Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 Overordnede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 Overordnede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 Overordnede krav Tonje

2 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Agenda Overordnet orientering og innføring Bruk av ”Overordnede krav” Oslo kommunes politiske vedtak Overordnede krav for Oslo kommune Modenhets- og leveransekrav til investeringsprosjekter Nettsiden www.fkok.nowww.fkok.no Oppsummering/Spørsmål

3 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no 3 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012

4 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Bruk av ”Overordnede krav” Bøkene skal benyttes av alle som arbeider med formålsbygg i Oslo kommune. Kravene er utviklet for å gjelde nybygg og rehabilitering. Kravene er absolutte og de skal legges til grunn uavkortet, dersom annet ikke er angitt i den enkelte kravspesifikasjon. For å få god kontroll over omfang og fravik i prosjektene er det utarbeidet et omfangsskjema og et fraviksskjema med tilhørende rutiner. Dette skal være omforente dokumenter mellom operativ bestiller og overordnet utfører. Bokhierarki: 4

5 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Omfangsskjema Omfangsskjemaet definerer omfanget av krav i krav-spesifikasjonene som gjelder for nybygg- og rehabiliterings-prosjekter og følger prosjektet fra bestilling til overlevering. Omfangsskjemaet består av disse hovedelementene: –Krav i alle kravspesifikasjonene –Fasene i prosjektet –For hver fase skal det angis om kravet ”Gjelder”, ”Gjelder med fravik” eller ”Gjelder ikke” –Hvis krav ”Gjelder med fravik” skal fraviksskjemaet fylles ut Hensikten med dette er å sikre korrekt omfang og gjensidig forståelse av bestilling og leveranse. Omfangsskjemaet fungerer i så måte som en spesifisering av bestillingen, og blir en bindende avtale mellom partene som følger prosjektet som et saksdokument frem til overtakelse. 5

6 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Fraviksskjema Kravene i kravspesifikasjonene kan fravikes der dette er vurdert, godt begrunnet og godkjent. For å fravike et krav skal et fraviksskjema fylles ut og godkjennes iht. rutine for fraviksbehandling. Hensikten med dette er å sikre en bevisstgjøring og god vurdering ved fravik fra kravene, og en strukturert kvalitetsprosess. Mal ligger på www.fkok.nowww.fkok.no 6

7 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Erfaringsoverføring –Bøkene i serien vil årlig eller etter behov gjennomgå en evaluering for å ivareta erfaringer fra gjennomføring av prosjekter, drift og bruk av byggene, samt bruk av bøkene. Innsamling av erfaring skjer ved –Generell tilbakemelding Alle brukerne av bøkene oppfordres til å gi tilbakemelding på bøkene. Alle tilbakemeldinger vil bli periodisk evaluert og vurdert innarbeidet 7

8 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Erfaringsoverføring forts. Evaluering av fravik –Alle fravik vil bli periodisk evaluert og vurdert innarbeidet –Fraviksskjemaene har en egen kolonne for å markere om endret krav burde innarbeides. Spørsmål og svar (SOS) –For å kunne gi brukerne erfaringer underveis med bruk av bøkene, er det opprettet en SOS på www.fkok.no, denne vil inneholde tips og info om bøkene og bruken basert på erfaring.www.fkok.no 8

9 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Erfaringsoverføring forts. Innsamling av erfaringstall –Erfaringstall for utvalgte prosjekter samles inn fra foretakene og brukes som grunnlag for oppdatering av nøkkeltall. Dette gjelder for beregninger av livssykluskostnadene, virksomhetskostnader, vann- og energi­forbruk og avfall/sorteringsgrad. –Oversikt over nøkkeltall ligger på www.fkok.nowww.fkok.no Basert på en evaluering av innsamlet erfaring formidles dette via: –Korreksjonslister Gjeldende korreksjonsliste vil være tilgjenglig på www.fkok.nowww.fkok.no 9

10 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Erfaringsoverføring forts. Revisjon av bøkene –Bøkene revideres og utgis periodisk hvert 5. år, eller etter behov. Oppdaterte nøkkeltall –Oppdaterte nøkkeltall publiseres på www.fkok.nowww.fkok.no 10

11 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Oslo kommunes politiske vedtak Synliggjøring av de politiske vedtakene (1998-2010) som gjelder for Oslo kommunes bygningsmasse. Vedtakene er videreført og konkretisert som krav i de ulike bøkene i Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune. 11

12 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Oslo kommune sine overordnede krav Miljøkrav –Miljøprogram (bystyrevedtak 444/08) –Miljøoppfølgingsplan (bystyrevedtak 444/08) –Klimagassregnskap Livssykluskostnader –For å finne den mest samfunnsoptimale løsningen, beregnes livssykluskostnad for alle bygningsmessige tiltak Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune – Miljø og Livssykluskostnader for detaljert beskrivelse. Bøker, maler og skjemaer ligger på www.fkok.nowww.fkok.no 12

13 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Oslo kommune sine overordnede krav forts. Tilpasningsdyktighet –Bygningsmessig tilpasningsdyktighet er de egenskaper en bygning har til å imøte­komme endringsbehov, det vil si gjennomføre endringer/tilpasninger. –Tilpasningsdyktighet defineres normalt som å bestå av generalitet, elastisitet og fleksibilitet, som igjen defineres som: G=Generalitet bygningens evne til å benyttes til flere funksjoner (bruksområder, virksomheter) F=Fleksibilitet bygningens evne til å endre planløsning, slik at endringsbehov kan imøtekommes E=Elastisitet bygningens evne til utvidelse (vertikalt og/eller horisontalt), evt. Seksjonering 13

14 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Oslo kommune sine overordnede krav forts. Bevaring –Ved rehabilitering av vernede bygninger og bygninger på den ”gule listen” skal Riks- og Byantikvaren involveres tidlig i prosessen slik at deres føringer, byggeiers krav og offentlige krav blir ivaretatt. Universell utforming –Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og spesiell utforming. –Alle byggeprosjekter i Oslo kommune skal følge kravene stilt i vedtak 108/09, gjengitt i denne boken og TEK-10 og NS 11001. 14

15 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Oslo kommune sine overordnede krav forts. Krav til drift og vedlikehold –Verdibevaring –Kostnadseffektivitet –Stordriftsfordeler –Enhetlig drift og vedlikehold –Miljørettet helsevern og HMS 15

16 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Modenhets- og leveransekrav til investeringsprosjekter Beskrivelse av modenhets- og leveransekravene til investeringsprosjekter for formålsbygg i Oslo kommune. Med modenhet menes i denne sammenheng hvor langt en aktivitet i et prosjekt skal være utviklet i den enkelte prosjektfase. Med leveransekrav menes hvilke leveranser som skal leveres for den enkelte aktivitet i en prosjektfase. Hovedgrunnen til at man stiller krav til modenhet og leveranser er at Oslo kommune ønsker det samme nivået og kvaliteten på sluttproduktet for hver fase, for eksempel et tradisjonelt forprosjekt. Dette vil bidra til mer enhetlige leveranser og riktigere grunnlag for beslutningstakerne i kommunen. 16

17 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ 17

18 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ 18

19 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ 19

20 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Oppsummering 20

21 Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Spørsmål? 21


Laste ned ppt "Oslo kommune Boligbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF ://www. fkok.no/ Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012 Overordnede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google