Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september 08.07.2014 Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september 08.07.2014 Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september 08.07.2014 Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013

2 Bakgrunn Ordfører har tatt initiativ til møte med Arbeidsdepartementet og møtet ble avholdt 29.8. I møtet deltok også Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet Hensikten med møtet var å orientere om en bekymringsfull utvikling på tross av kommunens langsiktige arbeid mot fattigdom og med et ønske om et enda tettere samarbeid og felles nytenking Vi ønsker å gi samme informasjon til komiteen som ble gitt departementet 08.07.2014

3 3 Mange fattige Kilde ssb

4 408.07.2014 Lav sysselsetting Kilde ssb

5 Flere innbyggere i Drammen mottar sosialhjelp Aldersfordelingjan – jul 2011jan – jul 2012jan – jul 2013 AntallProsentAntallProsentAntallProsent 0 – 17000000 18 – 2422615 %25618 %35321 % 25 – 4478854 %74452 %85550 % 45 – 6642029 %41028 %47128 % 67 og over292 %322 %251 % Sum1463100 %1442100 %1704100 % Gjennomsnitt utbetaling pr. mottaker: - Pr. 30. juni 2012 : 9.013,- - Pr. 31. des 2012: 9.203,- - Pr. 30. juni 2013 : 10.154,- Økte utbetalinger til sosialhjelp i Drammen: - Pr. 31.07.12 ble det utbetalt 38,4 mill. - Pr. 31.12.12 ble det utbetalt 70,6 mill. (+83,7 økning % siste 5 mnd) - Pr. 31.07.13 ble det utbetalt 56,2 mill. Fra 2012 til 2013 har Drammen en økning på 262 mottakere, det tilsvarer en vekst på 18 % Den største prosentvise økningen finner vi blant ungdom i aldersgruppen 18-24 år. Et økende antall personer med forsørgeransvar mottar sosialhjelp Et økende antall personer har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold.

6 Langsiktig arbeid for fattigdomsbekjempelse Handlingsplan mot fattigdom Boligsosial handlingsplan Handlingsplan for mangfold og inkludering Fjell 2020 P 1824 Kommunen som arbeidsgiver Gratis kjernetid i barnehager Jobbsjansen Rusmiddelpolitisk handlingsplan 08.07.20146

7 Områdesatsing på Fjell 8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere 50 % med innvandringsbakgrunn 75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn Laveste levekår i Drammen Fjell skole skårer 1,6 versus landssnittet på 2,0 på nasjonale prøver

8 Fjell 2020 – mot en bedre fremtid Bakgrunn Befolkningen på Fjell har de dårligste levekårene i Drammen Inntekts- og utdanningsnivået for unge voksne og voksne med barn er forverret fra 2002- 2008 Prosjektets hovedmål Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010 08.07.20148 Prosjektets strategier Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private og frivillige organisasjoner og statlige myndigheter

9 Utfordringer Ressurssterke flytter fra Fjell Utflyttinger svekker nivået på utdanning og inntekt for unge voksne og foreldregruppen. Gjelder både for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning. Drammen er i ferd med å få en ny underklasse 38 % av innvandrerbarn og 25 % av norskfødte barn med innvandrerforeldre på Fjell bor i familier med lavinntekt 08.07.20149 Lav sysselsetting Innvandrere – kvinner mest, men også menn er i stor grad utenfor arbeidslivet sammen- lignet med befolkningen for øvrig. Også norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er i større grad utenfor arbeidslivet Opphopning av levekårs- problemer gir en risiko for behov for barneverntjenester Fjell skole har over 120 barnevernssaker både fra etnisk norske familier og familier med innvandrer- bakgrunn

10 Målrettet innsats i NAV Drammen kommune og NAV Drammen målretter innsatsen, og iverksetter flere tiltak. Tiltakene skal blant annet ha til mål å forebygge at ungdom ser sosialhjelp som en løsning Prosjektorganisering av oppfølgingsarbeid av ungdom Forebyggende informasjonsarbeid mot videregående skole Differensiert kvalifiseringstilbud til ungdom; karriererådgivning, jobbsøkerkurs, målrettede tiltak i-, eller tett opp mot arbeidslivet, så tett oppfølging som mulig Rekrutteringssamarbeid med arbeidsgivere i offentlig og privat sektor Økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena Vilkår om passende arbeid i kommunen for inaktive unge sosialhjelpssøkere 08.07.201410 MULIGHETER: Prosjekt: Ungdom, utdanning, utvikling i- og sammen med ordinært arbeidsliv Prosjekt:

