Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKTORUTVALG BARN OG UNGE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKTORUTVALG BARN OG UNGE"— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKTORUTVALG BARN OG UNGE
INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 25. OKTOBER 2011

2 Sektorutvalg barn og unge
Grunnskoleopplæring: Programområdet omfatter sju resultatområder: Grunnskole (herunder PPT) Skolelokaler (FDV) Skolefritidstilbud Spesialskoler Voksenopplæring Musikk- og kulturskole Skoleskyss Barnehage: Programområdet omfatter fire resultatområder: Førskole Styrket barnehagetilbud (herunder PPT) Førskolelokaler (FDV) Skyss Barnevern: Programområdet omfatter tre resultatområder: Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien

3 Befolkningsprognose Figuren viser antatt vekst i aldersgrupper som er sentrale for kommunens tjenesteyting. Frem mot år 2020 forventes et stabilt antall barn i barnehagealder. Antall elever i grunnskolen øker markant.

4 Barnehager

5 Styringsdokumenter barnehage
Barnehageloven Rammeplan for barnehager Stortingsmelding 41 - om kvalitet i barnehagen Plan for kvalitetsutvikling i Bærums barnehager 2010 – 2015 Tertialrapport

6 Kommunens ansvar og myndighet
Sørge for tilstrekkelig antall plasser – rett til barnehageplass ++ Søkt ved hovedopptak og fylt 1 år før 1. september Opptak av barn til barnehagene – samordnet opptak Alle søknader gjennom opptaksktr. – den enkelte barnehagens vedtekter Godkjenning av barnehager Krav til innhold Avtale for tilskudd Tilsyn med barnehager Jf. krav til innhold, tilsyn med kommunale og private Beregne og fordele alle offentlige tilskudd til barnehager I henhold til detaljert forskrift Drift av kommunale barnehager - barnehageeiere

7 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Barnehagens samfunnsmandat Formål, verdigrunnlag og oppgaver Barnehagens innhold Omsorg, lek og læring Fagområdene Planlegging og samarbeid Planlegging, dokumentasjon og vurdering Samarbeid

8 Se den enkelte barnehages nettsider
Barnehagens årsplan Beskriver barnehagens praksis Omsorg, danning, lek og læring Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Barns medvirkning Se den enkelte barnehages nettsider

9 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING
Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum – 2015: BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BÆRUMSBARNEHAGENE 2010 – 2015

10 Fagnettverk Fagnettverk Fagnettverk Fag- og kompetansegr Fagnettverk
Barnehagekontoret Fagnettverk Fag- og kompetansegr Fagnettverk Private og kommunale Fagnettverk Fagnettverk Fagnettverk

11 store forskjeller – gamle og nye
Barnehage 37 kommunale barnehager 99 private barnehager store forskjeller – gamle og nye

12 Programområdets mål for 2012
Barnehagene er en viktig læringsarena for barn under tre år, og andelen små barn har økt de siste årene. Det skal gjennomføres fem nye pedagogiske utviklingsprosjekter rettet mot barn under tre år. Som en del av kommunens prosjekt Sammen for barn og unge skal det i 13 nye barnehager gjennomføres opplæringsprogram om barnehagens ansvar for barn som lever i en utsatt omsorgssituasjon.

13 Målekart barnehage Målekart - resultat 2008 2009 2010
Brukertilfredshet 5,2 ikke målt 5,3 Brukermedvirkning 5,1 Brukernes opplevelse av etisk standard Sykefravær 9,5 % 8,7 % 8,4 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse * 83 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

14 Utfordringer i årene som kommer
Antall barnehageplasser – riktig antall/nivå Førskolelærermangel

15 Grunnskoleopplæring

16 Styringsdokumenter grunnskole
Opplæringsloven Kunnskapsløftet Skolemelding 2020 Utvikling av digitale ferdigheter i bærumsskolen Tilstandsrapport for skolen i Bærum

