Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale prøver Møte for skolene 30. august 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale prøver Møte for skolene 30. august 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale prøver Møte for skolene 30. august 2011
Yngvild Ziener Nilsen Seksjonssjef Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet

2 Program 08.30 - 09.15 Velkommen v/Astrid Søgnen
Informasjon om nasjonale prøver v/Yngvild Ziener Nilsen, retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver, regler for fritak, sjekkliste for fritak, oppfølging av resultater, 09.15 – inklusive 20 minutters PAUSE LUS og nasjonale prøver. Hvorfor trenger vi begge deler? Ulike vurderingsarenaer – ulike brukerperspektiv v/Tonje Hellstrøm, Gro Rønjum, Gyda Jansen Gjennomgang av PAS med vekt på nye funksjoner i systemet, v/Torill Wøhni, Making Waves

3 Program 12.00 – 12.45 Velkommen v/Astrid Søgnen
Informasjon om nasjonale prøver v/Yngvild Ziener Nilsen, retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver, regler for fritak, sjekkliste for fritak, oppfølging av resultater, 12.45 – inklusive 20 minutters PAUSE LUS og nasjonale prøver. Hvorfor trenger vi begge deler? Ulike vurderingsarenaer – ulike brukerperspektiv v/Tonje Hellstrøm, Gro Rønjum, Gyda Jansen 14.05 – 15.00 Gjennomgang av PAS med vekt på nye funksjoner i systemet, v/Torill Wøhni, Making Waves

4 Datoer for gjennomføring av nasjonale prøver høsten 2011:
Lesing 5. trinn (papirprøve) Onsdag 14. sept. Lesing 8. trinn (papirprøve) Onsdag 14. sept. Lesing 9. trinn (papirprøve) Onsdag 14. sept. samme prøve som på 8.trinn Engelsk 5. trinn (elektronisk prøve) uke 38 ( sept.) reserveuke uke 39 Engelsk 8. trinn (elektronisk prøve) uke 39 (26. – 30. sept.) reserveuke uke 41 Regning 5. trinn (elektronisk prøve) uke 42 (17. – 21. okt.) reserveuke uke 43 Regning 8. trinn (elektronisk prøve) uke 43 og 44 (24. okt. – 4. nov.) reserveuke uke 45 Regning 9. trinn – (elektronisk prøve) uke 43 og 44 (24. okt. – 4. nov.) samme prøve som på 8. trinn

5 Arbeidsfordeling Nasjonale prøver utarbeides og sendes ut fra Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet sender informasjon direkte til skolene – med kopi til skoleeier I tillegg: all informasjon kan og må hentes fra Egen veiledning for PAS ligger på Udirs hjemmeside

6 Nasjonale prøver - fordeling i Utdanningsadministrasjonen
Spørsmål om PAS og rapportering, faglige spørsmål: Dok-team/PED: Unni Mortensen, Hanne Bergsmark, Margareth Tomren Tekniske spørsmål: Hvis skolen har tekniske problemer skal de henvende seg til Logica, evt. til IKT-avdelingen (innsIKT) Spørsmål om SATS skole: EFP-avdelingen Trond Hagstrøm

7 Informasjon og tjenestevei
Skolene har selv ansvar for å følge med på Utdanningsdirektoratets hjemmeside – rektor har ansvaret for å finne oppdatert informasjon Alle lærere henvender seg til egen ledelse Alle henvendelser fra skolene skjer skriftlig pr. e-post til Utdanningsadministrasjonen (som i tilfelle tar henvendelser videre)

8 Veiledningsmateriell
Retningslinjer for gjennomføring av nasjonale prøver Veiledningsmateriell Lesing: bare eksempeloppgaver Regning og engelsk: både eksempeloppgaver og tidligere prøver

9 Hva måler nasjonale prøver?
Veileder for skoleledere og skoleeiere: nasjonale prøver – resultater og oppfølging

10 Brev om tilrettelegging for overføring av elever, datert 17.08.2011
NASJONALE PRØVER - TILRETTELEGGING FOR OVERFØRING AV ELEVER FRA SATS TIL PAS, RAPPORTERING AV PRØVERESULTATER OG AVVIKLING AV ELEKTRONISKE PRØVER Brev om tilrettelegging for overføring av elever, datert Den enkelte skole er ansvarlig for: Tilrettelegging i SATS Skole og prøveadministrasjonssystemet PAS i forkant av prøvene Overføre elever fra SATS til PAS Legge til rett for og teste at skolen kan gjennomføre de elektroniske prøvene Rapportere prøveresultatene i lesing på norsk i PAS med frist: 30.september Registrere fritak/ikke deltatt i PAS for elever som ikke har gjennomført prøvene innen følgende frister: Lesing 5,. 8. og 9. trinn: 30. september Engelsk 5. og 8. trinn: oktober Regning 5., 8. og 9. trinn: 18. november

11 Annen informasjon Prøvetiden:
Lesing og regning - tidsramme 90 minutter på begge trinn Engelsk – tidsramme 60 minutter på begge trinn Prøvene i lesing er laget slik at det ikke er å forvente at alle elevene vil bli ferdig innenfor den avsatte tiden. Elevene må sitte tiden ut. De elektroniske prøvene: elevene kan forlate plassen når oppgaven er levert. Om vurderingsveiledningene – se Udirs hjemmeside

12 Deltakelse Prøvene er obligatoriske
Elever som er syke på prøvedagen, kan gjennomføre helt fram til fristen for registrering av resultater. Hvis skolen ikke kan gjennomføre prøvene (papirprøvene) på oppsatt tid pga tidligere inngått avtaler, må det søkes skriftlig til Fylkesmannen om nytt prøvetidspunkt. Søknaden må gå tjenestevei. Elektroniske prøver må gjennomføres i løpet av tiden som er avsatt. Det er satt av reserveuker.

