Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte lærevansker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte lærevansker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte lærevansker
Litt om hvilke tjenester vi bidrar med

2 Hvem er vi? Faggruppen Sammensatte lærevansker innehar kompetanse knyttet til barn med forsinket utvikling og store sammensatte lærevansker. Gruppen er tverrfaglig og består av psykologer, spesialpedagoger og sosionom. Disse er med i faggruppen: Anne N, Liv A, Anette, Lars, Lisbeth, Ingebjørg, Inger Marie, Torill, Dagmar Janne, Hege H, Heidi, Tove, Ragnhild, Aina, Siv Merethe, Else Marie

3 Hvilken kompetanse er i faggruppen?
Faggruppen har kompetanse spesielt innen områdene: Forsinket utvikling/psykisk utviklingshemming Store samspill- og kommunikasjonsvansker Språkvansker Synsvansker Hørselsvansker ADHD/ADD Autismespekterforstyrrelser

4 Syns- og audiopedagog Synspedagog - internhenvisning -øyenlege
-persepsjonsvansker Audiopedagog Utgangspunkt for audiopedagog er medisinsk diagnose fra Øre-nese-hals (SUS)/hørselssenteret, eventuelt helsesøster

5 Faggruppen er inndelt i ulike grupper som jobber med følgende:
ASK-Alternativ og supplerende kommunikasjon ADHD/ADD Autismespekterdiagnose IT i undervisningen Prosjekt i samarbeid med Statped/vest «Asperger syndrom i Stavangerskolen» Samarbeidsprosjekt med Fysio- og ergoterapi tjenesten

6 Nettverk for særskilt tilrettelagte avdelinger, barnehage
Faggruppen arrangerer flere typer nettverk for «Særskilt tilrettelagt opplæringstilbud»: Nettverk for særskilt tilrettelagte avdelinger, barnehage Nettverk for særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for barn med autisme Kursrekke for lærere og ansatte i skolen som jobber med barn og unge med Asperger syndrom/ høytfungerende autisme.

7 Nettverk, samarbeidsmøter og kurs
Rett hjelp tidlig(Kvello) Nettverk for særskilt tilrettelagte avdelinger, barnehage ASK plan, kompetansehevingsplan Aspergerkurs Kurskveld på BUPA for foreldre med barn som nylig har fått Asperger/høytfungerende autisme diagnose Ulike kurs innenfor Autismefeltet  TEFT (Tverrfaglig forum for førskolebarn) Oppfølging av prematurbarn Prosjekt med Østerlide, barn med store adferdsvansker, uten diagnose Barn med Downs syndrom, samarbeidsmøte med SUS

8 Nettverk Rett hjelp tidlig (Kvello)
Stavanger Kommune har etter en treårig prosjektperiode bestemt at alle byens barnehager skal få tilført kompetanse ifht  å identifisere barn i risiko for skjevutvikling, så tidlig som mulig. PPT er en del av en tverrfaglig gruppe sammensatt av rep. fra fysio/ergo, helsesøster og barnevernstjeneste, -som etter observasjon i barnehagene skal bidra til tidlig identifisering av barn med behov for hjelp. PPT bidrar med observasjon i barnehagene, deltagelse i lesesirkler, og i tverrfaglige stormøter hvor en drøfter observasjoner og eventuelle behov for igangsetting av tiltak ifht barn som vekker bekymring. PPT bidrar også ifht vurderinger av barnehagen på systemnivå. Øyvind Kvello sin litteratur og  forelesninger ifht barn i risiko, brukes som  teoretiske utgangspunktet og felles referanse for drøftinger rundt tiltak og rett innsats tidlig.

