Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200231 Organisasjon og omgivelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200231 Organisasjon og omgivelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200231 Organisasjon og omgivelser

2 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200232 Et åpent system-perspektiv på organisasjoner 1.Det gjensidige samspill og påvirkning mellom organisasjoner og deres omgivelser 2.Hvordan organisasjoner strategisk tilpasser seg eksterne handlingsbetingelser

3 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200233 Sentral antakelse Enhver organisasjon etterstreber: a) Å være mest mulig autonom, og b) Å minimalisere usikkerhet Ved å anvende ulike strategier for: a) Å svekke avhengighet, press og kontroll fra andre, og b) Å få innflytelse og kontroll over forhold som er av betydning for dens virksomhet

4 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200234 Internasjonale forhold Nasjonale forhold Omgivelser på flere nivå Domene (nisje, område) Organisasjon

5 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200235 Omgivelser på domenenivå Domene (nisje, område) -kunder, klienter, brukere -konkurrenter -underleverandører -regulerende organisasjoner -interesseorganisasjoner -media

6 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200236 Nasjonale forhold -teknologiske forhold -generelle politiske forhold -økonomiske forhold -demografiske forhold (befolkning) -kulturelle forhold (verdier, normer) Omgivelser på nasjonalt nivå

7 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200237 Internasjonale forhold -lokalisering av produksjon -flyt av varer og tjenester -finansbevegelser over landegrensene -internasjonalt arbeidsmarked -teknologiske nyvinninger Omgivelser på internasjonalt nivå

8 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200238 Tekniske og institusjonelle omgivelser tekniske omgivelser (forhold som påvirker hvordan man løser oppgaver) –input: tilgang til ressurser (råvarer, kapital, personell..) –output: etterspørsel, krav til produkter, etc institusjonelle omgivelser (kulturelle forhold som påvirker organisasjonen) –oppfatninger av hva som er riktige organisasjoner

9 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200239 omgivelser (tekniske/institusjonelle) banker sykehus mindre produksjonsbedrifter skoler kirker restauranter helsestudio tekniske omgivelser institusjonelle omgivelser sterke svake sterke

10 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002310 Omgivelser og mål Organisasjonens mål –bør gjenspeile samfunnets generelle verdier –bør f.eks. ha et akseptert etisk grunnlag for sin aktivitet Negative eksempler –Hennes & Maurits (arbeidsvilkår i produksjonsland) –IKEA (ødeleggelse av skog) –NIKE (barnearbeid) Positive eksempler –Shell, Esso (ivaretakelse av miljøet ved oljeutvinning etc) –Norsk Hydro (bidra til demokratisk utvikling i internasjonale prosjekter) NB: Mediepåvirkning, propaganda

11 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002311 Omgivelser og organisasjonsstruktur tekniske omgivelser vil påvirke struktur omgivelser langs to dimensjoner –grad av homogenitet: antall aktører organisasjonen må forholde seg til, og hvor like disse er –grad av stabilitet: hvor raskt omgivelsene endrer seg omgivelseroppgaveusikkerhetstruktur

12 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002312 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 12 34 stabileturbulente homogene heterogene

13 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002313 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 1 12 34 stabileturbulente homogene heterogene stabile og homogene omgivelser: –kan styre ved hjelp av standarder, rutiner, regler –bruk av planer og målsettinger –”maskinbyråkrati” (Weber)

14 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002314 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 2 12 34 stabileturbulente homogene heterogene turbulente, men homogene omgivelser –krever desentralisering av beslutninger –små organisasjoner eller delegert myndighet –”entreprenørorganisasjon” eller ”profesjonelt byråkrati”

15 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002315 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 3 12 34 stabileturbulente homogene heterogene stabile, men heterogene omgivelser –dele omgivelsene i internt homogene undergrupper –selvstendige undergrupper, minske kommunikasjon –”divisjonalisert struktur” (etter geografi, kunder, e.l.)

16 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002316 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 4 12 34 stabileturbulente homogene heterogene turbulente og komplekse omgivelser –fokus på informasjonssystemer (vert/hor) –grupper på tvers, tverrfaglighet, matriseorganisering –”innovative organisasjoner”, ”ad hoc-krati”

17 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002317 Strategier for å håndtere tekniske omgivelser Opprette «buffere» mot omgivelsene Forsøke å «glatte ut» topper i arbeidsbelastningen Forsøke å forutse svingninger i belastningen Forsøke å vokse (mer makt i forhold til marked) Integrere vertikalt (mer kontroll) Integrere horisontalt (fusjoner, monopolsituasjon) Diversifisere (”flere ben å stå på”) Kooptere (involvere parter man er avhengig av, f.eks. i styre) Samarbeide med andre organisasjoner (avtaler)

18 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002318 Institusjonelle omgivelser og organisasjonsstruktur Til nå: tilpasning av strukturen til teknisk omgivelser Men: Man tilpasser struktur etter kulturelle (institusjonelle) forutsetninger Press mot homogenitet –alle bedrifter bruker lignende strategier –tilpassere strukturen til hva man oppfatter som ”god” organisering

