Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk regnskapsanalyse Fredag 16. oktober 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk regnskapsanalyse Fredag 16. oktober 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk regnskapsanalyse Fredag 16. oktober 2009
Kursleder: Høgskolelektor og siviløkonom Ingebrigt Aasbø, Høgskolen i Oslo, Økonomiutdanningen - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

2 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
BEGREPER! 2 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

3 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
De økonomiske sammenhengene i en bedrift - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

4 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

5 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Hva er egenkapital? Egenkapital = Eiendeler - Gjeld 5 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

6 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
6 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

7 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
7 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

8 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Bedriftens målsetning Lønnsomhet Likviditet Bedriftens hovedaktiviteter Finansiering Investering Drift - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

9 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

10 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

11 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

12 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

13 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Inntekter og kostnader Innbetalinger og utbetalinger 13 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

14

15 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

16 Utsagn for kommentering! (Riktig eller galt?)
Bedrifter med god likviditet vil aldri gå konkurs! Det er tryggest å arbeide i bedrifter med god soliditet! Gå ut fra at et regnskap aldri viser riktige tall! Man forutsetter ofte at egenkapitalen er gratis! For å oppnå god likviditet er man helt avhengig av at bedriften er godt finansiert! Det viktigste for en bedrift er å ha god lønnsomhet (rentabilitet)! På lang sikt kan man ikke opprettholde god likviditet uten å ha god lønnsomhet! - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

17 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Krav til forsvarlig egenkapital - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

18 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

19 Definisjon av regnskap
Et system for registrering av data (transaksjoner) verdivurdering kommunikasjon Informasjonen må være relevant for brukerne, foreligge på et tidspunkt, med en hyppighet og i en form som gjør den verdifull. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

20 Informasjonsoppgaven
Spesifikasjonskrav Resultatregnskap, Regnskapsloven § 6-1 Balanse, Regnskapsloven § 6-2 Noter, Regnskapsloven kap 7 Kontantstrømoppstilling Styrets årsberetning, Regnskapsloven § 3-3 Ev. konsernoppgjør, Regnskapsloven § 3-6 Revisors beretning (jf ”Revisorloven” fra 1999) § 3-2. Årsregnskapets innhold Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Små foretak kan unnlate å utarbeide kontantstrømoppstilling. For morselskap består årsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap. Konsernregnskapet skal omfatte morselskapet og alle datterselskapene. Konsernregnskapet skal vise disse foretakene som en enhet (konsolidering). Transaksjoner mellom konsoliderte foretak skal ikke regnskapsføres i konsernregnskapet. Små foretak kan unnlate å utarbeide konsernregnskap. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

21 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Resultatregnskapet - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

22 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

23 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

24 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

25 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Balansen - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

26 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

27 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

28 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

29 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

30 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

31 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

32 Kontantstrømoppstilling
- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

33 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

34 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Def.: En regnskapsanalyse er enhver bearbeiding av regnskapsdata som har til formål å si noe om bedriftens økonomiske stilling og utvikling Interessegrupper Hvorfor? bedriftens ledelse de ansatte Aksjonærer/investorer leverandører konkurrenter kredittinstitusjoner stat og kommune bransjeforeninger andre Intern og ekstern analyse Tidssammenligning og bedriftssammenligning - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

35 Praktisk gjennomføring av analysen
Definering av målsetning for analysen Innsamling av data for analysen Vurdering og korrigering av data Gruppering av data Beregning av forholdstall og sammenstilling av tabeller som gjør det mulig å analysere bedriften Selve analysen Presentasjon av analysen - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

36 Hva ønsker vi å få svar på?
Hvordan har bedriften utviklet seg økonomisk? Har selskapsledelsen kontroll med kostnadene? Hvilken risiko er det for at bedriften må innstille? Hvilke muligheter har bedriften i framtiden? Hva er bedriftens sterke og svake sider? Blir kapitalen i selskapet utnyttet effektivt? Har bedriften en tilfredsstillende likviditet? Hvordan klarer bedriften seg om driftsinntektene går ned med 10 %? Går bedriften vanskelige tider i møte? Er vi fornøyd med lønnsomheten? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

