Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Levanger Formannskap PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

2 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
HVA ER PLP? HVORDAN BRUKE PLP? ROLLER SMARTE GREP PROSJEKTFASER MALER PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

3 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PLP setter fokus på: Ansvarliggjøring av enkeltpersoner Gjennomføringskraft og beslutningseffektivitet Offensiv holdning til risiko PLP har vist seg å være et effektivt verktøy når strategier skal gjennomføres, og når det er behov for en felles arbeidsmetodikk for en virksomhets utviklingsprosjekter. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

4 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PLP stiller krav til de som har ansvaret for utviklingsarbeidet og til de som skal gjennomføre det. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

5 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PLP-prosess Fakta Alle prosjekt i Levanger kommune må følge PLP-prosess (prosjektlederprosess). Hvorfor det? PLP hjelper deg å uttrykke deg mer presist mhp. hva utviklingen i prosjektet ditt og hva man forventer av resultater. Bedre kunne velge ut og prioritere under usikkerhet og hurtige avgjørelser. Hjelper deg å stille krav til planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet Hjelper deg i å fokusere på beslutninger, fremdrift og resultat. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

6 PROSJEKTLEDERS HOVEDASPEKTER
Å LEDE MENNESKER Å DEFINERE OG SAMORDNE ARBEIDET SOM SKAL UTFØRES PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

7 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
HOVEDSTADIER INNLEDNING prosjektet blir definert og satt i gang PLANLEGGING løsning og nødvendig arbeid blir identifisert og tidfestet GJENNOMFØRING utførelse og kontroll AVSLUTNING vellykket slutt PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

8 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
NØKKELEGENSKAPER PROSJEKTER ER FORBIGÅENDE OG UNIKE DE BESTÅR AV FLERE OPPGAVER DE KREVER RESSURSER DE SKAL LEVERE ET PRODUKT I H.H.T. BESTILLING DE HAR OFTE HØY RISIKO OG STOR USIKKERHET PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

9 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PLP stiller også krav til hvordan utviklingsarbeidet gjennomføres. Sentrale punkter i denne forbindelse er: Prinsippet om faseinndelt prosjektutvikling Forankring av prosjektet hos prosjekteiere og beslutningstakere Klare roller med tydelig ansvar og mandat hos enkeltpersoner Utvikling av entydige og realistiske målsettinger Sammensetting av kompetente og produktive prosjektteam Krav til og oppfølging av framdrift og ressursbruk Identifisering og oppfølging av kritiske suksessfaktorer PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

10 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Begreper Milepæl Prosjekteier Oppdragsgiver Aktivitet Prosjektleder Styringsgruppe Prosjektmandat Hovedprosjekt Referanse- gruppe Delprosjekt Prosjektplan Prosjektgruppe Prosjektrapport Kvalitetssikring Prosjektivitet Statusrapport PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

11 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Roller og ansvar PA-PL PA PA har fått mandatet og er innenfor prosjektet oppdragsgivernes representant med ansvar for at prosjektet gjennomføres i h.h.t. mandatet PA er den som oppnevner PL PA har en ”styreleder” funksjon PA er samtalepartner, pådriver og kvalitetssikre for PL PA må kvalitetssikre prosjektet vis-a-vis oppdragsgiver PA har ansvar for ekstern informasjon PA`s viktigste verktøy for utøvelse av myndighet er BP PA har siste ord mht prosjektkonklusjon og anbefaling PL PL har det operative ansvar for gjennomføring av prosjektet; lager prosjektplan, organiserer, leder og følger opp PL skaffer personellressursene og inngår kontrakt med ressurseieren PL har møteplikt i evt SG- og BP, forbereder saksframlegg. Innkaller, fører referat og er ansvarlig for gjennomføring og beslutninger PL sørger for team-oppbygging og godt klima i prosjektgruppen Pl har ansvar for intern informasjon PL utarbeider stautsrapporter og har ansvar for prosjektregnskapet PL utarbeider statusrapport, sluttrapport og forslag til videreføring PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