19 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002319 Økt homogenisering? Det er flere konkurrerende oppfatninger i én og samme organisasjon Eksterne verdier oppfattes som legitime og/eller ønskverdige Institusjonelle oppskrifter tilpasses (oversettes) til hver enkelt bedrift

20 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002320 Strategier for å håndtere institusjonelle omgivelser Strukturell konformitet –velge organisasjonsform som framstår som rasjonell –Eks: divisjonalisere fordi ”de andre gjør det” Prosedyrekonformitet –adoptere ”riktige” arbeidsformer –Eks: management-moter Personellkonformitet –ansette de (politisk sett) ”riktige” folkene –leger på sykehus, professorer på universitet, o.l.

21 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002321 Strategier for å håndtere konflikt mellom tekniske og institusjonelle krav Man kan skille (de-kople) den formelle strukturen fra den faktiske aktiviteten i organisasjonen. –ikke nødvendigvis bevisst –”Plans and situated actions” (Suchman) Man kan innlede forhandlinger med sentrale aktører i de institusjonelle omgivelsene. Man kan yte motstand og protestere. Man kan forsøke å påvirke oppfatningene av hva som gjør organisasjonen legitim.

22 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002322 MekaniskOrganisk Hierarkisk struktur for autoritet,kontroll og kommunikasjon Nettverkstruktur for autoritet, kontroll og kommunikasjon Klar arbeidsdeling og spesialisering Arbeidsoppgaver blir stadig omdefinert og tilpasset etter behov Klar spesifisering av den enkeltes rolle gjennom regler og prosedyrer Den enkeltes rolle er generelt definert Kommunikasjonen er primært vertikal, mellom overordnet og underordnet Kommunikasjonen er både vertikal og horisontal – alt etter behov

23 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002323 Hvordan endring og kompleksitet i omgivelsene påvirker organisasjonsstruktur 1.Jo mer dynamiske omgivelser, jo mer organisk struktur for å fremme fleksibilitet. 2.Jo mer komplekse omgivelser, jo flere funksjonelle enheter for å skille ut homogene segment i omgivelsene.

24 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002324 Fra «hierarki» til «flate» strukturer Forandring er blitt normen både i privat og offentlig virksomhet. Credo for ledere er blitt at organisasjonen må designes for innovasjon og omstilling. Internasjonal trend –Forlater hierarkisk strukturerte og spesialiserte organisasjonsformer –Ledelsesprinsipper er basert på standardiseringskriterier for styring, koordinering og kontroll

25 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002325 «Nye» organisasjonsformer Store organisasjoner utvikler horisontale strukturer, matrise-løsninger, nettverksrelasjoner og selvstyrte team, som gjør at organisasjonene kan fungere som små, fleksible organisasjoner. Produksjonsbedrifter utvikler organisasjonsstruktur og rammebetingelser for vellykket implementering av IKT, som gjør at de i høyt tempo kan møte endringer i kundenes preferanser, og utvikle nye produkter.

26 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002326 Forandringer i omgivelsene (??) Bedre, raskere og mer fleksibel kommunikasjon Bedre, raskere og mer fleksible produksjonsmetoder Bedre, raskere og mer fleksibel distribusjon Mer effektiv tilgang på markedsinformasjon Nye strategiske allianser og nettverk Internasjonal økonomisk integrasjon Stadig mer dynamiske og heterogene markeder Stadig sterkere eksternt press for innovasjon og omstilling

27 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002327 Outsourcing

28 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002328 Flate nettverk

29 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002329 Årsaker til nettverksdannelse 1.Nødvendighet 2.Asymmetrisk avhengighet 3.Felles interesser 4.Intern effektivitet 5.Legitimitet

30 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002330 Eksempel: Fleksibel spesialisering Industrielle distrikter (Piore & Sabel) Italia (moter, sko, møbler) Silicon Valley (elektronikk) Nordvestlandet i Norge (møbler) Østen (Korea, Japan, etc..)

31 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002331 Bakgårdsproduksjon (1)

32 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002332 Bakgårdsproduksjon (2)

33 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002333 Samling av nisjer

34 A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 2002334 Viktige strategiske valg Hva vil kjennetegne organisasjonen i fremtiden? Hva vil være de viktigste produkter og tjenester? Hva vil være organisasjonens kjerneteknologi? Hvem vil være ansatt? Hvilke kvalifikasjoner vil ansatte ha? Hva vil kjennetegne ansattes atferd? Hvilke verdier vil prege organisasjonen? Hvis forutsetningene som ligger til grunn for strategiske valg endrer seg uten at dette er oppfattet og tatt hensyn til, vil organisasjonen kunne få overlevelsesproblemer i forhold til omgivelsene.


Laste ned ppt "A.H. Tjora: Forelesninger i OR120 ved HIST høsten 200231 Organisasjon og omgivelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google