Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eventuell samlokalisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eventuell samlokalisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eventuell samlokalisering
NTNU 2020/HiST 2020 – Eventuell samlokalisering Info

2 Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet.
I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

3 6000 vitenskapelige publikasjoner
FAKTA FORSKNING Status NTNU 2004 6000 vitenskapelige publikasjoner 1300 forskningsprosjekter med ekstern finansiering 30 forskningsprosjekter i EUs 6. rammeprogram 13 Marie Curie Research Training Sites i EUs 5. rammeprogram 10 Geminisentre i samarbeid med Sintef 6 satsingsområder 3 sentre for fremragende forskning Forskning NTNU er et sentrum for teknologisk forskning og utdanning i Norge, med solid forankring i naturvitenskap. Vi skal sikre at den teknologiske kompetansen i Norge er på et høyt internasjonalt nivå. I 2004 ble teknologi og ingeniørvitenskap evaluert i regi av Forskningsrådet, med fra positive til svært positive resultater. Evalueringene viser at forskningen ved NTNU holder internasjonalt nivå. NTNU legger stor vekt på samarbeid på tvers av fagdisiplinene for samspill mellom alle former for intellektuell aktivitet: Teknologi, kunst, humaniora, medisin, samfunnsvitenskap, arkitektur og naturvitenskap. I Geminisentrene samarbeider fagmiljøene om forskning, nyskaping og næringsutvikling.

4 Tett samarbeid med næringslivet gir resultater
FAKTA NYSKAPING OG NÆRINGSLIV Tett samarbeid med næringslivet gir resultater 300 forskningsprosjekter i samarbeid med bedrifter 220 millioner kroner ble tilført NTNU fra næringslivet i 2004 180 forretningsideer videresendt for kommersialisering 14 studieemner og program i innovasjon og entreprenørskap 9 nye foretak med utspring fra NTNU (2004-tall) Nyskaping og næringsliv NTNU legger stor vekt på å drive forskning og utvikling i nært samarbeid med norsk næringsliv, og har en rekke undervisningstilbud for nyskaping. Arbeidet gir resultater blant annet ved at NTNU-studenter har vunnet flere konkurranser og priser knyttet til nyskaping. NTNU deltar i prosjektet Innovasjon Midt-Norge sammen med industrimiljøene i Leksvik, Verdal og Orkanger. Studentene bidrar ved prosjektoppgaver og praksisplasser til utviklingen av bedriftene, samtidig som de får relevant erfaring. SIVA, Innovasjon Norge og høyskolene i Nord- og Sør-Trøndelag er også involvert..

5 FAKTA NTNU i tall – mill. kr/år 4200 Tilføres bysamfunnet Trondheim pga. NTNU Beløpet NTNU-studentene bruker til kost, losji, transport, kultur, fornøyelser og varehandel Beløpet deltakerne på kurs og konferanser arrangert av NTNU legger igjen i Trondheim Sitter på en gullgruve NTNU Technology Transfer AS (TTO) har 250 ideer fra universitetsmiljøene på blokka. Noen av ideene er ferske, andre modne. Felles for dem alle er at de er basert på forskningsresultater fra NTNU. Èn for èn blir ideer som kommer inn profesjonelt vurdert med hensyn til om de har et kommersielt potensial. Har de det, legges en optimal strategi. Målet er å omsette forskningen til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. TTO er et slags verktøy for studenter og forskere med forskningsrelaterte ideer, og de har altså nå 250 prosjekter på ulikt stadium i sin portefølje. Bedriftens overordnede oppgave er å se på NTNUs aktivitet og kunnskap med tanke på kommersiell utnyttelse og verdiskapning i samfunnet. Selskapet er et heleid datterselskap av NTNU og bistår med formidling, internasjonalt nettverk, finansiering og juridisk bistand i kommersialiseringsprosessen. NTNU Technology Transfer AS har same fokusområde som NTNUs tematiske satsingsområder. Nettsider:

6 NTNUs områder FAKTA Se fullstendig liste på www.ntnu.no/kart/
Fotografier: T.v.: Realfagbygget februar Foto: NTNU Info/Mentz Indergaard. T.h.: Den skulpturelle vannrenna på sørsida av NTNU Dragvoll. Foto: NTNU Info/Mentz Indergaard.

7 Lokalisering utdanninger HiST
Sitter på en gullgruve NTNU Technology Transfer AS (TTO) har 250 ideer fra universitetsmiljøene på blokka. Noen av ideene er ferske, andre modne. Felles for dem alle er at de er basert på forskningsresultater fra NTNU. Èn for èn blir ideer som kommer inn profesjonelt vurdert med hensyn til om de har et kommersielt potensial. Har de det, legges en optimal strategi. Målet er å omsette forskningen til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. TTO er et slags verktøy for studenter og forskere med forskningsrelaterte ideer, og de har altså nå 250 prosjekter på ulikt stadium i sin portefølje. Bedriftens overordnede oppgave er å se på NTNUs aktivitet og kunnskap med tanke på kommersiell utnyttelse og verdiskapning i samfunnet. Selskapet er et heleid datterselskap av NTNU og bistår med formidling, internasjonalt nettverk, finansiering og juridisk bistand i kommersialiseringsprosessen. NTNU Technology Transfer AS har same fokusområde som NTNUs tematiske satsingsområder. Nettsider: Lokalisering utdanninger HiST

8 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

9

10

11 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

12 Departementet positiv til samlokalisering
NTNUs store satsinger Nevnes Alle går på tvers av enheter og disipliner

13

14

15

16 NTNU 2020/HiST 2020 - Eventuell samlokalisering
Prosjektorganisasjon fase 1 - 2 Det skal etableres en kommunikasjonsplan som bl.a. beskriver informasjonsflyt til organer ved NTNU og HiST, eks: Dekanmøtet SESAM Hovedverneombud Stabsdirektører Utdanningsutvalg Fakultetsdirektører Studenttinget LMU, AMU m.fl.

