Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trykk venstre musknapp i det svarte feltet for å gå videre!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trykk venstre musknapp i det svarte feltet for å gå videre!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Flerkulturell forståelse: Hvordan kan vi på en god måte arbeide med utlendinger i barnevernet?
Trykk venstre musknapp i det svarte feltet for å gå videre! Mer enn halvparten av arbeidet i barnevernet i Oslo er arbeid med ”utlendinger”. Ingen fasit! Hvordan forholder vi oss til vanskelige problem i en komplisert og praktisk hverdag? En måte er å reflektere over oppgavene sammen! Mange av våre tradisjonelle teorier hviler på et naturvitenskaplig tenkning. Vi er vant til at problemet har en årsak - og at det finnes en løsning og når denne er funnet er det en måte å gjøre den på, og da vet vi hva som vil skje etterpå. Er det mulig innenfor barnevernpedagogutdanningen å fokusere møtet med mennesket og dets omgivelser? Presentasjon av meg selv Sosialarbeider i Oslo og omegn fra 1970 til 1993 med unntak av 3 år opphold i Nepal og Bangladesh Funksjonshemmede og minoriteter Lærer siden 1993 Ped - Migped Antropologi Sosped Institusjonsfaglig forum, FO, Grupper av lærere, Studenter i praksis og prosjekt Anders 2002

2 Fra kategori til stereotypi
Hvorfor kan ikke innvandrere forstå at de skader sine egne når de begår kriminelle handlinger? Innvandrere representerer et stort mangfold. Det at gruppetilhørighet mellom så forskjellige kulturelle, språklige, etniske, utanningsmessige, yrkesmessige, klassemessige, politiske og religiøse bakgrunner skulle være sterkere seg imellom enn mellom norske og en innvandrer er meningsløst. Innvandrere Asylsøkere Flyktninger Gjestearbeidere Fremmedarbeidere Fjernkulturelle Fremmedkulturelle Flerspråklige Fremmedspråklige

3 Utlendinger (Nasjonalstaten er en relativt ny oppfinnelse)
Mer enn 100 forskjellige nasjonaliteter og et ukjent antall etniske grupper og språk er representert (De fleste land er etnisk, språklig og kulturelt pluralistiske.) ”Utlendinger” utgjør ca 6,6 % av befolkningen og ca. halvparten av dem er europeere. SSB betrakter alle som er født av to utenlandske foreldre som utlendinger. I Oslo nærmer vi oss 20 % utlendinger ut fra en slik statistisk definisjon. Mange er født og oppvokst i Norge og enda flere er norske statsborgere. Statistiske begrep Statistikk er løgn Eksempel kriminalitet blant Utlendinger

4 Alders og kjønnsfordeling
Overrepresentasjon av menn i aldersgruppen år.

5 Sysselsetting 4 ganger så høy arbeidsledighet blant innvandrere fra Øst-Europa og den tredje verden som fra den ”norske” befolkningen

6 ETNISKE MINORITETER Urbefolkninger: SAMER Nomader: SIGØYNERE (INDISKE)
TATERE (ER IKKE EGENTLIG EN ETNISK GRUPPE) HVOR MANGE SAMER ER DET I NORGE (CA ETTERSOM HVORDAN DU REGNER Flere samer i Oslo enn i Finnmark HiO avd ØKS Barnevernlinja 2002

7 TIDLIGE MIGRANTER ARBEIDSSØKENDE (OG DERES FAMILIER)
KVENER SKANDINAVER EUROPEISKE HÅNDTVERKERE OG HANDELSFOLK ASYLSØKERE (FLYKTNINGER OG DERES FAMILIER) FLYKTNINGER SOM FLYKTET PÅ GRUNN AV RELIGIONS-FORFØLGELSE

