Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering Info 29.04.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering Info 29.04.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering Info 29.04.05

2 2 Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

3 3 Status NTNU 2004 6000 vitenskapelige publikasjoner 1300 forskningsprosjekter med ekstern finansiering 30 forskningsprosjekter i EUs 6. rammeprogram 13 Marie Curie Research Training Sites i EUs 5. rammeprogram 10 Geminisentre i samarbeid med Sintef 6satsingsområder 3 sentre for fremragende forskning FORSKNING FAKTA

4 4 Tett samarbeid med næringslivet gir resultater 300forskningsprosjekter i samarbeid med bedrifter 220 millioner kroner ble tilført NTNU fra næringslivet i 2004 180forretningsideer videresendt for kommersialisering 14 studieemner og program i innovasjon og entreprenørskap 9nye foretak med utspring fra NTNU ( 2004-tall) NYSKAPING OG NÆRINGSLIV FAKTA

5 5 NTNU i tall – mill. kr/år 4200 Tilføres bysamfunnet Trondheim pga. NTNU 2100 Beløpet NTNU-studentene bruker til kost, losji, transport, kultur, fornøyelser og varehandel 50 Beløpet deltakerne på kurs og konferanser arrangert av NTNU legger igjen i Trondheim FAKTA

6 6 NTNUs områder FAKTA

7 7 Lokalisering utdanninger HiST

8 8 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

9 9

10 10

11 11 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

12 12 Departementet positiv til samlokalisering

13 13

14 14

15 15

16 16 Prosjektstyre NTNU 2020/HiST 2020 - Eventuell samlokalisering Prosjektorganisasjon fase 1 - 2 Det skal etableres en kommunikasjonsplan som bl.a. beskriver informasjonsflyt til organer ved NTNU og HiST, eks: DekanmøtetSESAM HovedverneombudStabsdirektører UtdanningsutvalgFakultetsdirektører StudenttingetLMU, AMU m.fl.

17 17 Strategi Strategiutvikling - videreføring av Hestnesutvalgets arbeid Sortere aktiviteter som har konsekvens for planlegging av ny campus

18 18 Laboratorie MTFS Kvinne barn Nevrologi Psykiatri Hjerte Lunge Bevegelse Abdominal Miljø Forslaget pr i dag

19 19 Hestnesutvalget II – hovedmål Hovedmålet for Hestnesutvalget II er å vurdere NTNUs strategier og mål sett opp mot internasjonale trender og SWOT-analysen fra Hestnesutvalget I. Hestnesutvalget II skal levere en rapport sommeren 2005 som skal dekke anbefalinger om tiltak knyttet til det langsiktige, strategiske arbeidet ved NTNU mot 2020. Anbefalinger som er særlig relevant for spørsmålet om samlokalisering skal spesifiseres. Utvalget skal på grunnlag av gjennomgangen av strategier også gi innspill til gruppen som arbeider med felles strategiplan for NTNU og SINTEF når det gjelder faglige hovedprioriteringer og internasjonalisering.

20 20 Strategisk samarbeid NTNU og SINTEF NTNU og SINTEF har ambisjoner om å fremstå som fremragende på den internasjonale arena. Partene er enige om at dette oppnås best ved å stå sammen og inngå en langsiktig, forpliktende allianse. Det skal utvikles en felles strategiplan på institusjonsnivå som vil omfatte følgende områder: -internasjonalisering -faglige hovedprioriteringer -forsknings- og næringspolitikk -merkevarebygging -tungt vitenskapelig utstyr og fysisk infrastruktur, inkludert bygninger.

21 21 NTNU 2020 Internasjonalt fremragende Mål Strategier Prosesser mot 2020 Mål Strategier Prosesser i dag GAP FORSLAG til TILTAK Samlok. WS 2 WS 3 WS 4 WS 5

22 22 Virksomhetsutvikling Kartlegging av dagens virksomhet ved NTNU og HiST Behovsanalyse Prinsipper for gode lærings- og forskningsmiljø –fremtidens læringsmiljø –fremtidens forskningsmiljø –fremtidens læringssenter/bibliotek –møteplasser –3. rom Virksomhetsmodellering: Hvem skal ha nærhet til hvem?

23 23 Virksomhetsutvikling, forts. Vurdering av potensialet/premisser for arealoptimalisering Vurdering av potensialet/premisser for FDVUS effektivisering Utarbeide rammeprogram

24 24 Campus og eiendomsutvikling Mulighetsstudier for Dragvoll: –Dragvoll som campus i hht. eksisterende planer –Dragvoll som ny bydel Mulighetsstudier for de to mest aktuelle tomteområdene ved Gløshaugen: –Vestområdet (Hesthagen) –Sydområdet (Perleporten til Valgrinda)

25 25 Ill. Carmen Corneil

26 26

27 27 Offentlige prosesser Rammeavtale med Trondheim kommune Samfunnsøkonomiske analyser Oppstart prosess KU/flateregulering for både Dragvoll og Gløshaugen

28 28

29 29 Gjennomføringsstrategier og totaløkonomi Analysere alternative gjennomføringsstrategier Analyse av totaløkonomien i prosjektet Prekvalifiseringsgrunnlag og gjennomføring av prekvalifisering

30 30 Prosjektleveranser Nybygg HiST Nybygg NTNU FDVU- ytelser Oppgjørspotensiale Husleie HiST Verdier Dragvoll Kommunale bidrag Samlok. effekter FDVU-inntekter Samfunnsnytte Strategiske effekter NTNU og HiST Risiko for ubalanse

31 31 Fremdriftsplan


Laste ned ppt "1 NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering Info 29.04.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google