Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisningsbygg Oslo KF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisningsbygg Oslo KF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune LCC- og miljøboka 11. oktober 2012 Undervisningsbygg Helen Knutsen Prosjektansvarlig Fagansvarlig LCC Atle Sverre Hansen Undervisningsbygg Oslo KF

2 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012

3 Agenda Virksomhetskostnader Livssykluskostnader Beregningsverkstøy
NS 3454 LCC- og miljøboka Oppsummering - spørsmål

4 Livssykluskostnader og virksomhetskostnader
Beregnes for å få oversikt over totaløkonomien

5 Definisjon av LCC og virksomhetskostnader
Livssykluskostnader – life cycle costs (LCC) - omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings levetid, dvs. både kapitalkostnad og alle kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget Virksomhetskostnader er alle kostnader knyttet til kjernevirksomheten etter at bygget er tatt i bruk. Altså brukernes driftskostnader: personellkostnader støttekostnader produksjonskostnader husleie

6 Virksomhetskostnader
Beregnes i tidlig fase av prosjekteringen For å viser fordelene av et effektivt og driftsvennlig bygg Optimale bygg tilpasset leietakers virksomhet gir lave virksomhetskostnader

7 Beregning av virksomhetskostnader
Virksomhetskostnadene beregnes i kr/m²/år: Lønn (inkl. sosiale utgifter) til alle ansatte i virksomheten Produksjonsutstyr (virksomhetsspesifikt) Data, telefon, teknisk utstyr Firmabil Kontorutstyr, møbler Forsikringer, abonnementer, lisenser, skatt Husleie Julebord Virksomhetskostnaden beregnes til xxx kr/m²/år

8 LCC – Life Cycle Cost Mål:
Synliggjøre totale kostnader forbundet med en investering. Målet er å danne et helhetlig kostnadsbilde av et produkts livssyklus Analyser av livssykluskostnader er et verktøy som gir mulighet til å vurdere byggverk i et videre perspektiv enn kun ut i fra investeringskostnader og utforming En metode for å finne kostnadsoptimale løsninger eller alternativer i livssyklusperspektivet Lønnsomhetsberegninger Grunnlag for beregning av kostnadsdekkende husleie LCC-kalkulatorer benyttes til beregningene

9 Livssyklusperspektivet
Synliggjøre totale kostnader forbundet med en investering Bidrar til mer kostnadseffektive løsninger i bygget, som gir større forutsigbarhet for drift av ferdig bygg Riktig kvalitet på løsningene gjør at unødvendige vedlikeholdsutgifter unngås Lov om offentlige anskaffelser - §6 Ubehandlet osp Regelmessig malingsprosjekt

10 Forklaring av LCC og kostnadsbegrepene
Livssyklus Vedlikehold Kroner Drift VU Forvaltning D F INVESTERING Utskifting Utskifting Utskifting Utskifting Rest-verdi Rest-verdi Tid Årskostnader

11 Sammenhengen mellom LCC og virksomhetskostnader
Virksomhetskostnaden utfyller LCC ved å se økonomisk konsekvens for virksomheten som skal benytte bygget En eventuell merkostnad knyttet til gjennomarbeidede vurderinger i prosjekteringsfasen har minimal kostnad i et livsløpsperspektiv NB: Virksomhetskostnadene overstiger vanligvis bygningsrelaterte kostnader

12 Kostnader over bygningens livssyklus
Utbygger Byggeier Leietaker BYGGEKOSTNADER (inkl. prosjektering) FDV-KOSTNADER VIRKSOMHETSKOSTNADER BYGGE-KOSTNADER ca 65 % ca 10 % =husleie Kilde: Multiconsult

13 LCC Beregningsverktøy
Ulike tilgjenglige verktøy finnes, bl.a. webbaserte TidligLCC (Difi) LCCweb (Statsbygg) Brukers utfordring er gode normtall (GIGO) Krav Muliggjør total analyse for å finne årskostnad Skal kunne gjøre alternativsanalyse på enkeltposter Må kunne lage rapport

14 Difis verktøy for overslagsberegning av livssykluskostnader i tidligfase Verktøyet er ment som et beslutningsstøtte-verktøy i tidligfase før prosjektet initieres for de mest vanlige offentlige bygg Modellen viser per i dag hva som er sannsynlig å spare dersom man velger en mer energivennlig løsning Utviklet av Direktoratet for forvaltning og ikt

15 Et beregningsverktøy som tilbyr LCC-analyser på ulike detaljeringsnivåer Kan benyttes for alle typer prosjekter i alle faser av planlegging og drifting av bygget. Gratis, men tilgangsstyrt Eies av Statsbygg

16 NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk
Revisjon av NS 3454 pågår Omfatter kalkulasjonsmetodikk og kostnadsoppstilling for kalkulasjon av byggverk og bygningsdeler. Standarden definerer kostnadsposter og -klassifiseringer, samt klargjør forhold og begreper Planlagt utgivelse 1. desember 2012

17 Kostnadsklassifisering NS 3454:2000

18 Kostnadsklassifisering - prNS 3454:2012

19 LCC og husleie LCC-metodikken kan benyttes til å beregne kostnads-dekkende husleie Årskostnaden vil da tilsvare årlig husleie Oslo kommunes husleier er kostnadsdekkende, men tar ikke utgangspunkt i LCC Utfordring ved å innføre LCC-basert husleie er: Rivekostnader som inntrer om 60 år inkluderes Fremtidige utviklingskostnader inkluderes Kostnadsdekkende FDVU Max 40 år

20 Miljø og LCC boka – bruk av boka
Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Miljø og livssykluskostnader inneholder Oslo kommunes krav til: Miljø Virksomhetskostnader Livssykluskostnader med der tilhørende leveransekrav Kravene i denne kravspesifikasjonen gjelder etter krav stilt i Felles Kravspesifikasjon for Oslo kommune Overordnede krav, og foran krav stilt i de øvrige kravspesifikasjonene

21 FKOK – LCC og virksomhetskostnader
Kap 4: Prinsippbeskrivelse Kap 6: Beregningstekniske krav Kap 7: Alternativanalyser Kap 8: Krav til dataverktøy

22 Konseptvalgutredning
Vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre Stor frihet til valg av løsninger Begrenset med informasjon Utstrakt bruk av normtall Input Beskrivelse av prosjektet Funksjonalitet for drift av bygget/virksomhetsplan Tilstandsvurdering og taksering ved rehabilitering Kapitalkostnad P50 Energivalg Utfordringer ved rehab

23 Forprosjekt Ett konsept er valgt, mer info tilgjengelig
mer detaljert beregning er mulig Muligheter for alternativanalyser Input Enkel bygningsdelsliste og tegningssett/BIM Kapitalkostnad P50 Normtall FDV fra bygg i drift Flere FDV-poster

24 Oppsummering Virksomhetskostnader Livssykluskostnader NS 3454
LCC- og miljøboka

25 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Undervisningsbygg Oslo KF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google