Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsarena Aker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsarena Aker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsarena Aker
Oslo kommune Sykehjemsetaten Forsterket rehabiliterings avdelingen

2 Helse og sosialkomiteens opplæringsseminar 12.1.2012
Sykehjemsetaten 2012 29 sykehjem drives av kommunen 13 syke- og aldershjem drives etter avtale med ikke- offentlige organisasjoner Syv sykehjem drives av private kommersielle aktører etter konkurranse Ca 4700 heldøgnsplasser og 700 dagplasser Totalt sett har etaten ca årsverk 4,4 milliarder i kostnadsbudsjett, 3,5 milliarder i inntektsbudsjett og 899,8 millioner i nettobudsjett i 2012 Helse og sosialkomiteens opplæringsseminar

3 Sykehjemsetatens visjon:
Livsutfoldelse i trygge omgivelser Helse og sosialkomiteens opplæringsseminar

4 Helse og sosialkomiteens opplæringsseminar 12.1.2012
Virksomhets idee Sykehjemsetaten skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune Verdier Brukerorientering Respekt Engasjement Redelighet Helse og sosialkomiteens opplæringsseminar

5 Samhandlingsarena Aker
Styringsgruppe Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Diakonhjemmet/Lovisenberg sykehus Bydelene i Oslo Sykehjemsetaten, Oslo kommune Ansattes organisasjoner Brukerrepresentanter Samhandlingsarena Aker prosjektorganisasjon Prosjektleder Marie Anbjørg Joten, Oslo kommune Referansegruppe Samarbeidsutvalget Felles pro sjektstab Prosjektleder Oslo kommune, Marie Anbjørg Joten Prosjektleder helsearena Aker Per Magnus Mæhle Suppleres med øvrige sykehus og bydeler Prosjekstøtte Samhandlingsarena Aker Nye prosjekter Helsearena Aker Spesialisert sekundær rehabilitering 40-60 senger Areal/ leieavtaler Helsegrep for eldre Geriatrisk ressurssenter Prosjektleder Kari Sletnes Døgnrehabili tering for eldre Anne Berger Sørli Legevakt Aker Prosjektleder: …… Akutt døgn-enhet Prosjektleder: Migra-sjonshelse Prosjektleder:….. I prosjektgruppene er sykehusene, bydelene, etatene ,brukerne, ansattes organisasjoner/ vernetjenesten deltagere

6 Rehabilitering Aker STATUS døgnavdelingen
Bredt sammensatt prosjektgruppe -avholdt 11 møter Delrapport levert styringsgruppen i januar 2012, sluttrapport Offisielt åpnet 7. mai Drives av sykehjemsetaten Målgruppe: Alder 60+ Pasienter med nylig funksjonsforverring pga. akutt sykdom med behov for tverrfaglig rehabilitering

7 Prosjektgruppe Anne Berger Sørli Prosjektleder, områdedirektør Sykehjemsetaten Ingvild Bryde-Erichsen Prosjektstøtte, byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Renate Pettersen Oslo universitetssykehus HF (OUS) Laila Gullerud Akershus universitetssykehus HF (Ahus) Torunn Nesset Diakonhjemmet Astrid Børset Lovisenberg diakonale sykehus Jan T Engen Sunnaas sykehus Eric Brugman Bydel Østensjø Elisabeth Borrebæk Bydel Stovner Monica Enge Eriksen Bydel Vestre Aker Gunhild Angell Bydel Grünerløkka Heidi Engelund Sykehjemsetaten Heidi Jægtvik Fagforbundet Hildegun Braskerud Norsk sykepleierforbund (NSF) Bjørn Hansen Rådet for funksjonshemmede, brukerrepresentant Arnulf  Heimdal Den norske legeforening (Dnlf), fastlege Prosjektgruppen er under arbeidet supplert med Robert Bergheim kst. avdelingsleder rehabilitering Aker Monica S. Johansen Samhandling OUS Bente Heggedal Gerner Samhandling Ahus

8 Målgruppe - Alder Hovedmål for prosjektet: Tiltaket skal føre til redusert antall sykehusinnleggelser og redusert liggetid i sykehus Alder 60+ Aldersgruppen har et stort potensial for å oppfylle målsettingen For år anbefales etablert mer systematisert og koordinert kompetanse og tjenestetilbud i samarbeid mellom bydel og Sykehjemsetaten

9 Rehabilitering i kommunal regi i institusjon: 126 døgnplasser (SYE)
Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon. Ergoterapeuter, fysioterapeuter, grupper og individrettet tiltak i eget hjem. Rehabilitering i kommunal regi i institusjon: 126 døgnplasser (SYE) dagrehabplasser i SYE Rehabilitering i kommunal regi Aker Helseforetakenes mangfoldige rehabiliteringstilbud NYTT TILBUD

10 Pasientgrupper Pasienter som nylig har opplevd en funksjonsforverring pga. akutt sykdom, og som derfor har behov for tverrfaglig rehabilitering Den akutte sykdommen er avklart og behandling startet. Eksempler: - nevrologiske pasienter som trenger opptrening - slagpasienter som trenger logoped og kognitiv behandling - ortopediske pasienter med kompliserende medisinske tilstander (KOLS, Parkinson)

11 Pasientgrupper –ikke primærmålgruppen
Pasienter med gradvis funksjonssvikt vil i perioder ha behov for systematisk opptrening og rehabilitering, for å gjenvinne og bevare et best mulig funksjonsnivå. Et stort antall Kan gis tilfredsstillende tjenester ved en mer systematisk tilnærming i bydelene og ved SYE sine øvrige 126 rehabiliteringssenger.

12 Etablering av Samhandlingsarena Aker –Rehabilitering for eldre
Bemanning Spl man tirs ons tor fre lør søn Dag kveld natt Hjp man tirs ons tor fre lør søn Dag Kveld Natt Fysio man tirs ons tor fre lør søn Dag Kveld Ergo man tirs ons tor fre lør søn Dag Kveld

13 Rehabiliteringsavdelingen - 21 senger i midlertidig avdeling Pasientene er svært fornøyd. Plassene har samme pris som korttidsopphold.

14 Fordeling bydelene antall pasienter

15 Beleggstall for perioden 11.04-30.09
Beleggsprosenten: 58 % Utskrivelser: 60 % til hjemmet, 26 % til sykehus 14 % til sykehjem (de som utskrives til sykehjem er overfør til  rehabiliteringsavdelinger eller korttidsavdelinger). Gj.snitt liggetid 24,77 døgn Gj.snitt alder 75,14 år

16 Samhandlingsplasser 2012 Lilleborg sykehjem drifter 20 plasser, øremerket bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene Abildsø sykehjem har drifte 10 plasser, øremerket Bydel Østensjø Rødtvet sykehjem drifter 5 plasser, øremerket Bydel Grorud Romsås sykehjem skal fra har driftet 5 plasser, øremerket Bydel Stovner

17 Bestillinger første halvår 2013
Reduksjon på 48 kortid- og rehabiliteringsplasser Reduksjon på 60 langtidsplasser Reduksjon på 30 samhandlingsplasser kun 10 plasser gjenstående Hva betyr dette for videre planer ?????????? Minde behov for døgn senger ?????????

18 Videre arbeid Avdelingen har fagutviklingssykepleier i 100%, for bla å etablere rehabiliteringsnettverk i samarbeid med bydeler og øvrige tjenester ved Aker som skal bidra til kunnskapsutvikling/utvikling Starter med kurs - Tema pasienter med kognitiv svikt Evaluering sommer 2013


Laste ned ppt "Samhandlingsarena Aker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google