Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT i GLSM Ressursforelesning A09 – våren 2010 Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT i GLSM Ressursforelesning A09 – våren 2010 Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT i GLSM Ressursforelesning A09 – våren 2010 Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo

2 DidIKTikk IKT i GLSM: Om IKT i de fire ”andre” grunnleggende ferdighetene (del 1) – begynneropplæring en del i hvert kapittel – Kapitlene er kronologisk oppbygget, trinn og nivå Om lærerens ferdigheter (del 2) Om å være en skole i utvikling (del 3)

3 2 utgave 2009 http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82- 450-0917-0 http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82- 450-0917-0 NB! Et kapittel med store endringer på hoppebakken.no (Opphavsrettkapitlet) hoppebakken.no Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo

4 Trinn og fokus Småskoletrinnet (begynneropplæringa 1. og 2. trinn) Mellomtrinnet Ungdomstrinnet Repetisjon, mengdetrening og differensiering Digital støtte til egen læring Refleksjon og kritisk blikk

5 Tilpassa opplæring...at undervisningen skal legges på et noe høyere nivå enn elevene behersker, slik at de må strekke seg litt for å få videreutviklet sine kunnskaper og ferdigheter. Når elevene kommer til skolen med ulike forutsetninger, og vi ønsker å gi dem like muligheter, må vi nettopp gjøre ulikt (s. 24) Digitale verktøy godt egna!

6 Hva kan gjøres med IKT i den grunnleggende lese, skrive og matematikkopplæringa?

7 Lesing Bokstavlære: http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/1._-_4._trinn/bokstaver/article6415-2997.html http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/1._-_4._trinn/bokstaver/article6415-2997.html – Digitale læringsressurser som alternativ: [1|2]12 Begrepsdannelse – Lek og lær og ”pedagogiske programmer” – Skolenettet (last ned), Mikroverkstedet, Normedia, Cyberbook Skolenettetlast nedMikroverkstedetNormediaCyberbook – Lesing på engelsk: http://www.teddylanguage.no/index.html http://www.teddylanguage.no/index.html Lese ordbilder: http://teddylanguage.no/reading_ordbilder.html http://teddylanguage.no/reading_ordbilder.html Lese bok: http://www.teddylanguage.no/reading_a_book.html http://www.teddylanguage.no/reading_a_book.html Grunnleggende leseopplæring – Forlag og ped.prog er gode ressurser – Trageton: Å skrive seg til lesing Digital lydopptak Lese for å kommunisere – Chat en undervurdert ressurs i begynneropplæring?

8 Skriving Tilrettelegge for skriveerfaring – Lettere å rette, reformulere – Større og penere tekster Å lære seg å skrive – Bokstavutforming eller touch? (10fingre) Ja takk, begge deler10fingre Sammensatte tekster – Pedagogiske programmer – Digital historiefortelling (PhotoStory) Eksempel på animasjon med kombinasjon av bilde, tegninger og lyd: [Balongsangen|Første løvetann] Kan enkelt også kombineres med tekst – skriving.BalongsangenFørste løvetann Eventyrstafett – I begynneropplæringa, lærer eller elev skriver? For hånd versus datamaskin?

9 Å skrive seg til lesing (2003) Arne Trageton – IKT i småskolen www.hsh.no – finnes mange tekster, videoer, artikler etc.IKT i småskolenwww.hsh.no Hva trengs? – Et par (gamle) PC’er med tekstbehandlingsprogram – Skriver i klasserommet – Gjerne en skanner Eksempelbruk avklart med praksisfeltet for LUI, HiO

10 Fysisk læringsmiljø med datakroker Kilde – Figur – Arne Trageton

11 IKT ikke som eget fag, men i beste fall et effektivt læremiddel! Norsk Lese og skrive: bli fortrolige med å bruke informasjonsteknologi Nettsted for Tekstskapning på data 1.-4. klasse: http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/ Innslag på TV2-nyhetene: http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/video.htm http://munin.hsh.no/home/atr/tekstskaping/video.htm

12 Datamaskinen som skriveverktøy Lett å lese sin egen skrift Lett å rette det en ikke er fornøyd med Lett å dele opp ord Bokstavene står alltid riktig vei Fordel for elever med dårlig finmotorikk Elevene skriver lange tekster på kort tid Positiv opplevelse av å mestre skriving

13 Prinsipper som innebærer en styrking av norskfaget Datamaskinen er et arbeidsredskap Elevene er produsenter, ikke "konsumenter” Elevene lærer bokstavene via tastaturet og "skriver seg til lesing” Individualisering i lese- og skriveopplæringen (tilpasset opplæring)

14 KOMMUNIKASJON Elevene blir stimulert og oppfordret til å snakke om det de skriver må forklare seg slik at medelevene forstår det lærer å stille spørsmål og lytte til hverandre – (elevene får respons og gir respons) Teksten har et innhold som ligger nært opp til elevens livsverden og interesser bygger på det elevene kan fra før har naturlige mottakere (ikke bare læreren)

15 Kunnskapsløftet – kompetansemål Etter 2. årstrinn (utdrag): Skriftlige tekster (…) snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping (…) Sammensatte tekster arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser (…)

16 Skrive først - lese etterpå? For de fleste barn er det lettest å skrive seg til lesing (Chomsky 1982). – Når barna skal skrive, lyderer de seg fram til stavemåten (”invented spelling”), sammenhengen fonem-grafem blir tydelig – bokstavbildet er tydelig og likner på det som fins i trykte bøker

