Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 1 Praktisk regnskapsanalyse Fredag 16. oktober 2009 Kursleder: Høgskolelektor og siviløkonom Ingebrigt Aasbø, Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 1 Praktisk regnskapsanalyse Fredag 16. oktober 2009 Kursleder: Høgskolelektor og siviløkonom Ingebrigt Aasbø, Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 1 Praktisk regnskapsanalyse Fredag 16. oktober 2009 Kursleder: Høgskolelektor og siviløkonom Ingebrigt Aasbø, Høgskolen i Oslo, Økonomiutdanningen

2 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 2 BEGREPER!

3 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 3 De økonomiske sammenhengene i en bedrift

4 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 4

5 5 Hva er egenkapital? Egenkapital = Eiendeler - Gjeld

6 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 6 6

7 7 7

8 8 Bedriftens målsetning Lønnsomhet Likviditet Bedriftens hovedaktiviteter Finansiering Investering Drift

9 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 9

10 10

11 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 11

12 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 12

13 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 13 Inntekter og kostnader Innbetalinger og utbetalinger

14

15 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 15

16 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 16  Bedrifter med god likviditet vil aldri gå konkurs!  Det er tryggest å arbeide i bedrifter med god soliditet!  Gå ut fra at et regnskap aldri viser riktige tall!  Man forutsetter ofte at egenkapitalen er gratis!  For å oppnå god likviditet er man helt avhengig av at bedriften er godt finansiert!  Det viktigste for en bedrift er å ha god lønnsomhet (rentabilitet)!  På lang sikt kan man ikke opprettholde god likviditet uten å ha god lønnsomhet! Utsagn for kommentering! (Riktig eller galt?)

17 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 17 Krav til forsvarlig egenkapital

18 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 18

19 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 19 Definisjon av regnskap n Et system for –registrering av data (transaksjoner) –verdivurdering –kommunikasjon Informasjonen må være relevant for brukerne, foreligge på et tidspunkt, med en hyppighet og i en form som gjør den verdifull.

20 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 20 Informasjonsoppgaven n Spesifikasjonskrav -Resultatregnskap, Regnskapsloven § 6-1 -Balanse, Regnskapsloven § 6-2 -Noter, Regnskapsloven kap 7 -Kontantstrømoppstilling -Styrets årsberetning, Regnskapsloven § 3-3 -Ev. konsernoppgjør, Regnskapsloven § 3-6 -Revisors beretning (jf ”Revisorloven” fra 1999) § 3-2. Årsregnskapets innhold Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Små foretak kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling. For morselskap består årsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap. Konsernregnskapet skal omfatte morselskapet og alle datterselskapene. Konsernregnskapet skal vise disse foretakene som en enhet (konsolidering). Transaksjoner mellom konsoliderte foretak skal ikke regnskapsføres i konsernregnskapet. Små foretak kan unnlate å utarbeide konsernregnskap.

21 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 21 Resultatregnskapet

22 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 22

23 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 23

24 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 24

25 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 25 Balansen

26 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 26

27 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 27

28 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 28

29 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 29

30 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 30

31 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 31

32 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 32 Kontantstrømoppstilling

33 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 33

34 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 34 Regnskapsanalyse n Def.: En regnskapsanalyse er enhver bearbeiding av regnskapsdata som har til formål å si noe om bedriftens økonomiske stilling og utvikling n InteressegrupperHvorfor? –bedriftens ledelse –de ansatte –Aksjonærer/investorer –leverandører –konkurrenter –kredittinstitusjoner –stat og kommune –bransjeforeninger –andre n Intern og ekstern analyse n Tidssammenligning og bedriftssammenligning

35 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 35 Praktisk gjennomføring av analysen  Definering av målsetning for analysen  Innsamling av data for analysen  Vurdering og korrigering av data  Gruppering av data  Beregning av forholdstall og sammenstilling av tabeller som gjør det mulig å analysere bedriften  Selve analysen  Presentasjon av analysen

36 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 36 Hva ønsker vi å få svar på?  Hvordan har bedriften utviklet seg økonomisk?  Har selskapsledelsen kontroll med kostnadene?  Hvilken risiko er det for at bedriften må innstille?  Hvilke muligheter har bedriften i framtiden?  Hva er bedriftens sterke og svake sider?  Blir kapitalen i selskapet utnyttet effektivt?  Har bedriften en tilfredsstillende likviditet?  Hvordan klarer bedriften seg om driftsinntektene går ned med 10 %?  Går bedriften vanskelige tider i møte?  Er vi fornøyd med lønnsomheten?

