Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

7/8/2014 Kravspesifikasjon 2009 God morgen! Forsyn dere med rundstykker og kaffe. Vi begynner kl.08:15. Undervisningsbygg Oslo KF – 18.12.2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "7/8/2014 Kravspesifikasjon 2009 God morgen! Forsyn dere med rundstykker og kaffe. Vi begynner kl.08:15. Undervisningsbygg Oslo KF – 18.12.2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 7/8/2014 Kravspesifikasjon 2009 God morgen! Forsyn dere med rundstykker og kaffe. Vi begynner kl.08:15. Undervisningsbygg Oslo KF – 18.12.2008

2 2 Agenda  Introduksjon v/Knut Jonny (kl. 0815-0845)  Bakgrunn v/Marianne (kl. 0845 – 0915)  Om bøkene v/Steinar og Øystein (kl. 0930 – 1015)  Fravikssystem og oppdatering av bøkene v/Stian (kl. 1015 – 1045)  Implementering v/Stian (kl. 1045 – 1055)  Avrunding v/Marianne (kl. 1055 – 1100)

3 Introduksjon  Hvorfor skal vi bruke kravspesifikasjonen?  Er kravspesifikasjonen en ”bibel” for planlegging?  Hvordan passer kravspesifikasjonen med utfordringene vi har med kostnader og fremdrift?  Hvordan skal vi ikke bruke kravspesifikasjonen 3  Konklusjon  Kravspesifikasjonen er et godt grunnlag for gode, omforente løsninger, men kan og skal fravikes dersom dette gir mer optimale løsninger for det enkelte prosjekt, eller bestilles av kunden. Fravik skal begrunnes og dokumenteres.

4 4 Agenda  Introduksjon v/Knut Jonny (kl. 0815-0845)  Bakgrunn v/Marianne (kl. 0845 – 0915)  Om bøkene v/Steinar og Øystein (kl. 0930 – 1015)  Fravikssystem og oppdatering av bøkene v/Stian (kl. 1015 – 1045)  Implementering v/Stian (kl. 1045 – 1055)  Avrunding v/Marianne (kl. 1055 – 1100)

5 Bakgrunnen for prosjektet:  Lære av egne feil  Ta med oss gode løsninger inn i nye prosjekt  Bygge kostnadseffektivt  Tenke levetidskostnader i prosjektfase  Fokus på energi og miljø 5

6 Bygg som er mest egnet til å stå innendørs 6

7 …. 7

8 Vegger skal være 90 grader, hvis ikke er de tak… 8

9 Flate tak, eller basseng?? 9

10 10

11 11

12 Muggsopp innen ca 2 døgn 12

13 Tilgjengelighet for alle i alle arealer Utvendig solavskjerming 13

14 Valg av utvendige produkter og løsninger som er bestandige i forhold til hærverk 14

15 Deteksjon av trefasader 15

16 Valg av gode estetiske løsninger 16

17 Prinsipper rundt bruk av roterende varmegjenvinnere 17

18 Prinsipper for plassering av inntaksrister til ventilasjonsanlegg  I forhold til vanninntregning  I forhold til snø  I forhold til hærverk 18

19 Prinsipper for plassering av inntaksrister til ventilasjonsanlegg 19

20 Tenke levetid og egnethet for alle elementer 20

21 …. levetid og egnethet 21

22 …. levetid og egnethet  Elektriske installasjoner med for kort levetid. 8 år gammelt produkt som brenner 22

23 Hvordan kan vi unngå repetisjon av feilene?  Lære av egne erfaringer  Overføre erfaringer til våre kollegaer og samarbeidspartnere ved systematisk arbeid  Ved skriftlig å definere felles tydelige krav –Kravspesifikasjon –Krav og forventninger 23

24 24 Agenda  Introduksjon v/Knut Jonny (kl. 0815-0845)  Bakgrunn v/Marianne (kl. 0845 – 0915)  Om bøkene v/Steinar og Øystein (kl. 0930 – 1015)  Fravikssystem og oppdatering av bøkene v/Stian (kl. 1015 – 1045)  Implementering v/Stian (kl. 1045 – 1055)  Avrunding v/Marianne (kl. 1055 – 1100)

