlegging, brukerkontakt, kompetanseheving, veiledning UP-3 Pasientkoordinator/pasientforløp Kartlegge og koordinere pasientbehov ved forflytning mellom tjenestenivå Utvikle optimale pasientforløp UP-4 Ambulerende tverrfaglig team ”Riktigere legemiddelbruk” Lege, farmasøyt og geriatrisk sykepleier Legemiddelgjennomgang for eldre hjemmeboende/institusjonsbeboere UP-5 Kommunepsykolog barn og unge Kartlegging, brukerkontakt, kompetanseheving, veiledning UP-6 Kompetanseutvikling Regional kompetansestrategi Felles mal for kommunale kompetanseplaner 7 AKTUELLE UNDERPROSJEKTER

8 AKTUELLE UNDERPROSJEKTER FORTS … Nr.Tema for underprosjekt UP-7 Utnytte eksisterende systemer og skape felles praksis for kvalitetssikring og internkontroll Sikre et oppdatert, oversiktlig og funksjonelt kvalitetsstyring- og internkontrollsystem Videreutvikle en forbedringskultur i helse- og omsorgstjenesten UP-8 Utrede og prøve ut akuttsenger i sykeheim Avklare oppgaver, ansvar, kompetanse og økonomi knyttet til observasjon, behandling og øyeblikkelig hjelp i kommunen (sørge-for-ansvar) Gjøre erfaringer med nye oppgaver «før, i stedet for og etter» sykehusopphold UP-9 eHelse (IKT-verktøy, velferdsteknologi) Implementere Norsk Helsenett Bedre utnyttelse av eksisterende IKT-verktøy Øke kunnskaper om og prøve ut velferdsteknologi/telemedisin UP-10 Frisklivsentraler i Namdal (folkehelse) Frisklivsresept; helsesamtale og veiledning Målet er å begrense og forebygge sykdom, og øke utsatte gruppers mestringsevne Prosjektets fokus: rekruttering, kompetanse, samarbeid og økonomiavklaring 8

9 DOKUMENTASJON OG FORMIDLING FoU og formidling I samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag - ekstern finansiering av FOU: Hovedprosjekt evalueres og utvikles gjennom følgeforskning UP-3/UP-8 evalueres og utvikles gjennom følgeforskning Fortløpende formidling gjennom dokumenter og rapporter En utfordring å ha «levende» hjemmesider !!! Fortløpende evaluering Alle underprosjekter evalueres systematisk som en del av målsetningen i prosjektplanene Samkommunemodellen som arena for samhandling - pågående følgeforskning 9

10 SENTRALE FOKUS i HØST Fram til nå har vi i stor grad etablert, rullet ut og utredet  Nå skal utvikle/drifte nye felles tjenestetilbud og spisse fokus mot sentrale utfordringer  «Sette» organisasjonen Sikre tettere samhandling mellom hovedprosjekt og underprosjekter Sikre tettere samhandling mellom de ulike underprosjekter

11 SENTRALE FOKUS i HØST forts…  Utrede kunnskapsgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter i Namdalen  Bidra aktivt til optimale samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak Blant annet gjennom å sette fokus på; oppgaver, ansvar, kompetanse, kvalitet, utstyr/teknologi og økonomi  Konkretisere de utfordringer nye lov-/forskriftsendringer gir våre kommuner og prosjektene våre  Avklare hvilke økonomiske konsekvenser omfordeling av rammetilskudd får for kommunene i Midtre Namdal

12 Hva når prosjektperioden er over??? Aktiviteter/fokus i prosjektet omhandler i stor grad tjenesteutfordringer kommunene uansett ville ha måttet forholdt seg til fremover Kommunal medfinansiering underveis i prosjektperioden letter overgang til daglig drift:  Store kommunale egenandeler som en del av prosjektets finansiering  Kommunenes samhandlingsmidler inngår i prosjektet  Kommunene setter av midler fra egen drift til utvikling av nye felles tjenester Så venter vi i spenning på statsbudsjettet og konkretiseringer av oppgaver, ansvar og økonomi fremover!!!


Laste ned ppt "Rundebordskonferanse KS 28.09.11, Eva Fiskum, Midtre Namdal samkommune 1 «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google