Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rettskildelære- høsten 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rettskildelære- høsten 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rettskildelære- høsten 2008
Forvaltningsrett Rettskildelære- høsten 2008 NORMER  SKIKK OG BRUK MORALNORMER  RETTSREGLER RETTSREGLER NORMER SOM STATEN SETTER SIN MAKT BAK 1

2 RETTSREGLENES FUNKSJON NORMERE ATFERD KONFLIKTLØSNING
   NORMERE ATFERD KONFLIKTLØSNING FORDELING AV GODER 2

3 To temaer hovedtemaer:
HVA ER JUSS? LÆREN OM RETTSREGLENE To temaer hovedtemaer: Hvordan man finner frem til i innholdet i reglene Kunnskap om innholdet i rettsreglen JUSS OG RETTFERDIGHET JUSS OG ATFERD HVOR FINNER VI RETTSREGLENE? 3

4 EN HVIS SIDE ****** EN SÅ SIDE FORVALTNINGSLOVEN § 2, 1 ledd,e
REGLENE INNEHOLDER EN HVIS SIDE ****** EN SÅ SIDE FORVALTNINGSLOVEN § 2, 1 ledd,e OPPLÆRINGSLOVENS § 3-1 SOSIALTJENESTELOVENS § 5-1 4

5 RETTSKILDELÆRE: HVA MAN BYGGER PÅ HVORDAN MAN RESONNERER
HVA MAN BYGGER PÅ HVORDAN MAN RESONNERER NÅR MAN TAR STANDPUNKT TIL RETTSSPØRSMÅL RETTSSPØRSMÅL: HVILKE REGLER SOM GJELDER HVILKET INNHOLD DE HAR HVORDAN ENKELTTILFELLE SKAL BEDØMMES 5

6 LOVFORARBEIDER OG (ETTERARBEIDER) INTERNASJONALE FAKTORER RETTSPRAKSIS
RETTSKILDEFAKTORENE (det som er tillatt å bygge på som grunnlag for rettsreglen)    LOVTEKSTEN LOVFORARBEIDER OG (ETTERARBEIDER) INTERNASJONALE FAKTORER RETTSPRAKSIS ANNEN PRAKSIS RETTSOPPFATNINGER VURDERINGER - REELLE HENSYN 6

7 RETTSKILDEPRINSIPPENE
 (prinsipper som styrer den rettslige argumentasjonen) RELEVANS   hvilke argumenter som er tillatt å bygge (rettskildefaktoren) på når man tar stilling til rettsspørsmål SLUTNING   hvordan det enkelte argument (faktor) skal tolkes VEKT hvilke vekt det enkelte argument (faktor) skal ha dersom argumentene trekker i forskjellig retning(taler for forskjellig løsning på rettsspørsmålet) 7

8 RETTSANVENDELSE (regelanvendelse)
TOLKNING BEVISBEDØMMELSE SUBSUMSJON TOLKNING: FINNE RETTSREGLENES GENERELLE INNHOLD VED BRUK AV RETTSKILDEPRINSPPPENE : - Hvilke argumenter som er gyldige: RETTSKILDEFAKTORENE - Hvordan den enkelte argument skal forstås - Hvilken vekt argumentene skal tillegges BEVISBEDØMMELSE: for å finne : FAKTA SUBSUMSJON: BRUKE REGELEN PÅ FAKTA FOR Å FINNE LØSNINGEN 8

9 LOGIKKENS PLASS I RETTSTENKNINGEN:
   Den som uaktsomt har voldt skade for en annen, skal erstatte skaden. Peder har uaktsomt voldt påført bilen til Lar Holm skade taksert til kr. 10 000. Peder skal betale Lars Holm kr. 10 000 i erstatning. Begrepet: RETTSANVENDELSESSKJØNN (LOVSKJØNN) 9

10 STRUKTUR VED LØSNING AV KONKRETE PROBLEMSTILLINGER: PROBLEMSTILLING
(Rettsspørsmålet saken reiser) RETTSLIG GRUNNLAG (Rettsregelen som kommer til anvendelse) DRØFTELSEN (Vurdering av om vilkårene i rettsregelen er oppfylt i det konkrete tilfellet) KONKLUSJON (Løsningen på saken/spørsmålet) 10