11 Boligsosial handlingsplan Mål Alle skal bo trygt og godt o Flere skal eie o Færre bostedsløse o Alle kan bo Resultater Leie til eie prosjekt har gitt 78 nye boligeiere Eget depositumsfond på 1 mill 18 nye boliger til rusavhengige 67 nye utleieboliger er kjøpt 53 boliger er solgt til vanskeligstilte Utbetalt startlån er økt fra 35 mill i 2010 til 101 mill i 2012 Boligsosialt arbeid er koordinert i Boligtjenesten 08.07.201411 Utfordringer - Utlånsrammene til startlån er uforutsigbare og altfor lave - Regelverket rundt statlig bostøtte gjør at virkemidlet ikke når de som trenger det

12 Handlingsplan mot fattigdom Mål Drammens befolkning skal ha en levestandard som er på linje med innbyggere i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med o Flere i arbeid o Sikring av rimelig inntekt o Sosial inkludering av barn og unge Noen av våre resultater Gjennom prosjektet P 1824 er unge sosialhjelpsmottakere kommet i aktivitet, arbeid eller utdanning Gjennom prosjektet SIMBA er samarbeidet mellom NAV og barnevernet styrket Det er inntektsregulert betaling i barnehager og SFO Prosjektet gratis kjernetid har fått flere barn i barnehage og mødre i norskopplæring Alle skoler har utstyrslager 08.07.201412 Utfordringer - Lav sysselsetting - Økende barnefattigdom – 2713 berørte barn i 2011 – 2478 barn i 2008

13 Barnvernet – fokus på forebygging Snuoperasjon - omlegging av tjenester i 2011/2012 Forebygging og tidlig innsats utføres av helsestasjon, barnehage og skole Antall henvendelser og meldinger fra barnehage og skole har gått opp, som følge av økt kunnskap om barnevernets kjerneoppgaver Barnevernet henviser saker vedrørende fattigdom og levekår til kommunens nyopprettede levekårsteam Økt kontakt med melder og omsorgspersoner i meldingsavklaringen – henvisning til riktig instans Gjennomførte undersøkelser har gått opp siste halvår, i takt med økning i antall meldinger. En økning på 51 % fra des. 2012 Utfordringer for barnevernet Økning i antall plasseringer Bufetat rekrutterer ikke tilstrekkelig antall kompetente beredskapshjem og fosterhjem som kan takle kompleksiteten i sakene Foreldrekonflikter rundt samværsordninger er en utfordring for barna Barnevernet ser en økning i antall barn med psykiske vansker hvor barnevernets tiltak og lovverk ikke strekker til 08.07.201413

14 Offensiv barnehagepolitikk Mål Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Planlegger for ledig kapasitet ved barnehageårets begynnelse 1. august Gratis kjernetid Gratis kjernetid i barnehage 20 t/uken for 3-4-og 5 åringer, i definerte områder (statlige prosjektmidler) Aktiv rekrutteringsstrategi, oppsøkende virksomhet. 97 prosent deltagelse i ordningen Norskkurs for mødrene, samarbeid med NAV om praksisplasser 08.07.201414 Utfordringer Vi ønsker å kunne tilby behovsprøvd gratis kjernetid i alle bydeler

15 Offensivt integreringsarbeid Ny Handlingsplan for mangfold og inkludering Gjøre opp status for integreringsarbeidet, og utmeisle videre retning for arbeidet fremskaffe kunnskap og dokumentasjon på viktige områder relatert til kommunens mangfold- og inkluderingsarbeid herunder kartlegging og analyse av holdninger og kulturelle forskjeller i Drammen kommune som arbeidsgiver og i kommunens befolkning på utvalgte temaer Gjennomgang av Introduksjonsprogrammet, norskopplæringen og grunnskole for voksne SSB tall på levekår og innvandring Jobbsjansetiltak i gang fra aug 2013 Lav sysselsetting spesielt blant innvandrerkvinner 08.07.201415

16 Innvandrere – kvinner mest, men også menn er i stor grad utenfor arbeidslivet sammenlignet med befolkningen for øvrig. Også norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er i større grad utenfor arbeidslivet