37 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Korrigeringer av data Over- og undervurderinger Skjulte reserver undervurdering av eiendeler overvurdering av gjeld Bokførte verdier Virkelige verdier Skjult reserve EK EK Riktig? Eiendeler Eiendeler Gjeld Gjeld - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

38 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Eksempel - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

39 Virkninger av skjulte reserver i resultatregnskapet
- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

40 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

41 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

42 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Sjekkliste for korreksjon av mer-/mindreverdier i balansen (fra: - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

43 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

44 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

45 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

46 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

47 Liten test 1 (maks 20 poeng)
Egenkapitalen er oppdelt i innskutt og opptjent egenkapital Ubetalt utbytte plasseres normalt som kortsiktig gjeld Kassekreditt er plassert som langsiktig gjeld i årsregnskapet Kassekreditlimiten er ikke oppført i balansen Rentekostnader står blant driftskostnadene Undervurdering av eiendeler gir skjulte reserver Når de skjulte reserver øker vil det bokførte resultatet være større enn det virkelige resultatet Hele den skjulte reserven utgjør egenkapital Likviditet har med evnen til å tjene penger å gjøre En solid bedrift har høy egenkapitalandel - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

48 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Noen regnskapsanalysebegreper Likviditet Def: Sjekk ”vår bedrift” angående likviditet. Soliditet Sjekk ”vår bedrift” angående soliditet. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

49 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Finansiering Def: Sjekk ”vår bedrift” angående finansiering. Lønnsomhet (rentabilitet) Sjekk ”vår bedrift” angående lønnsomhet. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

50 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Resultat Resultat=Inntekter - Kostnader Resultat er ikke: Inntekter - Utgifter Innbetalinger - Utbetalinger Inntekter oppstår ved salgstidspunktet Kostnader er forbruk av produksjonsmidler for å oppnå inntektene Utgifter oppstår ved ”anskaffelse” og gir betalingsforpliktelse - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

51 Kort om kostnader, klassifisering
Resultat=Inntekter - Kostnader Kostnader variable kostnader proporsjonale, overproporsjonale, underproporsjonale faste kostnader driftsavhengige/driftsuavhengige sprangvise irreversible/reversible indirekte/direkte kostnader - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

52 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Totale kostnader Produsert mengde Variable kostnader Faste kostnader Hvilke variable kostnader har vi her? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

53 Resultatanalyse etter bidragsmetoden
Resultatregnskap – hovedgrupper: Salgsinntekter - Variable kostnader = Dekningsbidrag - Faste kostnader = Ordinært resultat før skatt - Skattekostnad = Ordinært resultat - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

54 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Dekningsbidrag per enhet = Salgspris – variabel enhetskostnad Totalt dekningsbidrag = Salginntekter – variable kostnader Dekningsgrad = Dekningsbidrag Salgsinntekter Dekningsbidraget per enhet forteller hvor mye som blir igjen i bedriften til dekning av faste kostnader og fortjeneste ved salg av en enhet. Dekningsgraden forteller hvor stor del av salgsinntektene som blir igjen til dekning av faste kostnader og eventuell fortjeneste. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

55 Beregning av nøkkeltall:
Nullpunktomsetning = Faste kostnader Dekningsgrad Sikkerhetsmargin = Salgsinntekter – nullpunktomsetning Sikkerhetsgrad = Sikkerhetsmargin x 100 % Nåværende salgsinntekt Sikkerhetsgraden forteller hvor mye salgsinntektene kan reduseres før resultatet når nullpunktet dvs. når inntekter og kostnader er like store. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

56 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Resultatanalyse etter bidragsmetoden Oppgave Foreta en resultatanalyse etter bidragsmetoden for Sportsbutikken AS for årene 20x1 til 20x3 (vedlagt). Dekningsgrad Nullpunktomsetning Sikkerhetsgrad Du kan forutsette at vare-kostnaden er variabel – de øvrige kostnadene er faste - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

