Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MBA - Finance Dosent Ivar Bredesen. 2 Hvordan få tak i meg?   telefon 911 631685 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MBA - Finance Dosent Ivar Bredesen. 2 Hvordan få tak i meg?   telefon 911 631685 "— Utskrift av presentasjonen:

1 MBA - Finance Dosent Ivar Bredesen

2 2 Hvordan få tak i meg?  e-mail breiva@online.no ivar.bredesen@hioa.no  telefon 911 631685  http://home.hio.no/~ivar-br

3 3 Finansiell kalkulator er nødvendig  Hewlett Packard 17B-II  Hewlett Packard 12C  Hewlett Packard 10B-II eller 30B  Texas Instruments TI-83 eller TI-85  Texas Instruments BAII Plus

4 4 Målsetting med kurset “ The course captures the most important modern ideas in corporate finance, and has been structured as a logical progression of ideas starting at a rudimentary level and progressing to an advanced level of financial sophistication. Finance is a theoretical subject with important application to decision- making. It establishes the link between company decision-making and the operation of capital markets. - http://www.hwmba.edu/prog/core/core_finance.htm

5 5 Hva er ”Finance” ? Teoretisk definisjon: Ressursallokering over tid Praktisk definisjon: Hvor mye skal en bedrift investere? Hvilke investeringsobjekter skal velges? Hvordan skal investeringene finansieres?

6 6 Investeringsanalyse: mål Målsettingen i investeringsanalysen er å velge ut og investere i eiendeler som maksimerer eiernes formue (aksjekursen) Både forventet avkastning og risiko i forbindelse med et prosjekt må analyseres Vi velger ut prosjekter som er lønnsomme økonomisk, dvs. prosjekter som forventer å generere større gevinster enn kostnader, hvor kapitalkostnader er inkludert i kostnadene

7 7 Oversikt over kurset

8 Modul 18 Modul 1: The Basic Ideas, Scopes and Tools of Finance Introduksjonskapittel - men viktig og krevende Introduksjon til finansmarkedet Litt om verktøyet som brukes i problem- stillingene

9 Modul 19 Finansmarkedets hoved- funksjoner Bringe lånere og sparere sammen Finansielle investeringer ressursallokering over tid Realinvesteringer skape verdier Prissette risiko

10 Modul 110 Ressursallokering over tid Låne midler (fremskynde konsum) Plassere midler (utsette konsum) NåFremtiden

11 Modul 111 Konsum over tid En person mottar kr 1000 nå og kr 1540 om ett år. Hvordan kan konsumet disponeres over tid hvis renten er 10 %? Konsum nåSparerRenter Konsum om ett år 010001002640 700300301870 1000001540 1200-200-201320 2400-1400-1400

12 Modul 112 Financial Exchange Line

13 13 Renteregning CF = cash flow (kontantstrøm) CF 0 = kontantstrøm til 0 (nå) CF 1 = kontantstrøm på tid 1 (om ett år) Anta at CF 0 = 1 400 og CF 1 = 1 540 og at renten (i) = 10 % CF 1 = CF 0 (1 + i); 1 540 = 1 400 1,1 CF 0 = CF 1 / (1 + i); 1 540 = 1 400 / 1,1

14 Modul 114 Renteregning, forts. 1 400 er nåverdien (PV) av 1 540 om ett år med 10 % rente Hvor mye må plasseres nå, for at man skal disponere et gitt beløp om ett år Diskontering (omvendt renteregning) 1 540 er fremtidsverdien (FV = future value) av 1 400 etter ett år

15 Modul 115 Realinvesteringer - økt formue Fisher modellen 1540 2400 1000 2640 450 2310 2805 2550

16 Modul 116 Net Present Value (NPV) NPV = PV inflow – PV outflow Plassering i finansmarkedet: 550 1,1 = 605 Aktuelt prosjekt 770 Tillegg 165 PV = 165/1,1 = 150 (formuesøkning)

17 Modul 117 Internrente (internal rate of return) Internrenten (IRR) er prosjektets effektive avkastning, dvs. renten som gir nåverdi lik 0.

18 Modul 118 Kontantstrøm over flere perioder PV av kontantstrøm ved t 3 Generell beregning av PV

19 Modul 119 Beregning av nåverdi

20 Modul 120 Beregning av internrente

21 Modul 121 Internrente IRR  23,5%

22 Modul 122 Internrente - lineær interpolering

23 Modul 123 Beregning av nåverdi Hvis renten er den samme hver periode blir sumformelen som finnes i Table A1.2 side A1/4, viser PV av etterskuddsannuitet Nåverdi av kontantstrøm med flere, identiske beløp:

24 24 Beregning av nåverdi Et par nyttige formler: NPV av uendelig rekke, PV = CF/i PV av 100 pr. år uendelig med 10 % rente: 100/0.1 = 1 000 NPV av uendelig rekke med konstant vekst (g), PV = CF/(i – g) PV av 100 med årlig vekst 5 %: 100/(0,1 - 0.05) = 2 000

25 25 Obligasjoner Obligasjoner er omsettelige verdipapirer og omsettes på børsen Obligasjonskurs er lik nåverdien av kontantstrømmen (rentebetalinger og pålydende) Risiko ved obligasjonsinvesteringer Kredittrisiko (kun private foretak) Kursrisiko (alle obligasjoner)

26 Modul 126 Obligasjoner Obligasjoner er ofte utstedt med fast rente – coupon rate Obligasjonens pålydende – face value Obligasjon utstedt uten rente - zero coupon Obligasjon som ikke innløses - perpetuity

27 Statsobligasjoner 9. sept 2010 27 Rente er effektiv rente (internrente) som oppnås dersom en investor sitter med obligasjonen til forfall. Betegnes ofte som YTM – Yield to Maturity. YTM må tolkes med varsomhet.

