Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STAUP Eiendomsareal: 240 mål Landbruksareal: 107 mål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STAUP Eiendomsareal: 240 mål Landbruksareal: 107 mål"— Utskrift av presentasjonen:

1 STAUP Eiendomsareal: 240 mål Landbruksareal: 107 mål
Andre areal: mål Bygningsareal : m2 gulvflate

2 VEDTAK: K-2/08 Levanger kommunen er i store trekk enig i de vurderinger som framkommer i forslag til utviklingsplan for Staup. 2. I det videre arbeid med utviklingen av området bør bl.a. følgende ivaretas: Områdets opplevelseskvaliteter. Grønnstruktur med de interne parkrom, hage- og det parkkulturelle anlegget, samt arboretet som en forlengelse av dette. Bygningsstrukturen innenfor kjerneområdet. 3. Ved utarbeidelse av reguleringsplanen, bør følgende vurderes ivaretatt: Eplehagen bør ikke utnyttes til bebyggelse – som f. eks terrassehus Kjerneområdet (Hage-, helse-, kultur- og allmennyttig formål) må reguleres til offentlig formål. Det bør lages føringer for etablering av ny bebyggelse i dette området, som gir muligheter for en videre utnyttelse av arealet i tråd med formålet og kommunens interesser. Området skal fortsatt ha en parkmessig utforming. Arboretet utvides som foreslått i planen. For arealet på 30 da. og bærhagen brukes all dyrkajorda til jordbruksformål Egen avkjørsel fra Staupslia tas ut. Bebyggelse i overgangen til parkområdet kan vurderes, men den må ikke bli dominerende. Området som er foreslått til utbyggingsområde bør beholdes som LNF-område. 4. Det innledes forhandlinger mellom Levanger kommune og Nord-Trøndelag  fylkeskommune om kjøp av Staup. For at en skal ivareta samfunnsmessige interesser slik det er vedtatt av fylkestinget, må området selges i sin helhet til Levanger kommune. Gjennom sin rolle som reguleringsmyndighet, og ved å bruke den nødvendig tid til planlegging av bruk av området, kan kommunen sikre at samfunnsmessige interesser blir ivaretatt. ^ Bør -

3

4 Vedtak k-05/09 1.        Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup. 2.        Involvering av interessegrupper vektlegges sterkt både gjennom deltakelse i selve prosjektet og ved bruk av møter, kommunens hjemmeside etc. 3.        Rådmannen får fullmakt til å hente inn konsulentbistand/prosjektrådgiverbistand. Kostnadene belastes avsatte bevilgninger til kjøp av eiendommen. 4.        Orientering om fremdrift av prosjektet gis formannskapet/kommunestyret kvartalsvis.

5 Mandat plan for involvering. Arbeidet skal tilrettelegges for aktiv bruk av IKT-løsninger på nett. Dette skal være en viktig del for involvering.  Mulig bruk/aktiviteter på Staupområdet skal identifiseres med areal-/bygningsbehov og mulig samhandling med andre brukere/aktiviteter. Bygningenes tilstand, størrelse etc. gjennomgås mht. mulig framtidig behov og utvikling av disse. vurdere potensialet for ny bebyggelse og tilbygg/påbygging/evt. gjenoppbygging eksisterende bebyggelse både innenfor området foreslått til Hage-, helse- og allmennyttig formål og deler av området foreslått til utbyggingsformål i Utviklingsplanen for Staup. Utvikle et grovt skisseforslag til utvikling av eiendommen. Skissen skal bygge på stedsanalysen og danne grunnlaget for regulering av området.