17 Skolen skal gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

18 Beskrivelse av tjenestene
Grunnskolen i Bærum består av: 24 barneskoler (1 – 7) 12 ungdomsskoler (8 – 10) 1 kombinert barne- og ungdomsskole (1 – 10) 1 spesialskole (1-10) 3 alternative skoler – en barneskole, to ungdomsskoler Musikk- og kulturskole (for barn og unge opp til 18) Sjøholmen maritime senter Voksenopplæringssenter - grunnskoleopplæring og introduksjonsprogram. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) hører også inn under grunnskole. Kommunalsjefer for skole er Solveig Juel og Øyvind Wee

19 Grunnskole

20 Standpunkt

21 Eksamen og grunnskolepoeng

22 Utfordringer i årene som kommer
Kvalitet: Kvalitet i opplæringen er fortsatt et satsingsområde. ”Skolemelding 2020” er under politisk behandling. Meldingen skal gi føringer for videre utvikling av bærumsskolen. Ungdomstrinnet er i støpeskjeen. Hovedfokus er forberedelse og motivasjon til videre utdanning Skolekapasitet: Totalt sett er det god skolekapasitet i bærumsskolen. Det er likevel en utfordring å skaffe plasser på enkelte elevers nærskole eller på skoler der foresatte ønsker skoleplass. Elevresultater: Gjennomgående gode resultater. Bærumselevene gjør det generelt bra og trives også generelt godt på skolen. Det er forholdsvis markante forskjeller mellom skolene hva angår elevresultater. Det jobbes for å redusere disse. I Bærum gjøres det ved å sette inn ekstra ressurser til de skolene på hhv barne- og ungdomstrinnet som har de laveste resultatene og ved å ha stort fokus på at elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter.

23 Beskrivelse av tjenestene forts
Programområdets mål for 2012 (fra rådmannens forslag til handlingsprogram : Ved nasjonale prøver på 5.trinn skal andel elever med resultat på mestringsnivå 1 reduseres ytterligere i forhold til resultatene i 2011. Etter at elever har gått ett år på ungdomstrinnet (fra 8. til 9.trinn) skal elevgruppen som er i mestringsnivå 1 og 2 på nasjonale prøver i lesing og regning være redusert med minst 10 %. Andel elever som opplever mobbing (relatert til svar i Elevundersøkelsen) skal være redusert. Elevene i bærumsskolen har et læringsmiljø som gir dem økt lyst til å lære (relatert til svar i Elevundersøkelsen). Resultatforskjellen mellom skolene – målt ut fra nasjonale prøver – skal være redusert i 2012 i forhold til 2011.

24 Målekart grunnskole Målekart - resultat 2008 2009 2010
Brukertilfredshet 4,7 * Brukermedvirkning 4,3 Brukernes opplevelse av etisk standard 4,5 Sykefravær 7,7 % 7,6 % 6,7 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse ** ikke målt 80 * Indikatorene brukertilfredshet, brukermedvirkning og brukernes opplevelse av etisk standard er basert på ulike undersøkelser for årene 2009 og Resultatene aggregeres derfor ikke til et samlet resultat for grunnskoleopplæringen for 2009 og I 2009 inkluderer brukerundersøkelsene for grunnskole Haug skole, Musikk- og Kulturskolen, PP-tjenesten, SFO 2. trinn og Voksenopplæringssenteret, mens den i 2010 inkluderer foreldreundersøkelse 7. og 10. trinn. . I 2008 ble det gjennomført brukerundersøkelse blant elever 7. og 10 trinn og foreldre 7. og 10. trinn. ** Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

25 Barnevern Barneverntjenesten i Bærum kommune
Barnevernvakten for Asker og Bærum Boliger for enslig mindreårige flyktninger

26 Styringsdokumenter barnevern
Barnevernloven Melding om barnevernet 2009 – Kommunestyresak 081/09 Flere forskrifter Mange veiledere

