Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017
Rådmannens innstilling Presentert mandag 18. november 2013 av rådmann Martin Kulild

2 2014 - 2017 Prosessen Presenteres i møte den 18. november
Sendes ut til politikerne og pressen 18. november Legges ut til offentlig ettersyn 18. november Spørsmål i formannskapet 20. november Behandles i formannskapet 4. desember Behandles i kommunestyret 18. desember

3 2014 - 2017 Dokumentene: Del 1: Del 2: Resultatenhetenes planforslag
Kap 1 Rådmannens innledning Kap 2 Formål og struktur Kap 3 Generelle utviklingstrekk og utfordringer Kap 4 Samfunn Kap 5 Brukere og tjenester Kap 6 Medarbeidere og organisasjon Kap 7 Økonomiske rammebetingelser Kap 8 Økonomiske rammer for drift og investering Vedlegg 1: Innspill som ikke er kommet med i rådmannens forslag Vedlegg 2: Prislista Del 2: Resultatenhetenes planforslag

4 Saldert budsjett i 2014 Ca 6 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2015 Ca 8 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2016 Ca 16 mill i redusert bruk av utbytte inn i drift i 2017 Bør altså brukes til å bygge reserver/redusere bruk av Eidsiva utbytte inn i driften Ikke nok ift ønske og anbefalingen om å få 3 % netto driftsresultat årlig

5 2014 - 2017 Vinnerbyen: Strandgata Kulturhuset med Vestre torg
Ankerskogen svømmehall Stortorget/Basarbygningen Børstad idrettspark Koigen Private utbyggere På gang……………………….. Sykehjem og omsorgsboliger Barn og unge først…… - Barnehager - Skoleutbygging - Gymsal

6 2014 - 2017 … samtidig skal vi….. Attraktiv arbeidsgiver
God samarbeidspartner Trygge nærmiljø Gode boforhold Mangfold av kulturopplevelser Sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet

7 2014 - 2017 Vi tar høy risiko Store investeringer Lavt rentenivå
Stor og utfordrende driftsorganisasjon Ny regjerning og ny politikk, effekten? Flerbrukshall ? Krav om effektiviseringer og innstramminger i driftsorganisasjonen

8 2014 - 2017 Ytterligere utfordringer etter juni vedtaket
Statsbudsjettet – ca 5 mill Tertialrapport 2 tert 2013 – ca 20 mill Nye driftstiltak Nye investeringstiltak

9 Følgende nye driftstiltak ligger inne (i tillegg til junivedtaket, se kap 8): Avsatt midler til arkiv/journalføring i 2014 – 1,2 mill Avholde Nordisk Seminar i 2014 – 0,2 mill 1/3 stilling tom 2016 – 0,370 mill OO – gis 2 mill til styrking – 2013 – nivået Barnehage gis komp for redusert makspris – 0,9 mill Barnehage - økt kostnad for private barnehager – 2 mill Kulturskoletilbud – 0,360 mill Vang bibliotek – 1 mill PO – styrking – 1,6 mill PO – komp samhandlingsreformen – 4,6 mill – 2013-nivå PO – komp redusert tilskudd ressurskrevende brukere – 2,2 mill LH – økt husleie Ankerskogen – 0,8 mill

10 2014 - 2017 Følgende nye driftstiltak ligger inne - forts:
NAV – 10 mill i styrking – 2013-nivå BF – økt egenandel barnevernstiltak/tilsyn – 1 mill TDA – økte parkeringsinntekter – 1 mill Kinoen – bidrag til kommunal drift – 0,6 mill Ankerskogen – økt bidrag til 19,7 mill fra 2015 For å delfinansiere ovennevnte er det lagt inn et betydelig innsparingskrav, som foreløpig ikke er fordelt.

11 2014 - 2017 Finans forutsetninger: Eiendomsskatt – 4,9 promille i 2014
Utsatt eiendomsskatt til finansiering av sykehjemsplasser Frie inntekter – i tråd med KS prognosemodell Renter - flytende andel (p.t. ca. 45 %) - 1,8 % i 2014 - 2,2 % i 2015 - 2,4 % i 2016 - 2,4 % i 2017

12 Gjeldsutvikling

13 2014 - 2017 Endrede renteforutsetninger
Forventet markedsrente – endring i 2016 og 2017 – Fra 2,4 % til 2,7 % - 4 mill ekstra – Fra 2,4 % til 3,2 % - 14 mill ekstra 1 % økning på 2,5 mrd – 25 mill

14 2014 - 2017 Investeringstiltak: IKT-prosjekter – 1,5 årlig
WEB-overføring Kstyret – 0,1 mill Rollsløkka skole– gymsal – 41 mill Greveløkka skole – utvidelse – 47 mill (Omdisp fra Stafsberg) Ingeberg skole – tilbygg og ombygg – 25 mill Rehab skoler – 35 mill Lundbo barnehage -96 plasser – 55 mill Grunnerverv barnehager – 8,2 mill Ny barnehage – ikke valgt sted – 55 mill Rehab Hempa barnehage – 2 mill Ankerskogen – oppgradering/utvidelse – 15 mill Børstad idrettspark – 3,7 mill (vegadkomst/kunstgress/klubbhus Vang bibliotek – påkostning – 1,2 mill Skatebane Koigen – 3,5 mill (Brutto) PO – rammebevilgning utstyr – 4 mill Finsalhagen sykehjem og omsorgsboliger mill

