Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 08.07.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 08.07.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 08.07.2014

2 Agenda Overordnet målsetting Målgrupper Ressurser Statistikk Veien videre Mulige strategier Fremdriftsplan 08.07.20142

3 3 Idrett og friluftsliv: Hovedmål Bruken av fellesarealer, idrettsanlegg og turområder skal økes Langsiktige mål -Drammens innbyggere skal være i fysisk aktivitet og ha god helse Strategier -Sikre og utvikle gode forhold for friluftsliv i nærmiljøet -Samarbeide med organisasjoner og frivillige for å øke aktiviteten for alle grupper av befolkningen - Styrke fysisk aktivitet som en del av kommunens tjenesteproduksjon Bystrategi (høringsnotat): Overordnede mål/strategier

4 VERDIVALG Hvordan kan Drammen kommune stimulere til en mangfoldig aktivitetskultur som inkluderer alle? 08.07.20144

5 5 MÅLGRUPPER

6 Målgrupper på aktivitetsnivå (illustrasjon) 08.07.20146 Hverdagsaktivitet Mosjon Idrett Min Helsedirektoratets anbefaling: Minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet for voksne Minimum 60 minutters moderat fysisk aktivitet for barn Stor helseeffekt Polariseringstendens: De aktive blir mer aktive og de inaktive mer passive. MÅLGRUPPER

7 Anslått driftskostnader per aktivitetstime 08.07.20147 Drammensbadet: 23 kr/aktivitetstime I 2012 var 363 564 besøkende. Fordelt på 353 åpningsdager blir dette 1030 per dag. Om vi regner 2 timer per besøkende blir det 727 180 aktivitetstimer for året. Driften er i balanse, DK betaler avkastninger på lån på kr 17 mill i året. Pris per aktivitetstime: 17 mill/727180= 23kr. Drammenshallen: 5 kr/aktivitetstime Beregnet 15 per treningstime og 25 per klassetime er det estimert 467800 besøkende i 2012. Nettodrift i Drammenshallen er kr 2 520 000,- Pris per aktivitetstime: 2 520 000/467800= 5kr Lysløype sommer og vinter: 0,2 kr/aktivitetstime En person går ca 6km med rask gange på en time. I gjennomsnitt koster 6 km ca kr 100 000,- per år. Basert på undersøkelsen til norsk monitor benytter 67,2% av befolkningen av fotturer oftere enn en gang i mnd. 64000X67,2% i 12 mnd vil si at det er minimum 516096 timer i marka i året. Kr 100 000/516096= 0,2 kr. Nærmiljøanlegg på skolen: 0,7 kr/aktivitetstime En skole med 350 elever som i snitt bruker utearealet 2 t per dag i 200 dager. Dette gir en minimumsbruk i året på 140 000 aktivitetstimer. Det koster ca kr 100 000,- å drifte et gjennomsnittlig nærmiljøanlegg. Kr 100 000,-/140 000= 0,7kr. RESSURSER

8 Drammen kommunes økonomiske rammer til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2012 i millioner kroner Dette er et stillbilde og er kun en indikator på investering, drift og tilskudd på idrett, friluft og nærmiljø. IdrettFriluft Nærmiljø (Park/lek) TOTALT Investering i anlegg 5,3 + 63 (63 er Galterudhallen) 4,1 (inkludert 2,6 i oppkjøp av grønterverv) 5,177,8 Drift i DK (VNI) 17,54,41132,9 Direkte støtte til aktivitetsaktører 5,0 + 0,9 Tilskudd til drift av anlegg, tilskudd til DIR og idrettslag, refusjon halleie, inkludering IL + 0,9 i ekstrabevilling 2012 til Haukås) 0,4 (MØS og tilskudd gjennom kultur) 0,08 (til egenorganisert aktivitet) 7,1 08.07.20148 RESSURSER

9 Fordeling av treningstid Drammen kommune fordeler treningstid i kommunale haller, fotballbaner og bandybaner i samråd med idretten Private idrettshaller og anlegg fordeler selv treningstid i sine anlegg Drammen kommune tar 20% halleie for barn og unge i egne haller Drammen kommune refunderer opp til 80% av halleie for barn og unge i private haller gjennom refusjonsordningen Trening i utendørsanlegg er gratis utenom Gulskogen Arena 08.07.20149 RESSURSER

