Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

, side 1 Forum for psykisk helsearbeid Bydel Gamle Oslo 7 mai 2012 Lovisenberg DPS ved rådgiver Anette Eie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ", side 1 Forum for psykisk helsearbeid Bydel Gamle Oslo 7 mai 2012 Lovisenberg DPS ved rådgiver Anette Eie"— Utskrift av presentasjonen:

1 , side 1 Forum for psykisk helsearbeid Bydel Gamle Oslo 7 mai 2012 Lovisenberg DPS ved rådgiver Anette Eie (aney@lds.no)

2 , side 2 ” Lovisenberg DPS har som visjon å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.”

3 , side 3 Våre bydeler Ca 42 500 innbyggere i bydel Gamle Oslo Ca 45 700 innbyggere i bydel Grünerløkka Ca 32 300 innbyggere i bydel St.Hanshaugen = Totalt ca 120 000

4 , side 4 Lovisenberg DPS - lokalisasjoner Hagegata 32 1.etg: Akutteam og ROP 2.etg: Ambulant rehab, TF, Depot team 3.etg: Ruspol 4.etg: HVOP (Gamle Oslo) 5.etg: Administrasjon og kantine Trondheimsveien 80 1.etg: Merkantil og TVOP (Grunerløkka 2.etg: TVOP 3.etg: Gruppe Ekebergveien 1, Oslo Hospital Seksjon Døgn Sofienberggt 3F ACT-team Spångbergveien 25b Poliklinikk Ambulant rehabilitering Gruppebehandling

5 Avdelingssjef Stab: Assisterende avdelingssjef Avdelingsoverlege Konstituert avdelingsoverlege S25 Rådgiver Kontorseksjon S25 Seksjon Ruspoliklinikk H32 Seksjon Ambulant virksomhet Seksjon Voksenpsykiatrisk poliklinikk H32 Seksjon Voksenpsykiatrisk poliklinikk T80 Seksjon Døgn E1 Post A Seksjon Gruppebehandling T80 Akutteam H32 Ambulant rehabilitering H32 ROP H32 (Rus og psykisk lidelse) Traumatiserte flyktninger H32 ACT-team (Aktivt oppsøkende behandlingsteam LOVISENBERG DPS Midlertidig Organisasjonskart pr 01.01.12 Prosjekt Depot-team Seksjon Merkantil Seksjon Gruppebehandling S25 Seksjon Voksenpsykiatrisk poliklinikk S25 Seksjon Ambulant rehabilitering S25 Besøksadresser: Hagegata 32 (H32) Spångbergveien 25B (S25) Trondheimsveien 80 (T80) Ekebergveien 1C Sofienberggata 3 F

6 , side 6 Tverrfaglighet Leger Psykologer Sykepleier Sosionomer Verne- pleiere Kontorfag Miljø- terapeuter Ergo- terapeuter Fysio- terapeut Ernæring- fysiolog Prest

7 Samhandlingsnettverk LDPS Bydel GrünerløkkaBydel Gamle Oslo Bydel St.Hanshaugen Andre avdelinger LDS BarnevernFastlegerPolitietLegevakten Avtalespesialist/ fastlegenetttverk Kirkens Bymisjon VIP

8 , side 8 Samhandling med bydelene  Samhandlingsstrukturer  Etablerte samhandlingsstrukturer med bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka  Etter sammenslåingen av DPSene 010212 lager vi lignende struktur med bydel St.Hanshaugen.  Eksempel samhandlingsstruktur  Samhandlingsseminarer for felles kompetanseheving og dialog  Samhandlingsmøter/veiledning i boliger  Samhandlingsmøter mellom Seksjonslederer LDPS og Enhetsledere bydelene (2 pr semester)  Samhandlingsmøter mellom Avdelingssjef/ Avdelingsoverlege LDPS og Avdelingssjefer Bydel (2 pr sem.)  Forum for psykisk helse og TSB (2 pr sem)  Samhandlingsmøte mellom psykiatri sektor LDS og politiet (1 pr sem)  Direktørmøte

9 , side 9 Samhandling med bydel Gamle Oslo  Oppleves som en tettere og bedre samhandling med bydelen enn tidligere  Ser frem til felles prosjekt rundt målgruppen alvorlig psykisk syke og rus  God samhandlingsstruktur som gjør at vi har arenaer å snakke sammen – søke å løse utfordringer på lavest mulig nivå  Samarbeidet med Psykisk helse og rusteam fungerer svært godt. DPS opplever at vi får til en bedre oppfølging av de alvorligst syke og de som er dømte gjennom dette samarbeidet.  DPS trenger mer kunnskap om bydelens ulike tiltak og aktiviteter rettet til personer med psykiske lidelser og rus  DPS ønsker seg et tettere samarbeid med barnevernstjenesten  DPS har fokus på å bedre samhandlingen med Gamle Oslo og kartlegger erfaringer i samarbeidet mellom HVOP og BGO (særskilt NAV/Enhet for psyk helse) for videre dialog med bydel om samarbeid