11 LOVTEKSTEN HVA MENES MED LOV? Enhver lovfestet rettsregel - grunnlov
- formelle lover - forskrifter  SKILLET: LOVTEKST OG RETTSREGEL    LOVTEKSTENES FRAGMENTARISKE KARAKTER LOVTEKSTENS RELEVANS LOVTEKSTENS VEKT 11

12 - ORD HAR FLERE BETYDNINGER (flertydighet)
UKLAR LOVTEKST  - GRAMMATIKALSK UKLAR - VAGE ORD OG UTTRYKK - ORD HAR FLERE BETYDNINGER (flertydighet)    HVORFOR GJØRES IKKE LOVER MER PRESISE? generelt virkeområde tidsmomentet tilgjengelighet 12

13 TOLKNING AV LOVTEKSTER NATURLIG ORDFORSTÅELSE LES HELE TEKSTEN/LOVEN
NATURLIG ORDFORSTÅELSE LES HELE TEKSTEN/LOVEN LEGALDEFINISJONER RETTSLIG STANDARD BRUK DE ØVRIGE RETTSKILDEFAKTORENE 13

14 TOLKNINGSMÅTER ELLER – RESULTATER Naturlig ordforståelse Ordgrensen - PRESISERENDE TOLKNING - INNSKRENKENDE TOLKNING - UTVIDENDE OG ANALOGISK TOLKNING - ANTITETISK TOLKNING 14

15 HVORDAN VEDTAS FORMELLE LOVER (lovgivningsprosessen) : 0
HVORDAN VEDTAS FORMELLE LOVER (lovgivningsprosessen) : 0. Lovforslag fra regjeringen eller den enkelte medlem av Odelstinget (dokument 8) 1. Utvalgsinnstilling (NOU) 2. Høring 3. Odelstingsproposisjon - utarbeides av departementet - godkjennes av Kongen i statsråd - oversendes Stortingskomiteen 4. Innstilling Odelstinget (fra komiteen) 5. Beslutning Odelstinget 6. Beslutning Lagtinget 7. Kongelig resolusjon (Kongen i statsråd) 8. Kunngjøres i Norsk Lovtidende 15

16 DOKUMENTER SOM SKRIVER SEG FRA LOVGIVNINGSPROSESSEN. INNHOLD
LOVENS FORARBEIDER DOKUMENTER SOM SKRIVER SEG FRA LOVGIVNINGSPROSESSEN. INNHOLD - OPPLYSNINGER OM LOVENS FORMÅL   OPPLYSNINGER OM HVORDAN BESTEMMELSER ER Å FORSTÅ - OPPLYSNINGER OM SAMFUNNSFORHOLD - TIDLIGERE RETTSTILSTAND VEKT - LOJALITET FRA DOMSTOLENE OVERFOR LOVGIVER RETTSANVENDEREN FÅR NOE OBJEKTIVT Å FORHOLDE SEG TIL HVILKEN VEKT HAR FORARBEIDENE I PRAKSIS? - NÅR LOVEN ER NY - NÅR LOVEN ER GAMMEL 16

17 INTERNASJONALE FAKTORER (Internasjonal praksis) Menneskerettigheter
Annen folkerett EØS-/EU- rett DET DUALISTISKE SYSTEM PRESUMSJONSPRINSIPPET MENNESKERETTIGHETER - GRUNNLOVEN § 110,C - LOV AV 21 MAI 1999 NR.30 - Domstolen i Strasbourg (EMD) - EMK EØS-/EU-RETT - LOV AV 27 NOVEMBER 1992 NR.109 - EF-domstolen - EFTA-domstolen 17

18 RETTSPRAKSIS (DOMSTOLENES TIDLIGERE AVGJØRELSER)
DOMSTOLSAPPARATET: HØYESTERETT (19 DOMMERE) Høyesteretts kjæremålsutvalg LAGMANNSRETTEN - Borgarting; Oslo - Eidsivating; Hamar - Agder; Skien - Gulating; Bergen - Frostating; Trondheim - Hålogaland; Tromsø TINGRETTEN (75) FORLIKSRÅDET - SIVILE SAKER - STRAFFESAKER  SÆRDOMSTOLER - Arbeidsretten - Jordskifteretten 18