9 Nettverk for særskilt tilrettelagte avdelinger , barnehage
Nettverk for pedagogiske ledere i spesielt tilrettelagte avdelinger i barnehager i Stavanger kommune. Bakgrunnen for nettverket er at disse pedagogiske lederne faller mellom to stoler når det gjelder kurs og kompetanseheving. Ressurssenteret for styrka barnehager er aldri inne i disse avdelingene, hverken med spesialpedagogisk arbeid eller med kurstilbud. Det har vært avholdt 4 nettverk i løpet av året, 2 om høsten og 2 om våren. Nettverkene foregår i Torgveien om kvelden. I høst har det vært 13 barnehager representert i nettverket.

10 Nettverk for særskilt tilrettelagte avdelinger , barnehage
2013: April, seminar på Sola Strandhotell, tema etikk og spenningsfeltet mellom spesped. og allmennped. Det har vært arranger et nettverk i september der Marianne Fjetland kom og informerte om ICDP. International Child Development Programes, foreldreveiledningsprogram Videre har vi hatt et dagsseminar i november som var oppfølging av seminaret som ble avholdt i april. Det var det samme temaet for begge seminarene. Seminardagen i november var også virksomhetslederne invitert. Temaene fremover velges i samarbeid med deltagerne.

11 PROSJEKTPLAN FOR KOMPETANSELØFT I ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK)
Stavanger kommune ved PPT og Statped vest iverksetter et strukturert samarbeid innen områdene rådgivning informasjonsutveksling utviklingsarbeid kurs- og kompetansebygging knyttet til det spesialpedagogiske feltet.

12 PROSJEKTPLAN FOR KOMPETANSELØFT I ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK)
Målsetninger for prosjektet Hovedmål Kompetanseheving i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i Stavanger kommune. Delmål 1.Kompetanseheving for ansatte i PPT slik at de i og etter prosjektperioden bedre kan veilede og rådgi personer som har faglig ansvar for barn med behov for ASK. 2.Kompetanseheving for ansatte i barnehager, på skoler og på Ressurssenter for styrket barnehagetilbud, slik at de tidlig skal kunne identifisere, igangsette og tilrettelegge tiltak for barn og unge som har behov for ASK (0-16). 3.Kompetanseheving for ansatte i Fysio- og ergoterapitjenesten slik at de i og etter prosjektperioden kan veilede og rådgi personer som har faglig ansvar for barn med behov for ASK. Kompetansehevingen i kommunen skal bunne ut i opprettelsen av et tverrfaglig ASK team. Teamet skal blant annet etablere et nettverk av fagpersoner som skal bistå ansatte som arbeider med ASK-brukere (0-16 år) i barnehager, skoler, barneboliger/avlastning og i Fysio-og ergoterapitjenesten i Stavanger.

13 PROSJEKTPLAN FOR KOMPETANSELØFT I ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK)
ASK–team ASK–teamet skal være en tverrfaglig gruppe i Stavanger kommune, sammensatt av representanter fra ressursgruppen, som på sikt skal overføre kompetanse til fagpersoner som arbeider med barn og unge som har behov for ASK. ASK-teamet skal være operativt fra 2016. Arbeidsformer Kursrekker / Workshops 2. CASE drøftinger/ erfaringsutveksling Casedrøftingene betinger skriftlig samtykke fra foresatte, og medlemmene i gruppa har taushetsplikt. 3. ASK-team og nettverksgrupper • Innhold og organisering av ASK-team • Innhold og organisering av nettverksgrupper

14 PROSJEKTPLAN FOR KOMPETANSELØFT I ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNIKASJON (ASK)
Oppstart/framdriftsplan Det første året i prosjektet må Statped vest ta ansvaret for innholdet på samlingene. Stavanger kommune tar det praktiske og tekniske ansvaret. Prosjektperioden er beregnet til 3 år. Prosjektperiode: Hyppighet på kompteansehevingen /samlinger : 3 samlinger i vårsemesteret og 2 samlinger i høstsemesteret. Personene i ressursgruppen og andre ressurspersoner i nærskoler og ordinære barnehagegrupper vil bli invitert til kompetansehevingen. 

