Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusfri skole - Samarbeid mellom skole og politi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusfri skole - Samarbeid mellom skole og politi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusfri skole - Samarbeid mellom skole og politi
Særlig om narkotikaforebyggende innsats med hund Januar 2013 Bjørn Øvrum Kai Spurkland Strategisk stab

2 Tillitsbygging Kriminalitets- forebyggende verktøykasse
Viktig at man balanserer bruken av verktøyene i de ulike rommene! Vurder kontinuerlig om du bruker riktig verktøy. Evaluer alltid før du legger verktøyet tilbake! Tverretatlig samarbeid Holdnings-skapende Opd Reaktivt Patrulje Krisehåndtering Multiverktøy Klage-steder SaLTo (SLT) Skole- undervisning (inkl. narkotika- forebyggende skoleinnsatser) Trygghetsprogram Bekymrings-samtaler Ukentlige data-uttrekk Ungdoms-klubber Demonstrasjoner Etterforskning Dialog Hjembesøk Foredrag Skolekontakt Avdekke krim/ skape trygghet Oppfølgingssamtaler Konflikt håndtering Natteravner Foreldre -møter Urinprøvekontrakter POP Skreddersydd straff Trossamfunn Oppfølgingsteam Voldelig ekstremisme og radikalisering Media Våryr Handlingsplaner /veiledere Føringer Kriminalitets- forebyggende verktøykasse Forskning Tillitsbygging Kriminalitetsforebyggende koordinator 2

3 Rus(forebyggende) tiltak
Spaning- pågripelse- straff Oppsøkende ruspatruljering i dialog med barnevernet Bekymringssamtale/ oppfølgingssamtale/ urinprøver Skulkeprogram Politiets skoleundervisning (inkl. NSI) / foreldremøter Skolens ”Unge og Rus” ”2 smart 4 drugs” Aksjon Våryr • Side 3

4 Koordinering og samarbeid politi - skole
Oslo politidistrikt Koordinering og samarbeid politi - skole Straffesak på skolen -Anmeldes til politiet, og håndteres av politiet ihht. straffeprosessloven. Alvorlig skolesak -Håndteres av skolen ihht. skolens ordensreglement og politiet varsles. Skolesak uten interesse for politiet -Håndteres av skolen ihht. skolens ordensreglement og politiet varsles ikke. Politisak utenfor skolen av interesse for skolen -Håndteres av politiet ihht. politiinstruksen m.v. og skolen varsles. Politisak utenfor skolen uten interesse for skolen -Håndteres av politiet ihht. politiloven m.v. og skolen varsles ikke. • Side 4 Kriminalitetsforebyggende koordinator

5 § 15-1. Politiets alminnelige samarbeidsplikt.
Politiinstruksen § Politiets alminnelige samarbeidsplikt.        Politiet skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner når deres oppgaver berører politiets virkefelt og lov eller forskrift ikke er til hinder for dette. Særlig påligger det politiet å innlede et nært samarbeid med skole- og sosialmyndighetene og snarest underrette disse om forhold av antatt interesse for deres virksomhet. • Side 5 Kriminalitetsforebyggende koordinator

6 Politi / skole -samarbeid
FNs barnekonvensjon Artikkel 33 Partene skal treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivnings-messige, administrative, sosiale og undervisningsmessige tiltak, for å beskytte barnet mot ulovlig bruk av narkotiske eller psykotrope stoffer, slik disse er definert i de relevante internasjonale traktater, og for å hindre at barn blir brukt i ulovlig produksjon og handel med slike stoffer.

7 Rettslige rammer for politiets bruk av hund - I
Oslo politidistrikt Rettslige rammer for politiets bruk av hund - I Politiets forebyggende arbeid er i liten grad lovregulert. Bruk av hund er ikke særskilt lovregulert • Side 7 7 7

8 Rettslige rammer for politiets bruk av hund - II
Oslo politidistrikt Rettslige rammer for politiets bruk av hund - II Viktig å skille mellom: Ordenstjeneste Etterforskning Forebygging • Side 8 8 8

9 Hund i ordenstjeneste Ingen direkte regulering Danmark egen regulering
Oslo politidistrikt Hund i ordenstjeneste Ingen direkte regulering Danmark egen regulering Rammene trekkes opp av pl § 6 som bestemmer at all maktbruk skal være nødvendig og forsvarlig. Kan være et veldig inngripende virkemiddel eller et alternativ til enda mer inngripende virkemidler (våpen). • Side 9 9 9

10 Hund i etterforskning Følger bestemmelsene i straffeprosessloven

11 Hund i forebyggende arbeid

12 Skoleinnsatser med narkotikahund
Historien 1996 – Narkotikaaksjon på Vestby vid. Klage. 1998 – Uttalelse fra Riksadvokaten. 2008 – Metoden brukes systematisk i Oslo. 2011 – Kritikk, debatt og usikkerhet. 2011 – OPD utreder spørsmålet og lager rutiner. 2012, mai – Stortinget behandler temaet. 2012, jun - Oslo bystyre behandler temaet. 2012, sep – POD ”velsigner” Oslos praksis

13 Skoleinnsatser med narkotikahund
Må være reell forebygging Må foreligge samtykke Fra eleven Fritt Informert Skriftlig (nytt i 2012)

14 Gjennomføringen Avtale i forkant Som regel sivilt
Oslo politidistrikt Gjennomføringen Avtale i forkant Som regel sivilt Orientering i klassen De som vil går ut Søk i klassen Avslutning • Side 14 14 14

15 Hvis hunden markerer treff?

16 Hvorfor denne metoden? Politiet er pålagt å bekjempe misbruk blant unge. Informasjon alene har liten effekt Korrigerer feiloppfatninger Viser at hund er effektivt Viser at vi tar det på alvor Hund er kontaktskapende Skaper uro blant selgere Supplement til andre tiltak

17 Er ikke dette vel voldsomt?
Undersøkelsen i seg selv er lite belastende. Hunden avdekker kun narkotika Mistenkeliggjøring av skolen? Mistenkeliggjøring av elever?

18 Hvorfor så mye kritikk? Manglende kunnskap om hva vi gjør Gamle synder
Godt stoff – ”Razzia mot ungdomsskole!” Klarer ikke å skille etterforskning fra forebygging. Lett å ta budbringeren. Uenighet med norsk narkotikapolitikk Det er få som er kritiske – men de høres godt.

19 Oppsummering Trolig et effektivt virkemiddel.
God balanse mellom ulemper og fordeler. Viktig supplement til andre forebyggende tiltak. Krever god kunnskap og mye informasjon

20


Laste ned ppt "Rusfri skole - Samarbeid mellom skole og politi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google