Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 8. april 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 8. april 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 8. april 2013

2 Oppsummering – Viktige resultater i 2012 1.Alle barn får barnehageplass 2.Bedre læringsresultater i Drammensskolen 3.Flere innbyggere, arbeidsplasser og fullførte boliger 4.Samarbeidsprosjekter for byvekst: Felles arealplan for Buskerudbyen Jernbaneavtalen frigjør ca. 400 da. til byutvikling Plansamarbeid med Lier om Lierstranda Marienlyst: boliger finansierer ny multifunksjonshall 5.Rask tilgang til helse- og omsorgstjenester 6.Flere barn får hjelp tidlig fra barnevern, habilitering og PPT 7.Flere kjøper egen bolig 8.Flere utfører tjenester på nett 9.Økonomiske rammer holdes og reservene øker 10.Investerte for 700 mill. kr. I 2012

3 Menneskelige ressurser (HR) Produserer flere tjenester med samme antall ansatte Redusert sykefravær med 0,6 prosentpoeng i konsern Fortsatt jevn stigning i medarbeideres tilfredshet med nærmeste leder Rekruttert 24 ledertalenter for deltakelse i Talentprogram med hensikt å inspirere til fremtidige lederstillinger i konsernet Antall ansatte med tilnærmet full stilling (80-100 prosent) i programområde 05 HSO er økt med 60 Flere ansatte med innvandringsbakgrunn Forbedret seniorresultat – flere ansatte over 55 år står i stilling Økt turnover med 0,9 prosentpoeng

4 Målrettet bybygging 2012 er første året hvor Drammen fokuserer så tydelig på å rapportere resultater på de områder hvor Bystyret har vedtatt mål Årsmeldingen dokumenterer god måloppnåelse på de fleste områder, avvikene er tydelige og gir grunnlag for ekstra innsats for forbedring i 2013 Noen måleindikatorer har vist seg uegnet og må endres Eksempel på målekart

5 P01 Barnehager – alle barn får plass Alle barn fikk oppfylt retten til barnehageplass i 2012 Andel barn i barnehage er på samme nivå som i 2012 (87,3%) Gratis kjernetid rekrutterte 746 barn av totalt 765 barn som er omfattet av prøveordningen - dvs. 97,5% dekning Prosjektet ”Norges Beste Barnehage” ble etablert i 2012 – tilbud om opplæring til ansatte i kommunale og private barnehager Andel ansatte med førskoleutdanning økte fra 34,9% til 36,1% i 2012 Ombygging av Kobbervik gård til barnehage startet opp. Cirka 100 nye plasser fra august 2013 Økt tilskudd til private barnehager (22 mill. kr) Norges Beste Barnehage

6

7 P02 Oppvekst – flere barn får hjelp tidlig Antall meldinger i barnevernet gikk ned med 8 prosent Ingen reelle fristoverskridelser i barnevernet Antall barn under barnevernets omsorg er på samme nivå som i 2011 (cirka 100 barn) Barnevernet bisto 141 barn utenfor hjemmet – en økning på 10% Habilitering: tjenester til 196 barn med funksjonsnedsettelser – en økning på 4 brukere fra 2011 PPT: Antall brukere som har mottatt hjelp er redusert fra 1542 til 1526

8

9 P03 Samfunnssikkerhet – fokus på beredskap Fokus på oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som ble revidert i 2011 Alle virksomheter i Drammen kommune har egne ROS-analyser, og 98% har oppdatert disse i 2012 Krødsherad kommune ble deltaker i DRBV fra 1. januar 2012, og selskapet omfatter nå 8 kommuner med i overkant av 150 000 innbyggere

10

11 P04 Byutvikling: Samarbeid for ny byvekst (1) Avtale med Jernbaneverket frigjør ca. 400 da. til byutvikling Felles areal- og transportplan for Buskerudbyen Samarbeid om utvikling av Marienlyst hvor tomt og boliger finansierer ny multifunksjonshall Felles plansamarbeid med Lier om Lierstranda Samarbeidsavtale 1. februar 2012

12 P04 Byutvikling: Investeringer i byaksen (2) Nye Strømsø torg: -Rehabilitering av bybrua er startet opp og fullføres sommeren 2013 -Nye Blichs gate P-hus er bygget (åpnet 3. januar 2013) -Midlertidig gaterom i Tollbugata er under utprøving Flere fullførte boliger: - fra 120 i 2011 til 268 i 2012 Byggesak: - færre fristoverskidelser og nedgang i antall klagesaker og omgjorte klagesaker Blichs gate p-hus