19 RETTSPRAKSIS: HVORFOR ER RETTSPRAKSIS EN VIKTIG RETTSKILDEFAKTOR
RETTSPRAKSIS: HVORFOR ER RETTSPRAKSIS EN VIKTIG RETTSKILDEFAKTOR ? - LIKE TILFELLER BEHANDLES LIKT - ARBEIDSBESPARENDE VEKT MOMENTER AV BETYDNING FOR DOMSVEKTEN: - HVEM SOM HAR AVSAGT DOMMEN - ENSTEMMIG - DOMMENS ALDER - INNHOLDET I DOMSGRUNNENE HØYESTERETTSDOMMENES RETTSKILDEBETYDNING - PREJUDIKATER - Plenumsavgjørelser 19

20 DOMSTOLENES RETTSSKAPENDE VIRKSOMHET
 UTGANGSPUNKT: LEGALITETSPRINSIPPET " Myndighetene må ha hjemmel i lov for å kunne gjøre inngrep overfor borgerne i individuelle tilfeller"    UTENFOR LEGALITETSPRINSIPPETS OMRÅDE  HR. skaper ny rett:  - Nitroglyserindommen (Rt.1875 s.330) - Aarsdommen (Rt s.530) - To mistenkelige personer (Rt s.1217) - Sykejournaldommen (Rt s.1035) INNENFOR LEGALITETSPRINSIPPETS OMRÅDE   HR. skaper ikke ny rett:  - Telefonsjikanesaken (Rt s.989) 20

21 ANNEN PRAKSIS - Forvaltningen selv FORVALTNINGSPRAKSIS STATSPRAKSIS
PUBLIKUMPRAKSIS (SEDVANER)  VEKTEN - Domstolene - Forvaltningen selv PUBLIKUMSPRAKSIS    21

22 Justisdepartementets lovavdeling
RETTSOPPFATNINGER (Rettsteori) Sivilombudsmannen Justisdepartementets lovavdeling Uttalelser fra departement, fylkesmannen etc - veiledninger, rundskriv mv Alminnelig rettsoppfatning i samfunnet Vekt 22

23 VURDERINGER - REELLE HENSYN Den gode generelle regelen
Det gode konkrete resultatet Typer vurderinger:    FORMÅLSBETRAKTNINGER - ØNSKET ELLER TILSIKTET VIRKNING INTERESSEAVVEININGER  - EN REKKE POSITIVE OG NEGATIVE VIRKNINGER RETTFERDIGHETS- OG RIMELIGHETSBETRAKTNINGER RETTSTEKNISK GOD REGEL HENSYN SOM IKKE KAN TILLEGGES VEKT? - Egeninteresser, snevre gruppeinteresser - Politiske partiers særinteresser 23

24 KOLLISJON MELLOM RETTSREGLER LEX SUPERIOR LEX SPECIALIS LEX POSTERIOR
LEX SPECIALIS LEX POSTERIOR RETTSREGLENES TRINNHØYDE GRUNNLOV FORMELLE LOVER FORSKRIFTER GITT VED KGL.RES. ADMINISTRATIVE FORSKRIFTER 24

25 LOVBESTEMT RETT/ IKKE LOVBESTEMT RETT (ULOVFESTET RETT)
RETTSSYSTEMATIKK LOVBESTEMT RETT/ IKKE LOVBESTEMT RETT (ULOVFESTET RETT) OFFENTLIG RETT/ PRIVATRETT INTERN RETT/ FOLKERETT REGELTYPER PLIKTREGLER (handlingsregler) - PÅBUD, FORBUD, TILLATELSER, FRITAKELSER KOMPETANSEREGLER  - KOMPETANSE: - RETTSLIG EVNE TIL Å BINDE SEG SELV ELLER TIL Å BESTEMME OVER ANDRE VED Å GI LOVER, AVSI DOMMER, TREFFE FORVALTNINGSVEDTAK RETNINGSLINJER  NORMER SOM ANGIR MOMENTER SOM SKAL TAS I BETRAKTNING VED LØSNING AV RETTSSPØRSMÅL RETNINGSLINJER FOR UTØVELSE AV FORVALTNINGSSKJØNNET 25