10 08.07.2014 10 I hvilken sammenheng drives fysisk aktivitet? STATISTIKK Landsbasis, Kilde Norsk monitor, Drammen, Kilde Brukerundersøkelsen DK Både idrettslag, skole, egenorganisert og private tilbud er viktige aktivitetsformer Varierer i livsløpet

11 08.07.2014 11 Typer av aktivitet STATISTIKK Fotturer og løping populært Ungdom driver med et stort mangfold av aktiviteter Styrketrening er en viktig aktivitet blant 10. klasse Landsbasis, Kilde Norsk monitor, Drammen, Kilde Brukerundersøkelsen DK

12 Barrierer 08.07.201412 STATISTIKK Mangel på tid er hovedårsaken til at vi ikke er i fysisk aktivitet. Mangel på tid er hovedårsaken hos 10.klasse Ny hverdag for ungdom - mer press/forventninger og opplevelse av mindre tid enn de har hatt tidligere Overgangsfaser i livsløpet er kritiske perioder hvor markedsføring av tilbud kan ha stor effekt Landsbasis, Kilde Norsk monitor, Drammen, Kilde Brukerundersøkelsen DK

13 Motivasjon 08.07.201413 STATISTIKK Overskudd er en stor motivasjonsfaktor For Drammensere er det enda viktigere å forebygge helseplager Hos 10. klasse er selvtillitt viktig Landsbasis, Kilde Norsk monitor, Drammen, Kilde Brukerundersøkelsen DK

14 08.07.201414 * Medlemstallet har sunket noe de siste årene * Flere menn enn kvinner * Stor medlemsmasse blant menn over 25 år Medlemstall i Drammensidretten STATISTIKK

15 Potensial for økt aktivitet i Drammen 08.07.201415 Dersom Drammen er representative i forhold til resten av landet er det et stort potensial for å øke aktiviteten i befolkningen. Det er en stor andel potensielt aktive som ønsker å begynne med regelmessig mosjon: STATISTIKK

16 Hvor er vi? Målgrupper: Inaktive ungdom Flerkulturelle Jenter 08.07.201416 Visjon Drammen skal være den byen som tilbyr de beste muligheter for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle og gjennom det styrke befolkningens trivsel og helse. Gjeldene plan: Veien videre

17 08.07.201417 Økt fokus på: Synergieffekter skole, idrett, nærmiljø friluftsliv i nærmiljøet og egenorganisert aktivitet Aktivitet i egen tjenesteproduksjon Videreføring/spesifisering av fokus på Samarbeid med frivilligheten Mindre fokus på: Særanlegg Spesifiserte befolkningsgrupper Ny kurs? Veien videre

18 Hvor vil vi? Forslag til mål: Drammens innbyggere skal være i fysisk aktivitet og ha god helse 08.07.201418 Målgrupper: Potensielt aktive Fokus: Friluftsliv i nærmiljøet Samarbeid med frivilligheten Virkemidler i egen tjenesteproduksjon Veien videre Prioritering: Mest mulig aktivitet pr krone. Tid i anlegg tildeles flest mulig. Anlegg og arealer vedlikeholdes iht til standard.

19 Arealer Delmål: Aktivitet i nærheten av der folk bor og i tilknytning skolene Strategier Etablere sammenhengende grønt-struktur i nærmiljøet til skole og ut til marka. Oppkjøp av områder med særlige verdier knyttet til friluftsliv og rekreasjonsformål. Definere bruk av friluftsområder for å ivareta både det tradisjonelle og det moderne friluftslivet Ivaretakelse og forsterking/nyskaping av aktivitetsarenaer generelt, særlig i fortettings/transformasjonsområder Lette tilgjengeligheten Gang-, sykkelveier/holdeplasser. Store høydeforskjeller krever smarte løsninger Trygge overganger i trafikkerte veier gir flere tilgang til aktivitetsarenaer 08.07.201419 Mulige delmål/strategier

20 Idretts- og nærmiljøanlegg Delmål: Idretts- og nærmiljøanlegg ligger i tilknytning til skolene Strategier Fleksible anlegg med synergieffekter - Skole, idrett, kultur, nærmiljø Se på sambruk i samarbeid med idretten Rehabilitering av anlegg etter teknisk tilstand, helsemessig effekt og brukertimer Standardbeskrivelser for drift, driftsnivå og forventet levetid Særidrettsanlegg sees i sammenheng med interkommunale anlegg og ivaretas i plan på fylkesnivå 08.07.201420 Mulige delmål/strategier

