Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Perspektiver på annerledeshet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Perspektiver på annerledeshet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Perspektiver på annerledeshet
Utgangspunkt: Hva er avvikende eller asosialatferd?

2 Giddens’ 2 dimensjoner (utg. pkt. i kriminalitet)
1. Fysiologiske / anatomiske ("biologiske") / psykopatologiske / psykologiske forklaringer 2. Sosiale / kulturelle (sosiologiske) Subjektive, voluntaristiske, aktørorienterte forklaringer Mennesket - et aktivt vesen: Ansvarliggjøring, sanksjoner Strukturalistiske / systemorienterte forklaringer - Barnet - et reaktivt vesen Sykeliggjøring (behandling) / sosiologisering

3 Eksempler på noen sosiologiske modeller
Vekt på læring av ”asosiale” atferdsmønstre via tilknytning, tilhørighet til ulike primærgrupper, spesielt foreldrene Basis: Differential association (Sutherland) Anomi-teorien (Merton) Aksepterte normer kolliderer med ”sosial virkelighet”

4 Mertons avvikstypologi

5 Mertons avvikstypologi anvendt på barn som ulike fortolkninger av barnas handlingsmønstre
Det "normale" barn Barnet som bruker uaksepterte midler for å nå aksepterte mål Motsatt! Barnet som bruker aksepterte midler uten noen spesiell mening Barnet som hverken gjør det som forventes med tanke på mål eller midler Barnet som hverken ser ut til å akseptere gjeldende mål / gjeldende midler men går nye / rare? veier for å nå nye eller rare? mål.

6 Cloward og Ohlin: aspirasjon og vellykkethet
Kriminell sosialisering av barn / unge? Subkulturer i miljøer med små suksessmuligheter skaper gjengkulturer sentrale medier for sosialiseringsprosessen, filtrerer lovlige verdier Viktig fokus verdier: -knyttet til familie versus skole / barnehage

7 Rational choice og situasjonelle fortolkninger - for eksempel i barns lek
cost benefit - rasjonalitet bevisste kalkyler hos barnet? anledning (situasjon) i leken gir forutsetning for et rasjonellt handlingsvalg foretatt av barnet? Fokusskift: Aksjon, ikke reaksjon på strukturelle forutsetninger som ellers ville forklart barnets ”reaksjon”

8 Labelling teori (stemplingsteori, stigmateori)

9 Kort om bakgrunnen Bort fra diagnoseorientert psykiatri - bort fra psykiatrien: antipsykiatrien 1970-tallets oppgjør med sykehus og diagnoser Reformbølgene

10 Stemplingsfokuset (”stigmateorien”)
Avvik / annerledeshet / spesielle behov - ”(ikke) en karakteristikk av individer eller grupper” eller egenskaper (f. eks. personlighetstrekk, arveegenskaper eller negativ påvirkning fra et miljø) Avvik snarere resultat av en bestemt interaksjonsprosess mellom avvikere og konforme mennesker.

11 Forts. Førskolelærers, spesialpedagogs, barnepsykiater eller barnepsykologs kulturelle verdi-orientering avgjørende (knyttet f. eks. til klasse-kultur) Fokus på makt knyttet til definisjoner av situasjoner Forskyvningen fra individ + person til samfunn / nettverk

12 Forts Fokus på skader / skadevirkninger
påført av behandlingen, men ikke minst påført av diagnosen (psykososiale konsekvenser som ensomhet og passivitet - arbeidsledighet - isolasjon - lediggang. Onde sirkler + selvoppfyllende profetier

13 Konstruktivisme og diskursanalytisk tilnærming
Kritisk blikk på hvordan ting sies, hva som sies: problematiseringer, definisjoner og begreper, klassifikasjoner, fortolkninger, perspektiver. Fokus på at verden er konstruert, dermed også ”barn med spesielle behov”, ”schizofreni” og psykiske sykdommer, samt funksjonshemning konstruert

14 Forts. At de er konstruerte betyr ikke at de ikke eksisterer, men at de ikke er objektive størrelser, at deres eksistens ikke må tas for gitt, men ses i sammenheng med ståsteder og perspektiver, tid og kultur. Troll i ord, selvoppfyllende profetier Eksempler: sinnssykdom, hysteri, IQ+normalitetsmåling, ”spesielle behov” Definisjoner er kontekstuelle - Eks.: definisjon av spesielle behov overfor PPT kan handle om ressurser til barnehagen

15 Noen eksempler Små marginer mellom å være funksjonshemmet og det å ikke være det! Bilulykken, fallet på isen … Hva er funksjonshemning? Mangel på materielle og arkitektoniske / tekniske forutsetninger som hemmer oss funksjonsmessig. Mangel på normer / verdier / praktisk anerkjennelse av… ANNERLEDESHET… FORSKJELLIGHET / tolkninger av visse typer ANNERLEDESHET / FORSKJELLIGHET som negative.

16 Forts. Hva er schizofreni? Hva er spesielle behov? Atferdsproblemer?
Emosjonelle problemer Normalitet? Normal utvikling? Borderline, MBD, ADHL, utviklingshemning?

17 Hvorfor er dette viktig?
Diskurser, makt og institusjoner henger sammen

18 Case: Toftes Gave


Laste ned ppt "Perspektiver på annerledeshet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google