37 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 37 Korrigeringer av data  Over- og undervurderinger –Skjulte reserver undervurdering av eiendeler overvurdering av gjeld Skjult reserve Bokførte verdier Virkelige verdier Eiendeler Gjeld EK Eiendeler EK Gjeld Riktig?

38 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 38 Eksempel

39 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 39 Virkninger av skjulte reserver i resultatregnskapet

40 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 40

41 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 41

42 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 42 Sjekkliste for korreksjon av mer- /mindreverdier i balansen (fra:www.nettopp.biz)

43 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 43

44 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 44

45 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 45

46 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 46

47 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 47 Liten test 1 (maks 20 poeng) 1. Egenkapitalen er oppdelt i innskutt og opptjent egenkapital 2. Ubetalt utbytte plasseres normalt som kortsiktig gjeld 3. Kassekreditt er plassert som langsiktig gjeld i årsregnskapet 4. Kassekreditlimiten er ikke oppført i balansen 5. Rentekostnader står blant driftskostnadene 6. Undervurdering av eiendeler gir skjulte reserver 7. Når de skjulte reserver øker vil det bokførte resultatet være større enn det virkelige resultatet 8. Hele den skjulte reserven utgjør egenkapital 9. Likviditet har med evnen til å tjene penger å gjøre 10. En solid bedrift har høy egenkapitalandel

48 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 48 Noen regnskapsanalysebegreper  Likviditet –Def: –Sjekk ”vår bedrift” angående likviditet.  Soliditet –Def: –Sjekk ”vår bedrift” angående soliditet.

49 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 49  Finansiering –Def:  Sjekk ”vår bedrift” angående finansiering.  Lønnsomhet (rentabilitet) –Def: –Sjekk ”vår bedrift” angående lønnsomhet.

50 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 50 Resultat  Resultat=Inntekter - Kostnader Resultat er ikke: –Inntekter - Utgifter –Innbetalinger - Utbetalinger –Inntekter oppstår ved salgstidspunktet –Kostnader er forbruk av produksjonsmidler for å oppnå inntektene –Utgifter oppstår ved ”anskaffelse” og gir betalingsforpliktelse

51 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 51 Kort om kostnader, klassifisering  Resultat=Inntekter - Kostnader  Kostnader –variable kostnader proporsjonale, overproporsjonale, underproporsjonale –faste kostnader driftsavhengige/driftsuavhengige sprangvise –irreversible/reversible –indirekte/direkte kostnader

52 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 52 Totale kostnader Produsert mengde Variable kostnader Faste kostnader Hvilke variable kostnader har vi her?

53 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 53 Salgsinntekter - Variable kostnader = Dekningsbidrag - Faste kostnader = Ordinært resultat før skatt - Skattekostnad = Ordinært resultat Resultatanalyse etter bidragsmetoden Resultatregnskap – hovedgrupper:

54 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 54 Dekningsgrad= Dekningsbidrag Salgsinntekter Dekningsbidraget per enhet forteller hvor mye som blir igjen i bedriften til dekning av faste kostnader og fortjeneste ved salg av en enhet. Dekningsgraden forteller hvor stor del av salgsinntektene som blir igjen til dekning av faste kostnader og eventuell fortjeneste. Dekningsbidrag per enhet=Salgspris – variabel enhetskostnad Totalt dekningsbidrag=Salginntekter – variable kostnader

55 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 55 Beregning av nøkkeltall: =Nullpunktomsetning Dekningsgrad Faste kostnader Sikkerhetsgraden forteller hvor mye salgsinntektene kan reduseres før resultatet når nullpunktet dvs. når inntekter og kostnader er like store. Sikkerhetsmargin=Salgsinntekter – nullpunktomsetning =Sikkerhetsgrad Nåværende salgsinntekt Sikkerhetsmargin x 100 %