26 - PERSONELL KOMPETANSE (HVEM) - MATERIELL KOMPETANSE (HVA)
SENTRALE BEGREPER RETTIGHET PLIKT  RETTSSUBJEKT  RETTSLIG HANDLEEVNE  DISPOSITIVE UTSAGN  KOMPETANSE - PERSONELL KOMPETANSE (HVEM) - MATERIELL KOMPETANSE (HVA) - PROSESSUELL KOMPETANSE (HVORDAN) KOMPETANSEREGLER PLIKTREGLER HJEMMEL SANKSJONER UGYLDIGHET ANSVAR 26

27 Oppgave 1 Spørsmål om bruk av Lovdata/Lovsamling 1
Oppgave 1 Spørsmål om bruk av Lovdata/Lovsamling 1.1 Finn frem til forvaltningsloven. 1.2 Når trådte forvaltningsloven i kraft? 1.3 Finn frem til forvaltningslovens § 2, 2 ledd, 2 punktum (§ 2, 2 avnitt, 2 setning) 1.4 Er det gitt forskrifter til forvaltningsloven? Finn disse. 1.5 Finn frem til forvaltningslovens virkeområde 1.6 Gjelder offentlighetsloven for dokumenter lagret på data? 1.7 Finn frem til lovbestemmelsen som setter forbud mot røyking på serveringssteder 27

28 Oppgave 2 Små metodeoppgaver. 2
Oppgave 2 Små metodeoppgaver. 2.1 Nils Holm arbeider som saksbehandler i teknisk etat i Storevik kommune. Sønnen til Nils, Tore Holm ønsker å bygge hus i kommunen. Han søker derfor Om byggetillatelse. Kan Nils behandle byggesøknaden? Hvilket rettsspørsmål reiser oppgaven? Finn frem til aktuell lovbestemmelse Ta stilling til rettsspørsmålet 28

29 2.2 Du arbeider som saksbehandler ved sosialkontoret i Lillevik kommune. En av sakene du behandler er søknad om økonomisk hjelp fra familien Holm. Lunsjen snakker du med din gode kollega Eva om denne søknaden. Du forteller henne blant annet at faren i familien er arbeidsledig fordi han er plaget av en ryggskade. Har du lov til å Fortelle dette til Eva? a. Hvilket rettsspørsmål reiser saken? b. Finn frem til aktuell lovbestemmelse c. Ta stilling til rettsspørsmålet 29

30 2. 3 Du arbeider som journalist i Lillevik Tidende
2.3 Du arbeider som journalist i Lillevik Tidende. Lillevik kommune skal ansette ny rådmann og du ønsker å lage en sak om dette. Du tar derfor kontakt med kommunen og ber om å få tilsendt søkerlisten. Kommunen nekter deg Innsyn og begrunner dette med at opplysningene om hvem som har søkt stillingen er taushetsbelagt. Hvilket rettsspørsmål reiser saken? Finn frem til aktuell lovbestemmelse Ta stilling til rettsspørsmålet 30

31 Hva menes med at reglene har en hvis side og en så side?
Oppgave 3 Hva menes med at reglene har en hvis side og en så side? Hva er hvis siden og så siden i : forvaltningsloven § 13 sosialtjenesteloven § 5-1 opplæringsloven § 3-1 31

32 Oppgave 4 Hva menes med uttrykket rettsanvendelse?
Hva menes med begrepene tolkning, bevisbedømmelse og subsumsjon? Gi eksempler.    32

33 Oppgave 5 Redegjør for begrepet rettskildefaktor. I forbindelse med
anvendelse av rettskildefaktorene snakkes det om relevans, slutning og vekt. Hva betyr disse ordene? Hva menes med rettskildeprinsippene? 33

34 Oppgave 6 Hva menes med at reglene har en fragmentarisk karakter
Oppgave 6 Hva menes med at reglene har en fragmentarisk karakter? Gi eksempel. 34

