Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Staupeiendommen. Fylkestingsvedtak sak 21/2006 (utdrag) All virksomhet på avdeling Staup ved Levanger videregående skole skal nedlegges fra og med skoleåret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Staupeiendommen. Fylkestingsvedtak sak 21/2006 (utdrag) All virksomhet på avdeling Staup ved Levanger videregående skole skal nedlegges fra og med skoleåret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Staupeiendommen

2 Fylkestingsvedtak sak 21/2006 (utdrag) All virksomhet på avdeling Staup ved Levanger videregående skole skal nedlegges fra og med skoleåret 2007/2008. Samtlige bygg og tomtearealet skal avhendes. Salg som betinger omregulering av områdene eller deler av områdene må avklares med reguleringsmyndigheten/kommunen. Før avhending skal det utarbeides en utviklingsplan. Det skal sikres at bruk av bygg og anlegg på eiendommene på en formålstjenlig måte ivaretar samfunnsmessige interesser i området. Planene skal utarbeides i samarbeid med Levanger kommune.

3 Arealer som skal avhendes 202,5 da 37,2 da Staupeiendommen gnr 1, bnr 1 er på ca. 240 da S N

4 Bygninger som skal avhendes Nr NavnÅr Brutto m2 Bruks m2 Nettom2 A Stall1999 205 - 191 B Øvingshall2004 158158 147 C Traktorgarasje 310 - 306 D Verksted1981 342293 320 E Undervisning, kantine og adm.1967 1268 1135 1125 F Fjøs1922 1075962 904 G Rektorbolig1899 431365 356 H Varieteten1920 912845 768 I Karasjokk1941 863728 700 L Steinbu1981 103 - 87 M Traktorgarasje1968 189107 181 N Driftsbygget1968 518453 482 O Veksthus1965 456 - - P Arbeidslokaler1965 287227 266 R Frittliggende veksthus1992 480 - - S Veksthus 1997 1168 - - T Pottebu1973 - - - U Carport - - - Stabbur - - - Sum 66655274 5832 Nr NavnÅr Brutto m2 Bruks m2 Nettom2

5 Organisering av prosessen Styringsgruppe Einar Strøm, Susanne Bratli, (for Nord-Trøndelag fylkeskommune) Jostein Troite, Hans Heieraas (for Levanger kommune/Innherred samkommune) Arbeidsgruppe/sekretariat Kirsten Haugum (leder), Rune Venås, Lucie Kjelvik (for fylkeskommunen) Alf Birge Haugnes, Øivind Holand, Øystein Sende (for Levanger kommune/Innherred samkommune) Karl-Heinz Cegla (sekretær) Temagruppe for en stedsanalyse Øivind Holand (leder), Innherred samkommune Gunnar Jarle Sorte, Staups venner Einar Weiseth, Estetikkutvalget, Arboretet Grete Sildnes, Nord-Trøndelag fylkeskommune Karl-Heinz Cegla (sekretær) Nord-Trøndelag fylkeskommune

6 Mandat Arbeidsgruppen skal innenfor rammen av fylkestingsvedtak 21/2006 utarbeide et forslag til utviklingsplan for Staup. Arbeidsgruppen gis følgende mandat for sitt arbeid: Utarbeide en oversikt over status i området Utrede områdets kvaliteter Registrere ulike interessenter/interessentgrupper Forslå formålstjenlige alternative bruksmåter/bruksmodeller/eierstrukturer Ferdigstille utviklingsplanen innen 01.01.2008.

7 Hva er bestemmende for prosessen? Fylkestingets oppdrag Stedets kvaliteter

8 Hva er gjort hittil? Vi har gjennomført en stedsanalyse av Staup Analysen finner du på fylkeskommunens hjemmeside http://www.ntfk.no under Regional utvikling/Staup/Stedsanalysehttp://www.ntfk.no Vi har skaffet oss en oversikt over interessenter Vi har laget en skisse med forslag til bruksmåter

9 Stedsanalyse for Staup Formål med stedsanalysen- 2 - Sammendrag- 3 - Staupeiendommen- 4 - Kulturhistorisk perspektiv- 5 - Topografi/Geologi- 10 - Bonitetskart- Jordbruk- 12 - Hagebruk – frukt, bær og grønnsaker- 13 - Grønnstruktur – opplevelseskvaliteter- 15 - Lokale navn- 24 - Infrastruktur- 25 - Bebyggelsesstruktur- 26 - Bygninger- 28 - Status: Mai 2007

10 Staup er en del av Levangers identitet Siden begynnelsen av 1900- tallet har Staup utviklet en identitet som hagebrukets mekka for hele Midt- og Nord Norge. Staup har også siden da vært et meget populært utfartssted for turister og for Levangers befolkning. Foto: May-Lis Sjåstad