12 Prosjektansvarlig (PA)
Prosjektansvarlig har det overordnede prosjektansvaret. Han/hun er prosjektets ”styreformann”. Prosjektansvarlig skal være en aktiv støttespiller for prosjektleder og har ansvar for at avtalte ressurser blir gjort tilgjengelige. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

13 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PA Har det totale ressursmessige ansvar Påse samsvar mellom prosjektplan og mål Har det overordna kvalitetssikringsansvaret Leder en eventuell styringsgruppe Sørger for klare rammer og arbeidsforhold for PL Leder og gjennomfører beslutningsmøter (BP) Ansvarlig for ekstern informasjon om prosjektet NB: Må ha prosjekteiernes tillit PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

14 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Tips til PA Sørg for å ha avklart mandat, rammer og forventninger med OG Gjennomgå PP med PL og forsikre deg om at PL behersker prosjektarbeidsformen Sørg for at nødvendige beslutninger blir tatt Gjennomføre BP Vær bevisst på rollen- og ansvarsdeling PA-PL NB: PA har ansvar for prosjektets endelige anbefaling PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

15 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Prosjektleder (PL) Prosjektleder har det operative ansvaret for prosjektet. Han/hun er "daglig leder" og skal drive prosjektet. Alle andre involverte er ansvarlige ovenfor han/henne. Vellykkede prosjekter har prosjektansvarlige og prosjektledere som er entusiastiske, engasjerte og med et mentalt eierforhold til sitt prosjekt. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

16 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PL har det operative utøvende ansvar for prosjektet og skal blant annet: Lage PP og kvalitetssikre denne Innenfor prosjektrammen planlegge, lede, utføre og kontrollere prosjektet Identifisere og følge opp de kritiske suksessfaktorene Sørge for at PA har et kvalitetssikret underlag ved BP og styringsgruppemøtene Inngå de nødvendige avtalene med ressurseierne etc Analysere sterke/svake sider, trusler og muligheter PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

17 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Tips til PL Sørg for en gjennomdrøftet PP som er drøftet /godkjent av PA Er du uerfaren med viktige områder i prosjektet: søk råd Tap ikke tempo – siste utvei er å forskyve milepæler Vær leder: styr gjennom andre- tenk situasjonsavhengig lederstil Sørg for åpen og konstruktiv dialog med alle aktørene Ta opp og løse konflikter så snart som råd Vær fleksibel og forandringsvillig, men tap ikke målet av syne! PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

18 NØDVENDIGE PROSESSELEMENTER FOR PROSJEKTLEDER:
To grunnleggende elementer: Gi prosjektleder et redskap for å kontrollere om prosjektet er i rute(PL) Gi et oversiktskart som prosjektgruppen skal kunne følge i gjennomføringen (PG) PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

19 HVA TRENGER PROSJEKTLEDER INFORMASJON OM:
Tidsplan Datoen for fullført aktivitet ble planlagt startet og avsluttet Datoen hver fullført aktivitet faktisk startet og sluttet Forventet starttid til hver aktivitet som er under arbeid Faktisk starttid til hver aktivitet som er under arbeid Opprinnelig planlagt fullføringsdato for hver aktivitet som er under arbeid Estimert fullføringsdato for hver aktivitet som er under arbeid Beskrivelse av fremskritt som er gjort for hver aktivitet som er under arbeid PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

20 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Styringsgruppe (SG) Styringsgruppa er rådgivende for prosjektansvarlig og støttespiller for prosjektansvarlig og prosjektleder. Den etableres etter ønske fra prosjektansvarlig eller oppdragsgiver. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

21 Prosjektgruppe (PG) og delprosjektgruppe
Prosjektgruppa utgjøres av de til enhver tid aktive prosjektdeltakerne. Delprosjektgrupper kan dannes for å utføre konkrete prosjektoppgaver. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

22 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Referansegruppa (RG) Referansegruppa er et utvalg av enkeltpersoner som er tilgjengelig for prosjektorganisasjonen for rådgivning m.m. Referansegruppa har ingen myndighet i prosjektet. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

