Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prof. Hallvard Ødegaard

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prof. Hallvard Ødegaard"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prof. Hallvard Ødegaard
BM2 Miljøteknikk VANNRESSURSER OG VANNFORURENSNING Foreleser : Prof. Hallvard Ødegaard Institutt for vassbygging Forelesning 3: TEKNOLOGIER FOR RENSING AV DRIKKEVANN OG AVLØPSVANN SAMT GJENBRUK AV RESSURSER I AVLØPSVANN NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

2 Rensing - hvordan og til hvilket formål?
                                                                                                          Det er i utgangspunktet de samme teknologiene som benyttes til : Behandling av drikkevann Rensing av avløpsvann Gjenbruk av ressurser i vann men de uønskede stoffene befinner seg på ulike konsentrasjonsnivå i de tre tilfellene og hovedvekten på hva som fjernes er forskjellig NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

3 Prof. Hallvard Ødegaard
VANNKILDEKARAKTERISTIKA I NORGE KARAKTERISTIKK OVERFLATEVANN Part. Humus Hyg. O2 Fe/Mn Mulig annet * Store, dype innsjøer / /- + Kaldt vann * Små tjern og vann / /- Alger, L/S * Eutrofe innsjøer / Alger, L/S * Elver / /- Lukt,smak * Bekker / /- Lukt, smak GRUNNVANN * Grunnvann i løsmasser Ca/Mg, NO3 * Grunnvann i fjell / /- Radon, fluor * Kunstig infiltrert vann /+ -/+ Overfl.vann karaktér NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

4 Prof. Hallvard Ødegaard
KVALITETEN I NORSKE DRIKKEVANNSKILDER Svært mange norske vannkilder har for høyt fargetall og TOC-innhold pga vannets humusinnhold. Ca-innholdet er lavt. NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

5 BAKTERIOLOGISK KVALITET
%-andel av vannverk med registrert E-Coli i råvann i perioden NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

6 Prof. Hallvard Ødegaard
OPPSUMMERING NORSK RÅVANNSKVALITET Det er meget stor variasjon i råvannskvaliteten Norsk overflatevann er surt, bløtt, lite saltholdig, svært ofte humusholdig og ikke bakteriologisk tilfredstillende Norsk grunnvann er mer likt norsk overflatevann (f.eks. bløtere) enn grunnvann i mange andre land Grunnvannet i Norge har overveiende bedre kvalitet enn overflatevannet og særlig er den bakteriologiske kvalitet bedre Dårlig råvannskvalitet skyldes i Norge i liten grad forurensning – primært den naturlige tilstand NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

7 DRIKKEVANNSBEHANDLING
Vannet må behandles slik at det tilfredstiller drikkevannsnormene Problemstilling Tiltak Mulig behandlingsteknologi Høy turbiditet Partikkelfjerning Koagulering/separering Høyt fargetall Humusfjerning Koagulering, ionebytting membranfiltrering, Høyt bakterieinnhold Desinfeksjon Klorering, UV-bestråling, ozonering Lukt og smak Lukt og smak fjern. Aktivkulladsorpsjon Jern og mangan Utfelling Oksydasjon/separasjon Nitrat Nitratfjerning Ionebytting, denitrifikasjon Organiske mikroforur. Reduksjon Adsopsjon på aktivt kull Korrosivt vann Korrosjonskontroll pH- og alkalitets justering, Ca-tilsetting NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

8 VANLIG OPPBYGGING AV ANLEGG MED HØYT
PARTIKKELINNHOLD (Typisk: elv som vannkilde) Siling ved inntak og ved behandlingsanlegget Koagulering og flokkulering Sedimentering og filtrering Desinfisering (Alkalisering / kondisjonering for korrosjonskontroll) Behandling av slam NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

9 Prof. Hallvard Ødegaard
KOAGULERING/FLOKKULERING/SEPARERING Fjerning av partikler foregår normalt i tre trinn: Koagulering: først må de helt små partiklerne (kolloidalt stoff 0,001-1 m) destabiliseres (en kjemisk reaksjon) ved tilsetning av metallsalter (kort tid og stor turbulens) Flokkulering: deretter må disse bygges opp til større partikler, som senere kan separeres, ved en langsom omrøring/turbulens i vannet ca 1/2 time (en fysisk reaksjon) Separering: til sist kan de store eller tunge partiklene separeres fra vannet (ved sedimentering, flotasjon, filtrering) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