8 NYERE MIGRANTER ARBERIDSSØKENDE: ASYLSØKERE: SKANDINAVER BRITER
SENTRALEUROPEERE AMERIKANERE PAKISTANERE INDERE FILIPINERE TAILENDERE ASYLSØKERE: ØSTEUROPEERE VIETNAMESERE SYDAMERIKANERE AFRIKANERE PALESTINERE IRANERE IRAKERE TAMILER EKSJUGOSLAVERE

9 Alle tall fra 1.1. 2001 UTLENDINGER 6,6% av 4,5mill
EUROPA OG NORDAMERIKA ca 50% (I-LAND) AFRIKA, ASIA, SØR- OG MELLOM AMERIKA ca 50% (U-LAND) SOM UTENLANDSKE REGNES BARN AV TO UTENLANDSKE FORELDRE. Vietnamesere er flest menn og de har problemer med å finne livsledsagere her. (høyde?) Grupper er overrepresentert. Det er de unge og sterke som flykter 21 % i alder KRIMINALSTATESTIKK viser overrepresentasjon av voldsbruk blandt utlendinger. men da er alle som er på turistvisum medregnet.

10 Innvandrerbefolkning etter geografisk bakgrunn
Europa (-Norge) % Afrika % Asia % Nord- og mellomamerika % Søramerika % Oseania ,3% TOTALT ,3% Flyttet ut i Flyttet inn

11 Innvandringsbakgrunn i skolen 1997-98
Hele landet % I Oslo 27% Alle skoler i Oslo har elever med innvandringsbakgrunn definert som to foreldre født i annet land. % varierer fra 1 til 92. Av 116 skoler har 13 mer enn 50 %

12 INNVANDRINGSSTOPP FRA 1974
KRITERIER FOR Å KOMME TIL NORGE: Nordiske borgere EØS-området (Shengen) Fagfolk som Norge trenger Flyktninger, de som får opphold på humanitært grunnlag og asylsøkere Gjenforening av nære slektninger (mindreårige barn, foreldre til mindreårige, mindreårige søsken, enslige foreldre).

13 FLYKTNINGEPOLITIKK KRITERIER FOR Å BLI GODKJENT SOM FLYKTNING I NORGE:
Kvoteflyktninger fra høykommisæren. Flyktningestatus får den som befinner seg utenfor det land han/hun er borger i ut fra velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell gruppe eller på grunn av politisk oppfatning og som er ute av stand til eller på grunn av slik frykt er uvillig til å påberope seg dette lands beskyttelse.

14 ASYLSØKERE EN SOM MØTER OPP VED NORSK GRENSE OG SØKER ASYL:
Avvisning eller: Ja betyr flyktningestatus Nei betyr utvising eller opphold på humanitært grunnlag Flyktninger Asylsøkere Overføringsflyktninger Familiegjenforening Opphold på humanitært grunnlag

15 Asylsøkere og flyktninger
Få flyktninger kommer til Norge 2001=5000 søkere Asylmottak (Måneder til år) Mange har traumatiske opplevelser i hjemland, under flukt, i flyktningeleire og etter ankomst til Norge Lang ventetid for plassering i kommuner Ofte små eller ingen nettverk her og brudd til gammelt nettverk ca i 2000 eller 1,8%. Ca 64% av dem har bodd her mer enn 10år.

16 Noen aktuelle grupper Forlatte enslige forsørgere med annen kulturell bakgrunn Analfabetisme Fattigdom Manglende akkulturasjon Barnerikdom Kultur eller klasse? Unge flyktninger Enslige mindreårige er prioriterte flyktninger Generasjonskonflikt og migrasjonsprosesser

17 MIGRASJONENS FASER Forberedende fase Migrasjonsakten Etableringsfasen
Overkompenseringsfasen Dekompenseringsfasen (også kalt depresjonsfasen) Transgenerasjonsfenomenet Forberedende fase Veier for og mot, tar valg, reiser penger planlegger osv. Migrasjonsakten Etableringsfasen Overkompenseringsfasen Endelig trygg Dekompenseringsfasen Ikke alt er så bra som man forestilt seg. Tap av sosiale/familiære nettverk, jobb, rasisme mv = skuffelser og depresjon Transgenerasjonsfenomenet Forherligelse av hjemlandet og hjelmlandets kultur. Leo Eitinger