35 Oppgave 7 7. 1 Hva er forskjellen på lovteksten og rettsregelen. 7
Oppgave Hva er forskjellen på lovteksten og rettsregelen? 7.2 Hva menes med begrepet rettsanvendelsesskjønn? 7.3 Hvorfor gjøres ikke lovtekstene mer presise? 7.4 Hvordan skal lovtekster normalt tolkes? 7.5 Hva menes med legaldefinisjoner? 7.6 Hva menes med ordgrensen? 7.7 Hva menes med presiserende, innskrenkende, utvidende/analogisk og antitetisk tolkning. Gi eksempler. 35

36 Oppgave 8 8.1 Hva menes med rettskildefaktoren ”rettspraksis”?
8.1 Hva menes med rettskildefaktoren ”rettspraksis”? 8.2 Hvorfor legges det vekt på den lovforståelsen domstolene er kommet frem til? 8.3 Hvilke rettsavgjørelser har størst vekt? Hvilke momenter av avgjørende for en doms vekt? 8.4 Forklar hva som menes med et prejudikat. 8.5 Forklar hva som menes med at domstolene er med på å skape retten. 36

37 Vedlagt følger kopi av to ingresser fra Norsk Rettstidende som
Oppgave 9 Vedlagt følger kopi av to ingresser fra Norsk Rettstidende som beskriver innholdet i to rettsavgjørelser i Det rettslige temaet i de to sakene er i hovedsak like. 9.1 Hvilken rettsinstans har truffet avgjørelsene? 9.2 Er det noe spesielt med måten avgjørelsene er truffet på? I den første avgjørelsen ser det dissens (uenighet) mellom dommerne, mens i den andre er avgjørelsen enstemmig. Kan du forklare hvorfor? 37

38 Oppgave 10 10. 1 Hva menes med rettskildefaktoren reelle hensyn. 10
Oppgave Hva menes med rettskildefaktoren reelle hensyn? 10.2 Nevn noen typer av vurderinger i rettslig argumentasjon Hvilke hensyn taler for og mot å legge vekt på reelle hensyn i rettsanvendelsen? 38

39 11.1 Redegjør for lovreglenes trinnhøyde
Oppgave 11  11.1 Redegjør for lovreglenes trinnhøyde 11.2 Hva menes med prinsippene lex superior lex specialis lex posterior Når brukes disse prinsippene? 39

40 1. Gi eksempel på regler som tilhører: offentlig rett privat rett
Oppgave 12  1. Gi eksempel på regler som tilhører: offentlig rett privat rett generell forvaltningsrett spesiell forvaltningsrett 2. Gi eksempel på ulovfestede regler og lovfestede regler 3. Gi eksempel på internasjonal rett 40

41 Forklar innholdet i følgende begreper: rettsregel rettssubjekt
Oppgave 13  Forklar innholdet i følgende begreper: rettsregel rettssubjekt rettslig handleevne dispositive utsagn rett plikt kompetanse hjemmel sanksjoner 41

42 Oppgave 14 TURNFORENINGSOPPGAVEN En turnforening holdt medlemsfest i turnforeningens lokaler, og lot hvert medlem få invitere med seg en deltaker utenfra. På festen ble det servert varm mat og en flaske pils til hver deltaker. For dette ble foreningens styre satt under tiltale for brudd på alkoholloven. 42

43 straffes. Den gamle alkohollovens § 60 lød:
Turnforeningen, fortsettelse: Bruk først den gamle alkoholloven til å svare på om foreningens styre skulle straffes. Den gamle alkohollovens § 60 lød: " Fortæres rusdrikk i forening eller sammenslutning hvor sådan rusdrikk ikke lovlig kan selges eller skjenkes, og har foreningen eller noget av dens medlemmer eller nogen som er i dens tjeneste, medvirket til at rusdrikken ble tilveiebragt eller oppbevart for medlemmene, straffes foreningens styremedlemmer og den som har stilt sitt husrom til rådighet for foreningen, samt den som har forestått tilveiebringelsen eller oppbevaringen med bøter eller med fengsel på til 3 måneder." § 47 sto det  "Ved rusdrikk forstås i dette kapitel (som § 60 sto i) brennevin, vin fruktvin, mjød og øl som inneholder 2.5 volumprosent alkohol." 42