25 Om bøkene  Visjon  Mål  Rammebetingelser  Prosessen  Bøkene  Kravspesifikasjon 2009  Krav og forventninger 2009  Idretts- og svømmehaller 2009  Styring av tekniske anlegg 2009  Nye bøker  Drift og vedlikehold 2009  Vedleggsboka 2009  Standardiserte og eksemplifiserte løsninger 2009  Livsløpskostnader 2009 25

26 Visjon  Sikre optimale læringsarenaer  Sikre korrekt/omforent omfang og enhetlig kvalitet på Undervisningsbygg Oslo KF og Utdanningsetaten sin bygningsmasse 26

27 Mål Kravspesifikasjon  Optimalt bygg tilpasset leietakers drift, Utdanningsetatens Krav og forventninger  Optimale livsløpskostnader, energikrav, materialvalg  Rett omfang på prosjekter og dermed bygningsmassen (generalitet, fleksibilitet, elastisitet)  Rett og enhetlig kvalitet, stordriftsfordeler  Sikre tilbakeføring av erfaringer  Bevisst fraviksstyring 27

28 Mål Krav og forventninger  Ivareta relevante krav og forventninger fra start til mål –Fokus på rett omfang på prosjekter og dermed bygningsmassen (generalitet, fleksibilitet, elastisitet) –Riktige krav gir riktig kvalitet –Enhetlig kvalitet gir stordriftsfordeler  Ekstra fokus på ”kvalitetssikring av unntakene” –Fravikshåndtering –Enklere medvirknings- og saksbehandlingsprosess –Riktig fokus og rammer avklares tidlig i prosjektet –Lover og regler følges  Mer optimalt bygg tilpasset leietakers drift –Optimal konseptvalg, FDVU kostnad, energikrav, materialvalg  Sikre erfaringslæring –Rutiner for tilbakeføring av erfaringer 28

29 29 Rammebetingelser  Gjeldende lover og forskrifter –Lover og forskrifter som regulerer byggeiers virksomhet –Eks Plan og bygningsloven med forskrifter –Lover og forskrifter som regulerer leietakers virksomhet i bygget –Eks Arbeidsmiljøloven, Utdanningslova med forskrifter  Husleieavtalene med –Utdanningsetaten (inkl prinsippavtalen) –Bydelene –Kultur og Idrettsetaten  Gjeldende krav –Prosjekteringsanvisningen –OPS kravspesifikasjonen –Krav og forventninger –Inventarlista

30 Rammebetingelser, prinsippavtalen 30

31 Rammebetingelser, prinsippavtalen 31 Bygget § Gr å sone Virksomhetskrav § Leieavtale Kravspesifikasjon Prosjektbeslutninger

32 Prosessen med bøkene  Det er etablert styringsgrupper bestående av: –Utviklingsdirektør, Utbyggingsdirektør, Eiendomsdirektør og Prosjektansvarlig –Avdelingsdirektør, Prosjektansvarlig, HMS seksjonen, Etatshovedverneombud  Det ble etablert arbeidsgrupper fra Undervisningsbygg hvor de respektive lederne har utpekt deltakere med egnet kompetanse fra de ulike avdelingene: –Eiendomsavdelingen –Utviklingsavdelingen –Utbyggingsavdelingen –Totalprosjekter –Rehab prosjekter –Rådgivere og arkitekter –I tillegg har juridisk avdeling, enøk konsulentene, brannkonsulent bidratt med spesiell kompetanse på utvalgte tema. 32

33 Prosessen med bøkene fortsetter…  Det ble etablert arbeidsgrupper fra Utdanningsetaten hvor de respektive lederne har utpekt deltakere med egnet kompetanse fra de ulike avdelingene: –Avdeling for skoleanlegg –HMS seksjonen –Etatshovedverneombud –I tillegg har pedagogisk avdeling, IKT avdelingen, driftsenhetene ved noen utvalgte skoler bidratt med spesiell kompetanse på utvalgte tema.  Prosjektansvarlige har vært Utviklingsdirektør Vidar Lie og Eiendomsdirektør Marianne S. Aasen.  Prosjektledelsen har vært ved Steinar W. A. Jarlsbo og Øystein E. Johansen. Layout ved Bente Omberg, OEC Consulting AS. 33

