Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvordan bli bookbar på visitnorway.com? Status det nasjonale bookingprosjektet Pr. mars 2011 Solastranda - Foto: CH/innovasjon Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvordan bli bookbar på visitnorway.com? Status det nasjonale bookingprosjektet Pr. mars 2011 Solastranda - Foto: CH/innovasjon Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvordan bli bookbar på visitnorway.com? Status det nasjonale bookingprosjektet Pr. mars 2011 Solastranda - Foto: CH/innovasjon Norge

2 2 BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Dette fordi internasjonal distribusjon er komplisert og kostbart, og store globale aktører utnytter sine volumer og posisjon, og tar seg godt betalt. I Regjeringens Reiselivsstrategi (Verdifulle opplevelser 2007) ble initiativene fulgt opp: –Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen.” s.24 Forum for Reiseliv (FFR) utarbeidet et forprosjekt i 2008 for valg av teknisk løsning, etablering og drift av ”Nasjonal Booking”. Visit Technology Group blir valgt som leverandør etter FFRs anbudsrunde. BIT Reiseliv ble våren 2009 anmodet av Innovasjon Norge og Forum for Reiseliv om å overta ansvaret for arbeidet med den nasjonale bookingløsningen. BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt med NHO Reiseliv som prosjekteier i samarbeid med HSH. Når utviklingsprosjektet er avsluttet skal næringen selv eie løsningen og ta ansvaret for driften gjennom selskapet BookNorway BookNorway skal være i drift i løpet av 1. kvartal 2011 Bakgrunn

3 3  Det norske reiselivsproduktet er komplekst og mangfoldig. En nasjonal bookingløsning må bli den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for ferie- og fritidsreiser til og i Norge  Kundene forventer å finne alt på ett sted, at det er enkelt å bruke og begrenset til det brukerne virkelig trenger og ikke minst gir trygghet til å bestille  Det er høye distribusjonskostnader i internasjonale kanaler, mest mulig av verdiskapingen skal skje i de norske bedriftene  NBS skal bidra til økt lønnsomhet i bedriftene ved at kostnadene pr booking blir lavere Hvorfor utvikles en nasjonal booking løsning?

4 4  NBS er ikke et nytt bookingsystem, men utvikling av et verktøy for å samkjøre allerede eksisterende systemer, (jfr. side 5)  Fordelene med en samkjøring gjennom NBS er:  Tilby hele det norske, bookbare reiselivstilbudet på ett sted  Utnytte eksisterende portalers bookbare tilbud  Skal være en rimelig distribusjonskanal for reiselivsnæringen  NSB skal:  Skape et felles distribusjonssystem for reiselivet gjennom forskjellige, allerede eksisterende systemer, som blir tilpasset en enhetlig struktur  Inneholde forretningsregler hvor produkteierne bl.a. definerer hvem som skal få tilgang, priser, rabatter etc  Gjøre dataene tilgjengelige for distribusjon på et standardisert format  NBS, bygges i størst mulig grad på åpne løsninger for å kunne gjenbrukes i mange kanaler En nasjonal bookingløsning er i dette prosjektet en Nasjonal Booking Switch (NBS)

5 5 Teknisk leverandør Visit Technology Group Innholdsleverandører CityBreak TellUs GM Booking Destinasjoner med bookingløsning fra Konnektorer Nasjonal Booking Switch Lokale bedrifter via destinasjonsselskapene Direkte i løsningene til CityBreak, Restech og TellusGuestMaker. Alternativt via bookingsystemer (PMS) som Visbook med integrasjon mot disse tre løsningene. Lokale bedrifter Som ikke er med i destinasjons- selskapenes løsninger Destinasjon uten bookingløsning, eller selv valgt å ikke delta Restech F.eks. VisBook Integrasjon Nasjonale bedrifter Fase 1 2009/2010 Hotellkjedene SAS og andre via Amadeus Norwegian Color Line Fjord Line Stena Line Hurtigruten Leiebil (via Amadeus) Andre IT-leverandører F.eks. Tellus PRODUKTEIEREPRODUKTET KUNDENE (Distribusjons- kanalene) 7,2 mill. unike besøkende på VisitNorway X unike besøkende på White Label- portalene MARKEDET (Kundenes kunder) BookNorway – Produkteiere, produkt, kunder og markeder