18 "FRIVILLIG" ELLER "UFRIVILLIG" MIGRANT?
PUSH FRA HJEMLAND: krig, eksekusjon, tortur drap, fengsel, voldtekt, forfølgelse, trakassering, overvåking, sensur, utdannings- og yrkesforbud, arbeidsledighet, sult, fattigdom, sykdom, nød og personlige problemer PULL TIL UTLAND (NORGE) fred, sikkerhet, trygghet, frihet, rettssikkerhet, demokrati, skolegang, utdanning, arbeid, mat, velferd, rikdom, medisinsk hjelp, kjærlighet, ekteskap, familie, eventyrlyst

19 "FRIVILLIG" ELLER "UFRIVILLIG" MIGRANT?
PULLFAKTORER TIL HJEMLANDET: kjærlighet til hjemsted, slekt, venner, sosialt miljø, fortrolig verden, mestring av dagligliv, språk, yrke, jobb, aksept fra omgivelsene, trygghet PUSHFAKTORER FRA UTLANDET (NORGE): hjemlengsel, savn av slekt, savn av venner, sosial isolasjon, fremmed verden, diskvalifisering, fremmedfrykt, arbeidsledighet, mobbing, rasisme, utrygghet Vand

20 Våre reaksjoner på interesse- og verdikonflikter
Tilbaketrekning Når det synes håpløst Selvhevding Når vi bruker makt eller tvang som strategier i manipulerende kommunikasjon Flukt Virkelighetsflukt og andre ”komme unna” strategier Megling Konfrontasjon Kompromiss På leting etter konfliktløsninger Positive intensjoner og engasjement

21 Individet Egosentrisk Etnosentrisk Eurosentrisk Ensomhet
Individet som minste sosiale enhet

22 Familien Familiens betydning Kjernefamilien og storfamilien
Familien her og der Familien før og nå Sosial isolasjon Familien som minste sosiale enhet

23 Posttraumatisk stressforstyrrelse PTSD
Gjenoppleving (flash back) Lite involvering i omverden (Ekstremt lite sosialt nettverk) Symptomer: konsentrasjonsvansker hukommelsesbesvær angst hyperirritabilitet søvnvansker overlevelsesskyld unnvikelse av minner om traumet intensivering av symptomer når gjenoppleving foregår

24 Psykososiale tilleggsbelastninger
Venting på svar på asylsøknad og kommune Stadige flyttinger Asylmottak: ”brakkesyndrom” barna familietetthet Redsel for politi og offentlige instanser Familiesplittelse Redsel for tilbakesending Rasisme, medieoppslag Føler seg mistrodd Mangler meningsfulle aktiviteter og inntektsgivende arbeid Avhengighet av hjelpere

25 Integreringspolitikk
Samfunnsmessig likestilling Både majoritet og minoritet skal kunne delta på lik linje på egne premisser Integreringsprosesser Assimilasjonsprosesser Segresjonsprosesser Marginaliseringsprosesser

26 Minoriteter Minoriteter og majoriteter Minoriteter, makt og staten
Reaksjoner på etnosentrisk majoritetspolitikk Integrasjonsprosess og danning Klasse eller kultur Diskriminering av minoriteter

27 KULTUR DEN SNEVRE FORSTÅELSEN DET UTVIDETE KULTURBEGREP
FINKULTUREN DET UTVIDETE KULTURBEGREP KOMMER TIL UTTRYKK I DET VI GJØR DET RELATIVISTISKE KULTURBEGREP DET VERDINØYTRALT ANALYSERENDE