15 Asperger kursrekken Tilbudt 2x pr. år. Går over 4 ganger Innhold:
Innblikk i diagnosen og hva dette betyr for eleven Hva et godt skoletilbud er for disse elvene Struktur og forutsigbarhet Gjennomgang av verktøyene : +/- skjema, sosiale historier, tegneserie samtaler, IVAS, KAT kassen, Ping Pong. Kompetansemålene i norsk muntlig Informasjon til omgivelsene Utviklingsstøtte og tilrettelegging i skolen

16 Tverrfaglig Samarbeid
Barn med Down Syndrom Årlig informasjonsutveksling mellom SUS, ressurssenter for styrket barnehagetilbud, helsestasjon og PPT. Målet er oppdatert informasjon de ulike gruppene i mellom- om hvilket tilbud førskolebarn med Down syndrom har i Stavanger Kommune .

17 Samarbeid med Østerlide
To representanter fra PPT har deltatt i prosjektarbeid med avdeling Barnehabilitering Østerlide og kommunalt hjelpeapparat,  ang. barn og unge med alvorlige atferdsproblemer. Målsettingen med prosjektet var: 1. kompetanseoppbygging og 2. Utarbeidelse av forslag til rutiner for samarbeid. Prosjektet ble avsluttet i oktober 2013.

18 Samarbeid/Nettverk Teft (Tverrfaglig forum for førskolebarn)
En representant fra ulike fagfelt; helsestasjon, ergo-fysioterapitjenesten, barneverntjenesten, PPT, bestillerkontoret Dette er de samme personene som danner korpset i Kvello- prosjektet. Ved behov deltar psykolog, fra helsestasjonen. Møtes på helsestasjon ca hver 6 uke, har da to saker til drøfting hver gang. Barnehager melder saker. Som regel anonyme saker, men det hender at foreldre er med. Mål å få drøftet en sak grundig og gi veiledning ifht. veien videre. Det gis mulighet for å komme tilbake og drøfte en sak etter utprøvde tiltak.

19 Samarbeid/nettverk Oppfølging av små premature barn i Stavanger kommune Barn med fødselsvekt på under 1500 gr. Tverrfaglig tilbud blir gitt på helsestasjon ved 2,5 år og 5 år Deltakere: helsesøster, fysio, PPT ved 2,5 år. Ved 5 år er også ergoterapeut med. Felles informasjon om barnets start på livet, helsesøster tar SATS ved 2,5 år, fysio og ergo gjennomfører konkrete oppgaver ifht. grov og finmotorikk , PPT observerer samt snakker med foreldre ut fra  deres tanker, det som  observeres samt kartlegging fra barnehagen Foreldrene er vanligvis svært takknemlige for tilbudet

20 Tverrfaglig samarbeid
Et tverrfaglig samarbeid med Mestringssentert, SUS – i forhold til ME og epilepsi.

21 AD/HD kurs – høsten 2014 Fra høsten 2014 håper vi at Stavanger PPT kan tilby en kursrekke for skoler og barnehager i forhold til temaet: Reguleringsvansker - ADD/ADHD Kursrekken blir et samarbeid mellom Statped Vest, Fysio/ergo, BUPA og Stavanger PPT

22 AD/HD kurs – høsten 2014 Kursrekke i reguleringsvansker, ADHD/ADD
Hvem er kursrekken et tilbud til? Tilbudet blir en kursrekke for lærere i grunnskolen og pedagoger i barnehagen. Den enkelte lærer/barnehagepedagog kan også vurdere å ta med andre viktige ressurspersoner som er knyttet opp mot barnet. Det kan for eksempel være en assistent/miljøarbeider. Organisering og omfang Kurset vil bli gjennomført ved Stavanger PPT. Det er tenkt tre samlinger i hver kursrekke. Kursrekken blir holdt to ganger i året, vårsemester og høstsemester.


Laste ned ppt "Sammensatte lærevansker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google