10 KJEMIKALIER VED KOAGULERING
Aluminiumsulfat: Al2(SO4)318H20 Jernsulfat: FeSO4 og jernklorid: FeCl3 Metallsaltene spaltes, men har lav løselighet i vann ved den rette pH (6,0-6,5), og derfor felles det ut metallhydroksyd som binder seg til partikler og får dem til å sedimentere. Eks.på reaksjon for aluminiumsulfat: Al2(SO4)318H2O + 6HCO3- = 2Al(OH)3  + 6CO2 + 18H2O+3SO42- Aluminiumhydroksydet feller ut ved pH over 6, binder seg til kolloider og småpartikler i vannet, og sedimenterer dersom for lite bikarbonat (alkalitet) er tilstede i vannet må dette tilsettes for at ikke pH skal bli for lav, for eksempel ved ekstra tilsetting av kalk Ca(OH)2 eller natriumkarbonat Na2CO3 for å få sterke fnokker kan det tilsettes små mengder polymer NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

11 KOMPAKTANLEGG FOR KOAGULERING/ FLOKKULERING/LAMELLSEDIMENTERING
NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

12 Prof. Hallvard Ødegaard
FJERNING AV HUMUS Humus: langkjedede organiske molekyler. Problemstillinger: gir vannet farge (myrvann) gir vannet høyt innhold av organisk stoff (TOC) danner kreftfremkallende stoffer ved klorering adsorberer tungmetaller og organiske miljøgifter ”Det viktigste vi vet om humus, er hvordan vi kan fjerne det” Flere metoder er aktuelle. Mest brukt i Norge: Koagulering/direktefiltrering Membranfiltrering Ionebytting Ozonering/biofiltrering NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

13 KOAGULERING/DIREKTEFILTRERING MED KORROSJONSKONTROLL
NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

14 Prof. Hallvard Ødegaard
MEMBRAN FILTRERING Typisk flyteskjema Forbehandling : 50 µm mikrosil Modul : spiral modul Membraner : celluloseacetat Poreåpning : 1 - 5 nm NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

15 Prof. Hallvard Ødegaard
IONEBYTTING FOR HUMUSFJERNING Prinsipp : Normal drift : R+-X- + Humus R+Humus- + X- Regenerering : R+Humus + X R+-X- + Humus- NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

16 Prof. Hallvard Ødegaard
FJERNING AV HUMUS VED OZONERING/BIOFILTRERING Tilsetting av ozon som fremstilles på stedet Ozoneringen fjerner farge, men gjør vannet biologisk ustabilt Omsetning i biologisk filter stabiliserer vannet biologisk NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

17 Prof. Hallvard Ødegaard
PREFABRIKERT ANLEGG FOR O3-BIOFILTRERING NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

18 Prof. Hallvard Ødegaard
DESINFEKSJON KLORERING UV-BESTRÅLING OZONERING Fordeler: Effektiv Billig Kjent teknologi Effektiv også på nettet Ulemper: Danner klorerte org. forb.(THM) Kan gi lukt/smak Giftig stoff (HMS) Enkel drift Ingen kjemikalier Ingen virkning på Kostbar Ikke brukbar på store anlegg Oksyderer andre forb. (humus, Fe, Mn) Produseres på stedet Gir vannet frisk smak og tiltalende utseende Relativt kostbar Øker biol.vekst potensial NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

19 Prof. Hallvard Ødegaard
BEHANDLING AV GRUNNVANN Normalt i Norge: Fjerning av jern (og evt mangan) (utfelling/filtrering) Oksygenering (lufting) Desinfeksjon (klorering, UV-deinfeksjon) Korrosjonskontroll (tilsetting av Ca, CO2 ) Normalt i sterkt belastede områder i utlandet: Fjerning av lukt og smak (H2S) Fjerning av nitrat (pga intensivt jorbruk) Fjerning av pesticider (pga intensivt jorbruk) Fra tid til annen: Fjerning av fluor (tannhelse) Fjerning av arsen (giftig) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

20 HARDHETSSKALAEN (BLØTT OG HARDT VANN)
Hardt vann har altså et totalt innhold av Ca2+ og Mg2+ tilsvarende > 150 mg/l CaCO3 Kan alternativt angis som meq/l CaCO3 (der 1 meq/l CaCO3 = 50 mg/l CaCO3) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