56 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 56 Resultatanalyse etter bidragsmetoden n Oppgave –Foreta en resultatanalyse etter bidragsmetoden for Sportsbutikken AS for årene 20x1 til 20x3 (vedlagt). Dekningsgrad Nullpunktomsetning Sikkerhetsgrad Du kan forutsette at vare- kostnaden er variabel – de øvrige kostnadene er faste

57 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 57 Analyse av en handelsbedrift Sportsbutikken AS Resultatregnskap20x320x220x1 Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Husleie Avskrivninger Andre driftskostnader 24.000 (10.560) (4.340) (1.000) (1.500) (3.600) 22.000 (9.460) (3.640) (900) (1.400) (3.300) 20.000 (9.000) (3.600) (900) (1.000) (3.200) Driftsresultat3.0003.3002.300 Netto finanskostnader(1.500)(1.200)(1.000) Resultat før skatt1.5002.1001.300

58 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 58 Analyse av en handelsbedrift n Løsning: Sportsbutikken AS 20x320x220x1 Salgsinntekter24.00022.00020.000 - Variable kostnader10.5609.4609.000 = Dekningsbidrag13.44012.54011.000 - Faste kostnader11.94010.4409.700 = Ordinært resultat før skatt1.5002.1001.300

59 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 59 Analyse av en handelsbedrift n Løsning: Sportsbutikken AS20x320x220x1 Salgsinntekter24.00022.00020.000 Økning i beløp2.000 Økning i prosent9,1 %10,0 % Faste kostnader11.94010.4409.700 Økning i beløp1.500740 Økning i prosent14,4 %7,6 %

60 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 60 Analyse av en handelsbedrift  Løsning: Sportsbutikken AS20x320x220x1 Dekningsbidrag13.44012.54011.000  Økning i beløp9001.540  Økning i prosent7,2 %14,0 % Dekningsgrad56,0 %57,0 %55,0 % Nullpunktomsetning21.32118.35117.636 Sikkerhetsmargin2.6793.6492.364 Sikkerhetsgrad11,1 %16,6 %13,4 %

61 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 61 Analyse av en handelsbedrift  Konklusjoner: –Resultatet viser en positiv utvikling fra år 20x1 til 20x2. Omsetningen øker med 10 %, mens de faste kostnader øker kun med 7,6 %. Dekningsgraden har i samme periode økt fra 55 % til 57 %. –Resultatutviklingen er negativ fra år 20x2 til år 20x3. Omsetningen har økt med ca. 9 %. I samme periode har de faste kostnadene økt med 14,4 %. Dekningsgraden er også redusert i perioden fra 57 % til 56 %.

62 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 62 Nullpunktdiagram (år 20x3) Salgsinntekter Overskudd (= 1.500) Totale kostnader Variable kostnader (= 10.560) Faste kostnader (= 11.940) 0 21.32124.000 11.940 21.321 Salgsinntekter og kostnader Salgsinntekter 24.000 Nullpunkt 22.500 Underskudd

63 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 63 Analyse av en handelsbedrift  Løsning –Nullpunktomsetning - kontrollberegning: Sportsbutikken AS 20x3 Salgsinntekter (nullpunktomsetning)21.321 - Variable kostnader(21.321 x 44 %)9.381 = Dekningsbidrag(21.321 x 56 %)11.940 - Faste kostnader11.940 = Ordinært resultat før skatt0

64 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 64 Analyse av en handelsbedrift  Nullpunktanalyse –Forutsetninger Prisene er gitt Faste kostnader er virkelig faste Variable kostnader er proporsjonale Konstant produktsammensetning (produktmiks)

65 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 65 Oppgave Ta utgangspunkt i resultatregnskapet i konsernregnskapet til Gresvig ASA, og foreta en enkel resultatanalyse i den grad det er mulig. Hvilke forutsetninger må vi sette?

66 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 66 Liten test 2 (maks 20 poeng) 1. Varekjøp på kreditt øker totalkapitalen 2. Kontant varekjøp reduserer resultatet 3. Innbetalinger fra kredittkunder øker totalkapitalen 4. Kontant varesalg med positiv bruttofortjeneste øker egenkapitalen 5. Kreditsalg gir ingen økning av egenkapitalen før kunden har betalt 6. Resultat er innbetalinger minus utbetalinger 7. Når varebeholdningen øker er varekostnaden større enn vareutgiften i en handelsbedrift 8. Resultatet øker tilsvarende økt dekningsbidrag 9. Når en kunde innbetaler på kassekreditten øker totalkapitalen 10. Dersom vi har en skjult reserve i et anleggsmiddel, vil likviditeten beregnet med utgangspunkt i bokførte tall være mindre enn tilsvarende beregninger gjort på virkelige tall

67 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 67

68 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 68

69 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 69 Oppgave: Hvor stor er avanseprosenten og bruttofortjenesten i Gresvig de to siste årene? Hva kan årsakene være til forskjellen fra det ene året til det andre?

