Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret 1 Staup -orientering i kommunestyret 27.1.2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret 1 Staup -orientering i kommunestyret 27.1.2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret 1 Staup -orientering i kommunestyret 27.1.2010

2 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret STAUP Eiendomsareal: 260 mål Bygningsareal :6785 m 2 gulvflate

3 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret VEDTAK: K-2/08 1.Levanger kommunen er i store trekk enig i de vurderinger som framkommer i forslag til utviklingsplan for Staup. 2.I det videre arbeid med utviklingen av området bør bl.a. følgende ivaretas: Områdets opplevelseskvaliteter. Grønnstruktur med de interne parkrom, hage- og det parkkulturelle anlegget, samt arboretet som en forlengelse av dette. Bygningsstrukturen innenfor kjerneområdet. 3.Ved utarbeidelse av reguleringsplanen, bør følgende vurderes ivaretatt: Eplehagen bør ikke utnyttes til bebyggelse – som f. eks terrassehus Kjerneområdet (Hage-, helse-, kultur- og allmennyttig formål) må reguleres til offentlig formål. Det bør lages føringer for etablering av ny bebyggelse i dette området som gir muligheter for en videre utnyttelse av arealet i tråd med formålet og kommunens interesser. Området skal fortsatt ha en parkmessig utforming. Arboretet utvides som foreslått i planen. For arealet på 30 da. og bærhagen brukes all dyrkajorda til jordbruksformål Egen avkjørsel fra Staupslia taes ut. Bebyggelse i overgangen til parkområdet kan vurderes, men den må ikke bli dominerende. Området som er foreslått til utbyggingsområde bør beholdes som LNF-område. 4.Det innledes forhandlinger mellom Levanger kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune om kjøp av Staup. For at en skal ivareta samfunnsmessige interesser slik det er vedtatt av fylkestinget, må området selges i sin helhet til Levanger kommune. Gjennom sin rolle som reguleringsmyndighet, og ved å bruke den nødvendig tid til planlegging av bruk av området, kan kommunen sikre at samfunnsmessige interesser blir ivaretatt. ^^

4 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Vedtak k-05/09 1. Forslag til mandat og skisse til organisering legges til grunn for utredningen vedr. utvikling og drift av Staup. Det tas utgangspunkt i de målsettinger kommunestyret la til grunn ved kjøp av Staup. 2. Involvering av interessegrupper vektlegges sterkt både gjennom deltakelse i selve prosjektet og ved bruk av møter, kommunens hjemmeside etc. 3. Rådmannen får fullmakt til å hente inn konsulentbistand/prosjektrådgiverbistand. Kostnadene belastes avsatte bevilgninger til kjøp av eiendommen. 4. Orientering om fremdrift av prosjektet gis formannskapet/kommunestyret kvartalsvis.

5 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Mandat plan for involvering. Arbeidet skal tilrettelegges for aktiv bruk av IKT- løsninger på nett. Dette skal være en viktig del for involvering. Mulig bruk/aktiviteter på Staupområdet skal identifiseres med areal- /bygningsbehov og mulig samhandling med andre brukere/aktiviteter. Bygningenes tilstand, størrelse etc. gjennomgås mht. mulig framtidig behov og utvikling av disse. vurdere potensialet for ny bebyggelse og tilbygg/påbygging/evt. gjenoppbygging eksisterende bebyggelse både innenfor området foreslått til Hage-, helse- og allmennyttig formål og deler av området foreslått til utbyggingsformål i Utviklingsplanen for Staup. Utvikle et grovt skisseforslag til utvikling av eiendommen. Skissen skal bygge på stedsanalysen og danne grunnlaget for regulering av området.