28 Kunnskap begrenset verdi?
Går det an å bruke generell kunnskap på individnivå? Kunnskap om kompleksitet og mangfold og individuelle og familiemessige tilpasninger Basiskunnskap nyttig som grunnlag for dialog Generaliseringer om innvandrere Generaliseringer om nordmenn

29 Kulturell integrering
Kontakt med majoritetkultur Kontakt med minori- tets- kultur

30 Identitet Egosentrisme Etnosentrisme Eurosentrisme

31 Symbolmakt og definisjonsmakt
Asymmetrisk maktfordeling mellom innvandrerne og resten av befolkningen Dialog med storsamfunnet i storsamfunnet Representanter og representonkler Toleranse og respekt for etnisk og kulturelt mangfold Dialog med mikrosamfunnet Dialog og informasjon - offentlig kikking? Ignorering

32 Seks søyler i kommunikasjon
Verbal kommunikasjon Koding og dekoding - Konnotativ og denotativ læring Nonverbal Konnotativ læring Sosial/relasjonell kommunikasjon Verdensoppfatning (Samfunnssyn) Menneskesyn Kunnskapssyn

33 Hvorfor kommuniserer vi?
MENNESKESYN OG PROFESJONALISME PROFESJONALISME GRAD AV AUTORITÆR OG TINGLIGGJØRENDE ATFERD

34 Interkulturell kommunikativ kompetanse
Vise respekt Evne til å vise respekt og positiv holdning til en annen Kunnskapssyn Kunnskap om begrep folk bruker for å beskrive seg selv og den verden de lever i Empati Evne til å oppføre seg som om man forstår verden slik andre gjør Interaksjonskontroll Evne til å ha kontroll i kommunikasjon med andre Oppgaveorienterthet Evne til å ta rolle som den som kommer med ideer til måter å løse gruppeproblemer Relasjonsorienterthet Oppførsel knyttet til relasjonell ro og megling Toleranse for avvik Evne til å reagere på avvikende adferd med lite synlig ubehag Anerkjennende væremåte Evne til å reagere på en beskrivende, ikkeevaluerende og ikkedømmende måte Akademisering av yrkesutdanningene Fra sterk medmenneskelig interesse til forklaringseksperter? Fra mesterlæring til yrkesskole til høyskole Vitenskapeliggjøring av praktisk kunnen Datafisering av kunnskap fører til fokusering av eksakt kunnskap og eksakt språk Nevropsykologi, NLP Den underforståtte kunnskap (taus kunnskap) i yrkesutøvelse Kunnskap som viser seg (kommer til uttrykk) i handling men som det ikke umiddelbart lar seg gjøre å sette ord på. (mesterlæring) Barnevernsteknologi og barnevernspedagogikk Er det mulig å få teori og praksis til å henge sammen. Kunsten som det egentlige uttrykk for sosialt arbeid. Damen på 63 som malte med en fantastisk naivitet - tok kunsthøyskolen og mistet evnen etter fem års utdanning. Fjerner utdanningen evnen til opplevelse og innlevelse? Lustig og Koester 1996 s329 (min oversettelse)

35 Profesjonell kommunikasjon Hvordan kan den hjelpsomme være hjelpsom?
Å være konsentrert og tilstede Det umiddelbare og det varige Distansert og nær Affektive og kognitive behov Fra 60-årenes sosialarbeidere som var trygge i yrket men usikker på teori til dagens barnevernpedagoger som er trygge i teoriens verden men usikre i yrket. Ville den andre vel Åpne sansekanaler Skikket til å forstå det unike i møtet Hvis en venn kom og ba om å få bo noen dager hos deg, ville du sikkert si ja. Hvis noen kommer og ber om rom på institusjonen, tenker du regler og inntaksprosedyrer. Det kliniske blikk. Intuisjon på vitenskapens grunn. Yrkesutøvelse er kunst Intuisjon er intelligensens foredlede form - Den skapende form for intelligens Nødvendig kobling mellom tanke og intelligens Filosofene og Tankens mulighet til å kontrollere følelsene - Tørrår for sjelen Logikk og diskurs bringer virkeligheten naken til oss Intuitiv, helhetlig forståelse gjenforener tanke og følelser. Da regner det der det før var tørke og vi får vekst i møtet med andre. Arbeidet bakom synes ikke Intuisjonen trer fram