23 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Prosjektledelse Ved oppdrag knyttet rundt prosjekt/prosjektledelse benyttes PLP-prosessen. Fordelen med denne prosessen er klart definerte arbeidsoppgaver og skillelinjer mellom de ulike nivåene i prosjektet. Dette gir effektiv styring av prosjektets fremdrift og økonomi.  PLP prosessen tar for seg prosjektet i flere deler med konkrete vurderinger av blant annet: Organisering av prosjektarbeidet Fase inndeling og milepæler Beslutningspunkter Oppfølging av prosjektet    PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

24 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PROSJEKTLEDELSE PL ER ”LIMET” SOM HOLDER DIN TIDSBEGRENSEDE ORGANISAJSON SAMMEN. URETTELIG MÅ DU FORFEKTE IDEEN OM AT HVERT TEAMMEDLEM MÅ FOKUSERE PÅ DET SOM TJENESR PROSJKETET BEST OVERVINN ”SILOMENTALIETEN” PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

25 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PROSJEKTLEDERROLLEN SOM PL HAR DU ANSVAR FOR FIRE HOVEDOMRÅDER: PROSJEKTET, ORGANISASJONEN DIN, TEAMET DITT OG DEG SELV LÆRE OPP ANDRE I PROSJEKTLEDELSE OG HVORDAN DETTE FUNGERER SOM PL MÅ DU REGNE MED Å VÆRE BARNEVAKT, SELGER, LÆRERER OG POLITIKER PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

26 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PROSJEKTLEDERROLLEN DU MÅ TA KOMANDOEN OVER DIN EGEN UTVIKLING, VURDERE EGNE PRESTASJONER OG SE ETTER MULIGHETER TIL FORBEDRINGER OG IKKE MINST BØR DU HA PROSESSFERDIGHETER, MELLOMMENNESKELIGE FERDIGHETER, FERDIGHETER I TEKNOLOGISK LEDELSE OG IKKE MINST ØNSKELIGE PERSONEGENSKAPER PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

27 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PROSJEKTLEDERROLLEN PL har det operative utøvende ansvar for prosjektet og skal bl.a. Lage prosjektplan og kvalitetssikre denne Innenfor prosjektrammen planlegge, lede, utføre og kontrollere prosjektet Identifisere og følge opp de kritiske suksessfaktorer Sørge for at PA har et kvalitetssikret underlag ved beslutningspunktene og styringsgruppemøter Inngå nødvendige kontrakter med ressurseiere, leverandører etc Analysere sterke svake sider, trusler og muligheter PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

28 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PROSJEKTLEDERROLLEN PL er ”daglig leder” i prosjektet. Det må ikke være tvil om at det er PL som skal planlegge, organisere, bemanne, lede og kontrollere arbeidet i prosjektet PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

29 Bygge og bevare effektive team
TA HENSYN TIL AT ALLE ER FORSKJELLIGE. LEDE INDIVIDER SOM INDIVIDER. START LEDELSEN AV PROSJEKTET FRA STUND EN UTVIKLE GJENSIDIGE FORVENTNINGER FOR TEAMMEDLEMMENE OG PL UTVIKLE ”SKIKK OG BRUK” FOR TEAMMØTENE FEIRE VIKTIGE MILEPÆLER BLI ENIG OM HVORDAN DERE SKAL VISUALISERE FRAMDRIFTEN TA EVT KONFLIKTER FORTLØPENDE PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

30 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PROSJEKTPLAN Prosjektplanen skal gi en oversikt over prosjektet med mål, beslutningspunkter, kritiske suksessfaktorer, milepæler, ressurser, organisering etc. Planen er signert og godkjent av prosjektansvarlig og prosjektleder PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

31 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
RAPPORT Statusrapport Statusrapporten beskriver i rapportform hva som er gjort, avvik med begrunnelse av årsak, behov og krav frem til neste statusmøte. Den skal være kort og konsis Sluttrapport Prosjektleder skal i rapporten dokumentere de erfaringer som er gjort i prosjektet og hvilke resultater som er oppnådd. Den skal også ha med prosjektplanforslag til mandat for neste fase når videreføring kan være aktuelt. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