13

14 P05 Helse og omsorg – god tilgang til tjenesten Flere sykehusinnleggelser og kortere liggetid øker etterspørselen etter hjemmesykepleie og korttids- opphold i institusjon Hjemmesykepleie: 64% økning i antall søknader og 13% økning i total vedtakstid Institusjonsopphold: 24% økning i antall søknader om korttidsopphold Tiden fra vedtak til levert tjeneste stabil eller redusert i forhold til 2011 ”Skap Gode Dager” ble etablert i nyoppussede lokaler i Wergelandsgat e høsten 2012 – opplæring til ansatte i HSO-tjenestene Merforbruk på 26,9 mill. kr i 2012 IndikatorDram men 2 2011 Mål 2012 Dram men 2012 Effektueringstid – hjemmesykepleie (dager) -3 0 Effektueringstid – hjemmehjelp- rengjøring (dager) 13 mindre enn 14 6 Effektueringstid – korttidsplass i sykehjem (dager) 9 mindre enn 14 7 Effektueringstid – langtidsplass i sykehjem (dager) 36 mindre enn 28 4 Antall dager fra vedtak til levert tjeneste

15

16 P06 Kultur – fortsatt høy aktivitet Nesten 1 million besøkende i de sju største kulturinstitusjonene – en reduksjon på 1,5% i forhold til 2011 Antall elever i Kulturskolen økt fra 853 til 890 Antall utlån i drammensbiblioteket er redusert fra 409 105 til 391 251 i 2012 Ny tros- og livssynspolitisk plattform ble vedtatt i 2012 og iverksettes i 2013 Utvidelsen av Skoger kirkegård ble fullført i 2012 og rehabiliteringen av Tangen kirke fortsatte Kulturskolen

17

18 P07 Ledelse, organisasjon og styring – økt bruk av nettbaserte tjenester Færre kunde- og telefonhenvendelser til Servicetorget i 2012 Nesten 10% økning i antall besøk på kommunens nettsted i 2012 95 prosent av kommunens eiendoms- og planarkiv er digitalisert ved utgang 2012 Økt andel ferdigbehandlede henvendelser ved Servicetorget Drammen er blant de beste e- handelskommunene i landet E-handelsplattform

19

20 P08 Kompetanse, markedsføring og næring ”Papirbredden 2” ble ferdigstilt i 2012 Kommunen og Høgskolen i Buskerud har inngått overordnet samarbeidsavtale om helsevitenskap Uavhengig måling viser at kommunens omdømme er bedret også i 2012 Flere overnattingsdøgn ved byens hoteller i 2012 Flere henvendelser til turistkontoret i 2012 Papirbredden 2

21

22 P10 Politisk styring – levende lokaldemokrati Arbeidet med ny bystrategi har i 2012 vært preget av bredt anlagte medvirkningsprosesser blant annet fremtidsutstilingen på Sundland som ble besøkt av 2500 personer Levende lokaldemokrati: Bydelskonferanser Dialogmøter Sundland 28.01 – 12.02. 2012

23 P11 Samferdsel og fellesarealer – økt fysisk aktivitet og trivsel Flere nye anlegg har bidratt til økt aktivitet i befolkningen: 6 nye lekeplasser og 2 nye nærmiljøanlegg Blektjern, Landfalltjern og Klopptjern er bedre tilrettelagt som utfartsmål Sikringstiltak er gjennomført i Bragernesåsen Økt etterspørsel etter byens arealer, med unntak av den tradisjonelle torghandelen Økt bruk av marka og en viss økning i bruk av sykkel Det er rehabilitert/reasfaltert 8,3 km av veinettet i 2012 Fra byparken

24 P11 Samferdsel og fellesarealer – økt fysisk aktivitet og trivsel Nytt flomlysanlegg på Marienlyst til ca. 15 mill. kr tatt i bruk mars 2012 Det er gitt eget tilskudd til oppgradering av Haukåsløypa – tryggere anlegg og lengre åpningstid Ny betalingsordning for halleie med 80% reduksjon for barn og unge Haukåsløypa

25

26 P12 Grunnskole – økt læring Fortsatt positiv resultatutvikling i drammensskolen: -På eller over landsgjennomsnitt på de fleste områder Norges Beste Skole over i ordinær drift i 2012 – innebærer fortsatt satsning på kompetanseheving og etterutdanning Alle skoler har et anti- mobbeprogram Elever på skolevei

27 P12 Grunnskole – investering i kunnskap Drammen kommune ble tildelt skoleeierprisen 2012 for god ledelse av og i skolen Kostnadseffektiv drift av skolene Utskifting av inventar og utstyr for 5,4 mill. kr Stor anleggsaktivitet: -Rehab. Brandengen ferdig 2012 -Pågående prosjekter ved Svensedammen, Galterud (flerbrukshall), Åskollen og Frydenhaug Nasjonal skoleeierpris til Drammen 23. mai 2012

28

29

30 P13 Sosiale tjenester - innsats for å bedre levekår (1) Andelen deltagere som har kommet i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram har økt fra 53 prosent i 2011 til 58 prosent i 2012. Antall sosialhjelpsmottakere har økt med 46 personer, mens andelen som mottar stønad er stabil på 4,5% av antall innbyggere 20-66 år Antall deltakere i Kvalifiserings- programmet har økt med fra 251 til 265 personer Introduksjonssenteret