57 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Analyse av en handelsbedrift Sportsbutikken AS Resultatregnskap 20x3 20x2 20x1 Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Husleie Avskrivninger Andre driftskostnader 24.000 (10.560) (4.340) (1.000) (1.500) (3.600) 22.000 (9.460) (3.640) (900) (1.400) (3.300) 20.000 (9.000) (3.200) Driftsresultat 3.000 3.300 2.300 Netto finanskostnader (1.200) Resultat før skatt 1.500 2.100 1.300 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

58 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Analyse av en handelsbedrift Løsning: Sportsbutikken AS 20x3 20x2 20x1 Salgsinntekter 24.000 22.000 20.000 - Variable kostnader 10.560 9.460 9.000 = Dekningsbidrag 13.440 12.540 11.000 - Faste kostnader 11.940 10.440 9.700 = Ordinært resultat før skatt 1.500 2.100 1.300 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

59 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Analyse av en handelsbedrift Løsning: Sportsbutikken AS 20x3 20x2 20x1 Salgsinntekter 24.000 22.000 20.000 Økning i beløp 2.000 Økning i prosent 9,1 % 10,0 % Faste kostnader 11.940 10.440 9.700 1.500 740 14,4 % 7,6 % - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

60 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Analyse av en handelsbedrift Løsning: Sportsbutikken AS 20x3 20x2 20x1 Dekningsbidrag 13.440 12.540 11.000 Økning i beløp 900 1.540 Økning i prosent 7,2 % 14,0 % Dekningsgrad 56,0 % 57,0 % 55,0 % Nullpunktomsetning 21.321 18.351 17.636 Sikkerhetsmargin 2.679 3.649 2.364 Sikkerhetsgrad 11,1 % 16,6 % 13,4 % - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

61 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Analyse av en handelsbedrift Konklusjoner: Resultatet viser en positiv utvikling fra år 20x1 til 20x2. Omsetningen øker med 10 %, mens de faste kostnader øker kun med 7,6 %. Dekningsgraden har i samme periode økt fra 55 % til 57 %. Resultatutviklingen er negativ fra år 20x2 til år 20x3. Omsetningen har økt med ca. 9 %. I samme periode har de faste kostnadene økt med 14,4 %. Dekningsgraden er også redusert i perioden fra 57 % til 56 %. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

62 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Nullpunktdiagram (år 20x3) Salgsinntekter og kostnader Salgsinntekter 24.000 Overskudd (= 1.500) 22.500 Totale kostnader 21.321 Nullpunkt Variable kostnader (= ) Underskudd 11.940 Faste kostnader (= ) 21.321 24.000 Salgsinntekter - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

63 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Analyse av en handelsbedrift Løsning Nullpunktomsetning - kontrollberegning: Sportsbutikken AS 20x3 Salgsinntekter (nullpunktomsetning) 21.321 - Variable kostnader ( x 44 %) 9.381 = Dekningsbidrag ( x 56 %) 11.940 - Faste kostnader = Ordinært resultat før skatt - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

64 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Analyse av en handelsbedrift Nullpunktanalyse Forutsetninger Prisene er gitt Faste kostnader er virkelig faste Variable kostnader er proporsjonale Konstant produktsammensetning (produktmiks) - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

65 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Oppgave Ta utgangspunkt i resultatregnskapet i konsernregnskapet til Gresvig ASA, og foreta en enkel resultatanalyse i den grad det er mulig. Hvilke forutsetninger må vi sette? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

66 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Liten test 2 (maks 20 poeng) Varekjøp på kreditt øker totalkapitalen Kontant varekjøp reduserer resultatet Innbetalinger fra kredittkunder øker totalkapitalen Kontant varesalg med positiv bruttofortjeneste øker egenkapitalen Kreditsalg gir ingen økning av egenkapitalen før kunden har betalt Resultat er innbetalinger minus utbetalinger Når varebeholdningen øker er varekostnaden større enn vareutgiften i en handelsbedrift Resultatet øker tilsvarende økt dekningsbidrag Når en kunde innbetaler på kassekreditten øker totalkapitalen Dersom vi har en skjult reserve i et anleggsmiddel, vil likviditeten beregnet med utgangspunkt i bokførte tall være mindre enn tilsvarende beregninger gjort på virkelige tall - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