6 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Mandat Prosjektet skal komme med forslag til forvaltning og drift av området. Følgende skal her belyses: –Drift av uteanlegg. Drift/samordning av drift arboretet skal inngå i vurderingen. –Drift av eksisterende bygninger. Samarbeid/deltakelse/bruk av frivillige organisasjoner og aktuelle aktører/leietakere på Staup-området skal vurderes mht. drift av området. Mulig organisering av forvaltning og drift av eiendommen: –Tillegges kommunal enhet –Kommunalt foretak –Kommunalt eid AS-selskap eventuelt bruk av eksisterende selskap. Med bakgrunn i mandatets pkt. 7 og 8 skal prosjektet: Legge fram begrunnet forslag til organisering – drift og forvaltning av eiendommen Nødvendig kompetanse i drifts- og forvaltningsorganet og eventuelt styre for organet Et grovt forslag til budsjett for forvaltning og drift av eiendommen

7 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Staups venner Innherred seniorbedrift Næringsliv. Arnstein Kjeldsen Håvard Heistad Eyolf Johansen Kirsten Skogseth Kultur Staups venner Legesenter LINJE- ORGANISASJO NEN PROSJEKTORGANISASJO NEN PA Prosjektansvarlig Alf Birger Haugnes PL Prosjektleder Håvard Heistad PG Prosjektgruppe Øivind Holand Arnstein Kjeldsen Kirsten U Skogseth Toril Leirset Anne Gro Erikstad SG Styringsgruppe RG Referansegruppe Arbeidsgruppe Drift- bygg-øk OPPDRAGSGIVER Kommunestyret Rådmann Arbeidsgruppe -DRIFT utemiljø Arbeidsgr. Skole Arbeidsgruppe Kultur/Helse Arbeidsgruppe RLG Håkon Lorås Bodil Skotnes Toril Leirset Innh. Seniorforum LVGS Leva-fro Geir Mediås Helse/rehab G.J. Sorte Innhe. Seniorforum Voksenopplæringen Arboretet Drift/anlegg

8 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Interessefelleskap v/Asle Sundal Jan Sturla Gresli Interessefelleskap v/ Hans Fredrik Donjem Innherred Produkter AS, Leva-Fro AS, Staups Venner, Levanger Arboret, Einar Skjetnemark, Eldrehøgskolen i Levanger, Innherred Seniorbedrift BA Levanger kommune Levanger Arboret Levanger Røde Kors Natur og aktivitetsbarnehage AS Hans Jørgen Støp Jon Magne Wesche Ole Martin Veske Ole Kristian Barkhald Sportsklubben Nessegutten Pleie og omsorg LegesenterFysioterapi Stall til hester Leva-FroØkomat Catering/restaurant Hundeluftegård Grunneierlag Nesset Staups venner, kolonihage Demensforeningen Levanger videregående (voksenopplæring og BUP) Rehab: kommune, hint, sykehuset Rusomsorg Undervisning/ Skolehage

9 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Leietakere 01.10.09 Senter mot incest Staupshagen verksted Ole Barkhald, Leie av jord Ole Barkhald, kjølelager Beatrice Moan Lorås Levanger Røde kors Sjefsgården voksenopplæring Staup Natur og aktivitetsbarnehage LVGS, BUP og ”saftpresse” -Næringsmiddeloppl. Stall, lager for innsamlede varer/utstyr. Redskapshus, Levanger arboret Randi Ulvik Haugan, lagerplass Geir loktu, lagerplass Arnar Risan, lagerplass

10 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Budsjett Inntekter Utgifter 2.450.0001.865.000 Til utendørs drift585.000

11 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Drift uteområder Mære. Drift og anlegg Frivillige –Voksenopplæringen –Staups venner –Innherred seniorforum –seniorbedriften –Andre

12 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Sentrale områder pr. idag Voksenopplæring Helse Hage

13 Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret Hva mangler –Trønderhall –Hotell –Slow city –Blomsterbyen –Stiklestadir –Vertskap Levanger –Næringsliv – Andre kommuner rundt oss – Hva kan vi tilby vi som ikke har ”overnatting” Allmennyttig formål er et vidt begrep.


Laste ned ppt "Levanger kommune STAUP - Orientering ved prosjektleder Håvard Heistad 27. januar 2010 - kommunestyret 1 Staup -orientering i kommunestyret 27.1.2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google