Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den profesjonelle dialogen Kommunikasjon med akutt syke pasienter og deres pårørende Hilde Eide Sykepleierutdanningen, HIO Institutt for medisinske atferdsfag,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den profesjonelle dialogen Kommunikasjon med akutt syke pasienter og deres pårørende Hilde Eide Sykepleierutdanningen, HIO Institutt for medisinske atferdsfag,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den profesjonelle dialogen Kommunikasjon med akutt syke pasienter og deres pårørende Hilde Eide Sykepleierutdanningen, HIO Institutt for medisinske atferdsfag, UiO

2 Copyright Hilde Eide - 2001 Dagens tema zKjennetegn ved en god profesjonell dialog zmøte og styre - respondere og initiere zVideo om datainnsamling zFaktorer hos pasienten som påvirker relasjonen til hjelperen zInnlevelse i praksis zVideo om å formidle dårlige nyheter

3 Copyright Hilde Eide - 2001 Profesjonell kommunikasjon zHar alltid et mål - en hensikt zog bør være behovs- og/eller problem- orientert og løsningsfokusert zFokus vil være pasientens behov, ønsker, følelser og problemer

4 Copyright Hilde Eide - 2001 Hvordan vi kommuniserer Har betydning for pasientens ztilfredshet med hjelper og hjelp zhelse zmestering zgjennomføring av behandling og tiltak zfysiologisk respons

5 Copyright Hilde Eide - 2001 Å møte den andres behov zVil si å tilpasse måten man er på til den personen man hjelper zIkke gjøre det samme / likt til alle zLa seg styre av de(n) man hjelper

6 Copyright Hilde Eide - 2001 Kjennetegn ved god dialog zåpen interaksjon zpreget av stor grad av symmetri og samarbeid zhvor målet er å forstå hverandre (Linell 1998)

7 Copyright Hilde Eide - 2001 Utvidet respons I zden ene samtalepartneren kommenterer først på det den andre har sagt (respons), ztar så inn noe nytt som den andre kan respondere på (initiativ). zresponsen blir ikke krevd, men formes som en invitasjon. zResponsaspektet ”peker bakover” og bidrar til sammenheng (Linell 1997)

8 Copyright Hilde Eide - 2001 Utvidet respons II zInitiativaspektet ”peker fremover”, mot den andres neste utsagn zhar i seg antydninger om mulige og relevante neste handlinger. zbærer dialogen videre ved å be om respons fra den andre og / eller introdusere nytt materiale inn i dialogen (Linell m.fl. 1997)

9 Copyright Hilde Eide - 2001 Mening i et budskap zSpråklig innhold zMåten det sies på, tonefall, emosjonalitet zFlere budskap samtidig - hva er viktigst zFirst things first!

10 Copyright Hilde Eide - 2001 Assymmetri i relasjonen zMaktforholdet: kunnskapsmakt - posisjonsmakt zGrad av selveksponering (hjelper forteller lite om seg selv) zhjelper har ansvar for å styre kommunikasjonen og fordele talerommet zhjelper er betalt for å hjelpe

11 Copyright Hilde Eide - 2001 Å strukturere situasjonen - lederskap hjelper-kontroll pasienten-lavhøy kontroll lavkaospaternalisme (maternalisme) høykonsumentgjensidighet (Debra Roter & Judy Hall 1992)

12 Copyright Hilde Eide - 2001 Profesjonelle kommunikasjonsferdigheter zEvnen til innlevelse - empatisk forståelse zEvnen til å respondere på pasientens anliggende (responderende ferdigheter) zEvnen til å styre kommunikasjonen og lede dialogen videre (initierende/ledende ferdigheter). (Eide, Nerdrum, Sandvik, submitted)

13 Copyright Hilde Eide - 2001 Initierende ferdigheter S starter og leder an i kommunikasjonen zStille spørsmål: åpne, lukkende, ledende, utprøvende zForklare zÅpne og lukke sekvenser i samtalen zSelvhevdelse (Dickson, Hargie, Morrow 97)

14 Copyright Hilde Eide - 2001 Responderende ferdigheter sykepleierens reaksjoner på pasientens atferd znonverbal kommunikasjon zforsterking: anerkjennelse, støtte, ros zrefleksjon: parafraser/reformuleringer – speile følelser zlytting:oppmerksomheten rettet mot den andre – prøve å forstå (empati) zself-disclosure – fremmer åpenhet (Dickson, Hargie, Morrow 97)

15 Copyright Hilde Eide - 2001 Hva skal til for å få til endring? zFerdighetstrening med tilbakemelding - få veiledning på det man gjør, og oppleve å gjøre noe annet (Peter Maguire 1986) zOppleves personlig meget krevende å endre stil fra å være argumenterende til å bli lyttende (Nerdrum 2000)

16 Copyright Hilde Eide - 2001 Mottagelighet - responsiveness zSentral faktor for tilknytning -og antagelig også i en profesjonell relasjon zKommunikativt betyr det at det er viktig å øke mottageligheten zVise denne slik at den andre oppfatter det zVåger pasienten å stole på deg z“Legge sitt liv i dine hender”

17 Copyright Hilde Eide - 2001 Støttende strategier zFokus på følelse zEn beskrivende og forklarende tilnærming zVise sensitivitet for ”å bevare ansikt” z Støttende atmosfære z Hjelp til å beskrive følelse og mestring z Hjelp til å utvikle fortellingen (narrativ) (Brant Burleson 1994)