67 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

68 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

69 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Oppgave: Hvor stor er avanseprosenten og bruttofortjenesten i Gresvig de to siste årene? Hva kan årsakene være til forskjellen fra det ene året til det andre? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

70 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

71 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

72 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Lønnsomhet (rentabilitet)- avkastning på investert kapital, altså bedriftens evne til å skape inntjening ved å bruke de eiendeler den disponerer: Resultat som er skapt av/tilfaller kapitalen*100% Gjennomsnittlig verdi av kapitalen Totalrentabiliteten, R: (Ordinært resultat før skattekostnad+Rentekostnader) *100% Gjennomsnittlig totalkapital Tr kan splittes opp i: Resultatgrad (overskuddsgrad), Rg: (Ordinært resultat før skattekostnad +Rentekostnader) *100% Totale inntekter og Kapitalens omløpshastighet, Ko: Hva blir Rg * Ko? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

73 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Du-pont-modellen: Totale inntekter Bet.midler + Gjennom-snittlige Oml.midler Debitorer Kapitalens omløps-hastighet / + + Varer Gjennom-snittlig total-kapital Total- kapital- renta- bilitet Gj.sn. anl.- midler Immaterielle eiendeler X + Ordinært resultat før skatt Inntekter Driftsmidler - + Varekost. Finansielle anleggsmidler - / Resultat- grad Lønn - Totale inntekter Andre kostnader - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

74 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Egenkapitalrentabiliteten: Dersom vi ønsker å vurdere utviklingen over tid eller sammenligne med andre bedrifter, bruker vi gjerne ”førskattnøkkeltall” for eksempel: Ordinært resultat før skattekostnad * 100% Gjennomsnittlig egenkapital Dersom vi ønsker å se hva eierne sitter igjen med, kan vi bruke: Årsresultat * 100% - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

75 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

76 Hvordan definerer diverse bedrifter totalkapitalrentabiliteten mm?
- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

77 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

78 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

79 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

80 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

81 Sterke og svake sider ved totalkapitalrentabilitet som prestasjonsmål
Sterke sider TK-rentabiliteten tar hensyn til bruken av den viktige ressursen kapital Input til beregningene er lett tilgjengelige Nøkkeltallet er lett å beregne og lett å forstå Svake sider Nevneren (kapitalen) blir lett undervurdert. Rentabiliteten blir høyere en det som er reelt Tallet er uttrykt i prosent, og siden man ikke lever av prosenter, må man vise varsomhet med fortolkningen Vanskelig å etablere et riktig sammenligningsgrunnlag Regnskapsprinsipper kan ha stor betydning Lederne kan bli kortsiktig i sin beslutningshorisont Kan føre til suboptimale beslutninger ved for eksempel internprising - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

82 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

83 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Fra Aage Sending: ”Driftsregnskap og budsjettering” - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

84 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
”Brekkstangformelen” r = R + (R-i) * G/EK R= totalkapitalrentabiliteten i= gjennomsnittlig gjeldsrente r= egenkapitalrentabiliteten før skatt Egenkapitalrentabiliteten (før skatt) avhenger av: - totalrentabiliteten - gjeldsrenten - gjeldsgraden - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

85 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Vedrørende brekkstangformelen R EK = Ordinær resultat før skatt Gjennomsnittlig egenkapital R EK = RTK (EK + G) – Rg G = RTK EK + RTK * G - Rg G * EK EK EK EK R EK = RTK + (RTK – Rg ) G * EK - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

86 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

87 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

88 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

89 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Diverse nøkkeltall (Samson) - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

90 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Rentabilitet av sysselsatt kapital For Samson i 2003 trekker vi fra rentefri gjeld Med rentefri gjeld Uten rentefri gjeld - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

