Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 1 Levanger Formannskap 05.04.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 1 Levanger Formannskap 05.04.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 1 Levanger Formannskap 05.04.2006

2 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 2 HVA ER PLP? HVORDAN BRUKE PLP? ROLLER SMARTE GREP PROSJEKTFASER MALER

3 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 3 PLP setter fokus på: -Ansvarliggjøring av enkeltpersoner -Gjennomføringskraft og beslutningseffektivitet -Offensiv holdning til risiko PLP har vist seg å være et effektivt verktøy når strategier skal gjennomføres, og når det er behov for en felles arbeidsmetodikk for en virksomhets utviklingsprosjekter.

4 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 4 PLP stiller krav til de som har ansvaret for utviklingsarbeidet og til de som skal gjennomføre det.

5 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 5 PLP-prosess Fakta Alle prosjekt i Levanger kommune må følge PLP-prosess (prosjektlederprosess). Hvorfor det? PLP hjelper deg å uttrykke deg mer presist mhp. hva utviklingen i prosjektet ditt og hva man forventer av resultater. Bedre kunne velge ut og prioritere under usikkerhet og hurtige avgjørelser. Hjelper deg å stille krav til planlegging, organisering og gjennomføring av prosjektet Hjelper deg i å fokusere på beslutninger, fremdrift og resultat.

6 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 6 PROSJEKTLEDERS HOVEDASPEKTER 1.Å LEDE MENNESKER 2.Å DEFINERE OG SAMORDNE ARBEIDET SOM SKAL UTFØRES

7 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 7 HOVEDSTADIER INNLEDNING prosjektet blir definert og satt i gang PLANLEGGING løsning og nødvendig arbeid blir identifisert og tidfestet GJENNOMFØRING utførelse og kontroll AVSLUTNING vellykket slutt

8 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 8 NØKKELEGENSKAPER PROSJEKTER ER FORBIGÅENDE OG UNIKE DE BESTÅR AV FLERE OPPGAVER DE KREVER RESSURSER DE SKAL LEVERE ET PRODUKT I H.H.T. BESTILLING DE HAR OFTE HØY RISIKO OG STOR USIKKERHET

9 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 9 PLP stiller også krav til hvordan utviklingsarbeidet gjennomføres. Sentrale punkter i denne forbindelse er : -Prinsippet om faseinndelt prosjektutvikling -Forankring av prosjektet hos prosjekteiere og beslutningstakere -Klare roller med tydelig ansvar og mandat hos enkeltpersoner -Utvikling av entydige og realistiske målsettinger -Sammensetting av kompetente og produktive prosjektteam -Krav til og oppfølging av framdrift og ressursbruk -Identifisering og oppfølging av kritiske suksessfaktorer

10 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 10 Begreper Prosjektmandat Kvalitetssikring Prosjektivitet Aktivitet Milepæl Prosjektgruppe Referanse- gruppe Styringsgruppe Oppdragsgiver Delprosjekt Hovedprosjekt Prosjektleder Prosjekteier Prosjektplan Prosjektrapport Statusrapport

11 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 11 Roller og ansvar PA-PL PA PA har fått mandatet og er innenfor prosjektet oppdragsgivernes representant med ansvar for at prosjektet gjennomføres i h.h.t. mandatet PA er den som oppnevner PL PA har en ”styreleder” funksjon PA er samtalepartner, pådriver og kvalitetssikre for PL PA må kvalitetssikre prosjektet vis-a- vis oppdragsgiver PA har ansvar for ekstern informasjon PA`s viktigste verktøy for utøvelse av myndighet er BP PA har siste ord mht prosjektkonklusjon og anbefaling PL PL har det operative ansvar for gjennomføring av prosjektet; lager prosjektplan, organiserer, leder og følger opp PL skaffer personellressursene og inngår kontrakt med ressurseieren PL har møteplikt i evt SG- og BP, forbereder saksframlegg. Innkaller, fører referat og er ansvarlig for gjennomføring og beslutninger PL sørger for team-oppbygging og godt klima i prosjektgruppen Pl har ansvar for intern informasjon PL utarbeider stautsrapporter og har ansvar for prosjektregnskapet PL utarbeider statusrapport, sluttrapport og forslag til videreføring

12 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 12 Prosjektansvarlig (PA) Prosjektansvarlig har det overordnede prosjektansvaret. Han/hun er prosjektets ”styreformann”. Prosjektansvarlig skal være en aktiv støttespiller for prosjektleder og har ansvar for at avtalte ressurser blir gjort tilgjengelige.

