Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SEKTORUTVALG BARN OG UNGE INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 25. OKTOBER 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SEKTORUTVALG BARN OG UNGE INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 25. OKTOBER 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SEKTORUTVALG BARN OG UNGE INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 25. OKTOBER 2011

2 2 Sektorutvalg barn og unge Grunnskoleopplæring: lProgramområdet omfatter sju resultatområder:  Grunnskole (herunder PPT)  Skolelokaler (FDV)  Skolefritidstilbud  Spesialskoler  Voksenopplæring  Musikk- og kulturskole  Skoleskyss Barnehage: l Programområdet omfatter fire resultatområder:  Førskole  Styrket barnehagetilbud (herunder PPT)  Førskolelokaler (FDV)  Skyss Barnevern: l Programområdet omfatter tre resultatområder:  Barneverntjeneste  Barneverntiltak i familien  Barneverntiltak utenfor familien

3 3 Befolkningsprognose Figuren viser antatt vekst i aldersgrupper som er sentrale for kommunens tjenesteyting. Frem mot år 2020 forventes et stabilt antall barn i barnehagealder. Antall elever i grunnskolen øker markant.

4 4 Barnehager

5 5 Styringsdokumenter barnehage lBarnehageloven lRammeplan for barnehager lStortingsmelding 41 - om kvalitet i barnehagen lPlan for kvalitetsutvikling i Bærums barnehager 2010 – 2015 lTertialrapport 1 2011

6 6 Kommunens ansvar og myndighet lSørge for tilstrekkelig antall plasser – rett til barnehageplass ++ Søkt ved hovedopptak og fylt 1 år før 1. september lOpptak av barn til barnehagene – samordnet opptak Alle søknader gjennom opptaksktr. – den enkelte barnehagens vedtekter lGodkjenning av barnehager Krav til innhold Avtale for tilskudd lTilsyn med barnehager Jf. krav til innhold, tilsyn med kommunale og private lBeregne og fordele alle offentlige tilskudd til barnehager I henhold til detaljert forskrift lDrift av kommunale barnehager - barnehageeiere

7 7 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Barnehagens samfunnsmandat - Formål, verdigrunnlag og oppgaver Barnehagens innhold - Omsorg, lek og læring - Fagområdene Planlegging og samarbeid - Planlegging, dokumentasjon og vurdering - Samarbeid

8 8 Barnehagens årsplan Beskriver barnehagens praksis l Omsorg, danning, lek og læring l Dokumentasjon og vurdering l Lokale kulturbegivenheter l Overgang fra barnehage til skole l Barns medvirkning Se den enkelte barnehages nettsider

9 9 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING BÆRUMSBARNEHAGENE 2010 – 2015 BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA SPRÅK BARN MED BEHOV FOR EKSTRA STØTTE SAMMEN FOR BARN OG UNGE BARN UNDER TRE ÅR Satsingsområder barnehagesektoren i Bærum 2010 – 2015:

10 10 Fag- og kompetansegr Fagnettverk Private og kommunale Barnehagekontoret

11 11 Barnehage 37 kommunale barnehager 99 private barnehager store forskjeller – gamle og nye

12 12 Programområdets mål for 2012  Barnehagene er en viktig læringsarena for barn under tre år, og andelen små barn har økt de siste årene. Det skal gjennomføres fem nye pedagogiske utviklingsprosjekter rettet mot barn under tre år.  Som en del av kommunens prosjekt Sammen for barn og unge skal det i 13 nye barnehager gjennomføres opplæringsprogram om barnehagens ansvar for barn som lever i en utsatt omsorgssituasjon.

13 13 Målekart barnehage Målekart - resultat200820092010 Brukertilfredshet5,2ikke målt5,3 Brukermedvirkning5,1ikke målt5,1 Brukernes opplevelse av etisk standard5,2ikke målt5,3 Sykefravær9,5 %8,7 %8,4 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse *ikke målt 83 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

14 14 Utfordringer i årene som kommer Antall barnehageplasser – riktig antall/nivå Førskolelærermangel

15 15 Grunnskoleopplæring

16 16 Styringsdokumenter grunnskole lOpplæringsloven lKunnskapsløftet lSkolemelding 2020 lUtvikling av digitale ferdigheter i bærumsskolen lTilstandsrapport for skolen i Bærum