36 Dialog som gjensidig åpen likeverdig prosess
Innsikt fordrer at oppmerksomheten rettes mot den andres behov Skap oppmerksomhet Kartlegging Analyse Kritisk refleksjon Fantasi Empati Intuisjon Det er naivt å tro at man kan leve dette livet uten å være naiv. Innlevelse skal ikke føre oss dit prosten som lokalavisen skrev om. ”Til tonene av Mendelseon skred prosten Karlsen over kirkegulv et, gråtende og støttet av den sørgende enken. Linus Bro mellom naturvitenskap og humanisme og systemforståelse Paulo Freire: De undertryktes pedagogikk

37 Svikt i foreldreansvar og tilhørighet
ALMINNELIGE ÅRSAKER: KULTURELLE ÅRSAKER: OPPDRAGELSE Dårlig kontroll med barna Fysisk mishandling Krever for mye Ingen eller ambivalent oppdragelse OPPLÆRING Manglende interesse for skole eller barnas fritid OPPDRAGELSE Mistet autoritet Klamrer seg til egen kultur Bruker fysisk straff Forstår ikke barnas situasjon Krever at barna arbeider OPPLÆRING Saboterer skolen Saboterer norsk Streng religiøs oppdragelse Innspråk og yrkessjargogn Humanisme gir nye perspektiv på virksomheten Gresk tragedie Sofokles Antigone Datter av Ødipus, kong Leios sønn Orakelet i delfis spådom om at skulle drepe ham Ødipus som gjør det og etter mange år finner det ut etter å ha fått fire barn med sin mor Ødipus tvillingsønner som dreper hverandre Kreon Kong Leios bror forandrer skikkene og krever troskap mot staten før troskap mot familien Antigone som gravlegger brødrene mot Kreons vilje ” Jeg følger kjærlighetens røst og naturens lov og den står over din Kreon” Antigones dreper seg selv og hennes forlovede og Kreons sønn tar sitt liv etter at Kreon har nektet å ta råd fra de vise og Kreons kone tar sitt liv Kreon ensom igjen Det at du ikke ville lytte til visdommen

38 Svikt i foreldreansvar og tilhørighet
ALMINNELIGE ÅRSAKER: KULTURELLE ÅRSAKER: OMSORG Mangler evne Bryr seg ikke Rusmisbruk Avvisning Overbeskyttelse Ambivalent holdning TILHØRIGHET Abdiserer Avvisning - bryr seg ikke OMSORG Ukyndighet i husstell eller fysisk omsorg Overlater ansvar til eldre søsken Forlater ungdom TILHØRIGHET Avvisning ved brudd på normer Hjemsendelse eller trussel om det

39 Møtet med innvandreren
Store forskjeller: Storby Småby Bygdesamfunn

40 Møte med nye minoriteter
1 Familier, barn og unge med tilknytning til nye minoriteter Første møtet legger grunnlag for etablering av tillit og videre arbeid. En åpen eksperimenterende holdning? 2 Mekling som arbeidsmåte 3 Bruk av mellommenn Kjønn, alder, status og karriere blant innvandrere 4 Family group conference og nettverksarbeid 5 Noen vanlige problem Barnevernets og brukernes forhold til tid. Invitasjoner, innkallinger og tidsfrister. Å knytte nåtid til fortid og fremtid. På skattejakt i fortida for fremtidens skyld. Informasjon Om å trå inn i familielivets og privatlivets sfære Tolketjenesten har byråkratiske rutiner - lang ventetid, vanskelig å skaffe kvinnelige tolker. Kvaliteten på tolkingen er svært varierende, samarbeidsproblemer mellom barnevernsarbeidere og tolk, kulturell oversettelse gir mange muligheter for misforståelser. Uforholdsmessig dyr privat tolketjeneste. Tolker har ofte en posisjon i innvandrermiljøet