18 Copyright Hilde Eide - 2001 Distanserende strategier zUpassende oppmuntring, pasientens tanker og følelser blir bagatellisert zIgnorere pasientens språklige og følelsesmessige signaler zEndre tema, f.eks. sette fokus på de pårørendes velbefinnende

19 Copyright Hilde Eide - 2001 Personlighetstrekk og kommunikasjon 1 zEngstelige personer er tilfreds med en styrende lege som spør om mye medisinsk informasjon zEngstelige pasienter blir lett provosert av emosjonelt ladet kommunikasjon x(når er det bra å provosere?) (Graugaard & Finset 2000)

20 Copyright Hilde Eide - 2001 Personlighetstrekk og kommunikasjon 2 zPasienter med kroppssmerter som ikke var gode på å verbalisere følelser mer tilfreds med emosjonelt ladet bekreftelse  Pasienter med kroppssmerter som var gode på å verbalisere følelser mer tilfreds hvis de fikk tid og rom til å snakke om det følelsesmessige (Graugaard, Holgersen & Finset 2000)

21 Copyright Hilde Eide - 2001 endringer i systolisk blodtrykk hos fp. med høy grad av fiendtlig innstilt personlighet (“fiendtlig), eller lav fiendtlighet (“vennlig”) utsettes for stressende oppgaver under betingelsen alene, eller med støtte (sammen med en venn) Lepore, 1995 Et annet eksempel - et eksperiment: Betydning av støtte under stress hos personer med ulike grad av “fiendtlig innstilt” personlighetstype

22 Copyright Hilde Eide - 2001 Endring i systolisk blodtrykk fra baseline (i mmHg)

23 Copyright Hilde Eide - 2001 Endring i systolisk blodtrykk fra baseline (i mmHg)

24 Copyright Hilde Eide - 2001 Kjennetegn 1 ved god kommunikasjon med pasienten  fange opp hva pasienten har på hjertet  se pasientens perspektiv  kartlegge pasientens preferanser

25 Copyright Hilde Eide - 2001 Å dele privat informasjon - I Vurderinger som gjøres av den som forteller: zBehov for å fortelle zHva blir forventet resultat zRisiko ved å fortelle denne typen informasjon zGrad av “privat” zGrad av emosjonell kontroll (Petroni 1991)

26 Copyright Hilde Eide - 2001 Å dele privat informasjon - II Vurderinger som må gjøres av mottakeren: zVurdere hvilke forventninger den andre har zHva er grunnen til at den andre forteller - attribusjonssøk zBestemme respons på budskapet

27 Copyright Hilde Eide - 2001 Forventninger Ønsket kommunisert tilbakemelding zVil snakke om følelser og tanker zVil tydeliggjøre seg selv zTrenger sosial validering (selvfølelse) zVil utvikle/utdype relasjonen zVil ha sosial kontroll z En aktiv lytter/støtte z Anerkjennelse av synspunkt z Bekrefte selvfølelse/verdi z Gi privat informasjon (self-disclosure) z ”Underkaste seg” (Sandra Petroni 1991)

28 Copyright Hilde Eide - 2001 Kjennetegn 2 ved god kommunikasjon med pasienten Vise empati Empati innebærer:  se og høre at pasienten reagerer med følelser  evne til selv å bli berørt av disse følelsene  reflektere følelsene tilbake til pasienten -  alt fra enkel anerkjennelse av følelsene i tonefall, stemmeleie  til en dypere refleksjon av følelsesinnholdet

29 Copyright Hilde Eide - 2001 Empati - Innlevelse z“å forstå en annens opplevelse” z“forstå en annens følelser zKunne sette seg inn i hvordan den andre føler og tenker zHvor presist forstår vi andre?

30 Copyright Hilde Eide - 2001 Empati “å forstå en annens opplevelse” zEmpati i dagliglivet yaffektiv empati - imitasjon yKognitiv empati - ta den annens rolle zEmpati som personlighetstrekk lite______________________mye zProfesjonell empati yempati som erkjennelsesprosess yempati som tilbakemelding av forståelse

31 Copyright Hilde Eide - 2001 Kjennetegn 3 ved god kommunikasjon med pasienten  formidle klare budskap  markere rammebetingelser  og grenser

32 Copyright Hilde Eide - 2001 Kjennetegn 4 ved god kommunikasjon med pasienten  gi informasjon  styrke pasientens egen kompetanse  tilby deltakelse i beslutninger

33 Copyright Hilde Eide - 2001 Kjennetegn 5 ved god kommunikasjon med pasienten  motivere til den virksomheten du som helsearbeider utfører

34 Copyright Hilde Eide - 2001 Litteratur zEide, Hilde and Tom Eide. Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, etikk, konfliktløsning. Oslo, Norway: Ad Notam, Gyldendal, 1996. zGraugaard,P.K., & Finset A. (2000). Trait anxiety and reactions to patient-centered and doctor-centered styles of communication: an experimental study. Psychosomatic Medicine., 62 1, 33-39. zNerdrum, Per, Training of empathic communication for helping professionals. Doktoravhandling, Oslo University College in cooperation with University of Oslo, 2000.


Laste ned ppt "Den profesjonelle dialogen Kommunikasjon med akutt syke pasienter og deres pårørende Hilde Eide Sykepleierutdanningen, HIO Institutt for medisinske atferdsfag,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google