13 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 13 PA Har det totale ressursmessige ansvar Påse samsvar mellom prosjektplan og mål Har det overordna kvalitetssikringsansvaret Leder en eventuell styringsgruppe Sørger for klare rammer og arbeidsforhold for PL Leder og gjennomfører beslutningsmøter (BP) Ansvarlig for ekstern informasjon om prosjektet NB: Må ha prosjekteiernes tillit

14 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 14 Tips til PA Sørg for å ha avklart mandat, rammer og forventninger med OG Gjennomgå PP med PL og forsikre deg om at PL behersker prosjektarbeidsformen Sørg for at nødvendige beslutninger blir tatt Gjennomføre BP Vær bevisst på rollen- og ansvarsdeling PA-PL NB: PA har ansvar for prosjektets endelige anbefaling

15 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 15 Prosjektleder (PL) Prosjektleder har det operative ansvaret for prosjektet. Han/hun er "daglig leder" og skal drive prosjektet. Alle andre involverte er ansvarlige ovenfor han/henne. Vellykkede prosjekter har prosjektansvarlige og prosjektledere som er entusiastiske, engasjerte og med et mentalt eierforhold til sitt prosjekt.

16 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 16 PL PL har det operative utøvende ansvar for prosjektet og skal blant annet: Lage PP og kvalitetssikre denne Innenfor prosjektrammen planlegge, lede, utføre og kontrollere prosjektet Identifisere og følge opp de kritiske suksessfaktorene Sørge for at PA har et kvalitetssikret underlag ved BP og styringsgruppemøtene Inngå de nødvendige avtalene med ressurseierne etc Analysere sterke/svake sider, trusler og muligheter

17 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 17 Tips til PL Sørg for en gjennomdrøftet PP som er drøftet /godkjent av PA Er du uerfaren med viktige områder i prosjektet: søk råd Tap ikke tempo – siste utvei er å forskyve milepæler Vær leder: styr gjennom andre- tenk situasjonsavhengig lederstil Sørg for åpen og konstruktiv dialog med alle aktørene Ta opp og løse konflikter så snart som råd Vær fleksibel og forandringsvillig, men tap ikke målet av syne!

18 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 18 NØDVENDIGE PROSESSELEMENTER FOR PROSJEKTLEDER: To grunnleggende elementer: Gi prosjektleder et redskap for å kontrollere om prosjektet er i rute(PL) Gi et oversiktskart som prosjektgruppen skal kunne følge i gjennomføringen (PG)

19 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 19 HVA TRENGER PROSJEKTLEDER INFORMASJON OM: Tidsplan oDatoen for fullført aktivitet ble planlagt startet og avsluttet oDatoen hver fullført aktivitet faktisk startet og sluttet oForventet starttid til hver aktivitet som er under arbeid oFaktisk starttid til hver aktivitet som er under arbeid oOpprinnelig planlagt fullføringsdato for hver aktivitet som er under arbeid oEstimert fullføringsdato for hver aktivitet som er under arbeid oBeskrivelse av fremskritt som er gjort for hver aktivitet som er under arbeid

20 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 20 Styringsgruppe (SG) Styringsgruppa er rådgivende for prosjektansvarlig og støttespiller for prosjektansvarlig og prosjektleder. Den etableres etter ønske fra prosjektansvarlig eller oppdragsgiver.

21 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 21 Prosjektgruppe (PG) og delprosjektgruppe Prosjektgruppa utgjøres av de til enhver tid aktive prosjektdeltakerne. Delprosjektgrupper kan dannes for å utføre konkrete prosjektoppgaver.

22 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 22 Referansegruppa (RG) Referansegruppa er et utvalg av enkeltpersoner som er tilgjengelig for prosjektorganisasjonen for rådgivning m.m. Referansegruppa har ingen myndighet i prosjektet.