15 2014 - 2017 Investeringstiltak - forts:
Ajerhagen ungd.boliger – 9 stk – 23,9 mill Strømaggregat Presterud - 7 mill 10 enheter psykisk syke – 30 mill Ventilasjonsanlegg Åker fysikalske (Finsal) – 2 mill Boliger for vanskeligstilte – 88 mill Kjøp av boliger som finansieres av salg – 92 mill Ankerskogen – inventar og utstyr leielokaler – 1,5 mill TDA – utbyggingsområder – totalt 74,3 mill TDA – veger og parkering – totalt 131,6 mill TDA – vann og avløp – totalt 155,5 mill TDA – parkvesen – totalt 13,3 mill TDA – byggforvaltning – totalt 63,1 mill Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – maskinstasjon – 58,2 mill Hib – ramme – 2 mill Kirke – ramme 9,2 mill NAV – ombygging 1 mill

16 2018 - 2023 Investeringer ut over planperioden:
IKT-prosjekter – 1,5 mill årlig Børstad u-skole utvidelse 2019 – 150 mill Stafsberg skole – 2018 – 47 mill Ingeberg skole – tilbygg og ombygg 2020 – 16 mill Utvidelse skolekapasitet Hamar by – 2020 – 100 mill Grunnerverv barnehager – 5 mill i 2019 og 2022 Ny barnehage – ikke valgt sted – ramme 85 mill PO – utstyrsanskaffelse - 1 mill årlig Nytt sykehjem i 2023 – 200 mill Nye omsorgsboliger for yngre – 10 mill årlig Boliger for vanskeligstilte – 22 mill årlig Kjøp av boliger som finansieres av salg – 23 mill årlig TDA – veger og parkering – 9,4 mill årlig TDA – vann og avløp – 32 mill årlig

17 2018 - 2023 Investeringer ut over planperioden - forts:
TDA – byggforvaltning – 10,5 mill årlig Kommuneentreprenøren – biler og maskiner – 2,8 mill årlig HiB – 0,5 mill årlig Kirken - 2,3 mill årlig Krematorium ? Utbyggingsavtale Espern ?

18 2014 - 2017 Effektivisering: Kommunestyrets vedtak i juni:
- 9,4 mill i 2014 - 19 mill i 2015 - 31 mill i 2016 - 32 mill i 2017 – akkumulert til. Rådmannens forslag nå – ytterligere mill – årlig: - Redusert reserve el-energi – 2,8 mill - Vakanser – 2 mill - Drift av kulturhus – 1 mill - PO – ikke komp 2013-nivå – 3 mill - BF – ikke komp 2013-nivå – 2 mill - NAV – ikke komp 2013 nivå – 5 mill ? - LH – ikke komp fastlegetilskudd – 0,9 mill - Generell vekst i brukerbehov - ?

19 2014 - 2017 Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen:
Permanent arkivressurs – ut over 2014 Miljøfyrtårn sertifisering av rådhuset Nye tiltak HRU Hamarregionen reiseliv – nye tiltak Kommunikasjonsrådgiver Økt lærerbemanning Kompetanseutvikling barnehager Styrkning av språk og kommunikasjon i barnehager Tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenesteområder Forlenget leieavtale Torghjørnet – må finansieres av fond Drift kulturhuset – sponsormidler 1 mill PO – ekstra stillinger (kjøkken/renhold/stab)

20 2014 - 2017 Foreslått tiltak som ikke tas med av rådmannen forts:
PO – for lite kompensert lønn Velferdssentral/frivillighetssentral Miljøarbeider NAV BF – for lite kompensert lønn LH – ikke kompensert basistilskudd fastleger Vedlikehold av boliger Kompensert inntektstap TDA - Finsalveien 1, salg av boliger TDA – diverse vedlikehold, hogst og beskjæring Økt bevilgning Kirkens sosialtjeneste Bevilgning Blå Kors og Barnas stasjon Bevilgning gatejuristene Bevilgning til Rolf Jacobsen senter

21 2014 - 2017 Lønnsreserven 2014 Pensjon 2014
Avsatt til sammen 37,6 mill som skal holde til 3,5 % lønnsøkning i 2014 Pensjon 2014 Forutsatt i forrige plan å bruke 23 mill av pensjonsfondet i salderingen fordelt på 2014 og 2015 Sparer ca. 19 mill i 2013 i forhold til hva som er avsatt Foreløpt beregning viser at vi trenger 23 mill ekstra i ift forrige plan Bruker ca 29 mill ekstra i 2014 (saldering og finansiering av for lite avsatt) Dvs 19 (innsparing fra 2013 ) og 10 til saldering). Etter 2014 har vi ca. 25 mill igjen i sentralt pensjonsfond i KLP. Forutsetter bruke 10 mill i 2015 – 15 mill igjen etter 2015.

22 2014 - 2017 Inntekter: Skatteinntekter – KS prognosemodell
Rammetilskudd – KS prognosemodell – justert for forventet befolkningsvekst Brukerbetalinger – øker mellom 0 % og 6 % Vann og avløp 6 % Renovasjon 0 % Barnehage 0 % ? Parkering Korttid 25 % (til 15,- kr/t) Langtid/dagparkering 43 % (til 30,-/døgn) Eiendomsskatt – økes 3 % for den enkelte Potensiale 2 promille økt eiendomsskatt– 50 mill – 25 av disse vil gå til ordinær prisstigning. Bør fordeles på 10 år.

23 2014 - 2017 Spørsmål? Ny mulighet på onsdag 20.11.13
Konklusjonen: Også etter denne økonomiplanperioden vil Hamar være ”Sentrum for det mest attraktive bo-området i innlandet”


Laste ned ppt "Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google