91 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

92 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

93 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Liten test 3 (maks 20 poeng) Utbytteprosenten beregnes av total aksjekapital Nyemisjon gir normalt økt likviditet Når vi selger for kr ,- øker resultatet med kr når dekningsgraden er 30 % og vi er innenfor samme kapasitet Resultatgrad delt på kapitalens omløpshastighet er totalkapitalens rentabilitet Når lånerenten er lavere enn totalkapitalens rentabilitet er egenkapitalrentabiliteten høyere enn totalkapitalrentabiliteten Resultat er inntekter minus utbetalinger Mindre kapitalbinding gir normalt høyere rentabilitet Når rentekostnaden øker, reduseres totalkapitalrentabiliteten Likviditeten vil alltid forbedres ved økt rentabilitet Totalkapitalen øker når vi selger varer kontant med fortjeneste - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

94 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
- © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

95 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

96 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

97 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Verdens mest brukte likviditetsnøkkeltall er likviditetsgrad 1. Er det et ”godt” tall? Bruk likviditetsgrad 1 til å uttale dere om likviditeten i disse to bedrifter Bruk fortsatt likviditetsgrad 1 til å uttale dere om likviditeten i disse to bedrifter KONKLUSJON? - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

98 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

99 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Arbeidskapital Arbeidskapital: OM - KG eller (EK+LG)-AM AM EK LG Arbeidskapital Hvordan kan arbeidskapitalen forbedres? OM KG - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

100 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

101 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Tidslinje Utbetaling til leverandører Tid Varekjøp Varesalg Innbetaling fra kunder - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

102 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

103 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

104 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

105 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

106 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

107 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

108 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

109 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

110 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

111 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

112 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

113 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Handelsbedrifter Aktuelle nøkkeltall: - avanse - bruttofortjeneste - dekningsbidrag/dekningsgrad - nullpunktomsetning (dersom samme dekningsgrad eller samme produktmix) - sikkerhetsmargin Produktivitetstall: - salg/ansatt - salg/timeverk - salg/kvadratmeter - salg/lønnskrone - varelagerets omløpshastighet - lagringstid - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

114 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Synkende bruttofortjeneste kan ha sin årsak i: - økt bruk av rabatter - økt varekost - stor konkurranse - vridning av salget mot produkter med lavere bruttofortjeneste - økt tyveri/svinn - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

115 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

116 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

117 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

118 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

119 Kort om investoranalyser
Børskursen regnes vanligvis ut som et gjennomsnitt over perioden (eller per 1/1 eller per 31/12), og viser markedets vurdering av verdien på egenkapitalen. Vanlige forholdstall: Substansverdi per aksje: Substansverdi/Antall aksjer (Substansverdi: Markedsverdi av eiendeler minus gjeld) Kurs/fortjeneste-forholdet: Børskurs/Ordinært resultat etter (ev før) skattekostnad (Forteller noe om aksjemarkedets oppfatning av fremtidsutsiktene) - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

120 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Effektiv avkastning: Siste års utbytte/Børskurs per 1/1 Utdelingsforholdet: Utbytte/Ordinært resultat Cash flow (kontantstrøm) per aksje: Cash flow /Antall aksjer Cash flow: Årsoverskudd pluss av/nedskrivninger Fortjeneste per aksje: Ordinært resultat/Antall aksjer - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

121 Diverse regnskapsanalysebegreper
RoACE (Return on average capital employed) Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital Sysselsatt kapital: totalkapital minus rentefri gjeld Drifts- og finanskostnader blandes ofte sammen. Leverandører yter for eksempel ofte kreditt til foretaket. Dette inngår oftest ikke på posten renteutgifter, men er heller bakt inn i innkjøpskostnaden fra leverandøren (blir driftskostnad i stedet for finanskostnad). Resultatet etter renteinntekter undervurderer dermed verdiskapningen på totalkapitalen fordi noen av kreditorene allerede har fått sin andel. Det blir ikke konsistens mellom avkastning og kapitalstørrelse i rentabilitetsbegrepet. Fratrekket for rentefri gjeld korrigerer dette. P/E (price-earnings ratio) Måler forholdet mellom markedsverdi og den årlige inntjeningen Markedsverdi: Børskurs * Antall aksjer Et mål på hvor mange år markedet tror det går før selskapet tjener inn utlegget som oppstår ved kjøp av en aksje. Verdens største oljeselskaper opererer gjerne med tall mellom 15 og 20. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