34 Prosessen med bøkene fortsetter…  Det ble utarbeidet en temabasert møteplan hvor arbeidsgruppene har bearbeidet innholdet i den gamle prosjekteringsanvisningen og kravspesifikasjonen til OPS prosjektene med følgende mål: –Innarbeide best practice fra alle avdelinger –Presisere de viktigste kravene til Undervisningsbygg og fjerne de mindre viktige kravene (ikke lenger en uttømmende spesifikasjon)  Det har for alle temaer vært gjennomført en møteserie på 3 arbeidsmøter og 1 beslutningsmøte.  De kravene som ble vedtatt i beslutningsmøtene av arbeidsgruppene, er så godkjent av styringsgruppene. 34

35 Prosessen med bøkene fortsetter Hva har skjedd siden 2007-utgaven…?  ” Kravspesifikasjon 2007” ble utgitt i september 2007  Vinteren 2008 –Kommentarer og tilbakemeldinger fra prøvedriftsperioden for ”Kravspesifikasjon 2007” ble innarbeidet. –”Kravspesifikasjonen 2007” gjennomgått i arbeidsgrupper hos Utdanningsetaten –Samtidig ble arbeidet med bøkene ”Idretts- og svømmehaller” og ”Krav og forventninger 2009” påbegynt  Våren og sommeren 2008 –Bøkene ”Styring av tekniske anlegg 2009” og ”Drift og vedlikehold 2009” ble påbegynt  Høsten 2008 –Ferdigstillelse og godkjenning av ”Kravspesifikasjonen”, ” Idretts- og svømmehaller”, ”Krav og forventninger” og ”Styring av tekniske anlegg” 35

36 Prosessen med bøkene fortsetter Hva skjer i 2009…?  Vinteren 2008/2009 –Ferdigstillelse og godkjenning av ”Drift og vedlikehold” samt ”Vedleggsboka” –Implementering av ferdigstilte bøker  Våren 2009 –Ferdigstillelse og godkjenning av ”Livsløpskostnader” og ”Standardiserte og eksemplifiserte løsninger” –Implementering av ferdigstilte bøker  Høsten 2009 –Implementering av ferdigstilte bøker 36

37 Felles oppbygging av bøkene 37 A Orientering (Brukere, Mål, Bruk av boken) B Produktbeskrivelse (Leietakers virksomhetskrav) C Produktmål (Overordnede mål byggeier og leietaker) D Produkttekniske krav (Byggeier og leietaker) E Produktleveranser & dokumentasjon (Dokumentasjonskrav PG/ARK) F Erfaringsoverføring

38 Bøkene  Kravspesifikasjon 2009 - Skoleanlegg –Overordnede tekniske krav –Tekniske krav og dokumentasjonskrav til leverandører –Krav på vegne av leietakere som ikke stiller egne krav  Krav og forventninger 2009 –Virksomhetskrav –Overordnede funksjonskrav –Overordnede tekniske krav –Erfaringslæring 38

39 Bøkene fortsetter…  Kravspesifikasjon 2009 - Idretts- og svømmehaller –Supplerende tekniske krav til idretts- og svømmehaller utover de krav som er stilt for øvrig i Kravspesifikasjon, skoleanlegg  Kravspesifikasjon 2009 - Styring av tekniske anlegg –Tekniske krav til styring av tekniske anlegg, bygningsdel 56 Automatisering 39

40 Nye bøker  Kravspesifikasjon 2009 - Drift og vedlikehold –Krav til drift og vedlikehold av bygninger –Krav til tilstandsanalyser –FDV-dokumentasjon –Merking av tekniske anlegg –Oppbygging av tegninger (DAK-manual) –Serviceavtaler –Vedlikeholdsplaner –Driftsplaner m.m. –Utgis vinteren 2009  Kravspesifikasjon 2009 - Vedleggsboka –Utvalgte referansedokumenter i Kravspesifikasjon, skoleanlegg er vedlagt i denne boken –Utgis vinteren 2009 40

41 Nye bøker fortsetter…  Standardiserte og eksemplifiserte løsninger 2009 –Gjengir standardiserte og eksemplifiserte løsninger basert på best practice. –Utgis våren 2009  Livsløpskostnader 2009 –Modell for beregning av livsløpskostnader, utgis våren 2009 41