10 , side 10 Prosess etablering nye LDPS Arbeidsgrupper bestående av ledere, ansatte, verneombud og tillittsvalgte  Arbeidsgrupper som ser på poliklinisk virksomhet, ambulant virksomhet, gruppebehandling og merkantile tjenester Eksempler på aktuelle tema for arbeidsgruppene:  Hva fungerer bra?  Hva har potensiale til å bli bedre?  Integrasjon rus og psykisk helsevern  Tidlig intervensjonsfunksjon  Tilbud til pasienter med tyngre personlighets forstyrrelser  Spiss- og breddekompetanse?  Bemanningsprofil/teamsammensetn  Standardisering av rutiner og arbeidsprosesser  Tydeliggjøring av et komplementært tilbud – mulige synergieffekter Tidsperspektiv  6 mars -1.juni Analyse; styrker og svakheter Definere muligheter ROS analyse og valg  Høst 2012/vår 2013 Implementering

11 , side 11 Fokus for etableringen av nye LDPS  Vi skal gi likeverdige helsetjenester til våre pasienter uavhengig av hvor i sektor de bor  Utvikling og opprettholdelse av gode pasienttilbud er styrende for prosessen  Fokus på kvalitet i tjenesten  DPS veilederen  Nasjonale strategigrupper – kvalitet, brukermedvirkning, KBP  Nasjonale retningslinjer og veiledere  Samhandlingsreformen  Fastlegeundersøkelsen  Avdelingens mål og handlingsplan  Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse  Fokus på systematisk innhenting av råd fra samarbeidspartnere/ brukere og pårørende i utviklingen av nytt LDPS ”Når LDPS skal spisse sitt tilbud som spesialisthelsetjeneste og bydel spisser sitt tilbud inne psykisk helse, må vi ha en tett dialog slik at vi ikke lager et større gap mellom tjenestene som fører til at pasienten faller imellom”.

12 , side 12 Lovisenberg DPS AKUTTEAMET Ambulant og stasjonær psykiatrisk vakttjeneste KONTAKTINFORMASJON Våre åpningstider er hverdager 8.00 – 16.00 Adresse: Hagegt. 32, 1 etasje (Tøyensenteret) God kollektivtransport; buss nr 20 og alle t-banelinjer stopper på Tøyen T-banestasjon. Telefon: 24 07 45 00 E-post: tdps-akutteam@lds.no Fra kl 16.00: Psykiatrisk Vakttjeneste i Storgata 40 Tlf: 2293 2293. Åpent 12 -23 i helger og helligdager

13 , side 13 Lovisenberg distriktspsykiatriske senter (DPS) er en psykiatrisk avdeling tilhørende Lovisenberg Diakonale sykehus. DPS`et tilbyr psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St.Hanshaugen. Akutteamet tilhører Seksjon for ambulant virksomhet (SAV). ----------------------------------------------- ---- HVEM ER VI? Tverrfaglig team som består av helse- og sosialfaglig personell som psykiater, lege, psykolog, spesialsykepleiere og vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid og lignende. HVA GJØR VI? Teamet foretar vurderinger og undersøkelser av psykisk helsetilstand ved behov for øyeblikkelig hjelp i forbindelse med akutte situasjoner og kriser. Du kan henvende deg direkte i Hagegt. 32 eller kontakte oss på telefon. Dersom det er ønskelig kan vi besøke deg hjemme eller et annet sted. HVEM KAN HENVENDE SEG? Alle som er i behov for øyeblikkelig hjelp for å få vurdert sin psykiske helsetilstand som bor i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen. Lovisenberg DPS Akutteamet HVORDAN ARBEIDER VI? Vurdering av psykisk helsetilstand Støtte og veiledning Oppfølging ved *kriser Vi møter deg der du er Mobilisere og involvere nettverk Veilede og gi råd til familie, pårørende og samarbeidspartnere Vurdere behov for opphold ved Seksjon Døgn – Lovisenberg DPS eller sykehusinnleggelse Teamet tilbyr inntil 4 oppfølgende konsultasjoner etter førstegangsvurdering. ----------------------------------------------- ---- Hva er en *krise? Kriser kan være en hendelse som oppleves som en stor psykisk påkjenning, og der ens tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er tilstrekkelig for å håndtere en situasjon. Dette kan komme som følge av livskriser som langvarig stress, samlivsbrudd, tap av arbeid og lignende. Plutselige og uventede hendelser som truer liv og helse kalles traumatiske kriser og kan komme som følge av vold, voldtekt, ulykker, dødsfall. En krise kan gi utslag som; - Angst – Depresjon - Forvirring/Psykose - Selvmordstanker. ----------------------------------------------- 24 07 45 00 Lovisenberg DPS Akutteamet


Laste ned ppt ", side 1 Forum for psykisk helsearbeid Bydel Gamle Oslo 7 mai 2012 Lovisenberg DPS ved rådgiver Anette Eie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google