6 6  Destinasjonene må ha online booking løsninger levert fra City Break, TellUs GM Booking, eller Restech som alle skal ha konnektorer til NBS  Produkteierne må enten være tilknyttet en nasjonal bedrift (transport/kjede) eller være bookbar gjennom et destinasjonsselskap med online bookingløsning fra de tre nevnte leverandørene eller via VisBook som skal ha en kobling til de tre løsningene  Produkteiere som har andre bookingløsninger må be egen IT-leverandør ta kontakt med BIT Reiseliv ang. mulighetene for en konnektor til Nasjonal Booking Switch VisitNorway blir bookbar : Forutsetninger

7 7 En unik markedstilgang oppnås gjennom en eksklusiv oppkobling mot VisitNorways 15 portaler med 10 mill. besøk eller 7,2 mill. unike besøkende pr. år, hvorav ca. 80 % er internasjonal trafikk. Markedet er individuelle ferie- og fritidsreisende fra inn- og utland som besøker VisitNorway, og etter lanseringen også på andre reiselivsportaler som tar i bruk White label-løsningene. De reisende skal gjennom disse portalene på en attraktiv og kjøps­stimulerende måte styres mot kjøp. Forretningskonseptet er den første løsningen i sitt slag som vil dekke hele kundens beslutnings­prosess fra inspirasjon og videre til planlegging og bestilling Kundene og markedet

8 8 Gir tilgang til et større marked uten egne, nye investeringer i teknologi. Produkteier betaler kun for reservasjoner som mottas, og ingen tilknytningsavgift. BookNorway vil være den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for reiser til og i Norge, og representere en kostnadseffektiv distribusjon. Operatør (teknisk arrangør) for reiser til/i Norge, med lovregulert forbrukeransvar gjennom eget Servicesenter Røros Flyservice vant anbudet om Servicesenteret Administrasjonsrolle – ”clearing-sentral” for transaksjoner og betalingsstrømmer. For Produkteierne dekker BookNorway følgende:

9 9 Nasjonale bedrifter, (transport/kjeder) og regionale/lokale destinasjonsselskap:  kan få tilgang til hele eller deler av innholdet i Nasjonal Booking Switch (NBS) på egen portal Fordeler De kan tilby:  salgbare tilleggsprodukter, også utenom egen region (overnatting, aktiviteter og opplevelser  transport til/innen egen region Forutsetter at:  Tilpasningskostnader til egen portal må dekkes av bedriftene  Produkteierne i NBS må godkjenne distribusjon i andre kanaler  Juridisk ansvar ovenfor kunde må avklares i forb. med planlagte endringer i pakkereiseloven  Regionale destinasjonsselskap uten egen bookingløsning kan få tilgang til innholdet i regionen på egen portal via NBS forutsatt at destinasjoner i regionen har bookingløsninger koblet til NBS Fase 2: Tilpasning til andre distribusjonskanaler White label)

10 10 Lansering Fase 1 pr. 31. mars 2011 –Innkjøringsfase fra 1.4. – 1.9.2011 Evt. lansering pr. språkportal på VisitNorway –Frys for nye konnektorer/ny funksjonalitet mars - mai Fase 2 – Fra juni 2011 –Åpnes for flere produkter via destinasjonsløsningene (overnatting, aktiviteter) –Nasjonale, landsdekkende bedrifter som ikke er med i denne første fasen, kan kontakte BookNorway fra 2. kvartal 2011/når organisasjonen er på plass og avtale hvordan de kan komme med fra 2011/2012. Offisiell lansering på Innovasjon Norges Kick Off i september 2011. Fremdriftsplan lansering på VisitNorway

11 11 Skal drives etter sunne økonomiske prinsipper med handlingsrom for risiko, drift og kontinuerlig videreutvikling av forretningskonseptet. Avkastningen på et nivå som sikrer at både næringen, som skal ha minimum 51 % av aksjene, og profesjonelle eksterne aksjonærer ønsker å gå inn. Deler av overskuddet kan tilbakeføres bedriftene gjennom en reduksjon av distribusjonskostnadene når kravene til forsvarlig drift og avkastning er tilfredsstilt. Innovasjon Norge, landsdels- og destinasjonsselskaper skal sammen med bedriftene ivareta felles markedsaktiviteter. BookNorway skal ikke bli, eller bli oppfattet som, en konkurrent til disse. BookNorway skal ikke bygge egen merkevare. Bearbeidelse av kundedatabaser skal kun skje etter avtale og i samarbeid med kundene (VisitNorway og andre reiselivsportaler). BookNorway har en fireårig avtale med VisitNorway, noe som gir selskapet et meget solid fundament for driften de første oppbyggingsårene, frem til stabil lønnsomhet som er budsjettert fra år 3 og utover. BookNorway AS Forretningsmodeller og inntekter

