Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krisehåndtering i politiet Politioverbetjent Jørn Madsen Informasjonssjef Unni Grøndal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krisehåndtering i politiet Politioverbetjent Jørn Madsen Informasjonssjef Unni Grøndal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krisehåndtering i politiet Politioverbetjent Jørn Madsen Informasjonssjef Unni Grøndal

2 Krisehåndtering Politiloven § 2:Politiets oppgaver § 7:Håndhevelse av offentlig ro og orden m.v § 27:Redning, ulykkes- og katastrofesituasjoner Politiets oppgaver er de samme i fred, krise og krig

3 Krisehåndtering Politiets oppgaver Politiloven Politiets oppgaver Politiloven §2 ”… beskytte personer, eiendom og fellesgoder og verne om all lovlig virksomhet, opprettholde den offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med andre myndigheter …” ”…forebygge kriminalitet…” ”…avdekke og stanse kriminell virksomhet…”

4 Krisehåndtering Håndhevelse av den offentlige ro og orden mv. Håndhevelse av den offentlige ro og orden mv. Politiloven § 7  regulere ferdselen/forby opphold på bestemte områder  uskadeliggjøre eller ta farlige gjenstander i forvaring  avvise, bortvise, fjerne eller anholde personer  påby virksomhet stanset eller endret  ta seg inn på privat eiendom eller område  påby områder evakuert  innbringe og visitere personer når vilkårene er oppfylt

5 Krisehåndtering Ulykkes- og katastrofesituasjoner Ulykkes- og katastrofesituasjoner Politiloven § 27  Det tilligger politiet å iverksette og organisere redningsinnsats der menneskers liv eller helse er truet, hvis ikke annen myndighet er pålagt ansvaret.  I ulykkes og katastrofesituasjoner tilligger det politiet å iverksette de tiltak som er nødvendig for å avverge fare eller begrense skade. Inntil ansvaret blir overtatt av annen myndighet, skal politiet organisere og koordinere hjelpeinnsatsen.

6 Krisehåndtering Politiets beredskapsansvar St. meld. nr. 42 (2004-2005) Politirollemeldingen Politiet skal være den sentrale aktøren i det sivile samfunnets beredskap mot store ulykker, naturkatastrofer og terroranslag, og ha det sentrale ansvaret i den lokale beredskapen med øvelsesmønster basert på samvirke med andre nødetater, Forsvaret, kommuneledelse, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og publikum.

7 Krisehåndtering Politiets oppgaver ved terrortrussel og ved anslag  Forebyggende tiltak  Etterforske  Lokalisere og pågripe gjerningsperson(er) som har iverksatt eller truer med å iverksette slike handlinger Antiterror er politiets hovedansvar

8 Ålesund, 26. Mars 2008  Natt til 26. mars kollapset en boligblokk i Fjelltunvegen i Ålesund. Dette som følge av steinras i fjellpartiet bak blokken. Det ble slått full katastrofealarm, og i timene som fulgte ble det klart at hele førsteetasjen var borte, og at andre etasje var bortimot fullt rasert. Fem av beboerne i blokken kom ikke til rette i løpet av morgenen og fikk status som savnede.  Situasjonen for de savnede og de evakuerte forble uavklart fram til brannen i propantanken var slukket.  Gasstanken som før raset lå i en betongvugge utenfor huset blir etter raset liggende under husets frontparti. Balkongen i det som tidligere var andre etasje legger seg over tanken og ødelegger gasstankens tre ventiler.

9 Raset i Fjelltunvegen

10 26. mars19. april 24 intense døgn i Fjelltunvegen 2. april Søk etter omkomne Redningsaksjon

11 Raset i Fjelltunvegen Gasstanken

12 Raset i Fjelltunvegen Pårørende  Viktig målgruppe for informasjon – jobbe tett mot pårørendekontakt  Pårørende skal ha informasjon først  Opprettes et pårørendesenter og pårørendetelefon

13 Raset i Fjelltunvegen – Informasjonsflyten har fungert bedre og bedre etter hvert som operasjonen og arbeidet skred fram. Pedersen er svært godt fornøyd med den informasjonen han har fått fra politiet underveis. – De pårørende har hatt sin egen kontaktmann i politiet, som har vært til stor hjelp. Vi hadde et møte med politi, ordfører og omsorgsgruppe den andre dagen, og vi var klare på at vi ville ha informasjonen før alle andre. Det har vi fått, sier Pedersen.

14 Raset i Fjelltunvegen

15 Presse  Medietrykket blir stort  Operasjonsleder kan ikke svare  Første pressemelding må ut så raskt som mulig (rene fakta)  Pressetelefon opprettes fortest mulig – aktuelle personer innkalles  Overtar trykket fra informasjonsmedarbeiderne  Klare budskap og talepunkter  Talepunkter og rapporter til direktoratet  Første pressekonferanse (avholdes av politiet)

16  Politiet eier informasjonen i akuttfasen  Rene faktaopplysninger  Samspill med aktuelle etater viktig  God kommunikasjon – pressemeldinger og budskap  Oppdatering på situasjonen  Mulig tilstedeværelse på første pressekonferanse?

17  Sprikende budskap gir rom for spekulasjoner i media  En uttalelse/setning kan være nok  Viktig med samspill

18 Samspill  Hvordan kan vi få et best mulig samspill?  Hva kan vi gjøre før en krise inntrer?  God kommunikasjon pr i dag – men kan bli enda bedre

19 Massivt medietrykk  2308 artikler og innslag fordelt på 78 kilder  Mest omtale første dag, men høyt også i de nærmeste dagene etter ulykken  Kun 3 % negativ omtale av politiet (en enkeltstående sak)  91 % er omtalt som nøytral (fakta, status og saksopplysninger)  6 % rent positive (redningsarbeidet) Gjelder også de andre nødetatene

20  Talspersonene var samkjørte på budskap  Godt synlige i mediedekningen  Presise i uttalelsene (ingen spekulasjoner)  Mye og god informasjon – jevnlige pressekonferanser, pressemeldinger og intervjuer

21  Inntrykket er godt  Ikke store sprik i fremstillingen av saken i mediene  Ikke blitt reist noen store spørsmål og det rettes ikke kritikk mot redningsarbeidet i det hele tatt  Spekulasjoner fra mediene holdt seg på et minimum

22 Raset i Fjelltunvegen

23  Unngå detaljfokus – ta beslutninger  Hold fokus på operasjonen og tråden i kommunikasjonen  Rolleforståelse – aktørene  Se framover, hva er neste skritt i operasjonen, hva er ”sakens” dramaturgi i pressen, hva er media opptatt av – snakk med dem, hvilke spørsmål er ikke ennå besvart, hva er neste spørsmål og stadium

24 Raset i Fjelltunvegen Arbeidsdagen P5  Før hvert stabsmøte kl 09.00 fikk stabsjef presentert informasjonsutfordringer for den kommende dagen  Dette ble diskutert (eller slått fast av stabsjef)  Talepunkter ble utarbeidet og kommunisert til operasjonsleder og innsatsledere  Pressen ble orientert om dagens planer  Pressemeldinger (publisering)  Pressekonferanse /brief  Tilrettelegging og ledelse av disse  Mediekontakt

25 Raset i Fjelltunvegen

26


Laste ned ppt "Krisehåndtering i politiet Politioverbetjent Jørn Madsen Informasjonssjef Unni Grøndal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google