41 Møtet med minoriteter forts.
6 Helhetssyn og tverrfaglig vurdering Problematisering av begrep Eurosentrisk og konsensuspreget oppfatning Reparasjon, utfylling eller overtagelse Emosjoner eller økonomi. Kausal forståelse og organisering av tjenester. Ytre og indre nød Fattigdom som forklaring på omsorgssvikt Generasjonskonflikt i Samarbeid med andre etater 7 Løsningsorientering i arbeide med minoriteter i barnevern Styrer løsningsmuligheter hva barnevernet registrerer av vanskeligheter? forebyggende arbeid barnehage, hjemmekonsulent, miljøarbeidere, mødrehjem, mor-barn senter, weekendhjem, støttekontakter og økonomisk hjelp til kjøp av klær, leker osv omsorgsovertagelse, fosterhjem, barne- og ungdomsinstitusjoner Engasjement og involvering, makt, motmakt og avmakt. - Ansvar og ansvarsfraskrivelse Skam og ære

42 BIDRAG FRA ADFERDSTEORI
Atferdsanalyse Betydning av tilrettelegging Betydning av forsterkning (og ignorering) Betydning av å skille observasjon og tolkning Stadier i tenkningens utvikling Samtidighet Konkret anskuelse Symbolsk tenkning Hjernens funksjoner Assosiasjon Generalisering Ta bort Endring av minnet og endring av skjema for minnet

43 BIDRAG FRA PSYKOANALYTISK TEORI
Utviklingsmønstre Psykoseksuell utvikling Utviklingskriser Psykososial utvikling Aktivitetspedagogikk Rolleforventninger Gi rom for menneskelige uttrykk for fortvilelse, spontanitet, glede, sorg....

44 BIDRAG FRA HUMANISTISK TEORI
Hermeneutikk Dialektikk og dynamisk fornuft fenomenologisk fortolkning Danning til humanitet Eksistensialisme Individet i sentrum og handling som ansvarlige valg Holisme Ressursorientering og interesse som motivasjon Betydningen av en allsidig utvikling Fokusering på ditanse og nærhet Aktiv lytting og ikkedømmende holdning Motstand not ferdigtygde løsninger

45 DANNING Ideer om møte mellom mennesker tilhører menneskeforhold. Når subjekt møter subjekt i samvær om sak og samhandling for å velge verdier utvikles FORSTÅELSE - DANNELSE - SOLIDARITET Barnevernpedagogen må først og fremst vurderes ut fra om hun handler verdifullt, riktig, sant eller godt Om hun når sine mål ved hjelp av midler er et mål - middelforhold og tilhører tingforholdene i verden (produksjonsverden). Barnevernsteknologi bedrives mest for administrasjonens skyld.

46 DANNINGENS ETIKK MENNESKET EIER EVNEN OG KRAFTEN TIL SIN EGEN DANNING
MENNESET BLIR HVA DET ER VED Å BLI MØDT MED VERDIGHET SOSIALPEDAGOGISK HANDLING BYGGER PÅ EN KONSTRUKSJON AV TILLIT TIL EN DIALOG OM FELLES SAK OG KREVER RESPEKT FOR AUTONOMI, EGNE GRENSER OG SAMVITTIGHET

47 DANNING I DET MODERNE Generelle poeng
Hovedformålet er å innvie brukeren i autonome livsformer Er vi redde for å mene noe om andres liv og utvikling? Språk, valgmuligheter og åpne standarder Mål og midler - Prosessorientering og resultatorientering Danning vil si bygging av personlige og samfunnsmessige helheter Danning tar høyde for det unike ved mennesket Danning utvikler kriterier for mennesket bør handle i forhold til fellesskap Danning innebærer ideal om demokrati, frihet og myndighet. Dannelsesbegrepet står som sagt ikke for en slags forfinet kultur som svever fritt i det "åndfulle" uten kontakt med dagliglivets verden. HELLESNES:"Danna er altså noko vi er i verda, ikkje noko vi er i ånda. Vin danar oss gjennom kulturell sjølforståing ved å leve denne forståinga ut i praksis." Overensstemmelse mellom virkelighet og begrep om virkelighet

