Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

4/4/2017 Psykososialt arbeidsmiljø Grunnkurs hms Sykehjemsetaten Marthe Andresen bedriftslege Unicare.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "4/4/2017 Psykososialt arbeidsmiljø Grunnkurs hms Sykehjemsetaten Marthe Andresen bedriftslege Unicare."— Utskrift av presentasjonen:

2 4/4/2017 Psykososialt arbeidsmiljø Grunnkurs hms Sykehjemsetaten Marthe Andresen bedriftslege Unicare

3 Hva er psykososialt arbeidsmiljø?
Summen av de psykologiske og sosiale faktorer som påvirker arbeidstakernes arbeidsevne, helse og velferd i arbeidet. (LO, 2009) Psykologiske arbeidsforhold: det som det enkelte individ opplever og erfarer av arbeidsforhold og arbeidsmiljø –individuelle forhold. Sosiale forhold: samspill, samhandlinger og møter med andre mennesker –de mellommenneskelige forhold.

4 Arbeidsmiljøloven kap 4 § 3 -om psykososialt arbeidsmiljø
Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas Arbeidet skal søkes utformet slik at det gis mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

5 Enkelt men vanskelig -hva skal til for å bevare integritet og verdighet? -hva er en uheldig belastning? -hva gir kontakt og kommunikasjon?

6 HVORDAN VIL VI HA DET HER HOS OSS??

7 HVA GIR ET GODT ARBEIDSMILJØ?
5 min to og to

8 Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
Krav Kontroll Positive sosiale relasjoner Negative sosiale relasjoner Medvirkning Hentet fra Levekårsundersøkelsen 2006 Bearbeidet ved STAMI/Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø -Danmark

9 1. Krav For høyt tempo Ikke tid til lunsj, jobbe overtid, ta med arbeid hjem Ikke tid til å gjøre hver enkelt oppgave skikkelig Ikke god nok opplæring I SYE: pleiefaktor, typer beboere, vaktordninger…..

10 2.Kontroll Bestemme eget arbeidstempo
Påvirke beslutninger som er viktige for ens arbeid Bestemme tid for egne pauser I SYE: alle må opp, ha mat, fysio, ergo, aktiviteter….middag på ettermiddagen….. 60% av leger og spl sier at de i liten grad kan påvirke eget arbeidstempo 60% av leger og spl sier at de i liten grad kan påvirke beslutninger som er viktige i deres arbeid

11 Krav/kontroll-modellen

12 MUS 2012 Lav score på: Høy score på: Tid Inneklima Fysiske forhold
Utstyr Arbeidstidsordninger Tilrettelegging Kompetansehevning Høy score på: Innholdet i jobben Kollegiale forhold/samarbeid Variable score på nærmeste leder

13 En faktor veier opp for den tyngde liten grad av kontroll og store krav øver på helsen:
SOSIAL STØTTE

14 Hva er handlingsrommet?
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. (Reinholt Niebuhr)

15 3.Positive sosiale relasjoner
Sosial støtte fra kolleger Sosial støtte fra leder Tilbakemelding fra leder (20%) Rettferdig og upartisk ledelse

16 Effekten av positive tilbakemeldinger (Am. Psychologist, 2005)
4/4/2017 Effekten av positive tilbakemeldinger (Am. Psychologist, 2005)

17 4.Negative sosiale relasjoner
Brutte relasjoner mellom leder og ansatte Brutte relasjoner mellom ansatte Vold, trusler, seksuell trakassering, mobbing 40% av leger sier de opplever negative forhold mellom ledelse og ansatt

18 5.Medvirkning Muligheter til å skape egen arbeidshverdag så langt det er mulig innen de rammer som er gitt Muligheter til å utnytte allerede eksisterende ferdigheter, kunnskap og erfaringer i jobben Muligheter for videreutvikling

19 4/4/2017 Opplevelse av medvirkning er en av de viktigste faktorer for et godt psykosoialt arbeidsmiljø

20 Medvirkning i Sykehjemsetaten
Organisering av arbeidet: Rutiner og prosedyrer Vaktfordeling rapport Retningslinjer for samhandling: Pasienter Pårørende Kolleger Mus, avviksmeldinger etc Si fra hvordan vi har det til de som kan gjøre noe med det