28 28 NST 471 - kurs

29 Modul 129 Term structure of Interest Rates – verdsetting av gjeld Rentens terminstruktur er sammenheng mellom lange og korte renter Anta at vi har et lån som betales med 1 på tidspunkt 1 PV = 1/(1 + i 1 ) Vi diskonterer med renten for én periode Renten er kjent i dag - kalles ofte spotrente Terminrente er en beregnet (forventet) rente mellom to tidspunkter i fremtiden

30 Modul 130 Term structure of Interest Rates – verdsetting av gjeld Hvis vi eier et lån som betales med 1 både i periode 1 og periode 2 Kontantstrømmen i periode 1 diskonteres med dagens spotrente for én periode, og kontantstrømmen i periode 2 diskonteres med dagens spotrente for to perioder (år)

31 Modul 131 Obligasjonskurser Pålydende på alle: 1000 Spotrenter (p.a.) fra t 0 - t 1 : 5%fra t 0 - t 2 : 6 %fra t 0 - t 3 : 7 %

32 Modul 132 Obligasjonskurser – diskonterer med spotrenter

33 Modul 133 Yield-to-maturity Internrenten til obligasjonens kontantstrøm = yield to maturity (YTM), avkastning til forfall YTM kan også brukes for å finne obliga- sjonskurs ved at kontantstrømmen diskonteres med YTM Hvis ikke tidsprofilen på kontantstrømmen er identisk, er YTM sannsynligvis ulik

34 Modul 134 Obligasjonskurs og yield Bedriftenes etterspørsel etter kapital og tilbud av sparing i økonomien bestemmer spotrenter, som igjen bestemmer verdi på fremtidige kontantstrømmer. Gitt verdien på kontantstrømmen, kan yield beregnes. Hvis obligasjonskurs endres, endres også yield:  obligasjonskurs   yield   obligasjonskurs   yield

35 Modul 135 Obligasjonskurs og YTM (face value = 1000, coupon = 5%)

36 Modul 136 Yield to maturity

37 Modul 137 Yield to maturity, D og E Er obligasjonene feilpriset, YTM for D > YTM for E ?

38 Modul 138 Term structure of interest rates Term structure er ”stigende” - som er det normale. Lange renter er høyere enn korte Prissettingen er rettferdig, PV samsvarer med kurs, selv om YTM er ulik

39 39 Rentenes terminstruktur 9. august 2010 Rentekurven er som regel positivt stigende (premium market), men den kan også være fallende, flat eller pukkelformet. Teorier om rentekurvens form: Renteforventning Likviditetspremie Markedssegmentering Rentekurven ligger ikke fast og kan skiftes opp og ned og endre helning, som gir opphav til renterisiko

40 Modul 140 Terminrenter t0t0 t1t1 t2t2 Investor A Investor B Investor A velger en obligasjon med to år gjenværende løpetid, mens investor B velger to ettårige obligasjoner

41 Modul 141 Obligasjonskurs – kontantstømmer diskontert med spot/terminrente, YTM

42 Modul 142 Rente futures Obligasjon B var verdsatt til 1 009 ved t 1 Dette kan ses på som obligasjonens termin- kurs Terminrente er en ”forventet” rentesats, ikke gitt at faktisk terminrente blir som forventet Muligheter for tap ved renteendringer, men man kan sikre seg mot dette (hedge) med bl.a. futureskontrakter, ved å kjøpe og selge finansielle instrumenter i fremtiden til priser som avtales i dag

43 Modul 143 Eksempel

44 Modul 144 Rentefutures Inngå avtale nå (t 0 ) om å selge et verdipapir til fast pris på t 1 som gir en enkelt kontantstrøm (1 000) på t 2 Hvis terminrenten 1 f 2 øker, blir verdipapiret mindre verdt, men prisen er allerede avtalt, og man oppnår gevinst Gevinsten oppveier tapet man får på investeringsprosjektet pga økt rente

45 Modul 145 Duration and Interest Rate Risk Durasjon er ett mål på renterisiko Durasjon er et veid gjennomsnitt av tid (år) for kontantstrømmene, med vekter som angir andelene av totalverdiene for hvert element Når durasjonen øker, blir risikoen større ved at det verdimessige utslaget blir større for en gitt prosentenhets endring i renten

46 Modul 146 Durasjon, forts t5t5 t1t1 Papir X Papir Y CF Y`s PV er mer utsatt for endringer i rente

47 Modul 147 Durasjon for C og D

48 Modul 148 Case 1.1


Laste ned ppt "MBA - Finance Dosent Ivar Bredesen. 2 Hvordan få tak i meg?   telefon 911 631685 "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google