48 Sosialpedagogiske poeng
DANNELSE I DET MODERNE Sosialpedagogiske poeng Generative tema som er eksistensielt og politisk viktige som viser til utstøting/marginalisering Undersøker tap av livsressurser i individ og fellesskap:Opplevelse av IDENTITET, tilhørighet i normativt fellesskap - SOLIDARITET, og MENING i kulturfellesskap. Dannelse av psykiske strukturer og innlevelse i intersubjektive prosedyrer ved hjelp av arbeid med relasjonen mellom PERSON - SAMFUNN - KULTUR Frigjøring fra illegitim makt ved hjelp av konstruksjon av autonome livsformer der livsressurser får komme til uttrykk Når en person er i kvalitative integreringsprosesser øker muligheten for å etterstrebe det gode liv Integrasjon som sosial prosess er noe annet enn teknologisk systemintegrasjon. Norm og normalitet Åpne muligheter i å se forskjeller SUBJEKTIV VERDEN - SOSIAL VERDEN - OBJEKTIV VERDEN

49 INTEGRERINGSTEORI Integreringsarenaer Fysisk integrering
Sosial integrering Samfunnsmessig integrering Fysisk integrering snakker vi om som det å være plassert på samme sted, i samme hus eller i samme rom. Sosial integrering kan deles i grader av deltakelse Passiv tilstede Parallelt aktiv Samhandlende aktiv Samfunnsmessig integrering er det begrepet for integrering vi som oftest benytter i faglig sammenheng og er definert som den prosess som går i retning av å oppfatte seg selv som deltaker i stadig større samfunnsmessige sammenhenger. (Bateson G) Vi kan snakke om nivåer av deltakelse i samfunnsmessige sammenhenger (og grader av deltakelse innenfor hver av disse nivåen.

50 Integreringsmodell

51 SAMFUNNSMESSIG KULTURELL OG SOSIAL OMVERDEN EROBRES GJENNOM VIRKSOMHET
KULTURELL EROBRING SAMFUNNSMESSIG KULTURELL OG SOSIAL OMVERDEN EROBRES GJENNOM VIRKSOMHET VI KAN BARE FORSTÅ RELASJON PÅ BAKGRUNN AV RELASJONS-UTVIKLING SOM RESULTAT AV VIRKSOMHET

52 TILTAK I BARNEVERNET TILPASSET ETNISKE MINORITETER
Hjemmebaserte tiltak Rådgiving Oppgaveorientert familiearbeid Hjemmekonsulent Familieorienterte tiltak Family group conference Megling Mellommann Avlastning/støttekontakt Nettverkstiltak Individorienterte Familieorienterte Gruppeorienterte Samfunnsorienterte Omsorgsovertagelse Fosterhjem Institusjon Kollektiv

53 Kilder: Trykk pil ”tilbake” øverst i venstre hjørne av explorer
for å gå tilbake til hjemmesiden Goffman 1959, 1967 Eriksen, Hylland 1994 Høgemo 1998 American field services Statistisk sentralbyrå Al Araki, Magid - Hionotat, samtaler Bø, Bente Puntervold - forelesninger ”Wisdom for white minds” Mead, M 1971 Hagen, Gerd - forelesninger, samtaler Trykk høyre musknapp og ”skriv ut” med venstre musknapp for utskrift. Velg gjerne manus og 3 eller 6 lysbilder pr side.


Laste ned ppt "Trykk venstre musknapp i det svarte feltet for å gå videre!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google