21 Hvilke arenaer har vi som ledere/vo for å kunne skape et bedre psykososialt arbeidsmiljø hos oss?
Og hvilke virkemidler har vi? 10 min 4 og 4 5 punkter på hver

22 Psykososialt arbeidsmiljø
Konflikthåndtering Kommunikasjon Stressmestring Omstilling Sykefravær

23 4/4/2017 Konflikthåndtering

24 Hva er en konflikt? En situasjon der to parter har motstridende interesser i den grad at det går utover relasjonen dem i mellom. Eller: uenighet der følelser kommer ut av kontroll Kan være åpen eller underliggende

25 KONFLIKT Er et produkt av normal menneskelig adferd
Konflikter kan inneholde muligheter og utvikling, eller de kan inneholde frykt, stagnasjon, aggresjon eller i ytterste fall hevn Har konstruktive eller destruktive konsekvenser, avgjørende er måten de håndteres på

26 KONSTRUKTIVE KONFLIKTER
man definerer problemet / konflikten sammen man kommer med løsningsforslag sammen man velger løsning sammen kan svært ofte inneholde sterkt engasjement, hevede røster og til og med krangel, men de er alltid konsentrert om saksspørsmålet

27 DESTRUKTIVE KONFLIKTER
når man forlater saksspørsmålet, og går løs på hverandre som individer følelsene tar overhånd og fornuften forsvinner mer og mer avstanden mellom de involverte parter øker atmosfære av mistro og fiendtskap

28 4 typer konflikt Interessekonflikt: lønn, bemanning, ressursfordeling, oppgaver… Verdikonflikt: effektivitet vs omsorg, lønnsomhet vs kvalitet…. Samarbeidskonflikt: organisatorisk, stillingsinstruks, oppgavefordeling Personkonflikt: «dårlig kjemi»

29 LØsningsFokusertTilnærming
LØFT LØsningsFokusertTilnærming

30 LØFT En holdning å møte utfordringer med – en tilnærming til problemer
Et sett av verktøy som fremmer positiv utvikling i mennesker og organisasjoner Utviklet av Gro Langslet

31 Sentrale løsningsfokuserte spørsmål
Hva kjennetegner en god nok løsning? Hva er første lille tegn på at dette skjer? Hva skal til for at ting skal bli bedre? Hvis alt er bra i morgen når vi kommer på jobb, hva er annerledes da? Hva fungerer godt i dag? Hva har vi prøvd som har gjort situasjonen litt lettere? Kan vi huske en gang hvor ting var bedre? Hva var annerledes da?

32 LØFTS POSTULATER Ord skaper virkelighet
Det du fokuserer på påvirker det du snakker om, gjør og tenker Små endringer skaper større endringer Endring er uunngåelig uansett –du velger bare retningen

33 ?

34 Hva gjør jeg med min frustrasjon?
Snakk med den det gjelder Snakk med leder Snakk med alle andre Fyll opp til demningen sprekker La det gå Hva er konstruktivt? Hva fører meg tìl målet?

35 Hvordan kan vi som ledere og vo bidra til mer hensiktsmessig konflikthåndtering i vår avdeling?
5 min 4 og 4 3 punkter

36 kommunikasjonsflyten
Meldingen slik du tenkte den Meldingen slik jeg oppfattet den Meldingen slik du oppfattet den Meldingen slik jeg tenkte den Jeg sier Du hører Du sier Jeg hører

37 Kommunikasjon Jeg vet bare hvilken intensjon jeg har med mitt budskap
Jeg vet ikke hvilken effekt jeg har på deg På seg selv kjenner man ingen andre

38 Vet jeg hvordan jeg påvirker mine omgivelser?

39 Johari vindu (Joseph Luft, Harrington Ingham)

40 4/4/2017 Stress –hva er det? Den fysiske og/eller psykiske reaksjonen som oppstår når kravene som vi oppfatter fra våre omgivelser eller oss selv overgår de ressursene vi har tilgjengelig.