42 Bruk av bøkene  Utdanningsetaten har definert sine overordnede krav som leietaker og anbefaler Undervisningsbygg sine krav som preaksepterte løsninger for byggeier  Undervisningsbygg har definert sine krav som byggeier som absolutte  Dette innebærer at de samlede krav til skolebygg er absolutte og skal legges til grunn av alle som arbeider med skolebygg for Oslo kommune, det vil si: –Utdanningsetaten (alle ansatte og innleide) –Undervisningsbygg (alle ansatte og innleide) –Rådgivere og arkitekter –Byggeledere –Entreprenører –Utstyrsleverandører 42

43 43 Agenda  Introduksjon v/Knut Jonny (kl. 0815-0845)  Bakgrunn v/Marianne (kl. 0845 – 0915)  Om bøkene v/Steinar og Øystein (kl. 0930 – 1015)  Fravikssystem og oppdatering av bøkene v/Stian (kl. 1015 – 1045)  Implementering v/Stian (kl. 1045 – 1055)  Avrunding v/Marianne (kl. 1055 – 1100)

44 Fravikssystem  Prosedyre ”Fravik fra Kravspesifikasjon og Krav og Forventninger” –Fravik skal prinsipielt kun forekomme før bygget er ferdig –Eiendomsavdelingen ansvarlig for å behandle søknad om fravik –Søknad om fravik sendes til kravspesifikasjon@ubf.oslo.kommune.no –Frist for samlet tilbakemelding til PL: 10 virkedager fra komplett mottatt søknad  Link til prosedyren Link til prosedyren 44

45 Fravikssystem fortsetter… 45

46 Fravikssystem fortsetter… 46

47  Prosedyre ”Revidering av Kravspesifikasjon og Krav og Forventinger” –Sikre erfaringsoverføring gjennom tilbakemeldinger og evaluering av fravik –Tilbakemeldinger sendes til kravspesifikasjon@ubf.oslo.kommune.no –Korreksjonsliste trykkes én gang i året –Oppdatert Kravspesifikasjon publiseres hvert 4. år  Link til prosedyren Link til prosedyren 47 Oppdatering av bøkene

48 Oppdatering av bøkene – fortsetter… 48

49 Oppdatering av bøkene – fortsetter… 49 #FraDatoKap.Side Fag/ beskrivels e Tekst i kravspesifikasjone n Tilbakemeldinge r Kommentar på tilbakemeldinger Godkjent Tnt Avvist

50 50 Agenda  Introduksjon v/Knut Jonny (kl. 0815-0845)  Bakgrunn v/Marianne (kl. 0845 – 0915)  Om bøkene v/Steinar og Øystein (kl. 0930 – 1015)  Fravikssystem og oppdatering av bøkene v/Stian (kl. 1015 – 1045)  Implementering v/Stian (kl. 1045 – 1055)  Avrunding v/Marianne (kl. 1055 – 1100)

51 Implementering 51  Kravspesifikasjon 2009 og Krav og Forventninger 2009 skal brukes fom. presentasjonsdato.  Bøkene skal presenteres for relevante aktører i Oslo kommune og store eksterne aktører på eiendomsmarkedet.  Alle brukere av bøkene skal kurses.  Link til Implementeringsplanen Link til Implementeringsplanen

52 52 Agenda  Introduksjon v/Knut Jonny (kl. 0815-0845)  Bakgrunn v/Marianne (kl. 0845 – 0915)  Om bøkene v/Steinar og Øystein (kl. 0930 – 1015)  Fravikssystem og oppdatering av bøkene v/Stian (kl. 1015 – 1045)  Implementering v/Stian (kl. 1045 – 1055)  Avrunding v/Marianne (kl. 1055 – 1100)

53 Fordi vi ønsker å bygge skoler som varer lenge! 53

54 Blir det bedre skolebygg av dette da?  Vi får leietakere og bestiller som blir mer entydig.  Raskere prosesser i tidligfase  Bygg som er enklere og billigere å drifte og vedlikeholde  Færre prosjekteringsfeil 54


Laste ned ppt "7/8/2014 Kravspesifikasjon 2009 God morgen! Forsyn dere med rundstykker og kaffe. Vi begynner kl.08:15. Undervisningsbygg Oslo KF – 18.12.2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google