17 17 Skolen skal lgi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre lstimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet lstimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning lstimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse llegge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid lfremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter lstimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse lbidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge lsikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring llegge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen llegge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

18 18 Beskrivelse av tjenestene Grunnskolen i Bærum består av:  24 barneskoler (1 – 7)  12 ungdomsskoler (8 – 10)  1 kombinert barne- og ungdomsskole (1 – 10)  1 spesialskole (1-10)  3 alternative skoler – en barneskole, to ungdomsskoler  Musikk- og kulturskole (for barn og unge opp til 18)  Sjøholmen maritime senter  Voksenopplæringssenter - grunnskoleopplæring og introduksjonsprogram.  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) hører også inn under grunnskole. Kommunalsjefer for skole er Solveig Juel og Øyvind Wee

19 19 Grunnskole

20 20 Standpunkt

21 21 Eksamen og grunnskolepoeng

22 22 Utfordringer i årene som kommer Kvalitet: lKvalitet i opplæringen er fortsatt et satsingsområde. ”Skolemelding 2020” er under politisk behandling. Meldingen skal gi føringer for videre utvikling av bærumsskolen. lUngdomstrinnet er i støpeskjeen. Hovedfokus er forberedelse og motivasjon til videre utdanning Skolekapasitet: lTotalt sett er det god skolekapasitet i bærumsskolen. Det er likevel en utfordring å skaffe plasser på enkelte elevers nærskole eller på skoler der foresatte ønsker skoleplass. Elevresultater: lGjennomgående gode resultater. Bærumselevene gjør det generelt bra og trives også generelt godt på skolen. lDet er forholdsvis markante forskjeller mellom skolene hva angår elevresultater. Det jobbes for å redusere disse. I Bærum gjøres det ved å sette inn ekstra ressurser til de skolene på hhv barne- og ungdomstrinnet som har de laveste resultatene og ved å ha stort fokus på at elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter.

23 23 Beskrivelse av tjenestene forts Programområdets mål for 2012 (fra rådmannens forslag til handlingsprogram 2012-2015: 1.Ved nasjonale prøver på 5.trinn skal andel elever med resultat på mestringsnivå 1 reduseres ytterligere i forhold til resultatene i 2011. 2.Etter at elever har gått ett år på ungdomstrinnet (fra 8. til 9.trinn) skal elevgruppen som er i mestringsnivå 1 og 2 på nasjonale prøver i lesing og regning være redusert med minst 10 %. 3.Andel elever som opplever mobbing (relatert til svar i Elevundersøkelsen) skal være redusert. 4.Elevene i bærumsskolen har et læringsmiljø som gir dem økt lyst til å lære (relatert til svar i Elevundersøkelsen). 5.Resultatforskjellen mellom skolene – målt ut fra nasjonale prøver – skal være redusert i 2012 i forhold til 2011.

24 24 Målekart grunnskole Målekart - resultat200820092010 Brukertilfredshet4,7** Brukermedvirkning4,3** Brukernes opplevelse av etisk standard4,5** Sykefravær7,7 %7,6 %6,7 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse **ikke målt 80 * Indikatorene brukertilfredshet, brukermedvirkning og brukernes opplevelse av etisk standard er basert på ulike undersøkelser for årene 2009 og 2010. Resultatene aggregeres derfor ikke til et samlet resultat for grunnskoleopplæringen for 2009 og 2010. I 2009 inkluderer brukerundersøkelsene for grunnskole Haug skole, Musikk- og Kulturskolen, PP-tjenesten, SFO 2. trinn og Voksenopplæringssenteret, mens den i 2010 inkluderer foreldreundersøkelse 7. og 10. trinn.. I 2008 ble det gjennomført brukerundersøkelse blant elever 7. og 10 trinn og foreldre 7. og 10. trinn. ** Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

25 25 Barnevern Barneverntjenesten i Bærum kommune Barnevernvakten for Asker og Bærum Boliger for enslig mindreårige flyktninger

26 26 Styringsdokumenter barnevern lBarnevernloven lMelding om barnevernet 2009 – 2018. Kommunestyresak 081/09 lFlere forskrifter lMange veiledere