41

42 Krav/kontroll-modellen (Karacek, 1979)

43 Krav/kontroll-modellen

44 Stressorer Sensoriske: smerte, sykdom, lys, lyd, temperatur, sult…
Psykososiale: arbeidsrelatert, relasjonelle, økonomiske, Livskriser: flytting, barnefødsel, endring i sosial status, tap av nære relasjoner, tap av helse, Forutsigbart, ukontrollerbart

45 4/4/2017 stressor stress hormoner fight or flight (Cannon )

46 Stress-sårbarhet STRESS JOBBEN MEG PRIVAT-LIVET

47

48 Det er ikke hvordan du har det men hvordan du tar det?

49 Hvordan kan vi som ledere/vo hjelpe en kollega som er inne i en stresset periode?
5 min 2 og 2 3 punkter

50 Hvem sitter i førersetet i ditt liv?

51 Godt arbeidsmiljø gjennom alt
Å skape rom der motstand blir møtt

52 De sosiale støttegrøftene
Å bekrefte hvor Å bagatellisere vanskelig ting er

53 God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. (Reinholt Niebuhr)

54 Hva er omstilling? en planlagt og tilsiktet endring i en organisasjons formelle struktur, systemer, prosesser, eller produktmarkedsområder, for å forbedre organisasjonens realisering mot ett eller flere mål. (Lines, 2005)

55 Statisk- dynamisk –organisk organisasjonsmodell
verdens innerste vesen og natur er forandringen (Heraklit, f Kr)

56 Arbeidsmiljøloven om omstillinger
Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det skal gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon (Arbeidsmiljøloven kap 4 §2)

57 Omstillingsnivå Virksomhetsnivå: eierskifter, oppsplitting, outsourcing, omorganisering, flytting, nedbemanning etc. Systemnivå: ny teknologi, nye datasystemer, prosjektorganisering etc. Individnivå: nye arbeidsoppgaver, nye arbeidsredskaper, nye kolleger/ny avdeling/ny ledelse, nye personlige betingelser for eksempel sykdom etc.

58 To og to……. Hva kjennetegner en god omstillingsprosess som du har vært med på? Hva av dette kan vi ta med oss inn i vårt arbeidsmiljø?

59 Sykefravær Redusere sykefravær- Rutiner og prosedyrer
Forebygge sykefravær – Tilrettelegging, ergonomi Fremme nærvær – Styrke helsen og arbeidsmiljøet

60

61

62

63 4/4/2017

64

65

66 Det psykososiale arbeidsmiljøet er en av de viktigste faktorer for arbeidsrelatert muskel/skjelettlidelse

67 Hva kan leder og verneombud sammen bruke dette til?
Påvirke dine ansatte/kollegers psykososiale arbeidsmiljø til å skape helsefremmende arbeidsplasser. Vi VET hva som skal til! Vi VET at det nytter!

68 HVA KAN VI FÅ TIL SAMMEN NÅ?

69 Psykososialt arbeidsmiljø
Klare retningslinjer for sosial samhandling – hvordan vil vi ha det hos oss? Integrert i hms-arbeidet På agendaen regelmessig Aktivt arbeid med forebygging av konflikter Aktiv tidlig håndtering av oppståtte konflikter Utnytte muligheter for medvirkning

70 Vitaminer for et sunt arbeidsmiljø (Warr)
Kontroll/innflytelse Mulighet til å bruke egne ferdigheter Eksternt genererte mål for arbeidet Variasjon Klarhet/tydelighet i miljøet Tilstrekkelig økonomiske ressurser Fysisk sikkerhet/trygghet Interpersonell kontakt Verdsatt sosial posisjon

71 Hensiktsmessige ledelsesstrategier
Frihet under ansvar, vis tillit! Rikelig anerkjennelse Åpen og ærlig kommunikasjon Maksimal medvirkning i beslutninger Tidlig intervensjon ved konflikter, mobbing og AKAN Hvordan vil vi ha det hos oss? – integrert i hms-arbeidet

72 Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

73 Lyst til 4/4/2017 spørsmål? ma


Laste ned ppt "4/4/2017 Psykososialt arbeidsmiljø Grunnkurs hms Sykehjemsetaten Marthe Andresen bedriftslege Unicare."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google