Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Osloprøven i lesing for 6. trinn 2012 Jostein Andresen Ryen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Osloprøven i lesing for 6. trinn 2012 Jostein Andresen Ryen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Osloprøven i lesing for 6. trinn 2012 Jostein Andresen Ryen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

2 Program Gjennomgang av prøven med mestringsnivå Råd og oppfølging på individ og gruppenivå Lesing som grunnleggende ferdighet og valg av lesestrategier

3 Materiale Oslo-prøven: 90 minutters elektronisk leseprøve januar 2012 med flervalgsoppgaver Totalt 4977 elever –2868 med norsk som morsmål –1940 med annet morsmål Skoleregistrerte data om elevenes morsmål

4 Navn på teksterTekstbeskrivelseTekstlengdeAntall oppgaver Ankertekst 1Skjønnlitterær fortelling4914 Elva fra barndommenArtikkel om laksens vandring3644 Melodi Grand PrixFagtekst med tabell1895 LøvenFagboktekst om et stjernebilde3495 Naturhistorisk museumKart med informasjon944 Navn på edderkoppFagboktekst om navn2285 Ankertekst 2Intervju med forsker4585 Hjemløse katterLeserinnlegg2744 Søstrene Bjørklund Biografisk fortelling3305

5 3 aspekter ved lesing Finne informasjon Tolke og forstå Reflektere og vurdere Nasjonale prøver, PISA og kartleggingsprøver

6

7

8 3 minutters metodekurs

9 3 minutters statistikkurs Validitet Prøven måler lesekompetanse Kjønnsbalanse Forkunnskaper Reliabilitet Måler det samme Rettes likt

10 Er resultatene representative? Dersom deltakerprosenten er 85 % eller høyere, er det sannsynlig at resultatene er representative for skolen. Dersom frafallet er større enn 15 %, er det grunn til å stille seg noe mer tvilende til representativiteten, fordi så stort frafall kan være knyttet til årsaker som ikke er tilfeldige.

11

12

13 Gjennomsnitt for elever fordelt på språk hjemme (gjennomsnitt = 0, standardavvik = 1) 4 av 10 elever i Osloskolen snakker i større eller mindre grad et annet språk enn norsk hjemme Språk hjemmeGjennomsnittAntallProsent Bare norsk,30286858 % Både norsk og et annet språk -,39194039 % Nesten bare et annet språk -,561683%

14 Kjønn – prestasjoner (gjennomsnitt = 0, standardavvik = 1) ElevgruppeGjennomsnittAntall Norsk, jenter0,341552 Norsk, gutter0,261524 Annet morsmål, jenter-0,40961 Annet morsmål, gutter-0,58940

15 § 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

16 Særskilt norskopplæring (§ 2.8)

17 Prosentandel elever med annet morsmål og prosentandel elever som får særskilt norskopplæring (§2.8) ved hver skole

18 Lesevaner

19 GjennomsnittAntallNorsk morsmålAnnet morsmål Leser ikke-0,30288-,07-,81 30 min. el mindre-0,112400,19-,65 Mellom 30 og 60 min.0,141720,45-,34 1 til 2 timer0,22452,60-,24 Mer enn 2 timer0,14117,47-,18

20 Lesevaner

21 SkjønnlitteraturGjennomsnittAntall Aldri-,271139 Noen få ganger-,08733 En gang i måneden,02615 Flere ganger i måneden,07835 Flere ganger i uka,361402

22 Lesevaner Fakta eller hobbybøkerGjennomsnittAntall Aldri,06513 Noen få ganger,171039 En gang i måneden,191076 Flere ganger i måneden,001204 Flere ganger i uka-,28919

23 Lesevaner «flere ganger i måneden» og «flere ganger i uka» fordelt på kjønn og lesestoff LesestoffGutterJenter Blader31 %44 % Tegneserier58 %36 % Skjønnlitteratur38 %52 % Fakta- eller hobbybøker45 %41 % Aviser på papir40 %37 % Aviser på nett39 %33 %

24 Resultater på oppgavenivå

25 Kjønnsforskjeller på oppgavenivå. Kjønnsforskjeller i jentenes favør er positive verdier, i guttenes favør, negative verdier.

26 Resultater morsmål

27 Nivåer og nivåbeskrivelser Resultatene fra prøven er fordelt på 3 mestringsnivåer. De 25 % svakeste elevprestasjonene har havnet på nivå 1, og de 25 % sterkeste prestasjonene har havnet på nivå 3. På nivå 2 er de resterende 50 % plassert. Nivåene er satt slik: Nivå 1:0 – 26 poeng Nivå 2:27 – 36 poeng Nivå 3:37 – 41 poeng

28 Nivå 3 På nivå 3 kan teksten både ha form og innhold som er ukjent for eleven. Språket kan være avansert, og teksten kan inneholde mye informasjon der sammenhengen mellom ulike deler i teksten ikke er tydelig uttrykt. Eleven kan øve på: Å finne og kombinere informasjonen som befinner seg i flere deler av en sammensatt tekst, og der noe av informasjonen finnes i hovedteksten, noe i merknadene og noe i overskriften, for eksempel et trediagram, en tabell med reisetider eller en produktinformasjon. Å sammenlikne informasjon i ulike tekster om samme tema og finne fram til informasjon som forekommer i begge tekstene, og informasjon som bare forekommer i den ene eller den andre teksten, for eksempel ulike oppslagsverk (nett eller papir). Å forstå hvordan tekster er bygget opp og hvordan ulike elementer henger sammen, for eksempel ved å lage oppsummerende overskrifter til avsnitt i ulike fagtekster, velge den beste av flere aktuelle overskrifter til et avsnitt, eller å gjenkjenne og forstå virkningen av litterære grep som tidsvekslinger, skifte av synsvinkel og bruk av språklige bilder. Å vurdere kvalitet, form eller innhold i ulike tekster og begrunne egne vurderinger, for eksempel å begrunne hvorfor en tekst er bedre skrevet enn en annen, eller å avgjøre hva som er hensikten med en tekst eller deler av en tekst, hvem teksten er skrevet for, eller hvorfor forfatteren har brukt ulike virkemidler. Å stille seg kritisk til innholdet, finne fram til kilder og sammenholde informasjon fra ulike kilder.

