Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er kultur? Registrert ca. 400 definisjoner av “kultur”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er kultur? Registrert ca. 400 definisjoner av “kultur”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er kultur? Registrert ca. 400 definisjoner av “kultur”
Brukes også i hundrevis av sammenhenger! (kulturmelk, bakteriekultur, jordbrukskultur, ukultur, opera, folkemusikk, fremmed kultur, malerier og kunstutstillinger, høykultur, lavkultur, organisasjonskultur, kulturuke, kultursektor…)

2 Noen definisjoner av kultur
Engelstad og Østerberg: Helheten av et samfunns eller en gruppes normer av alle slag, dets kunnskaper og trosforestillinger, dets oppfatninger av godt og ondt, stygt og pent, språket og andre tegnsystemer. Materiell kultur

3 Forts. Klausen (tradijonsforståelse) De skikker, verdier og væremåter som overføres, om enn i noe forandret form, fra generasjon til generasjon. Hylland Eriksen (kommunikasjonsforståelse): “…det som gjør kommunikasjon mulig.”

4 Kultur fortalt for 5-åringer
Kultur er alt det mennesker har laget Kultur er alt det mennesker kan lære noe om Måter vi snakker på Måter å ordne oss på I hverdagen Forestillingene, tankemåtene våre Det som gjør at vi kan si “vi” Syn på (myter, fortellinger om) hvordan vi er blitt til

5 Hvorfor er kultur viktig?
Identitetsdannelse Kontekstforståelse Virkelighetsoppfattelse Styrer vårt syn på barn, konstruerer vårt syn på barn, vårt syn på god barneoppdragelse og god oppvekst - virker derfor bestemmende på barns oppvekstvilkår

6 Hvordan opprettholdes en (felles) kultur?
Vike (1997): en ide. Fellesskap er forestilte (Anderson) Kultur som selvoppfyllende profeti Fortellinger (om en felles kultur) Kultur som produkt og produsent Opprettholder ideen om kultur

7 Diskusjon: Finnes det en norsk kultur? Hva er i så fall typisk norsk?

8 Noe av det mest sentrale ved “kultur”, i flg. Hylland Eriksen
Kultur er lært Overføres samtidig med at den forandrer seg (Klausen (og Hylland Eriksen s. 57)) Større elelr mindre grad av forskjeller med tanke på hva vi har lært Ergo: Kulturforskjeller=forskjeller I hva folk har lært! Det vi tar for gitt, oppfatter som “naturlig” Vi kroppsliggjør deler av kulturen, “habitus” (Bourdieu)

9 Når kulturer møtes Kultur er som språk: koder som må deschifreres.
Forstår man ikke kodene, er man en slags “(kulturelt) analfabet” “Det er altså nødvendig å vite noe om konteksten for et fremmed fenomenfor å forstå det.” (akkurat som språket) Hun i barnehagen som ikke får lov til å fire høytider Han i barnehagen som blir slått, som en “naturlig” del av oppdragelsen

10 Forts. Tvangsekteskapet Kvalme ved å spise svinekjøtt
Barnearbeid, gjeldsslaveri Skjønnshetskonkurranser for barn 0-16, 18 år Dødsstraff, andre former for legemlig avstarffelse, avhugging av høyre hånd Omskjæring Fedre til sultne familier med mange barn som drikker opp økonomien

11 Noen sentrale kulturanalytiske begreper
Etnosentrisme kulturrelativitet - Fordømme eller forstå? Etnosentrisme Verden bedømmes, tolkes og forstås ut fra din egen kulturs normer / verdier målestokker Fører gjerne til rangering Kulturrelativitet Forstår kulturen på egne premisser Søker å finne ut hvordan den andre parten tolker verden (og dermed også seg selv)

12 Begreper forts. - Grader av tilpasning
Noen ytterpunkter: Integrering Segregering og ghettodannelser Assimilering

13 Stereotypier, fordommer, rasisme
Hva er stereotypeier? Hva er fremmedfrykt? Hva er rasisme? Finnes det rasisme I barnehagen?

14 Modellmakt som sosial ulikhets-mekanisme
g c a f b h d h a b c

15 Innvandrerne det nye proletariatet?

16

17 Yrkesinntekt etter familiens geografiske bakgrunn. 1
Yrkesinntekt etter familiens geografiske bakgrunn. 1. Generasjonsinnvandrere.Gjennomsnitt i kroner. (Basert på Bjertnes (2000): Innvandring og innvandrere 2000 SSB)

18 Sosialhjelp etter familiens geografiske bakgrunn. 1. Generasjonsinnvandrere.Gjennomsnitt i kroner. (Basert på Bjertnes (2000): Innvandring og innvandrere 2000 SSB)

19 Sosialhjelp Basert på (Ibid.)

20 Sosial hjelp etter geografisk bakgrunn blant 1. gangsinnvandrere

21 Eksempel - 2 ytterligheter
Gjennomsnittlig inntekt i kroner for innvandrere med engelsk og somalisk bakgrunn.(Basis: ibid)

22 Onde sirkler og selvoppfyllende profetier for ikke-vestlige innvandrere?
Lavere inntekt - lavtlønnsyrker, deltidsstillinger og dårlig betalte jobber Lavere gjennomsnittlig utdanning Språkproblemer mer utsatt for svingninger på arbeidsmarkedet Høy arbeidsledighet mangel på sosialt nettverk dårlig kjennskap tilm norske kulturkodekser f.eks. I skole eller arbeidsliv diskriminering på arbeidsmarkedet diskriminering ellers overrepresentert i yrker preget av ufaglærte Antall år I Norge Sysselsettingen blant innvandrere ensomhet (Vike: “mangel på sosialt nettverk”) Store sosiale og psykiske problemer følge av overgrep / vold - tortur / krigsbkgrunner følge av isolasjon / ensomhet I vertslandet Lang behandlingstid av asylsaker

23 Hvem er mest utsatt på verdensbasis?
Verdens flyktninger: 80% - kvinner og barn Over 50%: barn og ungdom


Laste ned ppt "Hva er kultur? Registrert ca. 400 definisjoner av “kultur”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google