Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Familievern i et minoritetsperspektiv/ 08.07.2014 Familievern i et minoritetsperspektiv: - utfordringer og muligheter Janne Waagbø, rådgiver Barne-,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Familievern i et minoritetsperspektiv/ 08.07.2014 Familievern i et minoritetsperspektiv: - utfordringer og muligheter Janne Waagbø, rådgiver Barne-,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Familievern i et minoritetsperspektiv/ 08.07.2014 Familievern i et minoritetsperspektiv: - utfordringer og muligheter Janne Waagbø, rådgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

2 Om presentasjonen: Kort om familievernet Utfordringer i møtet mellom familievernet og klienter med minoritetsbakgrunn Arbeid i familievernet som har satt fokus på å møte problemstillinger personer med minoritetsbakgrunn kan stå overfor Familievernets rolle knyttet til - Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner - Handlingsplanen mot kjønnslemlestelse - Handlingsplanen mot tvangsekteskap Side 2Navn på seminar / 08.07.2014

3 Side 3Navn på seminar / 08.07.2014 Familievernet Et lavterskeltilbud – tilbudet er gratis og man kan selv ta kontakt 64 familievernkontorer spredt over hele landet. I Oslo er det 6 familievernkontor Kjerneoppgavene er å gi behandling og rådgivning ved vanskeligheter, konflikter og kriser i familien - Parterapi - Familieterapi - Samtale med enkeltpersoner - Obligatorisk mekling - Samlivskurs Familievernet skal gi et likeverdig tilbud til alle brukere uansett livssyn, religion, etnisitet, seksuell legning m.m.

4 Side 4Navn på seminar / 08.07.2014 Minoritetsperspektiv på norsk familievern Rapport om klienter med minoritetsbakgrunn sine erfaringer i møte med familievernet Prosjektet påbegynt i 2004 og rapporten ble utgitt i 2007 34 informanter mellom 35-44 år(19 menn og 15 kvinner) 24 av 34 informanter representerer høy-konfliktsaker, mange har dårlig psykisk helse på tidspunktet de var i kontakt med familievernet Ønsket med prosjektet var å vise eventuelt manglende samsvar mellom familievernets tjenester og familieterapeutene, på den ene siden, og minoritetsklienters problemstillinger og forventninger, på den andre

5 Noen konklusjoner fra rapporten Forventer parterapi når de kommer til mekling Forventer å møte en spesialist som kan løse konfliktene eller en som kan si hvem som har rett og hvem som tar feil Opplever terapeuten som ”en som er for likestilling” og derfor tar parti med den kvinnelige parten I de forhold der det har vært en norsk part: opplevelse av at terapeuten har større empati og forståelse for den norske parten Møter norske problem- og løsningsforståelser: opplevelse av ikke å bli tatt på alvor eller bli misforstått Side 5Familievern i et minoritetsperspektiv/ 08.07.2014

6 Utfordringer i forhold til å møte brukere med minoritetsbakgrunn Manglende kjennskap til familievernet Manglende tillit til det offentlige hjelpeapparatet Feilslåtte forventninger Synet på familieproblemer som privat anliggende Hensyn til faktorer som kan påvirke minoritetsfamilier - traumer fra krig, flukt, tortur og tap - migrasjon - møte med nye kjønnsrollemønster - forandring i familiestruktur - arrangerte ekteskap og tvangsekteskap Side 6Navn på seminar / 08.07.2014

7 Regnbueprosjektet – et forsøk på å møte utfordringene Regnbueprosjektet, forebyggende familiearbeid med minoritetsfamilier: 2004 til og med 2007 Samarbeid mellom Sentrum familiekontor, Aker familiekontor, Oslo Sør familiekontor og Uranienborg Kirkelige familiekontor. Målsetning: - Bidra til å forebygge samlivsproblemer i familier med minoritetsbakgrunn - Styrke foreldrenes egen kompetanse til å oppdra barn i Norge - Legge til rette for integrering der minoritetsfamilier trives i Norge, samt får muligheten til å dele sine ressurser med det norske samfunn - Øke familievernets kompetanse i møtet med minoritetsfamilier Side 7Navn på seminar / 08.07.2014

