Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategier og metoder i forebyggende helsearbeid mandag 23.10.00 Heltid 98 og deltid 97 prosjektorganiserte studier kjellaug johannessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategier og metoder i forebyggende helsearbeid mandag 23.10.00 Heltid 98 og deltid 97 prosjektorganiserte studier kjellaug johannessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategier og metoder i forebyggende helsearbeid mandag 23.10.00 Heltid 98 og deltid 97 prosjektorganiserte studier kjellaug johannessen

2 copyright kjellaug johannessen Folkehelse arbeid Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen”

3 copyright kjellaug johannessen Forebyggende helsearbeid 1. Forebygge sykdom 2. Fremme helse

4 copyright kjellaug johannessen Kommunehelseloven sier om Helsetjenestens formål : Kommunen skal fremme folkehelse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade, eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte og almenheten kan gjøre for å fremme trivsel og sunnhet og folkehelse

5 copyright kjellaug johannessen Off.Strategidokumenter Stortingsmelding 37(1992-93) Utfordringer i det helsefremmende og forebyggende arbeid NOU 1998:18 Det er bruk for alle. Styrking av folkehelse arbeidet i kommunene Statens helsetilsyn, utredningsserie Barne og familiedepartementet (1998) (1999) 1) Tiltak for barn og ungdom, mål / innsatsområder 2) Satsing på barn og ungdom, mål / innsatsområder

6 copyright kjellaug johannessen Strategier skal ta i bruk ulike virkemidler Høyrisikostrategi Befolkningsstrategi Juridiske, politiske, økonomiske, organisastoriske, pedagogiske

7 copyright kjellaug johannessen Strategier skal innholde Målbeskrivelse Aktuell målgruppe Teoretisk grunnlag Valg av virkemiddel Beskrivelse av tiltak

8 copyright kjellaug johannessen innsatsområdene Psykososiale problemer belastningslidelser ulykker og skader astma,allergi, inneklima ernæring rus og tobakk seksualitet og samliv infeksjonssykdommer

9 copyright kjellaug johannessen Metodene i sykdomsforebyggende arbeid opplysningsvirksomhet screening for å identifisere risikofaktorer vaksinering fjerne sykdomsframkallende faktorer smitteoppsporing sanering av smittekilder

10 copyright kjellaug johannessen Helsefremmende arbeid Prosess Ideologi international bevegelse

11 copyright kjellaug johannessen Empowerment,- ”Metode” i Helsefremmende Arbeid  motsats til maktesløshet  styrke individ og gruppers makt til å endre betingelser, situasjoner, og omgivelser  en prosess, en metode, og en pedagogisk strategi,

12 copyright kjellaug johannessen brukermedvirkning Starte tidlig selvstendighetsprosess Sette igang prosesser som får folk selv til å definere konkrete mål Være med å bestemme tiltak Bevisstgjøring av eget forhold til helse Redusere avhengighet av eksperter

13 copyright kjellaug johannessen Helseopplysningens mål påvirke holdninger styrke motivasjon for adferdsendring hos de individer/grupper som av en eller annen grunn er utsatt for en helsetrussel.

14 copyright kjellaug johannessen helseopplysning 1. Massekommunikasjon- Kampanjer kjøres i massemedia eller i brosjyreform er ment å nå store grupper, derfor må det kunne fange opp mangfoldet 2. Individuell samtale under fire øyne eller i grupper

15 copyright kjellaug johannessen virkemidler skremsel, straff, overtalelser lovverk bøter monopol høyere forsikringspremier

16 copyright kjellaug johannessen Klientsentrert rådgivningsferdighet Yte omsorg som ikke skaper avhengighet Åpne spørsmål – kontra lukkede Aktiv lytting Speile istedenfor å tolke Ikke foreskrive løsninger anvende adferds vitenskapelige teorier Utvikle ferdigheter i kommunikasjon og rådgivning (the art of giving advice)

17 copyright kjellaug johannessen Etiske vurderinger Risiko- fokusering kan skape ”syke” mennesker feilslåtte helseopplysnings tiltak kan virke forsterkende på adferd og- mislykkethet kan skape aggresjon, mistillit, uvilje, depresjon, skyldfølelse og skam ”blame the victim”, selvpåført, uforsiktig

18 copyright kjellaug johannessen Adferdsteori og helseopplysning KAP-modellen ( kunnskap, holdninger og praksis) Sosial læringsteori og sosial kognitiv teori ( adferd styres av konsekvenser, pos/neg.)mestrings og resultatforventninger teorien om overveide handlinger det sosiale presset er utslagsgivende, flertallsmisforståelser) modellen om helseoppfatninger (HBM) sannsynlighet for å rammes, grad av hindringer og gevinst ved å endre adferd)

19 copyright kjellaug johannessen Motivasjon for å endre adferd Redsel for å rammes (liten, middels, stor) Hva de andre gjør, eller du tror de gjør Oppfattelse av egne muligheter Mestringsforventning (self-efficacy) Tidligere erfaringer om mestring Resultatforventning (outcome-efficacy)

20 copyright kjellaug johannessen Mestring av egenomsorg -Forventning om mestring av egenomsorg vil gi drivkraft til problemløsning i egenomsorgen, det vil mobilisere ressurser og stimulere til ressursutvikling. (Valset 1991)

21 copyright kjellaug johannessen E kspert sentrert og /eller klient sentrert ekspertsentrert; kunnskap en har i kraft av sitt fag (sykepleie, jus, medisin,) Klientsentrert; klienten er selv ekspert, definerer problemet, og finner veien til en løsning sammen med evt. helsearbeider.

22 copyright kjellaug johannessen Fra problemfokusering til ressursorientering årsakssammenhenger ikke viktig Let etter ressurser hos partene og bygg på disse ønsket om forandring bør være tilstede ekspertrollen må glemmes ”not knowing position”

23 copyright kjellaug johannessen Lete etter ressurser -Konsentrer på mestringsspørsmål ”Hvordan gjorde du det?” - Finn unntakene ” er det like ille hele tiden eller er det noen ganger bedre?” -Utdyp unntakene ”Si litt mer om hvordan du….?” -oppmuntre -forsterke


Laste ned ppt "Strategier og metoder i forebyggende helsearbeid mandag 23.10.00 Heltid 98 og deltid 97 prosjektorganiserte studier kjellaug johannessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google