Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NAMDALSKONFERANSEN 18.-19. OKTOBER 2011 HVORDAN VELGER KOMMUNENE I MIDTRE NAMDAL Å MØTE UTFORDRINGENE I SAMHANDLINGSREFORMEN Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NAMDALSKONFERANSEN 18.-19. OKTOBER 2011 HVORDAN VELGER KOMMUNENE I MIDTRE NAMDAL Å MØTE UTFORDRINGENE I SAMHANDLINGSREFORMEN Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen."— Utskrift av presentasjonen:

1 NAMDALSKONFERANSEN 18.-19. OKTOBER 2011 HVORDAN VELGER KOMMUNENE I MIDTRE NAMDAL Å MØTE UTFORDRINGENE I SAMHANDLINGSREFORMEN Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 1

2 SAMHANDLINGSREFORMEN – HOVEDUTFORDRINGER At pasientenes behov for tjenester ikke møtes godt nok, og at tjenestene er fragmenterte At tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom At befolkningsutviklingen og endringer i sykdomsbildet vil kunne true samfunnets økonomiske bærekraft Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 2

3 MÅL MED SAMHANDLINGSREFORMEN Sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den enkelte bruker! Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid habilitering og rehabilitering økt brukerinnflytelse avtalte behandlingsforløp forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 3

4 SENTRALE VIRKEMIDLER FOR Å GJENNOMFØRE REFORMEN Rettslige virkemidler Rettslige virkemidler Økonomiske virkemidler Økonomiske virkemidler Faglige virkemidler Faglige virkemidler Organisatoriske virkemidler Organisatoriske virkemidler Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 4 Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015

5 SENTRALE LOVENDRINGER Kommunal medfinansiering på 20 % av konsultasjoner og medisinske opphold for somatiske pasienter fra 2012. Kommunene skal overta ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Kommunal plikt til å etablere tilbud med øyeblikkelig hjelp - døgntilbud for pasienter som har behov for akutt hjelp og observasjon. Kommuner og sykehus får plikt til å inngå Samarbeidsavtaler. Kvalitet skal være et tydeligere fokus Pasienter/brukere skal sikres større innflytelse på utforming av tjenestene. Helhetlig kommunalt ansvar for folkehelse og forebyggende helsearbeid Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 5

6 HTTP://WWW.MIDTRE-NAMDAL.NO «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal " 6

7 KOMMUNEFAKTA MIDTRE NAMDAL Namsos kommune12.906 innb. Overhalla kommune 3.636 innb. Namdalseid kommune 1.707 innb. Fosnes kommune 653 innb. Flatanger kommune 1.109 innb. Osen kommune 1.025 innb. ------------------ Totalt 21.036 inn Namdalen totalt har ca 42.000 innbyggere Sykehuset Namsos (Helse-Nord-Trøndelag) Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 7

8 SAMKOMMUNEN ORGANISERER FØLGENDE TJENESTER Barnevern Skatteoppkreveren Utviklingskontoret Miljø- og landbruksforvaltningen IT/Kvalitetssikring NAV Kommuneoverlegen -Miljørettet helsevern - Smittevern -Helsemessig beredskap - Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen -Legevaktsamarbeid - Samhandlingsreformen Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 8

9 « HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 9  Bygger på en pilot utført i Midtre Namdal 2009  Kommunene i Midtre Namdal samkommune ønsker å møte utfordringer i samhandlingsreformen gjennom et felles prosjekt Treårig prosjekt 2010 - 2013 Finansiert gjennom samhandlingsmidler fra HOD Prosjektet ledes av heltidsansatt prosjektleder  Kommunene Flatanger og Osen vedtar å slutte seg til prosjektet  Samkommunen tillegges ansvar for planlegging- og implementering av samhandlingsreformen  Tjenesteansvaret ligger fortsatt til den enkelte kommune

10 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 10 Utvikle en helhetlig modell for en bedre helsetjeneste for innbyggerne i Midtre Namdal med fokus på framtidige utfordringer, samarbeid, kvalitetsheving og god samfunnsøkonomisk struktur Formål 1 Etablere nye samkommunale tjenester som skal øke det forebyggende arbeidet, bedre pasientforløp og sikre tidlig intervensjon Formål 2 Planlegge og implementere samhandlingsreformen i Midtre Namdal i nært samarbeid med helseforetaket og nabokommunene i Namdalen Formål 3 Utvikle og drifte felles kvalitetssikrings- og internkontrollsystem Formål 4 Målrettet og samordnet kompetanseheving i regionen Formål 5 Dokumentere og formidle erfaringer og resultater fra arbeidet med samhandlingsreformen i Midtre Namdal samkommune Formål 6 Hovedprosjektets formål

11 AKTUELLE UNDERPROSJEKTER (UP) 11 NrFokus i underprosjektet UP-1 Felles legetjenester i Midtre-Namdal samkommune UP-2 Ambulerende team demens UP-3 Pasientkoordinator / pasientforløp UP-4 Ambulerende team “riktigere legemiddelbruk” UP-5 Modellutprøving kommunepsykolog for barn og unge UP-6 Kompetanseutvikling UP-7 Internkontroll og kvalitetsrelaterte ledelsessystemer UP-8 “Akuttplasser” i sykeheim UP-9 eHelse (IT, velferdsteknologi, Telemedisin) UP-10 Frisklivstilbud (helsefremmende og forebyggende arbeid)

12 SENTRALE FOKUS i HØST Fram til nå har vi i stor grad utredet, etablert og rullet ut  Nå skal vi i større grad; «Sette» organisasjonen Utvikle/drifte nye felles tjenestetilbud Styrke brukermedvirkningen  Vi vil også spisse fokus mot sentrale utfordringer Utrede kunnskapsgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS/LMT) i Namdalen Bidra aktivt til optimale samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen "Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal" 12

13 DOKUMENTASJON OG FORMIDLING Følgeforskning på Samkommunemodellen som arena for samhandling Hovedprosjekt evalueres og utvikles gjennom følgeforskning Søkes midler til å evaluere og gjøre følgeforskning på utprøvinger knyttet til pasientforløp (UP-3/UP-8) Alle underprosjekter evalueres systematisk som en del av målsetningen i prosjektplanene Fortløpende formidling gjennom dokumenter og rapporter Nyhetsbrev En utfordring å ha «levende» hjemmesider !!! http://WWW.midtre-namdal.no Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune 13

14 Fosnes kommunestyre 19.05.11 ved Eva Fiskum 14 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "NAMDALSKONFERANSEN 18.-19. OKTOBER 2011 HVORDAN VELGER KOMMUNENE I MIDTRE NAMDAL Å MØTE UTFORDRINGENE I SAMHANDLINGSREFORMEN Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google