29 Elva fra barndommen 3Hva er grunnen til at det er viktig å fange rømt oppdrettslaks, ifølge teksten? ADe får lite tilpasningsdyktig yngel med villaks. BDe finner ikke tilbake til oppdrettsanlegget. CDe trekker opp i elvene og spiser opp maten til villaksen. DDe kan ikke overleve i naturen etter mange år i fangenskap. Hvorfor heter det edderkopp? 4Innledningen av teksten er skrevet med uthevet skrift. Hva er hensikten med denne delen av teksten? Aå informere leseren om det viktigste i teksten Bå forklare vanskelige ord som brukes i teksten Cå gjøre leseren nysgjerrig på resten av teksten Då svare på spørsmålet som står i overskriften

30 Nivå 2 På nivå 2 kan tekstens innhold være ukjent for eleven, språket kan ha en viss kompleksitet, og teksten kan inneholde relativt mye informasjon. Eleven kan øve på: Å trekke ut ett eller flere informasjonselementer når det er mange elementer som konkurrerer om oppmerksomheten, for eksempel å avlese ulike tallverdier i et diagram eller en tabell, å slå opp i en ordliste, lese et kart eller finne fram til bestemte påstander som befinner seg flere steder i en argumenterende tekst. Å forstå hva som er hovedtemaet når dette ikke er tydelig uttrykt, eller å forstå sammenhengen mellom ulike deler av teksten, for eksempel årsakssammenhenger, forholdet mellom personer og/eller hendelser, eller forholdet mellom tekst og illustrasjoner. Å beskrive formelle trekk ved teksten og begrunne hvorfor teksten framstår slik den gjør, gjerne ved bruk av formell kunnskap om sjangertrekk, virkemidler og grafisk framstilling. Å vurdere informasjon i en tekst i forhold til egne erfaringer og synspunkter, for eksempel å uttrykke enighet eller uenighet, eller å vurdere om hendelser eller reaksjonsmåter er sannsynlige.

31 Elva fra barndommen 1Hva er hovedhensikten med denne teksten? Aå fortelle om gode lakseelver Bå informere om problemer med villaksen Cå informere om barndommen til oppdrettslaks Då fortelle om laksens livsløp Hvorfor heter det edderkopp? 2Det tredje avsnittet starter slik: «Et annet norsk ord for edderkopp…». Hva handler dette avsnittet om? ADet handler om hva vikingene brukte edderkoppen til. BDet handler om hva edderkoppen kalles i andre land. CDet handler om opprinnelsen til ordet «kongro». DDet handler om navn på konger i vikingtiden.

32 Nivå 1 På nivå 1 bør tekstene være korte og enkle, form og innhold bør være kjent for eleven, og temaet bør interessere eleven. Eleven kan øve på: Å finne fram til viktig informasjon som er godt synlig eller sentralt plassert, for eksempel en tydelig uttrykt egenskap ved hovedpersonen i en fortelling, en tydelig uttrykt mening eller et lett synlig tall. Å oppfatte handlingen eller hovedtemaet i en tekst, for eksempel den viktigste hendelsen eller det viktigste argumentet i teksten. Å oppfatte meninger eller forhold som er framstilt i en tekst, og deretter selv komme med synspunkter.

33 Elva fra barndommen 4Fullfør setningen slik at den blir riktig: I Norge er det … Aingen store elver med villaks. Bfærre enn 400 lakseelver. Celver med tusen år gammel laks. Dflere enn 400 lakseelver. Hvorfor heter det edderkopp? 1Hva betyr ordet «edderkopp»? Aen som vever Bkongevever Cgifthode Dkongro

34 Når skårer norske elever lavere enn forventet? når teksten er «voksen» eller «kjedelig» og må leses nøye og gjerne flere ganger når oppgaven stiller krav til detaljert og nøyaktig lesing når elevene må holde styr på mye informasjon fra ulike deler av teksten når teksten er har et upersonlig, informasjonstett, «voksent» språk uten nevneverdig bruk av leserengasjerende virkemidler når elevene må finne «bortgjemt» informasjon, for eksempel mot slutten av en lang tekst, i en fotnote eller i en underordnet setning når teksten er plassert på slutten av prøven når de må svare med egne ord

35 Når skårer norske elever høyere enn forventet? når oppgaven spør etter hovedbudskap, hovedtema eller hovedintensjon i en tekst når informasjonen det spørres etter, er lett å finne, f. eks. befinner seg først i teksten når innholdet er relevant og aktuelt for ungdom, eller når emnet er kjent når oppgaven krever generell forståelse av grafer, tabeller, kart og skjema når teksten krever forståelse av ironi, er morsom eller spennende når de blir bedt om å ha egne meninger

36 Hvordan jobbe med resultatene? På skolenivå: Samarbeid mellom faglærere Møteplasser Kontinuitet

37 Hvordan jobbe med resultatene? På klassenivå og elevnivå: Snakk om resultatene i elevsamtale og foreldresamtale Fokus på lesevaner (lystlesing og lekselesing)


Laste ned ppt "Osloprøven i lesing for 6. trinn 2012 Jostein Andresen Ryen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google