23 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 23 Prosjektledelse Ved oppdrag knyttet rundt prosjekt/prosjektledelse benyttes PLP-prosessen. Fordelen med denne prosessen er klart definerte arbeidsoppgaver og skillelinjer mellom de ulike nivåene i prosjektet. Dette gir effektiv styring av prosjektets fremdrift og økonomi. PLP prosessen tar for seg prosjektet i flere deler med konkrete vurderinger av blant annet: Organisering av prosjektarbeidet Fase inndeling og milepæler Beslutningspunkter Oppfølging av prosjektet

24 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 24 PROSJEKTLEDELSE PL ER ”LIMET” SOM HOLDER DIN TIDSBEGRENSEDE ORGANISAJSON SAMMEN. URETTELIG MÅ DU FORFEKTE IDEEN OM AT HVERT TEAMMEDLEM MÅ FOKUSERE PÅ DET SOM TJENESR PROSJKETET BEST OVERVINN ”SILOMENTALIETEN”

25 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 25 PROSJEKTLEDERROLLEN SOM PL HAR DU ANSVAR FOR FIRE HOVEDOMRÅDER: PROSJEKTET, ORGANISASJONEN DIN, TEAMET DITT OG DEG SELV LÆRE OPP ANDRE I PROSJEKTLEDELSE OG HVORDAN DETTE FUNGERER SOM PL MÅ DU REGNE MED Å VÆRE BARNEVAKT, SELGER, LÆRERER OG POLITIKER

26 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 26 PROSJEKTLEDERROLLEN DU MÅ TA KOMANDOEN OVER DIN EGEN UTVIKLING, VURDERE EGNE PRESTASJONER OG SE ETTER MULIGHETER TIL FORBEDRINGER OG IKKE MINST BØR DU HA PROSESSFERDIGHETER, MELLOMMENNESKELIGE FERDIGHETER, FERDIGHETER I TEKNOLOGISK LEDELSE OG IKKE MINST ØNSKELIGE PERSONEGENSKAPER

27 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 27 PROSJEKTLEDERROLLEN PL har det operative utøvende ansvar for prosjektet og skal bl.a. Lage prosjektplan og kvalitetssikre denne Innenfor prosjektrammen planlegge, lede, utføre og kontrollere prosjektet Identifisere og følge opp de kritiske suksessfaktorer Sørge for at PA har et kvalitetssikret underlag ved beslutningspunktene og styringsgruppemøter Inngå nødvendige kontrakter med ressurseiere, leverandører etc Analysere sterke svake sider, trusler og muligheter

28 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 28 PROSJEKTLEDERROLLEN PL er ”daglig leder” i prosjektet. Det må ikke være tvil om at det er PL som skal planlegge, organisere, bemanne, lede og kontrollere arbeidet i prosjektet

29 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 29 Bygge og bevare effektive team TA HENSYN TIL AT ALLE ER FORSKJELLIGE. LEDE INDIVIDER SOM INDIVIDER. START LEDELSEN AV PROSJEKTET FRA STUND EN UTVIKLE GJENSIDIGE FORVENTNINGER FOR TEAMMEDLEMMENE OG PL UTVIKLE ”SKIKK OG BRUK” FOR TEAMMØTENE FEIRE VIKTIGE MILEPÆLER BLI ENIG OM HVORDAN DERE SKAL VISUALISERE FRAMDRIFTEN TA EVT KONFLIKTER FORTLØPENDE

30 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 30 PROSJEKTPLAN Prosjektplanen skal gi en oversikt over prosjektet med mål, beslutningspunkter, kritiske suksessfaktorer, milepæler, ressurser, organisering etc. Planen er signert og godkjent av prosjektansvarlig og prosjektleder

31 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 31 RAPPORT Statusrapport Statusrapporten beskriver i rapportform hva som er gjort, avvik med begrunnelse av årsak, behov og krav frem til neste statusmøte. Den skal være kort og konsis Sluttrapport Prosjektleder skal i rapporten dokumentere de erfaringer som er gjort i prosjektet og hvilke resultater som er oppnådd. Den skal også ha med prosjektplanforslag til mandat for neste fase når videreføring kan være aktuelt.