70 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 70

71 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 71

72 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 72 Lønnsomhet (rentabilitet) - avkastning på investert kapital, altså bedriftens evne til å skape inntjening ved å bruke de eiendeler den disponerer: Resultat som er skapt av/tilfaller kapitalen*100% Gjennomsnittlig verdi av kapitalen Totalrentabiliteten, R: (Ordinært resultat før skattekostnad+Rentekostnader) *100% Gjennomsnittlig totalkapital Tr kan splittes opp i: Resultatgrad (overskuddsgrad), Rg: (Ordinært resultat før skattekostnad +Rentekostnader) *100% Totale inntekter og Kapitalens omløpshastighet, Ko: Totale inntekter Gjennomsnittlig totalkapital Hva blir Rg * Ko?

73 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 73 Du-pont-modellen: Total- kapital- renta- bilitet Resultat- grad Totale inntekter Ordinært resultat før skatt Kapitalens omløps- hastighet Totale inntekter Gjennom- snittlig total- kapital Gj.sn. anl.- midler Gjennom- snittlige Oml.midler Varer Debitorer Bet.midler + + + / / X Inntekter Varekost. Lønn Andre kostnader - - - Finansielle anleggsmidler Driftsmidler Immaterielle eiendeler + +

74 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 74 Egenkapitalrentabiliteten: Dersom vi ønsker å vurdere utviklingen over tid eller sammenligne med andre bedrifter, bruker vi gjerne ”førskattnøkkeltall” for eksempel: Ordinært resultat før skattekostnad * 100% Gjennomsnittlig egenkapital Dersom vi ønsker å se hva eierne sitter igjen med, kan vi bruke: Årsresultat * 100% Gjennomsnittlig egenkapital

75 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 75

76 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 76 Hvordan definerer diverse bedrifter totalkapitalrentabiliteten mm?

77 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 77

78 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 78

79 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 79

80 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 80

81 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 81 Sterke og svake sider ved totalkapitalrentabilitet som prestasjonsmål n Sterke sider –TK-rentabiliteten tar hensyn til bruken av den viktige ressursen kapital –Input til beregningene er lett tilgjengelige –Nøkkeltallet er lett å beregne og lett å forstå n Svake sider –Nevneren (kapitalen) blir lett undervurdert. Rentabiliteten blir høyere en det som er reelt –Tallet er uttrykt i prosent, og siden man ikke lever av prosenter, må man vise varsomhet med fortolkningen –Vanskelig å etablere et riktig sammenligningsgrunnlag –Regnskapsprinsipper kan ha stor betydning –Lederne kan bli kortsiktig i sin beslutningshorisont –Kan føre til suboptimale beslutninger ved for eksempel internprising

82 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 82

83 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 83 Fra Aage Sending: ”Driftsregnskap og budsjettering”

84 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 84 ”Brekkstangformelen” r = R + (R-i) * G/EK R= totalkapitalrentabiliteten i= gjennomsnittlig gjeldsrente r= egenkapitalrentabiliteten før skatt Egenkapitalrentabiliteten (før skatt) avhenger av: - totalrentabiliteten - gjeldsrenten - gjeldsgraden

85 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 85 Gjennomsnittlig egenkapital Ordinær resultat før skatt =R EK EK G - R g EK G + R TK *R TK EK = R TK (EK + G) – R g G =R EK EK G R TK + (R TK – R g )=R EK * * Vedrørende brekkstangformelen

86 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 86

87 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 87

88 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 88

89 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 89 Diverse nøkkeltall (Samson)

90 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 90 Rentabilitet av sysselsatt kapital n For Samson i 2003 trekker vi fra rentefri gjeld Med rentefri gjeld Uten rentefri gjeld

