Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjon og omgivelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjon og omgivelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjon og omgivelser

2 Et åpent system-perspektiv på organisasjoner
Det gjensidige samspill og påvirkning mellom organisasjoner og deres omgivelser Hvordan organisasjoner strategisk tilpasser seg eksterne handlingsbetingelser Husker tilbake til interessentmodellen så er det også en slik åpen systemmodell, som betrakter også aktører utenfor organisasjonen som vesentlig for det som skjer inne i organisasjonen

3 Sentral antakelse Enhver organisasjon etterstreber:
a) Å være mest mulig autonom, og b) Å minimalisere usikkerhet Ved å anvende ulike strategier for: a) Å svekke avhengighet, press og kontroll fra andre, og b) Å få innflytelse og kontroll over forhold som er av betydning for dens virksomhet

4 Omgivelser på flere nivå
Internasjonale forhold Nasjonale forhold Domene (nisje, område) Organisasjon

5 Omgivelser på domenenivå
Domene (nisje, område) kunder, klienter, brukere konkurrenter underleverandører regulerende organisasjoner interesseorganisasjoner media

6 Omgivelser på nasjonalt nivå
Nasjonale forhold teknologiske forhold generelle politiske forhold økonomiske forhold demografiske forhold (befolkning) kulturelle forhold (verdier, normer)

7 Omgivelser på internasjonalt nivå
Internasjonale forhold lokalisering av produksjon flyt av varer og tjenester finansbevegelser over landegrensene internasjonalt arbeidsmarked teknologiske nyvinninger

8 Tekniske og institusjonelle omgivelser
tekniske omgivelser (forhold som påvirker hvordan man løser oppgaver) input: tilgang til ressurser (råvarer, kapital, personell..) output: etterspørsel, krav til produkter, etc institusjonelle omgivelser (kulturelle forhold som påvirker organisasjonen) oppfatninger av hva som er riktige organisasjoner

9 omgivelser (tekniske/institusjonelle)
institusjonelle omgivelser sterke svake banker sykehus mindre produksjonsbedrifter skoler kirker restauranter helsestudio sterke tekniske omgivelser private organisasjoner forholder seg gjerne til markeder, offentlige organisasjoner er mer skjermet, men forholder seg til dem som finansierer virksomheten, det er viktigere å overbevise dem om at aktiviteten er riktig svake

10 Omgivelser og mål Organisasjonens mål Negative eksempler
bør gjenspeile samfunnets generelle verdier bør f.eks. ha et akseptert etisk grunnlag for sin aktivitet Negative eksempler Hennes & Maurits (arbeidsvilkår i produksjonsland) IKEA (ødeleggelse av skog) NIKE (barnearbeid) Positive eksempler Shell, Esso (ivaretakelse av miljøet ved oljeutvinning etc) Norsk Hydro (bidra til demokratisk utvikling i internasjonale prosjekter) NB: Mediepåvirkning, propaganda

11 Omgivelser og organisasjonsstruktur
tekniske omgivelser vil påvirke struktur omgivelser langs to dimensjoner grad av homogenitet: antall aktører organisasjonen må forholde seg til, og hvor like disse er grad av stabilitet: hvor raskt omgivelsene endrer seg omgivelser oppgave usikkerhet struktur

12 Omgivelser: stabilitet/homogenitet
stabile turbulente 1 2 3 4 homogene heterogene

13 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 1
stabile turbulente 1 2 3 4 stabile og homogene omgivelser: kan styre ved hjelp av standarder, rutiner, regler bruk av planer og målsettinger ”maskinbyråkrati” (Weber) homogene heterogene

14 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 2
stabile turbulente turbulente, men homogene omgivelser krever desentralisering av beslutninger små organisasjoner eller delegert myndighet ”entreprenørorganisasjon” eller ”profesjonelt byråkrati” 1 2 3 4 homogene heterogene

15 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 3
stabile turbulente stabile, men heterogene omgivelser dele omgivelsene i internt homogene undergrupper selvstendige undergrupper, minske kommunikasjon ”divisjonalisert struktur” (etter geografi, kunder, e.l.) 1 2 3 4 homogene heterogene

16 Omgivelser: stabilitet/homogenitet 4
stabile turbulente turbulente og komplekse omgivelser fokus på informasjonssystemer (vert/hor) grupper på tvers, tverrfaglighet, matriseorganisering ”innovative organisasjoner”, ”ad hoc-krati” 1 2 3 4 homogene heterogene

17 Strategier for å håndtere tekniske omgivelser
Opprette «buffere» mot omgivelsene Forsøke å «glatte ut» topper i arbeidsbelastningen Forsøke å forutse svingninger i belastningen Forsøke å vokse (mer makt i forhold til marked) Integrere vertikalt (mer kontroll) Integrere horisontalt (fusjoner, monopolsituasjon) Diversifisere (”flere ben å stå på”) Kooptere (involvere parter man er avhengig av, f.eks. i styre) Samarbeide med andre organisasjoner (avtaler)