17 Strategi Strategiutvikling - videreføring av Hestnesutvalgets arbeid
Sortere aktiviteter som har konsekvens for planlegging av ny campus NTNUs store satsinger Nevnes Alle går på tvers av enheter og disipliner

18 Laboratorie MTFS Kvinne barn Nevrologi Psykiatri Hjerte Lunge Bevegelse Abdominal Miljø Forslaget pr i dag

19 Hestnesutvalget II – hovedmål
Hovedmålet for Hestnesutvalget II er å vurdere NTNUs strategier og mål sett opp mot internasjonale trender og SWOT-analysen fra Hestnesutvalget I. Hestnesutvalget II skal levere en rapport sommeren 2005 som skal dekke anbefalinger om tiltak knyttet til det langsiktige, strategiske arbeidet ved NTNU mot 2020. Anbefalinger som er særlig relevant for spørsmålet om samlokalisering skal spesifiseres. Utvalget skal på grunnlag av gjennomgangen av strategier også gi innspill til gruppen som arbeider med felles strategiplan for NTNU og SINTEF når det gjelder faglige hovedprioriteringer og internasjonalisering.

20 Strategisk samarbeid NTNU og SINTEF
NTNU og SINTEF har ambisjoner om å fremstå som fremragende på den internasjonale arena. Partene er enige om at dette oppnås best ved å stå sammen og inngå en langsiktig, forpliktende allianse. Det skal utvikles en felles strategiplan på institusjonsnivå som vil omfatte følgende områder: - internasjonalisering - faglige hovedprioriteringer - forsknings- og næringspolitikk - merkevarebygging tungt vitenskapelig utstyr og fysisk infrastruktur, inkludert bygninger. NTNUs store satsinger Nevnes Alle går på tvers av enheter og disipliner

21 Internasjonalt fremragende
NTNU 2020 Internasjonalt fremragende WS4 WS5 WS2 GAP FORSLAG til TILTAK Samlok. WS3 Mål Strategier Prosesser mot 2020 Mål Strategier Prosesser i dag

22 Virksomhetsutvikling
Kartlegging av dagens virksomhet ved NTNU og HiST Behovsanalyse Prinsipper for gode lærings- og forskningsmiljø fremtidens læringsmiljø fremtidens forskningsmiljø fremtidens læringssenter/bibliotek møteplasser 3. rom Virksomhetsmodellering: Hvem skal ha nærhet til hvem?

23 Virksomhetsutvikling, forts.
Vurdering av potensialet/premisser for arealoptimalisering Vurdering av potensialet/premisser for FDVUS effektivisering Utarbeide rammeprogram

24 Campus og eiendomsutvikling
Mulighetsstudier for Dragvoll: Dragvoll som campus i hht. eksisterende planer Dragvoll som ny bydel Mulighetsstudier for de to mest aktuelle tomteområdene ved Gløshaugen: Vestområdet (Hesthagen) Sydområdet (Perleporten til Valgrinda)

25 Ill. Carmen Corneil

26

27 Offentlige prosesser Rammeavtale med Trondheim kommune
Samfunnsøkonomiske analyser Oppstart prosess KU/flateregulering for både Dragvoll og Gløshaugen

28 Øverst: Studentersamfundet med Hovedbygningen i bakgrunnen, sett fra Gangbrua sommeren Foto: NTNU Info/Mentz Indergaard. Til venstre: Auditorium R7 med fargete lysstoffrør i taket, Realfagbygget, våren Foto: NTNU Info/Kenneth Aar. I midten: Førsteam. Sverre H. Torp ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Andreårsstudentene i medisin har undervisning i anatomi. Hvordan ser hjernen ut – innvendig? F.v. Marte Syvertsen, Sverre Torp, Marte Skoglund og Bergljot Dahl. Det medisinske fakultet, Morfologibygget. Fra "Lærerliv”, en bildeserie om foreleserlivet ved NTNU onsdag 18. september Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness. Til høyre: Fra kantina på Dragvoll Foto: NTNU SA/Cathrine Dillner Hagen.

29 Gjennomføringsstrategier og totaløkonomi
Analysere alternative gjennomføringsstrategier Analyse av totaløkonomien i prosjektet Prekvalifiseringsgrunnlag og gjennomføring av prekvalifisering

30 Nybygg HiST Nybygg NTNU FDVU- ytelser Oppgjørspotensiale Risiko for
Prosjektleveranser Nybygg HiST Nybygg NTNU FDVU- ytelser Oppgjørspotensiale Husleie HiST Verdier Dragvoll Kommunale bidrag Samlok. effekter FDVU-inntekter Samfunnsnytte Strategiske effekter NTNU og HiST Risiko for ubalanse For å oppnå fordelene med OPS må blant annet følgende forutsetninger være tilstede: Privat sektor management og ferdigheter, samt finansiering Innovasjon og kommersielle frihetsgrader til å levere effektivitet Prosjekter med en viss størrelse (helst over 350 MNOK)

31 Fremdriftsplan


Laste ned ppt "Eventuell samlokalisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google