11 Bilde: Hjemmeside - Levanger kommune Staup er en viktig del av Levangers grønnstruktur Staup er en del av en større og sammenhengende grønnstruktur på Nesset som strekker seg fra Staupshaugen i nordvest til Julsborg i sydvest StaupStaupshaugenJulsborg S N

12 Frukthagen har 400 frukttrær med et sortiment av epler, pærer, plommer og kirsebær Bærhagen har 25 sorter bærbusker. Solbær, bringebær, rips, stikkelsbær og aronia (surbær) inngår i sortimentet Rosariet – samling av eldre buskroser (Arboretet) Prøve- og demonstrasjonssortiment av prydbusker (Arboretet) Veksthusanlegg Hagebruk – frukt, bær og grønnsaker S N

13 Mot Eidsbotn avgrenses Staup av et bratt bergparti med frodig steinursvegetasjon. Her finner vi varmekjære vekster. Skogpartiene (S) med eksotiske tre og busker så som Fandens spaserstokk, Sølvpoppel, Rødeik, Douglasgran, Magnolia og sypresser, er viktige for opplevelsen av den romlige strukturen. S S S S S S N Grønnstruktur – opplevelseskvaliteter Våren 1945 ble det plantet en freds-eik

14 De mange interne landskapsrommene bidrar til å skape gode opplevelser S N Landskapsrom som skaper opplevelser

15 Det store parkrommet Foto: Øyvind Lyngstad Fylkeskommunen ønsker å bidra til en videre positiv utvikling for Staup

16 Hvilke interessenter har meldt seg? Interessefelleskap v/Asle Sundal Jan Sturla Gresli Interessefelleskap v/ Hans Fredrik Donjem Innherred Produkter AS, Leva-Fro AS, Staups Venner, Levanger Arboret, Einar Skjetnemark, Eldrehøgskolen i Levanger, Innherred Seniorbedrift BA Levanger kommune Levanger Arboret Levanger Røde Kors Natur og aktivitetsbarnehage AS Nils Edvard Støp Jon Magne Wesche Ole Martin Veske Ole Kristian Barkhald Sportsklubben Nessegutten

17 Skisse til utviklingsplan for Staup

18 1.Vi ønsker å ivareta samfunnsmessige interesser i området 2.Vi ønsker å ivareta allmennhetens tilgang til parkområdet 3. Avhendelse av bygninger og eiendom skal bidra til finansiering av planlagte skoleinvesteringer 4. Vi ønsker virksomhet på Staup som kan ivareta områdets kvaliteter på kort og lang sikt Skisse til utviklingsplan

19 Jordbruk/hagebruk Hage/helse/kultur Utbygging Skisse til arealbruk

20 Jordbruk/hagebruk i nordvest Landskapet i nord kjennetegnes av gårdstun med dyrkajord mellom gårdene. Dyrkajorda bidrar til å opprettholde opplevelsen av store, grønne landskapsrom og den styrker den større grønnstrukturen som strekker seg fra Staupshaugen i nordvest til Julsborg i sydvest.

21 Staup har tre større arealer med dyrkajord på henholdsvis ca. 37da, 42da og 28 da. Til sammen utgjør dette 107 da. Disse arealene bør også i fremtiden brukes til jord- og hagebruk. I tillegg kan et mindre areal vurderes. ca. 37da ca. 42da ca. 28da

22 Hage-, helse- og kulturformål Det store parkrommet samt hele ”nedre området” foreslåes brukt til hage-, helse- og kulturformål.

23 Det er videre viktig at forbindelsen mot arboretet ivaretas. Innenfor området er det også et potensialet for skånsom innfyll av ny bebyggelse for allmennyttig formål.

24 Utbyggingsformål Arealene i nord er egnet som utbyggingsareal som kan betjenes med en atkomst nordfra. Eventuell ny bebyggelse på området bør ikke plasseres for langt sør mot overgangen til parkområdet for å unngå en dominerende virkning sett nedenfra.

25 Utbyggingsformål Arealene som foreslåes til utbyggingsformål ligger terrengmessig atskilt fra det nedre parkområdet. Det er egen atkomst til området.

26 Områder egnet til flere formål Enkelte områder bør vurderes alternativt til utbygging, til hage/helse/kultur eller til dyrkajord. Her kan den videre planprosessen gi en nærmere avklaring. Det gjelder vannkumåkeren, idrettsplassen og området med bygning C (traktorgarasje og bygning D (verksted).

27 Framdriftsplan Utarbeidelse av stedsanalyse Kartlegging av interessenter Vurdering av bruksområder FylkestingsvedtakOppstart av salgsprosess Vår 2007 Vår 2008 Juni 2007


Laste ned ppt "Staupeiendommen. Fylkestingsvedtak sak 21/2006 (utdrag) All virksomhet på avdeling Staup ved Levanger videregående skole skal nedlegges fra og med skoleåret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google