27 Beskrivelse av tjenestene
Formål sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår Generelle oppgaver - kap. 3 har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt tidlig, så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette skal medvirke til at barns interesser ivaretas av andre offentlige organer skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver Særlige tiltak – kap. 4 Melding Undersøkelse Tiltak: Tiltak i hjemmet Medisinske tiltak Tiltak utenfor hjemmet Akuttiltak

28 Barneverntjenestens fullmaktsområde Fylkesnemndas fullmaktsområde
Tvangsinnleggelse i institusjon Frivillige tiltak Adferdsvansker Tiltak uten omsorgsovertakelse Pålegg om dagtilbud Pålegg om tilsyn Forbud mot flytting Medisinsk undersøkelse/behandling Behandling/opplæring Melding Undersøkelse Tvangstiltak Henleggelse Henleggelse Omsorgssvikt Opphev.avomsorgs-overtakelse Omsorgsovertakelse Samtykke til adopsjon Ansvarsfratakelse

29 Beskrivelse av tjenestene
Særlige tiltak – jf. kap. 4 i barnevernloven Husk: Foreldres ansvar for barn er det primære. Det offentlige barneverns ansvar er subsidiært Tiltak og avgjørelser etter barnevernloven er enkeltvedtak. Dette gjelder også avgjørelse og tiltak som partene selv ønsker. Kan bare iverksettes hvis en lovbestemmelse gir adgang til det Barnevernet skal så langt som mulig begrense seg til tiltak i hjemmet. Flytting av barn skal være en nødutvei, ”det biologiske prinsipp” – norsk og internasjonal lovregulering Beskytte barn og sørge for barns medvirking Barnevernet skal vektlegge: tiltak til beste for barnet å gi barnet stabil og god voksenkontakt å gi kontinuitet i omsorgen

30 Beskrivelse av tjenesten – to forvaltningsnivåer
Kommune: - gi råd og veiledning - treffe vedtak i henhold til loven, evt. innstille til vedtak - forberede saker for fylkesnemnd - iverksette og følge opp vedtak Stat (Bufetat): - bistå barneverntjenesten i kommunen med plassering av barn utenfor hjemmet - ha ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem - ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning Fast samarbeid Om vedtak i BAUN Om Barnevernpanelets rapport

31 Beskrivelse av tjenestene forts
Programområdets mål for 2012 Som ledd i å sikre koordinert kommunalt ansvar i ettervernsarbeidet, skal alle barn med barneverntiltak tilbys nettverksmøter ved fylte 17,5 år. Alle barn med hjelpetiltak eller omsorgstiltak i barnevernet, skal ha tiltaksplan eller omsorgsplan. Individuell plan skal tilbys alle barn som har behov for det. Som en del av kommunens prosjekt Sammen for barn og unge, deltar barneverntjenesten i opplæringsprogram for kompetanseheving av førskolelærere om barnehagenes ansvar for barn som er i utsatt omsorgssituasjon.

32 Barnevern

33 Målekart barnevern Målekart - resultat 2008 2009 2010
Brukertilfredshet 4,2 ikke målt Brukermedvirkning 4,0 Brukernes opplevelse av etisk standard 4,1 Sykefravær 10,6 % 10,2 % 10,3 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse * 67 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

34 Utfordringer i årene som kommer
Imøtekomme omfattende hjelpebehov med samordnede og koordinerte tjenester Effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen Ny tiltaksprofil til det statlige barnevernet og krav til kommunen Barneverntjenestens tiltak har stor kompleksitet og kostnader per sak har stor variasjon

35 Samarbeid skole – barnehage – barnevern Sammen for barn og unge
Overgangsrutiner Tverrfaglige utvalg, enkeltbarn, 0-5 år / 6-16 år Tverrfaglig lederteam, felles oppvekst, 0-5 år Lederteam oppvekst, 0-5 år Områdeteam oppvekst, 6-16 år

36


Laste ned ppt "SEKTORUTVALG BARN OG UNGE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google