91 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 91

92 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 92

93 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 93 Liten test 3 (maks 20 poeng) 1. Utbytteprosenten beregnes av total aksjekapital 2. Nyemisjon gir normalt økt likviditet 3. Når vi selger for kr 100 000,- øker resultatet med kr 30 000 når dekningsgraden er 30 % og vi er innenfor samme kapasitet 4. Resultatgrad delt på kapitalens omløpshastighet er totalkapitalens rentabilitet 5. Når lånerenten er lavere enn totalkapitalens rentabilitet er egenkapitalrentabiliteten høyere enn totalkapitalrentabiliteten 6. Resultat er inntekter minus utbetalinger 7. Mindre kapitalbinding gir normalt høyere rentabilitet 8. Når rentekostnaden øker, reduseres totalkapitalrentabiliteten 9. Likviditeten vil alltid forbedres ved økt rentabilitet 10. Totalkapitalen øker når vi selger varer kontant med fortjeneste

94 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 94 http://www.offshore.no/nyheter/sak.aspx?Id=26572

95 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 95

96 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 96

97 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 97 Verdens mest brukte likviditetsnøkkeltall er likviditetsgrad 1. Er det et ”godt” tall? Bruk likviditetsgrad 1 til å uttale dere om likviditeten i disse to bedrifter Bruk fortsatt likviditetsgrad 1 til å uttale dere om likviditeten i disse to bedrifter KONKLUSJON?

98 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 98

99 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 99 Arbeidskapital AM EK LG KG Arbeidskapital: OM - KG eller (EK+LG)-AM OM Arbeidskapital Hvordan kan arbeidskapital en forbedres?

100 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 100

101 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 101 Tidslinje Tid VarekjøpVaresalg Innbetaling fra kunder Utbetaling til leverandører

102 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 102

103 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 103

104 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 104

105 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 105

106 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 106

107 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 107

108 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 108

109 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 109

110 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 110

111 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 111

112 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 112

113 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 113 Handelsbedrifter Aktuelle nøkkeltall: - avanse - bruttofortjeneste - dekningsbidrag/dekningsgrad - nullpunktomsetning ( dersom samme dekningsgrad eller samme produktmix ) - sikkerhetsmargin Produktivitetstall: - salg/ansatt - salg/timeverk - salg/kvadratmeter - salg/lønnskrone - varelagerets omløpshastighet - lagringstid

114 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 114 Synkende bruttofortjeneste kan ha sin årsak i: - økt bruk av rabatter - økt varekost - stor konkurranse - vridning av salget mot produkter med lavere bruttofortjeneste - økt tyveri/svinn

115 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 115

116 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 116

117 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 117

118 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 118

119 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 119 Kort om investoranalyser n Børskursen regnes vanligvis ut som et gjennomsnitt over perioden (eller per 1/1 eller per 31/12), og viser markedets vurdering av verdien på egenkapitalen. n Vanlige forholdstall: Substansverdi per aksje: –Substansverdi/Antall aksjer (Substansverdi: Markedsverdi av eiendeler minus gjeld) Kurs/fortjeneste-forholdet: –Børskurs/Ordinært resultat etter (ev før) skattekostnad (Forteller noe om aksjemarkedets oppfatning av fremtidsutsiktene)

120 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 120 Effektiv avkastning: –Siste års utbytte/Børskurs per 1/1 Utdelingsforholdet: –Utbytte/Ordinært resultat Cash flow (kontantstrøm) per aksje: –Cash flow /Antall aksjer Cash flow: Årsoverskudd pluss av/nedskrivninger Fortjeneste per aksje: –Ordinært resultat/Antall aksjer

121 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 121 Diverse regnskapsanalysebegreper  RoACE (Return on average capital employed) –Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital Sysselsatt kapital: totalkapital minus rentefri gjeld Drifts- og finanskostnader blandes ofte sammen. Leverandører yter for eksempel ofte kreditt til foretaket. Dette inngår oftest ikke på posten renteutgifter, men er heller bakt inn i innkjøpskostnaden fra leverandøren (blir driftskostnad i stedet for finanskostnad). Resultatet etter renteinntekter undervurderer dermed verdiskapningen på totalkapitalen fordi noen av kreditorene allerede har fått sin andel. Det blir ikke konsistens mellom avkastning og kapitalstørrelse i rentabilitetsbegrepet. Fratrekket for rentefri gjeld korrigerer dette.  P/E (price-earnings ratio) –Måler forholdet mellom markedsverdi og den årlige inntjeningen Markedsverdi: Børskurs * Antall aksjer Et mål på hvor mange år markedet tror det går før selskapet tjener inn utlegget som oppstår ved kjøp av en aksje. Verdens største oljeselskaper opererer gjerne med tall mellom 15 og 20.

