Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild

2 Prosessen Presenteres i møte den 18. november Sendes ut til politikerne og pressen 18. november Legges ut til offentlig ettersyn 18. november Spørsmål i formannskapet 20. november Behandles i formannskapet 4. desember Behandles i kommunestyret 18. desember

3 Dokumentene: Del 1: Kap 1 Rådmannens innledning Kap 2 Formål og struktur Kap 3 Generelle utviklingstrekk og utfordringer Kap 4 Samfunn Kap 5 Brukere og tjenester Kap 6 Medarbeidere og organisasjon Kap 7 Økonomiske rammebetingelser Kap 8 Økonomiske rammer for drift og investering Vedlegg 1: Innspill som ikke er kommet med i rådmannens forslag Vedlegg 2: Prislista Del 2: Resultatenhetenes planforslag

4 Saldert budsjett i 2014 Ca 6 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2015 Ca 8 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2016 Ca 16 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2017 Bør altså brukes til å bygge reserver/redusere bruk av Eidsiva utbytte inn i driften Ikke nok ift ønske og anbefalingen om å få 3 % netto driftsresultat årlig

5 Vinnerbyen: Strandgata Kulturhuset med Vestre torg Ankerskogen svømmehall Stortorget/Basarbygningen Børstad idrettspark Koigen Private utbyggere På gang……………………….. Sykehjem og omsorgsboliger Barn og unge først…… - Barnehager - Skoleutbygging - Gymsal

6 … samtidig skal vi….. Attraktiv arbeidsgiver God samarbeidspartner Trygge nærmiljø Gode boforhold Mangfold av kulturopplevelser Sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet

7 Vi tar høy risiko Store investeringer Lavt rentenivå Stor og utfordrende driftsorganisasjon Ny regjerning og ny politikk, effekten? Flerbrukshall ? Krav om effektiviseringer og innstramminger i driftsorganisasjonen

8 Ytterligere utfordringer etter juni vedtaket Statsbudsjettet – ca 5 mill Tertialrapport 2 tert 2013 – ca 20 mill Nye driftstiltak Nye investeringstiltak

9 Følgende nye driftstiltak ligger inne (i tillegg til junivedtaket, se kap 8): Avsatt midler til arkiv/journalføring i 2014 – 1,2 mill Avholde Nordisk Seminar i 2014 – 0,2 mill 1/3 stilling tom 2016 – 0,370 mill OO – gis 2 mill til styrking – 2013 – nivået Barnehage gis komp for redusert makspris – 0,9 mill Barnehage - økt kostnad for private barnehager – 2 mill Kulturskoletilbud – 0,360 mill Vang bibliotek – 1 mill PO – styrking – 1,6 mill PO – komp samhandlingsreformen – 4,6 mill – 2013-nivå PO – komp redusert tilskudd ressurskrevende brukere – 2,2 mill LH – økt husleie Ankerskogen – 0,8 mill

10 Følgende nye driftstiltak ligger inne - forts: NAV – 10 mill i styrking – 2013-nivå BF – økt egenandel barnevernstiltak/tilsyn – 1 mill TDA – økte parkeringsinntekter – 1 mill Kinoen – bidrag til kommunal drift – 0,6 mill Ankerskogen – økt bidrag til 19,7 mill fra 2015 For å delfinansiere ovennevnte er det lagt inn et betydelig innsparingskrav, som foreløpig ikke er fordelt

11 Finans forutsetninger: Eiendomsskatt – 4,9 promille i 2014 Utsatt eiendomsskatt til finansiering av sykehjemsplasser Frie inntekter – i tråd med KS prognosemodell Renter - flytende andel (p.t. ca. 45 %) - 1,8 % i ,2 % i ,4 % i ,4 % i

12 Gjeldsutvikling

13 Endrede renteforutsetninger Forventet markedsrente – endring i 2016 og – Fra 2,4 % til 2,7 % - 4 mill ekstra – Fra 2,4 % til 3,2 % - 14 mill ekstra 1 % økning på 2,5 mrd – 25 mill

14 Investeringstiltak: IKT-prosjekter – 1,5 årlig WEB-overføring Kstyret – 0,1 mill Rollsløkka skole– gymsal – 41 mill Greveløkka skole – utvidelse – 47 mill (Omdisp fra Stafsberg) Ingeberg skole – tilbygg og ombygg – 25 mill Rehab skoler – 35 mill Lundbo barnehage -96 plasser – 55 mill Grunnerverv barnehager – 8,2 mill Ny barnehage – ikke valgt sted – 55 mill Rehab Hempa barnehage – 2 mill Ankerskogen – oppgradering/utvidelse – 15 mill Børstad idrettspark – 3,7 mill (vegadkomst/kunstgress/klubbhus Vang bibliotek – påkostning – 1,2 mill Skatebane Koigen – 3,5 mill (Brutto) PO – rammebevilgning utstyr – 4 mill Finsalhagen sykehjem og omsorgsboliger mill