32 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 32 PROSJEKTAVSLUTNING DET ER EN SUKSESS OG IKKE EN FIASKO, AT ET PROSJEKT BLIR AVSLUTTET PÅ ET TIDLIG TIDSPUNKT OBS AT NYE UTFORDRINGER KAN DUKKE OPP MOT SLUTTEN AV PROSJEKTET SISTELEGG EN PLAN FOR DE SISTE ”BRIKKENE” OG SETT EN SISTE TIDSFRIST BRING ALT DU HAR LÆRT VIDERE TIL ANDRE I ORGANISASJONEN

33 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 33 Kritiske suksessfaktorer I risikoanalysen blir kritiske suksessfaktorer identifiserte. Underveis i prosjektet er oppfølging og kvalitetssikring av kritiske suksessfaktorer sentrale punkter

34 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 34 Risikohåndtering Risikoavdekning og risikohåndtering er sentrale funksjoner i styring og kontroll av alt utviklingsarbeid Risikoavdekning for å kunne identifisere hvilke risiki som er i prosjektet, herunder spesielt hvilke som er kritiske for gjennomføringen Risikohåndtering for å kunne følge disse opp og kvalitetssikre prosjektet

35 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 35 MILEPÆLER Milepæler er "flaggdager" i prosjektet. Dvs. at de er tidsbestemt og at det er forutsatt at en beslutning er tatt, delmål er nådd e.l. De sikrer derigjennom oppfølging av framdriften og kontroll med ressursbruken. Bruk av milepæler gir blant annet utgangpunkter for kurs-, ressurs- og tempojusteringer

36 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 36 Milepæler Inntreffen av en viktig hendelse i prosjektet på en forutbestemt dato Viktigste oppfølgingspunkt for PL Sentral i koordinering av flere delprosjekter

37 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 37 Milepælsplan

38 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 38 Integrert aktivitets- og ressursplanlegging xx Milepæl................................................

39 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 39 Gjennomføringsplanlegging på to nivåer Detaljert nivå Aktivitet -hvordan ting skal oppnås Forpliktelser internt i prosjektet Overordna nivå Milepæl -hva skal oppnås Forpliktelser overfor oppdragsgiver

40 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 40 Fase inndeling Fakta PLP-prosessen er delt inn 3 faser; Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Hvorfor det? Skjerper fokus tidlig, så man kan bruke minst mulig tid på klassisk ”prøving og feiling”. Reduserer finansiell risiko. En kort analyse som forstudiet er, kan avklare om ideen har markedspotensial eller ikke. Dermed hindrer man å sløse bort midler senere. ForstudieForprosjektHovedprosjekt

41 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 41 Hva er forstudie? Fakta Forstudiet er en overordnet analyse av kritiske faktorer som markedsbehov, ressurstilgang. Typiske aktiviteter er å spørre fagpersonell og søke i litteratur/internett. Søk i sekundærdata. Et typisk forstudie kan vare fra én dag til 2-3 mnd. Hvorfor det? På en rask og ikke minst billig måte kan man avklare om ideen kan realiseres og hvilke etablerte konkurrenter man vil få.

42 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 42 Hva er forprosjekt? Fakta Forstudiet har vist at ideen har et realistisk potensial. Videreutvikling av ideen med grundigere (primærdata) analyse av marked, produksjonsløsninger, kompetansebehov, finansielt behov osv. Resultatene fra forprosjektet oppsummeres i en (foretnings)plan. Tidshorisont: vanligvis fra noen måneder til et halvt år. Hvorfor det? Alle som kan tenke å ”finansiere” ideen din vil kreve at du har lagt en (foretnings)plan for prosjektet. Ved å følge PLP kan du være sikker på at du har undersøkt de viktigste styrkene/svakhetene/ mulighetene/truslene ved ideen din når du skal iverksette den.

43 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 43 Hovedprosjekt GJENOMFØRING Fakta Med det solide fundamentet du nå har i forprosjektet, er du klar for å iverksette prosjektet: Starte produksjonen av produktet eller tjenesten.