8 Fortsettelse om Regnbueprosjektet Prosjektperiode: 2004 t.o.m. 2007 På fire år deltok ca 700 personer med minoritetsbakgrunn på familiekurs. Slik sett er 2000 barn indirekte blitt berørt av prosjektet. En har i dag 20 sertifiserte gruppeledere fra flere forskjellige nasjonaliteter I 2007 ble prosjektet evaluert av NOVA, som i en sluttrapport understreket nytteverdien av prosjektet Etter prosjektslutt har prosjektet inngått som del av ordinær drift ved de fire involverte familiekontorene Sertifiserte gruppeledere fortsetter å holde familiekurs i sine miljøer, flere med økonomisk støtte fra tilskuddsordninger som Bufdir forvalter

9 Foreldreveiledningsprogrammet for minoriteter 3 dialoger som er grunnleggende for barnets optimale utvikling: 1. Den emosjonelle dialog 2. Den forklarende dialog 3. Den regulerende dialog Målsetning for programmet: - Bygge bro mellom foreldrenes tradisjonelle omsorgsverdier og de verdier de møter i det norske samfunnet - Fremme en positiv oppfatning av og holdning til barnet - Fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som en kompetent og mestrende omsorgsgiver - Påvirke omsorgsgiverens forståelse av hvor viktig samhandling mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling Side 9Navn på seminar / 08.07.2014

10 Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner Gjennom handlingsplanen vil Regjeringen tydeliggjøre at vold som utøves i hjemmet er et offentlig ansvar Vold i nære relasjoner forekommer i alle sjikt av befolkningen, men problemet er mer utbredt i familier med dårlige levekår generelt Vold i nære relasjoner er et tema familievernet alltid har jobbet i forhold til Familievernets viktige rolle når det gjelder å behandle og avdekke vold i nære relasjoner. Familievernet er i en spesiell situasjon ved at de møter familier der volden ennå ikke er blitt til en politi- og/eller barnevernssak Side 10Navn på seminar / 08.07.2014

11 Familievernets arbeid mot vold i nære relasjoner Tiltak 25 i handlingsplanen: ”Det skal iverksettes et faglig utviklingsprosjekt innen familievernet om vold i nære relasjoner. Prosjektet bygger på erfaringene fra prosjektet ”Barn som lever med vold i familien” Et samarbeidsprosjekt mellom Senter for Krisepsykologi (Bergen) og Alternativ til vold (Oslo). Fra 2004 til og med 2006 deltok 9 familiekontor i prosjektet, der målsetningen var fagutvikling i arbeid med barn som lever med vold i familien. I tillegg har andre kontorer jobbet spesielt med kompetanseheving på dette feltet Østensjø familiekontor var blant de 9 kontorene og har siden jobbet med metodeutvikling for arbeid med par som vil leve sammen og jobbe med voldsproblemet Side 11Navn på seminar / 08.07.2014

12 Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner - fortsettelse Tiltak 44: ”Det skal utvikles et prøveprosjekt for videregående skole, med særlig fokus på familierelasjoner, kommunikasjon og konflikthåndtering” - Samarbeid mellom familievernkontorer og skole Side 12Navn på seminar / 08.07.2014

13 Holdningsskapende arbeid mot kjønnslemlestelse Prosjekt i familievernet, Region Vest: Holdningsskapende arbeid mot kjønnslemlestelse 2007 og 2008 Prosjektet ble initiert av familiekontoret i Nordfjord, men samarbeider nå med familiekontor i Bergen og Stord. Prosjektet er rettet mot det somaliske miljøet og bruker metoder hentet fra OK-prosjektet, foreldreveiledningsprogrammet ICDP og Regnbueprosjektet. Foreldreveiledningsgrupper, kvinnegrupper, todagers kurs for kommuneansatte og informatørutdanning for somaliske kvinner som skal holde kurs i egne miljøer. Side 13Navn på seminar / 08.07.2014

14 Handlingsplan mot tvangsekteskap Tiltak 14: Bistå unge som ønsker hjelp for å unngå brudd med familien Tiltak 30: Styrke familievernet for å øke innsatsen i behandling og rådgivning i tvangsekteskapssaker. Brobyggerprosjektet ved Aker familiekontor: Familiekontoret begynte å jobbe konkret med problematikken i 2006 og fikk i 2007 midler til Brobyggerprosjektet Prosjektet gir et tilbud til den enkelte utsatte, men også til familiene som står i denne problemstillingen Tar del i metodeutviklingsarbeid når det gjelder ” Å jobbe med familien” Side 14Navn på seminar / 08.07.2014


Laste ned ppt "Side 1Familievern i et minoritetsperspektiv/ 08.07.2014 Familievern i et minoritetsperspektiv: - utfordringer og muligheter Janne Waagbø, rådgiver Barne-,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google