12 12

13 13  Provisjonsinntekter 5% + 2 % kredittkortavgift  Økonomisk fundament er primært provisjonsinntekter fra produkteiere.( ca 85% av tot. innt. ) Øvrige inntekter fra White label, avbestillingsforsikring og renteinntekter av forskuddsinnbetalinger  Provisjonen er begrenset oppad til kr 500 pr bestilte produkt  Lokale produkteierne må i tillegg betale provisjon til destinasjonsselskapet  Nasjonale bedrifter må i tillegg betale lisens/provisjon til leverandøren av direkte konnektoren til NBS  Lave distribusjonskostnader  Provisjonsnivå på 5% i år 1, reduseres til 4,5 % i år 2 og 3, og i år 4% forutsatt oppnådde budsjetter. Dette vurdres som en rimelig distribusjonskostnad.  Provisjoner er benyttet da det oppfattes som ett rettferdig prinsipp i forhold til at det både er bransjestandard og at det er store forskjeller mellom verdiene på ulike produkter solgt Oppsummering inntektsmodell BookNorway

14 14 Mål kapitalinnhenting BookNorway Kommentarer BIT Reiseliv AS videreføres og skifter navn til BookNorway med nye vedtekter, nye eiere og nytt styre. Dette skal være på plass innen 1. april Arbeidet med emisjonen er godt i gang med bistand av Bull &Co Advokater Rekrutteringsselskapet Amrop skal ha kandidat til adm. direktør klar i løpet av mars Reiselivsnæringen 51% 5 – 10 mill Investinor inntil 49 % 5 – 10 mill Sum 10 – 20 mill

15 15 Servicesenter for håndtering av om-/avbestillinger og manuelle bestillinger blir outsourcet, og blir selvfinansierende Servicesenteret vil håndtere kunder (reisebestillere) med behov for manuell hjelp til bestillinger, endringer og avbestillinger Selskapet skal fremstå som et velfungerende fullservice reisebyrå med god erfaring rundt alle relevante arbeidsoppgaver, inkludert håndtering av flybilletter og reservasjon av turistprodukter Anbudsdokumenter ble sendt ut til et 30 tall potensielle deltagere, og valget falt på Røros Flyservice Organisering - Servicesenter

16 16 Styringsgruppen i BIT Reiseliv Knut Almquist, NHO Reiseliv, Leder Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Rolf Forsdahl, HSH Hilde C. Solheim, HSH Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling Kristian Jørgensen, Fjord Norge Pål Semb-Johansson, Rica/Forum for Reiseliv Frid Fastbø, Hurtigruten/Forum for Reiseliv Observatører Ragnar Heggdal, NHO Reiseliv Arne Østreng og Roald M. Johannessen, Innovasjon Norge Pilotbedriftene i BIT Reiseliv NordNorsk Reiseliv Trøndelag Reiseliv VisitOSLO Telemarkreiser VisitSørlandet Destinasjon Geilo Hvem har ansvaret og gir føringene for det nasjonale bookingprosjektet? Fagstyret for BIT Reiseliv Jørn A Jensen, FRAM Arrangement/ HSH Katrine Mosfjeld, VisitOSLO Marit Sølsnæs, Visit Sørlandet Booking AS Yanni Vikan, Destination Lofoten Gjertrud Couthino, Bergen Reiselivslag/Fjord Norge Marcel Niederhauser, NCE Tourism/Fjord Norge Roger Granum, Wellegruppen Per Glomså, De Historiske Jorunn Svidal, Thon Hotels Susanne Lindqvist, Choice Hotels Torkel Lappegård, NSB Jorge Barbosa, Color Line Jens Jore, Norwegian Observatører Johannes Devik Brekke, NHD Arne Østreng, Roald Magne Johannessen, Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge Arne Glenn Flåten, VisitSognefjord, NHO Reiseliv/ BIT Reiselivs representant i VisitNorways Referansegruppe

17 17 Elisabeth Heyerdahl-Jensen Prosjektleder BIT Reiseliv E-post: heyerdahl@bitreiseliv.no Tlf. 22 14 08 14 Mobil: 90 82 82 74 heyerdahl@bitreiseliv.no Mer informasjon


Laste ned ppt "1 Hvordan bli bookbar på visitnorway.com? Status det nasjonale bookingprosjektet Pr. mars 2011 Solastranda - Foto: CH/innovasjon Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google