27 27 Beskrivelse av tjenestene Formål - sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid - bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår Generelle oppgaver - kap. 3 - har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt tidlig, så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette - skal medvirke til at barns interesser ivaretas av andre offentlige organer - skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver Særlige tiltak – kap. 4 - Melding - Undersøkelse - Tiltak: - Tiltak i hjemmet - Medisinske tiltak - Tiltak utenfor hjemmet Akuttiltak

28 28 MeldingUndersøkelse Henleggelse Frivillige tiltak Tvangstiltak Barneverntjenestens fullmaktsområde Fylkesnemndas fullmaktsområde Adferdsvansker Omsorgssvikt Tvangsinnleggelse i institusjon Tiltak uten omsorgsovertakelse Pålegg om dagtilbud Pålegg om tilsyn Forbud mot flytting Medisinsk undersøkelse/behandling Behandling/opplæring Omsorgsovertakelse Opphev.av omsorgs- overtakelse Ansvarsfratakelse Samtykke til adopsjon

29 29 Beskrivelse av tjenestene Særlige tiltak – jf. kap. 4 i barnevernloven Husk: lForeldres ansvar for barn er det primære. Det offentlige barneverns ansvar er subsidiært lTiltak og avgjørelser etter barnevernloven er enkeltvedtak. Dette gjelder også avgjørelse og tiltak som partene selv ønsker. Kan bare iverksettes hvis en lovbestemmelse gir adgang til det lBarnevernet skal så langt som mulig begrense seg til tiltak i hjemmet. Flytting av barn skal være en nødutvei, ”det biologiske prinsipp” – norsk og internasjonal lovregulering lBeskytte barn og sørge for barns medvirking lBarnevernet skal vektlegge: ztiltak til beste for barnet zå gi barnet stabil og god voksenkontakt zå gi kontinuitet i omsorgen

30 30 Beskrivelse av tjenesten – to forvaltningsnivåer Kommune: - gi råd og veiledning - treffe vedtak i henhold til loven, evt. innstille til vedtak - forberede saker for fylkesnemnd - iverksette og følge opp vedtak Stat (Bufetat): - bistå barneverntjenesten i kommunen med plassering av barn utenfor hjemmet - ha ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem - ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning Fast samarbeid Om vedtak i BAUN Om Barnevernpanelets rapport

31 31 Beskrivelse av tjenestene forts Programområdets mål for 2012  Som ledd i å sikre koordinert kommunalt ansvar i ettervernsarbeidet, skal alle barn med barneverntiltak tilbys nettverksmøter ved fylte 17,5 år.  Alle barn med hjelpetiltak eller omsorgstiltak i barnevernet, skal ha tiltaksplan eller omsorgsplan. Individuell plan skal tilbys alle barn som har behov for det.  Som en del av kommunens prosjekt Sammen for barn og unge, deltar barneverntjenesten i opplæringsprogram for kompetanseheving av førskolelærere om barnehagenes ansvar for barn som er i utsatt omsorgssituasjon.

32 32 Barnevern

33 33 Målekart barnevern Målekart - resultat200820092010 Brukertilfredshet4,2ikke målt Brukermedvirkning4,0ikke målt Brukernes opplevelse av etisk standard4,1ikke målt Sykefravær10,6 %10,2 %10,3 % Indeks for godt medarbeiderskap og læring og fornyelse *ikke målt 67 * Fargemarkering for måloppnåelse følger resultatmålene i rådmannens målekart.

34 34 Utfordringer i årene som kommer lImøtekomme omfattende hjelpebehov med samordnede og koordinerte tjenester lEffektivitet og kvalitet i saksbehandlingen lNy tiltaksprofil til det statlige barnevernet og krav til kommunen lBarneverntjenestens tiltak har stor kompleksitet og kostnader per sak har stor variasjon

35 35 Samarbeid skole – barnehage – barnevern Sammen for barn og unge lOvergangsrutiner lTverrfaglige utvalg, enkeltbarn, 0-5 år / 6-16 år lTverrfaglig lederteam, felles oppvekst, 0-5 år lLederteam oppvekst, 0-5 år lOmrådeteam oppvekst, 6-16 år

36 36


Laste ned ppt "1 SEKTORUTVALG BARN OG UNGE INFORMASJON TIL FOLKEVALGTE 25. OKTOBER 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google