32 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
PROSJEKTAVSLUTNING DET ER EN SUKSESS OG IKKE EN FIASKO, AT ET PROSJEKT BLIR AVSLUTTET PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT OBS AT NYE UTFORDRINGER KAN DUKKE OPP MOT SLUTTEN AV PROSJEKTET LEGG EN PLAN FOR DE SISTE ”BRIKKENE” OG SETT EN SISTE TIDSFRIST BRING ALT DU HAR LÆRT VIDERE TIL ANDRE I ORGANISASJONEN PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

33 Kritiske suksessfaktorer
I risikoanalysen blir kritiske suksessfaktorer identifiserte. Underveis i prosjektet er oppfølging og kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer sentrale punkter PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

34 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Risikohåndtering Risikoavdekning og risikohåndtering er sentrale funksjoner i styring og kontroll av alt utviklingsarbeid Risikoavdekning for å kunne identifisere hvilke risiki som er i prosjektet, herunder spesielt hvilke som er kritiske for gjennomføringen Risikohåndtering for å kunne følge disse opp og kvalitetssikre prosjektet PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

35 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
MILEPÆLER Milepæler er "flaggdager" i prosjektet. Dvs. at de er tidsbestemt og at det er forutsatt at en beslutning er tatt, delmål er nådd e.l. De sikrer derigjennom oppfølging av framdriften og kontroll med ressursbruken. Bruk av milepæler gir blant annet utgangpunkter for kurs-, ressurs- og tempojusteringer PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

36 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Milepæler Inntreffen av en viktig hendelse i prosjektet på en forutbestemt dato Viktigste oppfølgingspunkt for PL Sentral i koordinering av flere delprosjekter PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

37 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Milepælsplan PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

38 Integrert aktivitets- og ressursplanlegging
xx Milepæl PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

39 Gjennomføringsplanlegging på to nivåer
Detaljert nivå Aktivitet -hvordan ting skal oppnås Forpliktelser internt i prosjektet Overordna Milepæl -hva skal oppnås overfor oppdragsgiver PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

40 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Fase inndeling Fakta PLP-prosessen er delt inn 3 faser; Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Hvorfor det? Skjerper fokus tidlig, så man kan bruke minst mulig tid på klassisk ”prøving og feiling”. Reduserer finansiell risiko. En kort analyse som forstudiet er, kan avklare om ideen har markedspotensial eller ikke. Dermed hindrer man å sløse bort midler senere. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

41 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Hva er forstudie? Fakta Forstudiet er en overordnet analyse av kritiske faktorer som markedsbehov, ressurstilgang. Typiske aktiviteter er å spørre fagpersonell og søke i litteratur/internett. Søk i sekundærdata. Et typisk forstudie kan vare fra én dag til 2-3 mnd. Hvorfor det? På en rask og ikke minst billig måte kan man avklare om ideen kan realiseres og hvilke etablerte konkurrenter man vil få. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

42 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Hva er forprosjekt? Fakta Forstudiet har vist at ideen har et realistisk potensial. Videreutvikling av ideen med grundigere (primærdata) analyse av marked, produksjonsløsninger, kompetansebehov, finansielt behov osv. Resultatene fra forprosjektet oppsummeres i en (foretnings)plan. Tidshorisont: vanligvis fra noen måneder til et halvt år. Hvorfor det? Alle som kan tenke å ”finansiere” ideen din vil kreve at du har lagt en (foretnings)plan for prosjektet. Ved å følge PLP kan du være sikker på at du har undersøkt de viktigste styrkene/svakhetene/ mulighetene/truslene ved ideen din når du skal iverksette den. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

43 Hovedprosjekt GJENOMFØRING
Fakta Med det solide fundamentet du nå har i forprosjektet, er du klar for å iverksette prosjektet: Starte produksjonen av produktet eller tjenesten. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

