Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 www.ntnu.no/2020 Scenarieprosess august 2005. 2 Scenarieworkshop, utdanning: Hensikt: Arbeide med hvordan NTNU kan være i 2020 mht profil og størrelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 www.ntnu.no/2020 Scenarieprosess august 2005. 2 Scenarieworkshop, utdanning: Hensikt: Arbeide med hvordan NTNU kan være i 2020 mht profil og størrelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 www.ntnu.no/2020 Scenarieprosess august 2005

2 2 Scenarieworkshop, utdanning: Hensikt: Arbeide med hvordan NTNU kan være i 2020 mht profil og størrelse. Se på konsekvenser av ønsket framtid. Hva vil være mest styrende for utviklingen? Prosess: Workshop 24.08-25.08 med Utdanningsutvalget og Hestnesutvalget II, studenter, m.fl. Bakgrunnsstoff: Bakgrunnsnotat fra Agendum med gjennomgang av tilgjengelige rapporter Statistikk fra Studieavdelingen om søkertall, utenlandsstudenter, gjennomstrømming etc. Rapport fra Hestnes II utvalget med forslag til tiltak Utkast utdanningsstrategi

3 3 Faktorer og Aktører UoH institusjoner i Norge og andre land Demografi Trender i etterspørsel Livslang læring Behov i næringsliv og offentlige virksomheter Overnasjonal politikk Flernasjonale markeder Arbeidsliv Studenter KonkurrenterInternasjonalt NTNU

4 4 Konklusjoner etter samlingen, fokus på utdanning: Hva kjennetegner NTNU i 2020? 1.Kvalitet/internasjonal konkurransedyktighet 2.Relevans 3.Innovative arbeidsformer 4.Levende campus 5.Tverrfaglighet 6.Forskningsbasert undervisning Andre som var sterkt fremme: allianser, ledelse, styrt svak vekst

5 5 Stikkord som utdyper punktene: Kvalitet / internasjonal konkurransedyktighet Hestnesutvalgets forslag til indikatorer: –Rekruttering av de beste studentene –Rekruttering av de beste kandidatene til vitenskapelige stillinger –Publikasjoner i anerkjente tidsskrifter med referee og bøker på anerkjente forlag –Siteringer –”Peer review” av fagmiljøer/fagevalueringer –Utdanningskvalitet målt gjennom gjennomføringsgrad, resultater, sensorvurderinger, trivselsundersøkelser, etc. –Antall PhD-kandidater, gjennomføringsgrad etc. –Utdanningens relevans i forhold til arbeidsmarkedets behov og ønsker –Etterspørsel etter kandidater utdannet ved NTNU –Grad av utveksling med anerkjente universiteter internasjonalt –Patenter – nyskaping

6 6 Kvalitet / internasjonal konkurransedyktighet, forts. Andre momenter: –Velge bort forskningsmiljøer og studieprogram –Språk – engelsk høyere grad –Lønn, betingelser, incentiver –MsC NTNU –SFU, SFI, SFF, internasjonale programmer ( 17 i 2005) –Adgangsbegrensing –Økt kvinneandel –Økt rekruttering fra minoritetsbakgrunn –Samarbeid med forskningsinstitusjoner, spesielt SINTEF –Intern mobilisering

7 7 Kvalitet / internasjonal konkurransedyktighet, forts. Andre momenter: –Faglig ledelse og lederutvikling –Tilbud om kompetanseutvikling –God forvaltning av menneskelige ressurser (dreining av fagprofil) –Gode strategiprosesser med eierskap –Indikatorer, kvalitative og kvantitative –Målstyringssystem, prioritering med ressurstildeling –God omstillingsevne – nye fagtilbud erstatter gamle – styrt avvikling –Effektiv, kompetent administrasjon

8 8 Relevans –Profesjonstilnærming –Behov i samfunnet – utdanningskonsept – produkt/fag (små fag i større sammenheng, bredde/dybde) - relevans –Samspill teori, forskning og praksis, i og etter studiet –Nær kontakt student og forsker –Nærhet til samfunn og arbeidsliv –Nisjer innen nye kunnskapsnæringer –EVU –Aktiv alumni politikk/strategi –Premissgiver

9 9 Innovative arbeidsformer –Studentaktiv forskning; integrert i utdanning –EiT, Læringsassistenter (LAOS), etc –PBL, –Kreative i team, kunst og kulturfagene med –Aktiv bruk av laboratorier –Praksis og aktiv bruk av omgivelser –Simulering, visualisering –Differensiert læring

10 10 Levende campus –24/7 –Studenter (og forskere) fra hele verden –Laboratorier, EU sertifiserte –Forskerhotell –Læringssenter –Uformelle møteplasser –Fleksible romløsninger/bygg –Innovation Village, næringspark –Studentsenter/aktiviteter/Samfundet/Uka/ISFiT/NTNUI –Boliger –Grønn struktur og uterom –Sentrumsnær

11 11 Tverrfaglighet –Verdikjede –Nye fagkombinasjoner, bærekraftige hybrider, integrasjon mellom hovedprofil og HF/SV-fagene Converging technologies MTO (menneske-teknologi-organisasjon) Nanoteknologi, bioteknologi, biopsykologi, energiteknologi, medisinsk teknologi, forskningsjournalistikk, juskoblinger, helseøkonomi, koblinger med kunst, osv Koblinger til etikk ”byråkrat” utdanning (nye fagkombinasjoner for det offentlige, nasjonalt og internasjonalt) –Flere hybrid fag? (generalister som spesialister?) –Innovasjon –Moduler

12 12 Forskningsbasert undervisning –Anerkjent forskningsuniversitet –Rekruttere mer til Ms og PhD, med Ba som i dag –Forskningsrelatert Ba utdanning, forskningsbasert Ms utdanning –Øke PhD produksjon, øke status –Kunstfaglig doktorgrad –Samarbeid/arbeidsdeling med høyskolene om Ba utdanning –Forskergrupper med studenter og stipendiater –Bedre koordinering av ressurser mellom fakultetene

13 13 Kvalitet/internasjonal konkurransedyktighet Relevans Innovative arbeidsformer Levende campus Tverrfaglighet Forskningsbasert undervisning EKSTERN POSISJONERING : INTERN MOBILISERING Strategiske tiltak Tiltak og risiko NTNU 2020 Internasjonalt fremragende Viktigste eksterne faktorer Betydning for NTNU Grad av usikkerhet Betydning for NTNU Grad av risiko Viktigste interne tiltak


Laste ned ppt "1 www.ntnu.no/2020 Scenarieprosess august 2005. 2 Scenarieworkshop, utdanning: Hensikt: Arbeide med hvordan NTNU kan være i 2020 mht profil og størrelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google