6 Mandat Prosjektet skal komme med forslag til forvaltning og drift av området. Følgende skal her belyses: Drift av uteanlegg. Drift/samordning av drift arboretet skal inngå i vurderingen. Drift av eksisterende bygninger. Samarbeid/deltakelse/bruk av frivillige organisasjoner og aktuelle aktører/leietakere på Staup-området skal vurderes mht. drift av området. Mulig organisering av forvaltning og drift av eiendommen: Tillegges kommunal enhet Kommunalt foretak Kommunalt eid AS-selskap eventuelt bruk av eksisterende selskap. Med bakgrunn i mandatets pkt. 7 og 8 skal prosjektet: Legge fram begrunnet forslag til organisering – drift og forvaltning av eiendommen Nødvendig kompetanse i drifts- og forvaltningsorganet og eventuelt styre for organet Et grovt forslag til budsjett for forvaltning og drift av eiendommen

7 OPPDRAGSGIVER Kommunestyret SG Styringsgruppe RG Referansegruppe
ORGANISASJONEN LINJE- Rådmann SG Styringsgruppe RLG Håkon Lorås Bodil Skotnes PA Prosjektansvarlig Alf Birger Haugnes RG Referansegruppe PL Prosjektleder Håvard Heistad Staups venner Næringsliv. Helse Kultur Hint PG Prosjektgruppe Øivind Holand Arnstein Kjeldsen Kirsten U Skogseth Toril Leirset Anne Gro Erikstad PROSJEKTORGANISASJONEN Arbeidsgruppe DRIFT utemiljø Arbeidsgruppe Drift- bygg-øk Arbeidsgr. Skole Arbeidsgruppe Kultur/Helse Arbeidsgruppe Arnstein Kjeldsen Håvard Heistad Eyolf Johansen Med flere Toril Leirset Innh. Seniorforum LVGS Grunnskolene Helse/rehab Kirsten Skogseth Kultur Staups venner Legesenter Hint/sykehuset G.J. Sorte Innhe. Seniorforum Voksenopplæringen Arboretet Drift/anlegg

8 Hvilke interessenter har meldt seg?
Sportsklubben Nessegutten Rehab: kommune, hint, sykehuset Levanger Røde Kors Demensforeningen Pleie og omsorg Ole Kristian Barkhald Fysioterapi Legesenter Jon Magne Wesche Levanger videregående (voksenopplæring og BUP) Hans Jørgen Støp Staups venner, kolonihage Undervisning/ Skolehage Ole Martin Veske Leva-Fro Økomat Jan Sturla Gresli Catering/restaurant Levanger kommune Grunneierlag Nesset Levanger Arboret Hundeluftegård Natur og aktivitetsbarnehage AS Stall til hester Interessefelleskap v/Asle Sundal Rusomsorg Interessefelleskap v/ Hans Fredrik Donjem Innherred Produkter AS, Leva-Fro AS, Staups Venner, Levanger Arboret, Einar Skjetnemark, Eldrehøgskolen i Levanger, Innherred Seniorbedrift BA

9 Leietakere 01.10.09 Senter mot incest Staupshagen verksted
Ole Barkhald, Leie av jord Ole Barkhald, kjølelager Beatrice Moan Lorås Levanger Røde kors Sjefsgården voksenopplæring Staup Natur og aktivitetsbarnehage LVGS , BUP og ”saftpresse” -Næringsmiddeloppl. Stall, lager for innsamlede varer/utstyr. Redskapshus, Levanger arboret Randi Ulvik Haugan, lagerplass Geir loktu, lagerplass Arnar Risan, lagerplass

10 Hvorfor det er viktig med aktivitet

11 Økonomi ”Budsjett” 2010

12 Drift uteområder Mære, Grankvist har kunnskapen i dag. Drift og anlegg
Frivillige Voksenopplæringen Staups venner Innherred seniorforum seniorbedriften Andre

13 Sentrale områder Voksenopplæring Helse – omsorg - rehabilitering
Hage/arboret skal være sentralt

14 Hva mangler på staup? Allmennyttig formål er et vidt begrep.
Hvor kommer staup inn i dette bildet ? Trengs det en samordningsrolle ? Trønderhall Hotell Slow city Blomsterbyen Stiklestadir Vennskap Levanger Næringsliv Andre kommuner rundt oss Senter for kultur/helse Med mer.


Laste ned ppt "STAUP Eiendomsareal: 240 mål Landbruksareal: 107 mål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google