122 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 122 Diverse regnskapsanalysebegreper  EPS (Earnings Per Share)  Fortjeneste per aksje  CROGI (Cash Return on Gross Investment)  Brutto kontantstrøm etter skatt delt på gjennomsnittlig totalkapital  EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)  Resultat før renter, skatter, avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler  EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)  Driftsresultatet

123 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 123 Diverse regnskapsanalysebegreper  EV (Enterprice Value)  Selskapsverdien  Markedsverdien av egenkapitalen pluss netto rentebærende gjeld  ”Orkla selger sin 40 prosent andel av Carlsberg Breweries til Carlsberg AS (CAS) for 17,5 mrd. NOK. I tillegg overtar CAS Orklas andel av gjeld i selskapet, slik at total enterprise value for Orklas andel blir 22,5 milliarder NOK.” (Fra en pressemelding)  DCF verdivurdering (Discounted Cash Flows)  Verdien av selskapet målt som neddiskontert forventede fremtidige kontantstrømmer med et kapitaliseringskrav (diskonteringsrente)  Effektiv avkastning  Utbetalt utbytte + kursstigning siste 12 mnd delt på børskurs

124 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 124 Diverse regnskapsanalysebegreper  For næringseiendomsinvesteringer –Yield: netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Begrepet gjenspeiler altså investors totalavkastningskrav. Netto leieinntekter: brutto leieinntekter – eierkostnad –Alt utenom renter og avskrivning: det som er igjen til å betale renter og avdrag Eierkostnad: Eier bekoster den delen av byggets totale driftskostnader som ikke omfattes av felleskostnadene. Eierkostnadene omfatter utvendig vedlikehold dvs. tak og fasader, byggforsikring, eiendomsskatt, utskifting av tekniske anlegg som ikke lenger lar seg vedlikeholde, forvaltningskostnader etc. Eiendommens verdi: Hva eiendommen kan selges for

125 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 125 Fra: http://www.fearnleys.no

126 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 126

127 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 127

128 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 128

129 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 129

130 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 130

131 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 131 Det er viktig å merke seg at høy egenkapitalandel ikke er alfa og omega for bedrifter. Høy egenkapitalandel kan ikke i lengden erstatte god lønnsomhet og positiv netto kontantstrøm. God lønnsomhet, som følges opp med netto innbetalinger fra aktiviteter som bedriften er involvert i, er det viktigste kriteriet for en bedrifts evne til å overleve (herunder betjene sine kreditorer). Høy egenkapitalandel gir imidlertid sikkerhet for at bedriften kan overleve midlertidige nedgangskonjunkturer.

132 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 132 Liten test 4 (maks 20 poeng)  Kontant varekjøp reduserer egenkapitalen  Når gjelden er mer overvurdert i slutten av perioden enn i begynnelsen vil bokført resultat være mindre enn virkelig resultat  Når rentekostnadene øker reduseres egenkapitalrentabiliteten  Når vi konverterer kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld øker arbeidskapitalen  Dersom noe av varebeholdningen er langsiktig finansiert i tillegg til alle anleggsmidlene sier vi at bedriften er godt finansiert  Egenkapitalrentabiliteten er alltid større enn totalkapitalrentabiliteten  Over tid vil normalt bare bedrifter med tilfredsstillende rentabilitet overleve  Bedrifter som alltid har god likviditet vil aldri gå konkurs  Når egenkapitalandelen er høy vil bedriften normalt ha god lønnsomhet  De bokførte tallene som sendes til Brønnøysund forutsettes alltid å være riktige (Samme poengfastsettelse som tidligere)

133 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 133

134 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 134

135 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 135

136 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 136


Laste ned ppt "- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse 1 Praktisk regnskapsanalyse Fredag 16. oktober 2009 Kursleder: Høgskolelektor og siviløkonom Ingebrigt Aasbø, Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google