21 Prof. Hallvard Ødegaard
HARDHET I VANN Hardhet er et buttrykk for vannets innhold av Ca2+ og Mg2+ Hardt vann kan gi kalkavsetninger som belegg i rør og varmtvannsanlegg, og gir dårligere vask av tøy: Ca2+ + 2HCO3- => CaCO3 + CO2 + H2O som gir beleggdannelse dersom innholdet av Ca2+ og HCO3- er høyt, for eksempel som i grunnvann Alternativt vil bløtt vann kunne gi korrosjon på ledn.nettet: CaCO3 + CO2 + H2O => Ca2+ + 2HCO3- gir korrosjon i sementrør fordi CaCO3 i røret løses opp og utvaskes til vannet denne utvaskingen kan hindres ved å holde en moderat høy konsentrasjon av HCO3- og Ca2+ NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

22 HARDHET OG EKVIVALENTVEKTER
Ekvivalentvekt (EW) = (atom eller molekylvekt)/n For ioner (eks. Ca2+, Al3+) : n = valens/ioneladning (dvs hhv 2, 3) For ikke-ioniske forbindelser (eks. CaCO3): n = antall H+-ioner som trengs for å erstatte kationet (dvs 2 må erstatte Ca2+) EW for CaCO3 = ( *16)/2 = 100/2 = 50g/eq. (mg/meq.) EW for Ca2+ = (40,1)/2 = 20 mg/meq EW for HCO3- = (1+12+3*16)/1 = 61 mg/meq Når vi måler hardhet omregnes alt til mg/l målt som CaCO3: mg/l av X målt som CaCO3 = X [mg/l] * 50,0 / x X er konsentrasjonen av det aktuelle hardhetsstoffet (eks. Ca2+) 50,0 er ekvivalentvekten (mg/meq) av CaCO3 og x er ekvivalentvekten (mg/meq) av hardhetsstoffet Total hardhet målt som CaCO3 blir da summen av hver individuell hardhet for Ca2+, Mg2+, og evt. andre stoffer i vannet NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

23 Prof. Hallvard Ødegaard
FJERNING AV HARDHET (lite aktuelt i Norge) Hardt vann må bløtgjøres ved fjerning av hardhetsionene, med kalk-soda prosessen eller med ionebytting Kalk-soda prosessen: Ca2+ + 2HCO3- + Ca(OH)2 => 2CaCO3  + 2H2O Mg2+ + 2HCO3- + 2Ca(OH)2 => 2CaCO3  + Mg(OH)2  + 2H2O men dersom det er for lite bikarbonat tilstede i vannet må det tilsettes soda (Na2CO3) og reaksjonen kan da bli slik: MgSO4 + Ca(OH)2 + Na2CO3 => 2CaCO3  + Mg(OH)2  + Na2SO4 Bruk av ”ionebytting”: Ca2+ + 2HCO3- + NaR => CaR + 2Na+ + 2 HCO3- der R er et fastsittende ionebytter-resin (zeolitter eller syntetiske) reaksjonen er 100% effektiv så lenge det er Na+ igjen i ionebytteren når all Na+ er oppbrukt kan ionebytteren vaskes med NaCl CaR + 2NaCl => Na2R + CaCl2 (feller ut kalsiumklorid) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

24 Prof. Hallvard Ødegaard
KORROSJONSKONTROLL Fordi mye av vannet i Norge er bløtt, surt og med lav alkalitet må man ofte behandle det med sikte på å redusere korrosivitet Det oppnås gjennom ulike metoder: tilsetting av kalk (Ca), kullsyre (CO2) og evt lut (NaOH) filtrering gjennom kalsiumkarbonat (marmor) tilsetting av mikronisert marmor I alle tilfellene er målet : å øke pH til 7,5-8,5 å øke kalsium-innholdet til mg Ca/l å øke alkaliteten til 0,6 – 1,0 mekv/l NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

25 Prof. Hallvard Ødegaard
AVSALTING AV HAVVANN Internasjonalt (Midt-Østen, Sør-Øst Asia etc) er det et stort marked for avsalting av havvann De dominerende prosessene er omvendt osmose og elektrodialyse (særlig ved små og mellomstore anlegg) eller flertrinns destillasjon (spesielt ved store anlegg) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

26 DESTILLASJON OG OMVENDT OSMOSE
Destillasjon oppkonsentrerer saltene ved fordampning og utslipp av et konsentrat Omvendt osmose gjør det samme ved trykk over en semipermeabel osmosemembran NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

27 SAMMENSETNING AV AVLØPSVANN
Middelverdi for 87 renseanlegg i 1990 Stofftype Måleenhet Middelverdi + standardavvik Organisk stoff, BOD mg O/l Organisk stoff ,COD Organisk stoff ,TOC mg C/l Fosfor, tot P mg P/l Nitrogen, tot N mg N/l Suspendert stoff, SS mg SS/l NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