18 Institusjonelle omgivelser og organisasjonsstruktur
Til nå: tilpasning av strukturen til teknisk omgivelser Men: Man tilpasser struktur etter kulturelle (institusjonelle) forutsetninger Press mot homogenitet alle bedrifter bruker lignende strategier tilpassere strukturen til hva man oppfatter som ”god” organisering Det vi har sett på til nå er tilpasning til de tekniske omgivelsene

19 Økt homogenisering? Det er flere konkurrerende oppfatninger i én og samme organisasjon Eksterne verdier oppfattes som legitime og/eller ønskverdige Institusjonelle oppskrifter tilpasses (oversettes) til hver enkelt bedrift

20 Strategier for å håndtere institusjonelle omgivelser
Strukturell konformitet velge organisasjonsform som framstår som rasjonell Eks: divisjonalisere fordi ”de andre gjør det” Prosedyrekonformitet adoptere ”riktige” arbeidsformer Eks: management-moter Personellkonformitet ansette de (politisk sett) ”riktige” folkene leger på sykehus, professorer på universitet, o.l.

21 Strategier for å håndtere konflikt mellom tekniske og institusjonelle krav
Man kan skille (de-kople) den formelle strukturen fra den faktiske aktiviteten i organisasjonen. ikke nødvendigvis bevisst ”Plans and situated actions” (Suchman) Man kan innlede forhandlinger med sentrale aktører i de institusjonelle omgivelsene. Man kan yte motstand og protestere. Man kan forsøke å påvirke oppfatningene av hva som gjør organisasjonen legitim. eks 1: sykehus og rekvisisjoner

22 Mekanisk Organisk Hierarkisk struktur for autoritet,kontroll og kommunikasjon Nettverkstruktur for autoritet, kontroll og kommunikasjon Klar arbeidsdeling og spesialisering Arbeidsoppgaver blir stadig omdefinert og tilpasset etter behov Klar spesifisering av den enkeltes rolle gjennom regler og prosedyrer Den enkeltes rolle er generelt definert Kommunikasjonen er primært vertikal, mellom overordnet og underordnet Kommunikasjonen er både vertikal og horisontal – alt etter behov

23 Hvordan endring og kompleksitet i omgivelsene påvirker organisasjonsstruktur
Jo mer dynamiske omgivelser, jo mer organisk struktur for å fremme fleksibilitet. Jo mer komplekse omgivelser, jo flere funksjonelle enheter for å skille ut homogene segment i omgivelsene.

24 Fra «hierarki» til «flate» strukturer
Forandring er blitt normen både i privat og offentlig virksomhet. Credo for ledere er blitt at organisasjonen må designes for innovasjon og omstilling. Internasjonal trend Forlater hierarkisk strukturerte og spesialiserte organisasjonsformer Ledelsesprinsipper er basert på standardiseringskriterier for styring, koordinering og kontroll

25 «Nye» organisasjonsformer
Store organisasjoner utvikler horisontale strukturer, matrise-løsninger, nettverksrelasjoner og selvstyrte team, som gjør at organisasjonene kan fungere som små, fleksible organisasjoner. Produksjonsbedrifter utvikler organisasjonsstruktur og rammebetingelser for vellykket implementering av IKT, som gjør at de i høyt tempo kan møte endringer i kundenes preferanser, og utvikle nye produkter.

26 Forandringer i omgivelsene (??)
Bedre, raskere og mer fleksibel kommunikasjon Bedre, raskere og mer fleksible produksjonsmetoder Bedre, raskere og mer fleksibel distribusjon Mer effektiv tilgang på markedsinformasjon Nye strategiske allianser og nettverk Internasjonal økonomisk integrasjon Stadig mer dynamiske og heterogene markeder Stadig sterkere eksternt press for innovasjon og omstilling

27 Outsourcing

28 Flate nettverk

29 Årsaker til nettverksdannelse
Nødvendighet Asymmetrisk avhengighet Felles interesser Intern effektivitet Legitimitet

30 Eksempel: Fleksibel spesialisering
Industrielle distrikter (Piore & Sabel) Italia (moter, sko, møbler) Silicon Valley (elektronikk) Nordvestlandet i Norge (møbler) Østen (Korea, Japan, etc..)

31 Bakgårdsproduksjon (1)

32 Bakgårdsproduksjon (2)

33 Samling av nisjer

34 Viktige strategiske valg
Hva vil kjennetegne organisasjonen i fremtiden? Hva vil være de viktigste produkter og tjenester? Hva vil være organisasjonens kjerneteknologi? Hvem vil være ansatt? Hvilke kvalifikasjoner vil ansatte ha? Hva vil kjennetegne ansattes atferd? Hvilke verdier vil prege organisasjonen? Hvis forutsetningene som ligger til grunn for strategiske valg endrer seg uten at dette er oppfattet og tatt hensyn til, vil organisasjonen kunne få overlevelsesproblemer i forhold til omgivelsene.


Laste ned ppt "Organisasjon og omgivelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google