Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hensikt med rapporten Synliggjøre hvordan gruppeprosessen har innvirket på fremgangen og utviklingen av prosjektarbeidet. Synliggjøre hvordan samarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hensikt med rapporten Synliggjøre hvordan gruppeprosessen har innvirket på fremgangen og utviklingen av prosjektarbeidet. Synliggjøre hvordan samarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksperter i Team Medisinsk Teknologi og Samfunnet Rapportskriving Prosessrapport

2 Hensikt med rapporten Synliggjøre hvordan gruppeprosessen har innvirket på fremgangen og utviklingen av prosjektarbeidet. Synliggjøre hvordan samarbeidet har lagt til rette for at hver enkelt students fagkompetanse har kommet til anvendelse.

3 Innhold Omhandler refleksjoner rundt samspillet i gruppa der så vel enkeltpersoners som gruppas handlingsmønstre tas opp Reflektere over de erfaringer som er gjort. Refleksjonene omhandler situasjoner eller hendelser i arbeidet, bevisstgjøring av egen kompetanse knyttet til landsbytema, arbeids- og rollefordeling i gruppen, samarbeidsklima, eventuelle utfordringer og håndtering av disse, ulike arbeidsmåter, beslutningsprosesser, lederskap og andre forhold som har påvirket gruppas samarbeidsprosess. Endrede handlingsmønstre i gruppa, og hva hvert enkelt gruppemedlem har lært av prosessen, beskrive hvordan forståelsen har endret seg i løpet av semesteret. Knyttet til relevant teori, ikke bare til personlige erfaringer. Egne livs- og yrkeserfaring kan trekkes inn der det er relevant.

4 Innhold Prosessrapporten bør begrenses til om lag 30 sider.
Skal inneholde en oppsummering på om lag 200 ord. Her skal gruppa reflektere over sine samspillserfaringer sett i lys av læringsmålene i EiT

5 Rammer for gruppearbeidet
Gruppas oppfatning av landsbytema. Hvordan har gruppa forholdt seg til rammene for landsbyen, sin egen samarbeidskontrakt, og grupperegler for EiT?

6 Presentasjon av gruppa
Gruppas problemstilling Presentasjon av det enkelte gruppemedlem (maks. en halv til én side pr student): faglige bakgrunn forventninger til læringsmålene og arbeidet i EiT motivasjon for landsbyen og forventninger

7 Det tverrfaglig samarbeidet
Utvikling fra spesialist innen egen disiplin til anvendelse i samarbeid med andre: Hvordan har den enkeltes faglige kunnskap og/eller metoder og teoretiske tilnærmingsmåter fra eget fagfelt blitt identifisert og kommet til anvendelse? Hvilke roller har gruppemedlemmene hatt med hensyn på ledelse, klargjøring av rammene for arbeidet, og framdrift i prosjektarbeidet. Hvordan har gruppa ivaretatt den enkeltes kompetanse? Nevn eksempler på hvordan medlemmers kompetanse har bidratt til resultater i utvikling av gruppas problemstilling og arbeid med prosjektet

8 Gruppeprosessuelle aspekter
Hvordan har samspillet i gruppa utviklet seg gjennom semesteret? Her er noen eksempler på momenter for drøfting: Ledelse; har dere hatt spiss eller flat struktur/ledelse, og valgt eller et uformelt lederskap? Deltakelse; har det vært høy, jevn deltakelse eller mye taushet treghet og passivitet? Produktivitet; har dere vært målrettet eller avsporende? Relasjoner; hvordan har nærhet eller distanse dere imellom preget arbeidet? (nærhet = sosialt samhold, hygge)

9 Gruppeprosessuelle aspekter forts.
Respekt for rammevilkår; har dere respektert egne mål og avtaler? Roller; hvordan har dere ivaretatt funksjoner som å administrere gruppa, få framdrift i prosjektarbeidet, ta vare på deltakerne? Beslutninger; hvordan har dere tatt beslutninger? Tilbakemeldinger; hvordan har dere forholdt dere til tilbakemeldinger fra hverandre? Selvfasiliterende; i hvor stor grad har dere utviklet evnen til å håndtere det tverrfaglige Samarbeidet selv og operere i henhold til gruppereglen

10 Sosial kompetanse og relevans
Hvilken sosial kompetanse har hver enkelt gruppemedlem fått innsikt i /videreutviklet? Hvilken relevans har kompetansen fra EiT for yrkeslivet?

11 Vanlige feller å gå i når man skal skrive prosessrapport
Litteraturen som er med anvendes ikke som grunnlag for refleksjon over gruppas hendelser, og står som et sidestykke til hva som har hendt istedet som et grunnlag for økt refleksjonsnivå i diskusjonene. Individrapport fremfor grupperapport. Mange går i denne fella ved å skrive hva de har erfart, men denne refleksjonen blir ikke sammenfattet med resten av gruppa, og medlemmene på gruppa har ikke oversikt over andres refleksjon over prosessen og signifikante hendelser. Man diskuterer ikke det som blir skrevet. Mange ganger hender det at ei gruppe, spesielt under tidspress, glemmer å lese hva som er skrevet, og derfor kan ting virke lite sammenhengende og vanskelig å forstå for eksterne sensorer.

12 Vanlige feller å gå i når man skal skrive prosessrapport
Sentrale elementer som for eksempel samarbeidskontrakt eller andre metodiske verktøy blir nevnt i refleksjonen, men det konkrete materiellet er ikke med. Slik kan legges med som vedlegg til prosessrapporten. Forståelse av at refleksjon er meninger, og derfor ikke nødvendigvis det som er det rette. Hovmod er ofte i prosessrapporter hvor det har vært stor positiv fokus på gruppa generelt. Selv om gruppa har fungert optimalt i forhold til forutsetninger betyr ikke det at prosessrapporten automatisk blir god. Læringsmål er ikke inkludert.... Poenger som kommer frem i individuell refleksjon blir ikke håndtert og videreført i refleksjonen. Unngå kronologisk oppramsing av episoder!!

13 Huskeliste Etter hver og en har skrevet sin individuelle del, bruk tid på å se hva som har kommet frem og anvend dette som grunnlag i diskusjonen om det er nødvendig. Kom med hypoteser på bakgrunn av teori som mulige løsninger på hva en kunne ha gjort annerledes i en vanskelig situasjon for å demonstrere innsikt, anvendelse av metodiske verktøy og generell refleksjon. Kildeliste!! Metodiske verktøy. Alle de testene og begrepene vi har utført i landsbyen er ypperlig materiale til prosessrapportene! Anvend loggene som referanse til datoer og hendelser Anvend den teori dere tar med! Henvend til roller, reflekter over rollene. Hvordan har fagbakgrunn påvirket gruppa? Har den hatt den samme påvirkningskraften under hele prosessen? Sett av tid til dette arbeidet. Det kan være vanskelig og kreve mye av gruppa, men jo mer en investerer i dette, jo bedre utfall vil en ha. (Forhåpentligvis. hehe)


Laste ned ppt "Hensikt med rapporten Synliggjøre hvordan gruppeprosessen har innvirket på fremgangen og utviklingen av prosjektarbeidet. Synliggjøre hvordan samarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google