28 FJERNING AV AVLØPSVANN
ULIKE METODER FOR FJERNING AV AVLØPSVANN Forbehandling Siling av avløpssøppel Primærrensing Slamavskilling (bunnfelling av slampartikler) Sekundærrensing Kjemisk rensing (utfelling + slamavskilling) Biologisk rensing (mikrobiell omsetn.+slamavsk) Tertiærrensing Biologisk/kjemisk u/N-fjerning Kjemisk/biologisk m/N-fjerning NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

29 Prof. Hallvard Ødegaard
% SS BOF P N <20 <15 <10 <10 Primærrensing (mekanisk) Siling(1,5mm) Sediment. Sekundærensing Kjemisk Biologisk Tertiærrensing Biol/kjem u/N-fjern. Kjem/biol. m/N-fjern. NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

30 Prof. Hallvard Ødegaard
TYPISKE RENSEEFFEKTER VED ULIKE METODER NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

31 SFT’s minstekrav til rensing
Gode marine resipienter < pe Primærrensing > pe Sekundærrensing Gode ferskvannsresipienter (og elvemunninger) Alle anlegg Sekundærrensing P-følsomme marine resipienter > pe Tertiærresning m/P-fjerning N og P-følsomme marine resipienter > pe Tertiærresning m/P- og N-fjerning P-følsomme ferskvannsresipienter N og P-følsomme ferskvannsresipienter NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

32 Prof. Hallvard Ødegaard
FORBEHANDLING- SANDFANG OG FETTFANG Hensikten med et sand- fang ved renseanlegget er å fjerne sand, grus, kaffegrus og lignende slik at man reduserer slitasjen på pumper og utstyr i anlegget. Hensikten med fettfang er å fjerne fettstoffer som ellers vil danne mye flyteslam rundt om i renseanlegget. I praksis bygges sand- og fettfang ofte som et felles basseng. NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

33 PRIMÆRRENSING (MEKANISK RENSING) VED SEDIMENTERING
Sedimentering den vanligste metoden for fraseparering av slam – primærrensingsanlegg er normalt sedimenteringsanlegg Etter sedimenteringen skrapes bunnslammet inn mot midten av tanken og pumpes vekk Renset vann trekkes av i overkant i tankperiferien NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

34 Prof. Hallvard Ødegaard
PRINSIPPER FOR KJEMISKE RENSEANLEGG FELLINGSMIDDEL (Al, Fe, Ca) FLOKKULERING (20-30 min, 2-4 kammer) FNOKKSEPARERING (Sedimentering, Flotasjon, Filtrering NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

35 MIDLERE RENSERESULTAT VED NORSKE PRIMÆRFELLINGSANLEGG
NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

36 Prof. Hallvard Ødegaard
PRINSIPPER FOR BIOLOGISK RENSING AV AVLØPSVANN I anlegg med suspendert bakteriekultur er mikro- organismer flokkulert sammen i fnokker som er suspenderte i vannet Resirkulering av biomasse I anlegg med fastsittende bakteriekultur (biofilm) vokser bakteriene på en fast flate Ingen resirkulering NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

37 FLYTESKJEMA FOR BIOLOGISK RENSEANLEGG BASERT PÅ AKTIVSLAM
Figuren viser et konvensjonelt mek-biol. renseanlegg, slik vi ser de fleste anlegg på kontinentet Forbehandling, forsedimentering, aktivslam, utråtninG av slam NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

38 STOFFREDUKSJONER VED AKTIVSLAM
Vanligvis er utløpet nede i 30 mg/l for BOD og SS Innholdet av fosfor og nitrogen er fortsatt høyt NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

39 Prof. Hallvard Ødegaard
KLASSISK OPPBYGGET AKTIVSLAMANLEGG NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

40 AKTIVSLAM MED RENT OKSYGEN
Bruk av ren O2 i aktivslamanlegg muligjør høyere slamkonsentrasjon og dermed mindre luftetank, dvs lavere investeringskostnad men høyere driftskostnad NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

41 EKSEMPEL PÅ TRADISJONELLE BIOFILANLEGG
I rislefilteret sprayes vannet over filterflaten, og risler ned gjennom filteret som består av plastmedium (evt stein – gamle anlegg) Mikroorganismer vokser på plastmediets flater og danner en biofilm I biorotoranlegg vokser biofilmen på delvis neddykkede roterende skiver eller tromler som skaper stor kontaktflate NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