122 Diverse regnskapsanalysebegreper
EPS (Earnings Per Share) Fortjeneste per aksje CROGI (Cash Return on Gross Investment) Brutto kontantstrøm etter skatt delt på gjennomsnittlig totalkapital EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) Resultat før renter, skatter, avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) Driftsresultatet - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

123 Diverse regnskapsanalysebegreper
EV (Enterprice Value) Selskapsverdien Markedsverdien av egenkapitalen pluss netto rentebærende gjeld ”Orkla selger sin 40 prosent andel av Carlsberg Breweries til Carlsberg AS (CAS) for 17,5 mrd. NOK. I tillegg overtar CAS Orklas andel av gjeld i selskapet, slik at total enterprise value for Orklas andel blir 22,5 milliarder NOK.” (Fra en pressemelding) DCF verdivurdering (Discounted Cash Flows) Verdien av selskapet målt som neddiskontert forventede fremtidige kontantstrømmer med et kapitaliseringskrav (diskonteringsrente) Effektiv avkastning Utbetalt utbytte + kursstigning siste 12 mnd delt på børskurs - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

124 Diverse regnskapsanalysebegreper
For næringseiendomsinvesteringer Yield: netto leieinntekter dividert på eiendommens verdi. Begrepet gjenspeiler altså investors totalavkastningskrav. Netto leieinntekter: brutto leieinntekter – eierkostnad Alt utenom renter og avskrivning: det som er igjen til å betale renter og avdrag Eierkostnad: Eier bekoster den delen av byggets totale driftskostnader som ikke omfattes av felleskostnadene. Eierkostnadene omfatter utvendig vedlikehold dvs. tak og fasader, byggforsikring, eiendomsskatt, utskifting av tekniske anlegg som ikke lenger lar seg vedlikeholde, forvaltningskostnader etc. Eiendommens verdi: Hva eiendommen kan selges for - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

125 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Fra: - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

126 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

127 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

128 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

129 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

130 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

131 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Det er viktig å merke seg at høy egenkapitalandel ikke er alfa og omega for bedrifter. Høy egenkapitalandel kan ikke i lengden erstatte god lønnsomhet og positiv netto kontantstrøm. God lønnsomhet, som følges opp med netto innbetalinger fra aktiviteter som bedriften er involvert i, er det viktigste kriteriet for en bedrifts evne til å overleve (herunder betjene sine kreditorer). Høy egenkapitalandel gir imidlertid sikkerhet for at bedriften kan overleve midlertidige nedgangskonjunkturer. - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

132 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse
Liten test 4 (maks 20 poeng) (Samme poengfastsettelse som tidligere) Kontant varekjøp reduserer egenkapitalen Når gjelden er mer overvurdert i slutten av perioden enn i begynnelsen vil bokført resultat være mindre enn virkelig resultat Når rentekostnadene øker reduseres egenkapitalrentabiliteten Når vi konverterer kortsiktig gjeld til langsiktig gjeld øker arbeidskapitalen Dersom noe av varebeholdningen er langsiktig finansiert i tillegg til alle anleggsmidlene sier vi at bedriften er godt finansiert Egenkapitalrentabiliteten er alltid større enn totalkapitalrentabiliteten Over tid vil normalt bare bedrifter med tilfredsstillende rentabilitet overleve Bedrifter som alltid har god likviditet vil aldri gå konkurs Når egenkapitalandelen er høy vil bedriften normalt ha god lønnsomhet De bokførte tallene som sendes til Brønnøysund forutsettes alltid å være riktige - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

133 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

134 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

135 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse

136 - © Aasbø/Praktisk regnskapsanalyse


Laste ned ppt "Praktisk regnskapsanalyse Fredag 16. oktober 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google