21 Anlegg for friluftsliv Delmål: Økt friluftsliv Strategier Sammenhengende grønt-korridorer med sosiale møteplasser som knytter nærmiljøet til skog og mark Etablere tiltaksplaner i samarbeid med friluftslivsorganisasjonene (F.eks skiltplan i samarbeid med DOT) Utvikle metoder for en helhetsorientert friluftsplanlegging Bygge anlegg i samarbeid med frivillige organisasjoner (Eks Lysløype Hvalsdammen der frivillige bidrar med egenkapital og kommunen drifter og eier) 08.07.201421 Mulige delmål/strategier

22 Aktivitet i barnehage og skole Delmål: Økt aktivitet blant barn innenfor barnehage og skole Strategier Inkludere alle og stimulere til mestringsfølelse Bidra til positive naturopplevelser Se på muligheter og synergieffekter ved samarbeid med frivilligheten Gjennom mestring og positive opplevelser bidra til gode vaner for fysisk aktivitet senere i livet. 08.07.201422 Mulige delmål/strategier

23 Aktivitet i regi av frivillige organisasjoner Delmål: Videreutvikle et konstruktivt og produktivt samarbeid med frivilligheten Strategier Videreføre samhandlingsavtalen med idretten Etablere en samarbeidsplattform med friluftsorganisasjonene Opparbeide nettverk med andre frivillige organisasjoner som bidrar til aktivitet. Revidere og optimalisere støtteordninger i forhold til målene Være en støttespiller i bruk av tilskuddsportalen Utarbeide retningslinjer på hvordan forholder vi oss til profesjonaliseringen av frivillige organisasjoner 08.07.201423 Mulige delmål/strategier

24 Aktivitet i regi av kommersielle aktører Delmål: Se privat initiativ som mulighet for utvidet aktivitetstilbud og økt mangfold Strategier Kommunen er imøtekommende og løsningsorientert i forhold til aktører som ønsker å etablere og øke mangfoldet av aktivitetstilbud. Imøtekommende og løsningsorientert i forhold til aktører som ønsker å bidra med arrangement som skaper egenaktivitet blant publikum. 08.07.201424 Mulige delmål/strategier

25 Aktivitetstiltak i egen tjenesteproduksjon Delmål: Tverrsektorielt samarbeid og med fokus på fysisk aktivitet Strategier Styrke tverrfaglig samarbeid for å sikre et helhetlig aktivitetstilbud. Vurdere å etablere et forum for koordinering og samkjøring av tiltak. Formidle kunnskap om aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud. Økt kompetanse på fysisk aktivitet i befolkningen gjennom planer i hver enkelt virksomhet Tilrettelegge for hverdagsaktivitet og naturopplevelse hos brukere Tilrettelegge for aktivitet blant ansatte Samarbeide med frivilligheten for å inkludere i frivillige organisasjoner 08.07.201425 Mulige delmål/strategier

26 Omdømmebygging gjennom toppidrett Delmål: Tilrettelegging av toppidrett videreføres som en del av omdømmebyggingen Strategier Spesifikt samarbeid med toppidretten Hedre nasjonale prestasjoner av lokale idrettsutøvere 08.07.201426 Mulige delmål/strategier

27 FREMDRIFTSPLAN 20.OG 21. FEBRUAR Møte med eksterne - Kvallitetssikring av kunnskapsgrunnlag, tema samfunnsdel og strategier i tråd med bystrategi Møte med interne – Kvallitetssikring av kunnskapsgrunnlag, tema samfunnsdel og strategier i tråd med bystrategi 9. APRIL Bystyrekomite for byutvikling og kultur: Forslag til samfunnsdel og strategier 6. OG 7. MAI Møte med eksterne- prioritering handlingsplan Møte med interne- prioritering handlingsplan 4.JUNI Bystyrekomite for byutvikling og kultur – hele planen legges frem JUNI-AUGUST Høring 3. SEPTEMBER/8.,15.,29. OKTOBER Bystyrekomite for byutvikling og kultur/Formannskapet/Bystyret: Endelig vedtak NOVEMBER Trykking og utgivelse 08.07.201427


Laste ned ppt "Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 08.07.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google