44 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Husk! Fakta Selv om det kan være bittert, er det av og til best å avslutte prosjektet underveis hvis ideen viser seg å være urealistisk å gjennomføre. Eller å få justert mandatet. PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

45 Prosjektivitet Med prosjektivitet mener vi en organisasjons evne
til å nå nye mål med prosjekter som arbeidsform PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

46 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Prosjektivitet S1 x S2 x G1 = E1 S1 = Grip vi tak i de riktige tinga - stiller vi det riktige spørsmålet S2 = Har vi det riktige svaret på spørsmålet G1 = Er vi i stand til å gjennomføre svaret Dersom noen av disse enkeltfaktorene er null - er resultatet null ! PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

47 En organisasjon er et langsiktig samarbeid
mellom mennesker for å nå felles mål Et prosjekt er et midlertidig samarbeid mellom mennesker for å nå ett bestemt mål PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

48 Kriterier for prosjekt
Klart definert mål/resultat Engangsoppgave Klar tidsramme Gitt ressursramme Samarbeid på tvers fag og nivåer egne ressurser og eksterne Kompleksitet PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

49 Hvorfor bruke prosjekter ?
Linjeorganisasjon PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

50 Omstillingsprosjektets 5 faser
Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt GJENNOMFØRING 2 3 4 organisasjon Prosjekt- Evaluering Drift 5 1 Behov, idè forankring organisasjon Linje - PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

51 Utvikling og gjennomføring i faser
Iverksetting[hovedprosjekt] Forstudie Forprosjekt Analysere nåsituasjonen Moblisere deltakerne Peke på samarbeidsområder Bestemme samarbeidsområder- og former Iverksette og tilpasse samarbeidet i linjeorganisasjonen Kartlegge utfordringer og muligheter Identifisere fellesnevnere Vurdere samarbeidspotensialet Velge samarbeidsområder Avdekke spesielle utfordringer Velge samarbeidsmodeller Teste og tilpasse valgte løsninger Dokumentstudier-analyse Intervjuere Arbeidsseminar Behovsanalyser Gruppearbeid/ delprosjekt Prosessveiledning Gruppearbeid /delprosjekt Kvalitetssikring Sammenstille faktagrunnlag Påpeke felles utfordringer, mål og strategier Beslutningsgrunnlag forstudierapport Konkretisere Operasjonalisere prioriterte områder Gjennomføringsplan Beslutningsgrunnlag forprosjektrapport Ansvars- og arbeidsfordeling Sluttrapport Mål Tema Aktiviteter og metode Leveranse PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

52 Samspill linje- vs prosjektorganisasjon
Behov Forankring Evaluering Drift Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak organisasjon Linje - Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Gjennomføringen organisasjon Prosjekt- Prosjektets struktur og arbeidsmåte skal: Bidra til nødvendig forankring i linjeorganisasjonen Redusere risikoen for feilprioriteringer Sikre bevegelse fra et strategisk nivå til en nærmere konkretisering på de områder som prioriteres og foreslås videreført PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

53 Prosjektorganisering
PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

54 Prosjektplanleggingen
Mål Organisering Risikovurdering Aktivitets og framdriftsplan Ressursbruk PA(sign) PL(sign) PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

55 Krav til målformulering
Mål for totalprosjektet hva er det til slutt vi skal oppnå prosjektmål vs organisasjonsmål Mål for hver fase hva skal vi oppnå i forstudiefasen hva skal vi oppnå i forprosjektfasen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

56 PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune
Lag SMART(e) mål I sum må målstrukturen tilfredstille SMART- kravet: S = spesifisert mhp effekt M = målbart A = akseptert R = realistisk T = tidsbestemt PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

57 Hvordan lykkes med prosjekter ?
Konkrete mål Klar organisering God planlegging Ressurser PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune

58 LYKKE TIL SOM PROSJEKTLEDER OG MED DINE FRAMTIDIGE PROSJEKTEVENTYR
INGVAR ROLSTAD PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune


Laste ned ppt "PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google