Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Scenarieprosess august 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Scenarieprosess august 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Scenarieprosess august 2005

2 Scenarieworkshop, utdanning:
Hensikt: Arbeide med hvordan NTNU kan være i 2020 mht profil og størrelse. Se på konsekvenser av ønsket framtid. Hva vil være mest styrende for utviklingen? Prosess: Workshop med Utdanningsutvalget og Hestnesutvalget II, studenter, m.fl. Bakgrunnsstoff: Bakgrunnsnotat fra Agendum med gjennomgang av tilgjengelige rapporter Statistikk fra Studieavdelingen om søkertall, utenlandsstudenter, gjennomstrømming etc. Rapport fra Hestnes II utvalget med forslag til tiltak Utkast utdanningsstrategi

3 Faktorer og Aktører NTNU Arbeidsliv Studenter Konkurrenter
UoH institusjoner i Norge og andre land Demografi Trender i etterspørsel Livslang læring Behov i næringsliv og offentlige virksomheter Overnasjonal politikk Flernasjonale markeder Arbeidsliv Studenter Konkurrenter Internasjonalt NTNU

4 Hva kjennetegner NTNU i 2020?
Konklusjoner etter samlingen, fokus på utdanning: Hva kjennetegner NTNU i 2020? Kvalitet/internasjonal konkurransedyktighet Relevans Innovative arbeidsformer Levende campus Tverrfaglighet Forskningsbasert undervisning Andre som var sterkt fremme: allianser, ledelse, styrt svak vekst

5 Stikkord som utdyper punktene:
Kvalitet / internasjonal konkurransedyktighet Hestnesutvalgets forslag til indikatorer: Rekruttering av de beste studentene Rekruttering av de beste kandidatene til vitenskapelige stillinger Publikasjoner i anerkjente tidsskrifter med referee og bøker på anerkjente forlag Siteringer ”Peer review” av fagmiljøer/fagevalueringer Utdanningskvalitet målt gjennom gjennomføringsgrad, resultater, sensorvurderinger, trivselsundersøkelser, etc. Antall PhD-kandidater, gjennomføringsgrad etc. Utdanningens relevans i forhold til arbeidsmarkedets behov og ønsker Etterspørsel etter kandidater utdannet ved NTNU Grad av utveksling med anerkjente universiteter internasjonalt Patenter – nyskaping

6 Kvalitet / internasjonal konkurransedyktighet, forts.
Andre momenter: Velge bort forskningsmiljøer og studieprogram Språk – engelsk høyere grad Lønn, betingelser, incentiver MsC NTNU SFU, SFI, SFF, internasjonale programmer ( 17 i 2005) Adgangsbegrensing Økt kvinneandel Økt rekruttering fra minoritetsbakgrunn Samarbeid med forskningsinstitusjoner, spesielt SINTEF Intern mobilisering

7 Kvalitet / internasjonal konkurransedyktighet, forts.
Andre momenter: Faglig ledelse og lederutvikling Tilbud om kompetanseutvikling God forvaltning av menneskelige ressurser (dreining av fagprofil) Gode strategiprosesser med eierskap Indikatorer, kvalitative og kvantitative Målstyringssystem, prioritering med ressurstildeling God omstillingsevne – nye fagtilbud erstatter gamle – styrt avvikling Effektiv, kompetent administrasjon

8 Relevans Profesjonstilnærming
Behov i samfunnet – utdanningskonsept – produkt/fag (små fag i større sammenheng, bredde/dybde) - relevans Samspill teori, forskning og praksis, i og etter studiet Nær kontakt student og forsker Nærhet til samfunn og arbeidsliv Nisjer innen nye kunnskapsnæringer EVU Aktiv alumni politikk/strategi Premissgiver

9 Innovative arbeidsformer
Studentaktiv forskning; integrert i utdanning EiT, Læringsassistenter (LAOS), etc PBL, Kreative i team, kunst og kulturfagene med Aktiv bruk av laboratorier Praksis og aktiv bruk av omgivelser Simulering, visualisering Differensiert læring

10 Levende campus 24/7 Studenter (og forskere) fra hele verden
Laboratorier, EU sertifiserte Forskerhotell Læringssenter Uformelle møteplasser Fleksible romløsninger/bygg Innovation Village, næringspark Studentsenter/aktiviteter/Samfundet/Uka/ISFiT/NTNUI Boliger Grønn struktur og uterom Sentrumsnær

11 Tverrfaglighet Verdikjede
Nye fagkombinasjoner, bærekraftige hybrider, integrasjon mellom hovedprofil og HF/SV-fagene Converging technologies MTO (menneske-teknologi-organisasjon) Nanoteknologi, bioteknologi, biopsykologi, energiteknologi, medisinsk teknologi, forskningsjournalistikk, juskoblinger, helseøkonomi, koblinger med kunst, osv Koblinger til etikk ”byråkrat” utdanning (nye fagkombinasjoner for det offentlige, nasjonalt og internasjonalt) Flere hybrid fag? (generalister som spesialister?) Innovasjon Moduler

12 Forskningsbasert undervisning
Anerkjent forskningsuniversitet Rekruttere mer til Ms og PhD, med Ba som i dag Forskningsrelatert Ba utdanning, forskningsbasert Ms utdanning Øke PhD produksjon, øke status Kunstfaglig doktorgrad Samarbeid/arbeidsdeling med høyskolene om Ba utdanning Forskergrupper med studenter og stipendiater Bedre koordinering av ressurser mellom fakultetene

13 Internasjonalt fremragende EKSTERN POSISJONERING:
Viktigste eksterne faktorer NTNU 2020 Internasjonalt fremragende EKSTERN POSISJONERING: Kvalitet/internasjonal konkurransedyktighet Relevans Innovative arbeidsformer Levende campus Tverrfaglighet Forskningsbasert undervisning Grad av usikkerhet Betydning for NTNU INTERN MOBILISERING Strategiske tiltak Betydning for NTNU Grad av risiko Tiltak og risiko Viktigste interne tiltak


Laste ned ppt "Scenarieprosess august 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google