42 EKSEMPEL PÅ BIOFILMANLEGG – PRINSIPPSKISSE
DEN NTNU/SINTEF UTVIKLEDE KALDNESPROSESSEN Aerob reaktor Anaerob/anoxisk reaktor NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

43 KALDNES PROSESSEN THE MOVING BED BIOFILM PROCESS
Biomassen vokser på små plastikkelementer som holder seg suspenderte i vann- massen og produsert biomasse eroderes av elementene i samme takt som den dannes NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

44 KARAKTERISTIKA AV BÆREELEMENTENE
Biofilmbærer : Materiale : Polyethylene (tetthet 0,95 g/cm3) Størrelse : K1 - Diam./Lengde = 10mm/7mm K2 - Diam./Lengde = 15mm/15mm NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

45 Prof. Hallvard Ødegaard
BÆREELEMENT MED BIOFILM NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

46 Prof. Hallvard Ødegaard
PRINSIPP BIOLOGISK/KJEMISKE RENSEANLEGG NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

47 MOVING BED BIOFILMPROSESS FOR N-FJERNING
MBBR POST DENITRIFICATION (Chem.) MBBR COMBINED DENITRIFICATION NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

48 FLYTESKJEMA FOR RENSEANLEGG BASERT PÅ N-FJERNING I MOVING BED PROSESS
(Type Lillehammer, Nordre Follo, Gardermoen NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

49 Prof. Hallvard Ødegaard
GARDERMOEN RENSEANLEGG NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

50 DET ER TO RESSURSTRØMMER UT AV
ET AVLØPSRENSEANLEGG 1. Avløpsvann 2. Slam Ressurser i avløpet: Avløpsvannet selv Næringsstoffer Varme Ressurser i slammet Næringsstoffer Energipotensialet Biogass and -brensel Metaller (koagulanter) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

51 DE TO FASER I ANAEROB UTRÅTNING AV SLAM
Det organiske materialet i slammet (etter fortykking) må først hydrolyseres Deretter stabiliseres slammet ved utråtning i to faser: syredannende fase (særlig eddiksyrer og propionsyrer) metandannende fase (metan og karbondioksyd) NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

52 ET TO-TRINNS RÅTNETANK ANLEGG FOR SLAM
Tank 1 er hovedsak reaksjonsreaktoren der det meste av omsetningen finner sted Tank 2 gir en etterstabilisering og separasjon NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

53 Prof. Hallvard Ødegaard
RÅTNETANKANLEGG - GØTEBORG NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

54 Prof. Hallvard Ødegaard
AVVANNING OG TØRKING AV SLAM Mesteparten (96-99%) av det produserte slammet består av vann. Slammet må derfor avvannes for ellers blir transport og deponeringskostnader for høye. Sentrifuge for avvanning Slamtørke NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

55 Prof. Hallvard Ødegaard
FORBRENNING AV SLAM Avvannet og tørket slam kan forbrennes Fordel : Gjennvinning av varme Ulempe: Det må settes meget strenge krav til gassrensing noe som gjør metoden svært dyr Forbrenning av slam er ikke brukt i Norge NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

56 Prof. Hallvard Ødegaard
BRUK AV SLAM I JORDBRUKET Sannsynligvis den mest bæree- kraftige utnyttelse av ressurser i slam Men : Under vesentlig press fra bønder og forbrukere ! Fordeler og ulemper Fordeler : Resirkulering av næringsstoffer Utnyttelse av organisk stoff Lav kostnad Problem områder : Hygienisk kontaminering Tungmetaller Organiske mikroforurensninger Begrensninger : Avstand fra RA til åker Passende grøder Aksept blant publikum NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

57 EKSEMPEL PÅ METODE SOM TAR SIKTE PÅ GJENVINNING AV RESSURSER I SLAM
NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

58 PROSESSER I BIODAM (OKSYDASJONSDAM)
Naturbaserte rensemetoder kan gi god rensing, men har varierende erfaringer i Norge Biodammer kan kombineres med våtmarker og infiltr. NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard

59 VERDENS STØRSTE BIODAMANLEGG
MELBOURNE I Melbourne er avløpsrensingen basert på naturbaserte metoder – biologisk omsetning i biodam etterfulgt av spredning av renset avløpsvann på landarealer NTNU - Norwegian University of Science and Technology Dep. Hydraulic and Environmental Engineering Prof. Hallvard Ødegaard


Laste ned ppt "Prof. Hallvard Ødegaard"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google