31 P13 Sosiale tjenester - innsats for å bedre levekår (2) Boligløftet er videreført i 2012: - Flere ble tildelt bolig -Kjøpt 36 nye utleieboliger -Totalt 52 tidligere leietakere har blitt boligeiere i 2012 -Det er utbetalt 101 mill. kr i startlån, mot 48 mill. kr i 2011. Det er også utbetalt 6 mill. kr i etableringstilskudd til startlånmottakere 479 flere barn lever i familier med inntekt under fattigdomsgrensen (tall fra 2011) Det er bosatt 134 flyktninger i 2012, inklusiv 15 enslige mindreårige - Kommunale boliger – Olaf Bergers vei

32 Bystrategi – nå settes kursen

33 P14 Vann og avløp – lavere vannforbruk Utskiftning av vannledninger gir redusert vannforbruk - Kjøp av vann fra Glitrevannverket er redusert i 2012 Renseeffekt – tilfredsstillende ved Solumstrand, men under myndighetskrav ved Muusøya renseanlegg Høyt investeringsnivå med 102,3 mill. kr i 2012 Spyling av vannledninger

34

35 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2012 Netto driftsresultat på 28,9 millioner kroner, 27,9 millioner kroner bedre enn budsjett Bykassens driftsregnskap for 2012 viser et mindreforbruk (overskudd) på 5,8 millioner kroner. Overskuddet fremkommer etter at det er satt av netto 34,6 millioner kroner til reserver Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2011 Regnskap 2012Budsjett 2012Avvik 2012 Programområdene 1-14 2 740,8 3 009,6 3 018,3 8,7 Skatt og rammetilskudd -2 571,2 -2 815,1 -2 796,1 19,0 Andre sentrale inntekter -132,5 -142,4 -140,0 2,4 Finansielle poster 86,5 100,6 89,3 -11,3 Fra kommunens bedrifter -106,8 -110,3 -110,7 -0,4 Pensjon/lønnsreserve mv. -9,1 -71,3 -61,8 9,5 Netto driftsresultat 7,6 -28,9 -1,0 27,9 Årsoppgjørsdisposisjoner-29,623,11,0-22,1 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)-22,0-5,80,05,8

36 Reservene øker 34,6 millioner kroner er overført til disposisjonsfondet Totale reserver utgjør etter dette172,5 millioner kroner De nye handlingsreglene som tilser fondsreserve på 3 pst av brutto driftsinntekter og rentesikringsfond på 1 prosent av samlede lånegjeld er oppfylt et år før forutsetningen

37 Konsernresultat i balanse Regn 2012Budsj 2012Avvik i krForbr i % 3 009,6 3 018,38,799,7 % P01 Barnehage 457,7 457,8 0,0100,0 % P02 Senter for oppvekst 215,7 217,7 2,199,1 % P03 Brannvern 40,2 0,0100,0 % P04 Byutvikling 16,8 18,5 1,790,8 % P05 Helse 1 030,6 1 003,7 -26,9102,7 % P06 Kultur 135,2 137,1 1,998,6 % P07 Ledelse, org. og styring 186,2 187,3 1,299,4 % P08 Miljø, komp. og næring 6,7 8,4 1,780,2 % P09 Pleie og omsorg 0,0 0,0 % P10 Politisk styring 19,5 19,8 0,398,6 % P11 Samferdsel og fellesarealer 113,6 115,5 1,998,4 % P12 Grunnskoleundervisning 633,7 646,7 13,198,0 % P13 Sosiale tjenester 233,1 244,1 11,195,5 % P14 Vann og avløp -79,4 -78,6 0,7100,9 %

38 Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer Lånefondets gjeld per 31.12,2012 var 4 422 mill kr. Gjelden har økt med 297 mill. kr i 2012 Siden 2007 har lånefondets gjeld økt med 2 154 mill. kroner fra 2 268 mill kroner. Av den totale gjelden er 2367 mill. kroner gjeld knyttet til Drammen Eiendom KF, og 963 mill. kroner til VA.

39 Pensjonskostnaden har mer enn doblet seg på siden 2007 Kostnad for 2012 var over 243 millioner kroner, inkludert en belastning på 43,9 millioner kroner fra tidligere års premieavvik Fra 2011 til 2012 var økningen på over 34 mill. kr Premieavviket var ved utgangen av 2012 på 587 mill. kr

40 Måling av effektiv ressursbruk i de større byene ASSS – sammenligning av de10 største byene i Norge I ASSS-rapportenen for 2012 (basert på regnskapstall fra 2011) er det beregnet produksjonsindekser som gir mål på kommunens tjenesteproduksjon (kvalitet og kvantitet) Når produksjonsindeksene sees i forhold til kommunens ressursinnsats (brutto driftsutgifter) pr. tjenesteområde får man et mål på effektiviteten

41 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune (basert på regnskapstall 2011 i ASSS-kommunene)

42 Relativ effektivitet pr. tjenest i Drammen kommune (basert på regnskapstall 2011 i ASSS-kommunene)


Laste ned ppt "Årsmelding for Drammen kommune 2012 Presentasjon 8. april 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google