17 Nivåer i skriveutviklingen hemmelig skrift (bokstavrekker) Kilde: Trageton

18 Nivåer i skriveutviklingen hemmelig skrift (bokstavrekker) eget navn Kilde: Trageton

19 Det begynner med bokstavrekker, så navn, så noe mer…

20 Kilde: Trageton

21 Oppsummerende - Nivåer i skriveutviklingen Hemmelig skrift (bokstavrekker) Eget navn Barnet forteller hva bokstavrekkene betyr ”Invented spelling” Bevissthet om orddeling Mange barn skriver seg til lesing i løpet av 1.klasse

22 Utkast til selvproduserte bøker

23

24

25

26 Amins bok: ”Dikt om dyr” Trageton video: LesebokproduksjonTrageton video: Lesebokproduksjon (vurder tiden)

27 ”Tekstskaping på datamaskin i 1 – 4. Klasse” 1999-2002 - Prosjektevaluering Sammenlikning av til sammen 290 elever i 3.klasse i ”PC-klasser” og håndskriftklasser viser at: – Barna som skriver på PC utvikler et høyere skrivenivå med bedre innholdskvalitet – Bedre fortellinger – Færre feil – Penere håndskrift (men litt lavere tempo. Håndskrifttreningen er utsatt til 3.klasse) Kilde: Trageton

28 Å skrive seg til lesing: fordeler Barnet tenker i naturlig språk og meningsfulle setninger samtidig med at det lyderer fra bokstav til bokstav Barnet bruker det ordforrådet det har og utvikler ordforrådet etter behov Barnet lærer gjennom samspillet med teksten Det er motiverende for barnet å bruke tastatur før finmotorikken er utviklet Teksten er lett å lese for eleven selv, for medelever og for læreren og andre mottakere Det er lett å tilpasse undervisningen til den enkelte

29 Hva slags tekster skriver elevene på PC? Sjangrer på småskoletrinnet Skilt Oppslag Lister Beskjeder Plakater Brev Faktatekster Rapport Referat Reportasje Veggavis Fortelling Eventyr Tegneserie Dikt Dukketeater (drama) Personskildring

30 Diskusjonsoppgave - I Dere skal arbeide med metoden “Å skrive seg til lesing” i en 2.klasse. Målet er at hver enkelt elev skal ende opp med en egenprodusert bok som skal publiseres i klassen via skolens LMS. Hver elev skal også få trykket opp et eksemplar i farger. Diskuter i hvilken grad og hvorfor, og eventuelt på hvilken måte, elevenes tekster skal rettes før publisering.

31 Diskusjonsoppgave – II + evt. etterarbeid Skisser stikkordsmessig et undervisningsopplegg der metoden ”Å skrive seg til lesing” er integrert. Bestem selv ulike rammefaktorer. Begrunn valgene med utgangspunkt i teori om skriftspråkutvikling, lesing og leseopplæring.

32 Regne Fortsatt egna med Lek og lær spill! Digitale læringsressurser på nett – Selvstendige og knytta til læreverk – Skal ha mer om dette til neste år! Utvikle egne enkle digitale ressurser for eksempel ved hjelp av tegneverktøylinja i en tekstbehandler eller et regneark

33

34 Se formler

35 Å kunne uttrykke seg muntlig til hjelp i GLSM Samtale, digital lyd som støtte – Lærevansker – Forståelse av språklige begreper – Øke begrepsforståelse – Videoklipp, YouTube – Talesynteser – Elektroniske tavler – Talking Pen: http://www.youtube.com/watch?v=tEpQqL80YfU http://www.youtube.com/watch?v=tEpQqL80YfU

36 Elektroniske tavler Eksempler på interaktive tavler: Smartboard, Trimax, Promethean Stimulerer til samarbeid og aktivitet Svært relevant i begynneropplæring! F.eks. last ned gratis programvare for SmartBoard og bli kjent med tilgjengelige ressurser: – Undervisningsopplegg knyttet til Smartboard: http://www.smartskole.no http://www.smartskole.no – Produktinformasjon om Smartboard og programvare: http://www.smartboard.no (http://www.inter- active.no/index.cfm?id=190284) http://www.smartboard.nohttp://www.inter- active.no/index.cfm?id=190284 – SmartBoard-leverandør i Norge: http://www.inter-active.no/http://www.inter-active.no/ – Eksempel på leseaktivitet på Smartboard: http://www.youtube.com/watch?v=_t0oZP7tJjA&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=_t0oZP7tJjA&NR=1 – Barn i aksjon med SmartBoard: http://www.youtube.com/watch?v=YRCFT0g5_uo&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=YRCFT0g5_uo&NR=1

37 Stasjonersundervisning På B323 og B321 – 6 stasjoner: – Stasjon 1 - Interaktiv tavle i begynneropplæring – Stasjon 2 - Talking Pen i begynneropplæring – Stasjon 3 - E-pen i begynneropplæring – Stasjon 4 – Touch i begynneropplæring – Stasjon 5 - Regneark i begynneropplæring – Stasjon 6 - Digitale læringsressurser i begynneropplæring Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo

38 Fellestest: Songsmith i Aud 3 Første skuledagen min (utdrag) Tekst og melodi : Ingebrikt David Hit eit steg, og dit eit steg, dansar eg fram på skuleveg Kjolen den er himmelblå med ei raude marihøne på Testversjon Songsmith (6 timer effektiv bruk, del av "MSN academic alliance”) http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/songsmith/download.html Hvordan lage din første sang: http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/songsmith/video_StartANewSong.html NB! Kan eksportere sangen til MovieMaker og lage musikkvideo: http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/songsmith/video_MakingMusicVideos.html Andre tips: http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/songsmith/howto.html Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo Opptak av sang, legge til musikk, bytte akkorder, eksportere til Moviemaker for å lage musikkvideo m.m.


Laste ned ppt "IKT i GLSM Ressursforelesning A09 – våren 2010 Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen, Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google