44 Turnforeningen, fortsettelse: 1
Turnforeningen, fortsettelse: 1. Hva er regelens hvis side og hva er regelens så side? 2. Synes du ordlyden dekker saksforholdet? 3. Hvilke andre rettskilder vil du trekke inn ved tolkningen, og hvordan vil du avveie de ulike faktorene? 4. Hva blir løsningen dersom vi bruker den nye alkoholloven av nr. 27 § 8-9? Synes du ordlyden dekker forholdet? Til hjelp for løsning av oppgaven: Formålet som gikk fram av lovens forarbeider, var å ramme omgåelser av salgs- og skjenkeforbundet ved å opprette: " det som i alminnelighet karakteriseres som drikkeklubber, som typiske drikkesammenslutninger" Kilde: Erik Boe, Innføring i juss, bind 1. Tano 1993 44

45 Oppgave 16. TO MISTENKELIGE PERSONER.
Saken dreier seg om en film som skulle bygges over en begivenhet fra virkeligheten – det såkalte ”lensmannsmordet” i Den en av forbryterne, som var 19 år da drapene fant sted, gikk til sak for å få stanset filmen. Tjue år var gått, han hadde sonet sin straff, han hadde skiftet navn, flyttet til et sted der han nå førte et aktverdig liv, hadde giftet seg og fått to barn.  Tancred Ibsen ville filme historien, som en forfatter tidligere hadde skrevet bok om. Boka utkom i 1933, og var fortsatt til salgs i bokhandlene. Filmen er bygget på boka, og den gir ikke nærgående opplysninger om forbryternes nåværende navn, oppholdssted mv. Norsk film A/S hadde allerede investert kr. 70 000 (ca 1,2 mill etter dagens kroneverdi) da protest mot filmen første gang ble mottatt i Norsk Film besluttet å gå videre med sine planer, til tross for protesten, og filmen var premiereklar 2. påskedag Saksopplysning: Det finnes ingen lov som regulerer spørsmålet. Spørsmål: Hvilke reelle hensyn taler for at filmen skal bli vist og hvilke taler imot? Hvilke typer vurderinger er aktuelle her? Hvilket resultat tror du høyesterett kom til? 45

46 Skomaker X hadde samleie med en ugift kvinne. Kvinnen ble gravid.
Oppgave 17 STERILITETSDOMMEN Skomaker X hadde samleie med en ugift kvinne. Kvinnen ble gravid. Det ble reist sak om farskapet og bidragsplikten. Kvinnen påsto at X var far til barnet og han hadde bidragsplikt. Det ble under saken avklart at X var steril og derfor ikke kunne være far til barnet. Han ble derfor ansett som faren av høyesterett. Den sentrale punktet i saken var om han skulle betale bidragsplikt. Det fremgikk av lov om barn utenfor ekteskapet at bidragsplikten at samleie i den kritiske tide skulle være tilstrekkelig for bidragsplikt. Det fremgikk av både ordlyden og forarbeidene at bevis for manglende forplantningsdyktighet ikke skulle være fritaksgrunn. Hvilke rettskildefaktorer tror du høyesterett fant relevante og vektla? Hvilket resultat tror du høyesterett kom til i bidragsspørsmålet? 46

47 En person kjørte en passbåt på 17 fot med motor på 115 hk med over 2
Oppgave 18 PASSBÅTDOMMEN (Rt.1973 s.433) En person kjørte en passbåt på 17 fot med motor på 115 hk med over 2 promille alkohol i blodet. Han holdt på å kollidere med en annen båt. Politiet Han ble tiltalt for overtredelse av straffelovens § 422, 2 ledd som lyder: ”Fører av skip, maskinist, styrmann, stuert, telegrafist, telegrafist, skipselektriker eller los som forsettlig eller uaktsomt beruser seg under tjenesten eller når denne forestår, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.” Saken gikk helt til høyesterett. Hvilke ord i lovteksten er det skaper tolkningsproblemer? Hvilke rettskildefaktorer tror du domstolen la vekt på ved avgjørelse av saken? Tror du han ble dømt for promillekjøring med båt eller ble han frifunnet? 47


Laste ned ppt "Rettskildelære- høsten 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google