13 Om elever på institusjonsskole/mottak
Elever som er på institusjon, avlegger prøvene på institusjonen Bostedsskolen er ansvarlig for at opplæringsskolen får tilgang til prøvene Institusjonen er ansvarlig for gjennomføringen og for at prøveresultatet returneres bostedsskolen for registrering i PAS (kun papirprøver) Bostedsskolen er ansvarlig for å ta ut resultatrapporter og sende disse tilbake til institusjonen

14 Deltakelse Alle elever skal registreres i PAS før gjennomføringen
Resultatet skal registreres Status fritatt skal registreres Eventuelt Ikke deltatt Utdanningsdirektoratet vil sjekke tallene opp mot GSI Det vil bli ført tilsyn

15 Individuelt fritak Forskrift til opplæringslov § 2-4. Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar Elevar skal delta i prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar fastsette av departementet. Skoleeigaren skal sørgje for at dette blir gjennomført. For elevar som får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringslova, og når det dessutan er klart at prøvene ikkje vil ha mykje å seie for opplæringa til eleven, kan skolen gjere vedtak om å frita eleven frå å delta i prøvene. Det same gjeld grunnskoleelevar som får særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, og elevar som går i vidaregåande opplæring, og som følgjer individuell opplæringsplan i norsk. Eleven sjølv eller foreldra eller dei føresette kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene.

16 Individuelt fritak Det kan gis fritak for Elever med rett til spesialundervisning (enkeltvedtak) eller opplæring etter §2-8 og det er klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen Begge vilkårene må oppfylles for at skolen kan fatte vedtak om fritak. Melding om fritak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og må gjøres skriftlig. For elever som er på institusjon, er det opplæringsskolen (institusjonsskolen/mottak) som har ansvar for å fatte /skrive enkeltvedtak (gjerne i samarbeid med bostedsskolen). Skoleeier skal sikre lik praktisering av bestemmelsene om fritak i forskrift til opplæringsloven § 2 – 4.

17 SJEKKLISTE I FORBINDELSE MED FRITAK NASJONALE PRØVER
Sendt skolene i brev datert Skolene må foreta en gjennomgang av alle elever mht gjennomføring av nasjonale prøver. Elevene som skal vurderes for fritak, må identifiseres. Skolen må gjennomgå begrunnelsen for fritak. Alle foresatte må informeres i forkant av enkeltvedtaket. Informasjonen bør gis skriftlig. Hvis informasjonen gis muntlig, må skolen kunne dokumentere at informasjon er gitt. Foresatte må gis mulighet til å uttale seg i saken. Skolen fatter et enkeltvedtak. Mal utarbeidet av UDA skal benyttes (ligger i Sats skole). Foresatte skal informeres om at enkeltvedtaket kan påklages. Enkeltvedtaket skal oppbevares i elevmappen.

18 Om fritak - eksempler Skolen fatter enkeltvedtak om fritak. Foreldrene ønsker at prøven skal gjennomføres. Da skal prøven gjennomføres. Skolen kan ikke overprøve vedtaket. Foresatte ønsker fritak. Skolen fatter enkeltvedtak om gjennomføring. Foreldrene kan påklage til skolen som sender saken til Fylkesmannen.

19 Tilrettelegging Forskrift til opplæringslov § Særskild tilrettelegging ved eksamen

20 Mer om tilrettelegging
Utdanningsdirektoratet: I utgangspunktet er det ikke anledning til å utvide gjennomføringstiden, men i særskilte tilfeller kan gjennomføringstiden utvides med inntil en halv time. Spørsmål om tilrettelegging rettes til skoleeier. Eksempel på spørsmål: Hvor stort avvik på tid? Inntil en halv time. Hvis lesing er den grunnleggende ferdigheten som prøves, kan ikke elevene få hjelp til lesing, jamfør § 3-32. Nasjonal prøve i lesing finnes i punktskrift. Må bestilles særskilt.

21 Om tolkning og oppfølging av resultater
Fortløpende publisering Veiledning til tolkning og oppfølging vil foreligge høsten 2011 Eleven og foresatte skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene og om hvordan de blir fulgt opp i opplæringen – tema i elevsamtalen

22 Fordeling på mestringsnivåer
5. trinn – tre mestringsnivåer 8. trinn – fem mestringsnivåer 9. trinn - fem mestringsnivåer .

23 Oppfølging av resultater
Del 3 av veiledningsmateriellet gir tips til hvordan følge opp elever på forskjellige mestringsnivåer. I tillegg må alle lærere involveres i resultatene (prøver i grunnleggende ferdigheter, ikke fag) Aktuelle spørsmål som kan diskuteres i lærerkollegiet kan være: Ser vi noen mønstre/tendenser i resultatene for vår skole? Har vi annen type informasjon som bekrefter eller avkrefter resultatene fra nasjonale prøver? Indikerer resultatene fra nasjonale prøver at det er behov for ytterligere kartlegging? Hvilke konsekvenser får resultatene for skolens videre praksis, og hva kan vi gjøre for å forbedre de resultatene vi ikke er fornøyd med?

24 Nasjonale prøver del av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem – og prøveplanen Oslo
Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse Kartlegging – analyse – diskusjon – prioritering – handling –

25 Mer informasjon Prøveplanen Oslo
Utdanningsetetatens brev: Prøveplan Oslo - Utdanningsetaten - Oslo kommune Utdanningsdirektoratet


Laste ned ppt "Nasjonale prøver Møte for skolene 30. august 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google