15 Investeringstiltak - forts: Ajerhagen ungd.boliger – 9 stk – 23,9 mill Strømaggregat Presterud - 7 mill 10 enheter psykisk syke – 30 mill Ventilasjonsanlegg Åker fysikalske (Finsal) – 2 mill Boliger for vanskeligstilte – 88 mill Kjøp av boliger som finansieres av salg – 92 mill Ankerskogen – inventar og utstyr leielokaler – 1,5 mill TDA – utbyggingsområder – totalt 74,3 mill TDA – veger og parkering – totalt 131,6 mill TDA – vann og avløp – totalt 155,5 mill TDA – parkvesen – totalt 13,3 mill TDA – byggforvaltning – totalt 63,1 mill Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – maskinstasjon – 58,2 mill Hib – ramme – 2 mill Kirke – ramme 9,2 mill NAV – ombygging 1 mill

16 Investeringer ut over planperioden: IKT-prosjekter – 1,5 mill årlig Børstad u-skole utvidelse 2019 – 150 mill Stafsberg skole – 2018 – 47 mill Ingeberg skole – tilbygg og ombygg 2020 – 16 mill Utvidelse skolekapasitet Hamar by – 2020 – 100 mill Grunnerverv barnehager – 5 mill i 2019 og 2022 Ny barnehage – ikke valgt sted – ramme 85 mill PO – utstyrsanskaffelse - 1 mill årlig Nytt sykehjem i 2023 – 200 mill Nye omsorgsboliger for yngre – 10 mill årlig Boliger for vanskeligstilte – 22 mill årlig Kjøp av boliger som finansieres av salg – 23 mill årlig TDA – veger og parkering – 9,4 mill årlig TDA – vann og avløp – 32 mill årlig

17 Investeringer ut over planperioden - forts: TDA – byggforvaltning – 10,5 mill årlig Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – 2,8 mill årlig HiB – 0,5 mill årlig Kirken - 2,3 mill årlig Krematorium ? Utbyggingsavtale Espern ?

18 Effektivisering: Kommunestyrets vedtak i juni: - 9,4 mill i mill i mill i mill i 2017 – akkumulert til. Rådmannens forslag nå – ytterligere mill – årlig: - Redusert reserve el-energi – 2,8 mill - Vakanser – 2 mill - Drift av kulturhus – 1 mill - PO – ikke komp 2013-nivå – 3 mill - BF – ikke komp 2013-nivå – 2 mill - NAV – ikke komp 2013 nivå – 5 mill ? - LH – ikke komp fastlegetilskudd – 0,9 mill - Generell vekst i brukerbehov - ?

19 Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen: Permanent arkivressurs – ut over 2014 Miljøfyrtårn sertifisering av rådhuset Nye tiltak HRU Hamarregionen reiseliv – nye tiltak Kommunikasjonsrådgiver Økt lærerbemanning Kompetanseutvikling barnehager Styrkning av språk og kommunikasjon i barnehager Tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenesteområder Forlenget leieavtale Torghjørnet – må finansieres av fond Drift kulturhuset – sponsormidler 1 mill PO – ekstra stillinger (kjøkken/renhold/stab)

20 Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen forts: PO – for lite kompensert lønn Velferdssentral/frivillighetssentral Miljøarbeider NAV BF – for lite kompensert lønn LH – ikke kompensert basistilskudd fastleger Vedlikehold av boliger Kompensert inntektstap TDA - Finsalveien 1, salg av boliger TDA – diverse vedlikehold, hogst og beskjæring Økt bevilgning Kirkens sosialtjeneste Bevilgning Blå Kors og Barnas stasjon Bevilgning gatejuristene Bevilgning til Rolf Jacobsen senter

21 Lønnsreserven 2014 Avsatt til sammen 37,6 mill som skal holde til 3,5 % lønnsøkning i 2014 Pensjon 2014 Forutsatt i forrige plan å bruke 23 mill av pensjonsfondet i salderingen fordelt på 2014 og 2015 Sparer ca. 19 mill i 2013 i forhold til hva som er avsatt Foreløpt beregning viser at vi trenger 23 mill ekstra i 2014 ift forrige plan Bruker ca 29 mill ekstra i 2014 (saldering og finansiering av for lite avsatt) Dvs 19 (innsparing fra 2013 ) og 10 til saldering). Etter 2014 har vi ca. 25 mill igjen i sentralt pensjonsfond i KLP. Forutsetter bruke 10 mill i 2015 – 15 mill igjen etter

22 Inntekter: Skatteinntekter – KS prognosemodell Rammetilskudd – KS prognosemodell – justert for forventet befolkningsvekst Brukerbetalinger – øker mellom 0 % og 6 % Vann og avløp 6 % Renovasjon 0 % Barnehage 0 % ? Parkering Korttid 25 % (til 15,- kr/t) Langtid/dagparkering 43 % (til 30,-/døgn) Eiendomsskatt – økes 3 % for den enkelte Potensiale 2 promille økt eiendomsskatt– 50 mill – 25 av disse vil gå til ordinær prisstigning. Bør fordeles på 10 år

23 Spørsmål? Ny mulighet på onsdag Konklusjonen: Også etter denne økonomiplanperioden vil Hamar være ”Sentrum for det mest attraktive bo-området i innlandet”


Laste ned ppt "Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 Rådmannens innstilling Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google