44 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 44 Husk! Fakta Selv om det kan være bittert, er det av og til best å avslutte prosjektet underveis hvis ideen viser seg å være urealistisk å gjennomføre. Eller å få justert mandatet.

45 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 45 Prosjektivitet Med prosjektivitet mener vi en organisasjons evne til å nå nye mål med prosjekter som arbeidsform

46 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 46 Prosjektivitet S1 x S2 x G1 = E1 S1 = Grip vi tak i de riktige tinga - stiller vi det riktige spørsmålet S2 = Har vi det riktige svaret på spørsmålet G1 = Er vi i stand til å gjennomføre svaret Dersom noen av disse enkeltfaktorene er null - er resultatet null !

47 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 47 En organisasjon er et langsiktig samarbeid mellom mennesker for å nå felles mål Et prosjekt er et midlertidig samarbeid mellom mennesker for å nå ett bestemt mål

48 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 48 Kriterier for prosjekt Klart definert mål/resultat Engangsoppgave Klar tidsramme Gitt ressursramme Samarbeid på tvers –fag og nivåer –egne ressurser og eksterne Kompleksitet

49 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 49 Hvorfor bruke prosjekter ? Linjeorganisasjon Prosjekt

50 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 50 Omstillingsprosjektets 5 faser ForstudieForprosjekt Hovedprosjekt GJENNOMFØRING Prosjekt- organisasjon Linje - organisasjon Behov, idè forankring Evaluering Drift 1 342 5

51 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 51 Utvikling og gjennomføring i faser Analysere nåsituasjonen Moblisere deltakerne Peke på samarbeidsområder Bestemme samarbeidsområder- og former Iverksette og tilpasse samarbeidet i linjeorganisasjonen Kartlegge utfordringer og muligheter Identifisere fellesnevnere Vurdere samarbeidspotensialet Velge samarbeidsområder Avdekke spesielle utfordringer Velge samarbeidsmodeller Teste og tilpasse valgte løsninger Dokumentstudier-analyse Intervjuere Arbeidsseminar Behovsanalyser Gruppearbeid/ delprosjekt Prosessveiledning Gruppearbeid /delprosjekt Prosessveiledning Kvalitetssikring Sammenstille faktagrunnlag Påpeke felles utfordringer, mål og strategier Beslutningsgrunnlag forstudierapport Konkretisere Operasjonalisere prioriterte områder Gjennomføringsplan Beslutningsgrunnlag forprosjektrapport Gjennomføringsplan Ansvars- og arbeidsfordeling Sluttrapport Forstudie Forprosjekt Gjennomføring Iverksetting [hovedprosjekt] Mål Tema Aktiviteter og metode Leveranse

52 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 52 Samspill linje- vs prosjektorganisasjon ForstudieForprosjekt Hovedprosjekt Gjennomføringen Prosjekt- organisasjon Linje - organisasjon Vedtak Behov Forankring Evaluering Drift Prosjektets struktur og arbeidsmåte skal: Bidra til nødvendig forankring i linjeorganisasjonen Redusere risikoen for feilprioriteringer Sikre bevegelse fra et strategisk nivå til en nærmere konkretisering på de områder som prioriteres og foreslås videreført

53 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 53 Prosjektorganisering

54 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 54 Prosjektplanleggingen Prosjektplan Mål Organisering Risikovurdering Aktivitets og framdriftsplan Ressursbruk PA(sign) PL(sign)

55 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 55 Krav til målformulering Mål for totalprosjektet –hva er det til slutt vi skal oppnå –prosjektmål vs organisasjonsmål Mål for hver fase –hva skal vi oppnå i forstudiefasen –hva skal vi oppnå i forprosjektfasen

56 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 56 Lag SMART(e) mål I sum må målstrukturen tilfredstille SMART- kravet: S = spesifisert mhp effekt M = målbart A = akseptert R = realistisk T = tidsbestemt

57 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 57 Hvordan lykkes med prosjekter ? Konkrete mål Klar organisering God planleggingRessurser

58 Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 58


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen PLP-metodikk - Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Levanger kommune 1 Levanger Formannskap 05.04.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google