17 Økt arbeidsfokus i Introduksjonsordningen og på norskopplæringen Kombinert språkopplæring med arbeidspraksis tidlig i opplæringen Medbrakt kompetanse bør utnyttes bedre Bedre kartlegging Realkompetansevurdering Arbeidspraksis der medbrakt kompetanse kan brukes Praktiske jobber for menn Samarbeidsavtale med NAV Bedre kartlegging av kompetanse Deltakerne kan bruke NAVs tiltak underveis i programmet Fast kontaktperson i NAV Utarbeidet rutiner for samhandling Etablere samarbeid med fylkeskommune, frivillige og næringsliv Alle virksomheter i kommunen har språkpraksisplasser 08.07.201417 Utfordringer Tiltak

18 Møteplasser - Dialog Dialogforum for mangfold og inkludering: Bystyret vedtok etablering av et bredt sammensatt dialogforum i 2008, som består av representanter for folkevalgte, innvandrermiljøer og andre samfunnsaktører/institusjoner Visjon for dialogforum er: ’’Drammen - Norges beste flerkulturelle samfunn’’ Dialogforum skal jobbe for et åpent og likeverdig Drammenssamfunn gjennom kunnskapsoverføring og tilrettelegging av dialog mellom ulike samfunnsgrupper. Folkevalgte I nnvandrer miljøer Andre samfunns- aktører

19 Drammen er foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn DOTL: Drammen og Omegn tro- og livssynssynsforum feirer 5 år med tros- og livssynsdialog i Drammensområdet Bystyret har vedtatt at DOTL skal få 70.000 i fast, årlig tilskudd fra kommunen Drammen kommune vedtok i 2012 en tros- og livssynspolitisk plattform 08.07.201419

20 19.6.2012 Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform 20 INNBYGGERNE 63,8 % Den norske kirke 18 % andre tros- og livssynssamfunn 15 % ikke medlemmer BRUKERNE KOMMUNEN Styring og utvikling av lokalsamfunnet KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNS- SAMFUNN Aktører i samfunnet og i forhold til enkeltmennesker Forholdet mellom kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn

21 Kommunen tar samfunnsansvar som arbeidsgiver 412 kvalifiseres til arbeid i en av kommunens virksomheter 2108.07.2014 Studenter og elever Studenter fra høgskoler165 Elever fra vgs på arbeidspraksis37 Lærlingplasser33 Andre plasser26 Arbeidstrening i regi av Drammen kommune BIA – plasser ( ansatte som pga helse har behov for å prøve annet arbeid) 15 Språkpraksisplasser36 Arbeidstrening for unge2 Arbeidstrening – eksterne aktører Ordinære kandidater fra NAV77 IA plasser, NAV kandidater, Hospitering fra NAV 9 Fra attføringsbedrifter1 Fra kriminalomsorg i frihet3 Annet8 SUM412

22 Mange er involvert i fattigdomsbekjempelse Røde Kors Rustjeneste Frelses- armeen Barnevern NAV Departement (flere) Husbanken Kirkens bymisjon Boligtjenesten

23 Organisering av boligsosialt arbeid 2010 NAV Senter for Rusfore- bygging Introdu ksjonss enteret Senter for oppvek st DE KF Omsorg stil- takene Tjenest e- tildeling Bolig- tjenest en NAV Senter for Rusfore- bygging Introduks jonssent eret Senter for oppvekst DE KF Psykisk helse Tjeneste -tildeling Koordinering – Boligtjenesten etablert i 2011

24 Koordinator NAV Senter for Rusfore- bygging Arbeid med innv. flyktnigner BarnevernFrelsesarmeen Psykisk helse Røde kors Sammen mot fattigdom ? Kirkens bymisjon Statlige virkemidl er

25 Oppsummering - Forslag 1.Sammen mot fattigdom Det er nødvendig å forene kreftene i fattigdomsbekjempelsen. Koordinering av arbeid i kommune, stat og frivillig sektor kreves. Ny lokal organisering vil gi mer effekt av gjeldende ressurser Drammen ønsker å bruke samme modell som i kommunens boligsosiale arbeid og etablering av Boligtjenesten Drammen ønsker hjelp til finansiering av en koordinator i en utviklingsfase 2.Forsøk mot fattigdom Prøve ut nye virkemidler og tiltak Eksempler: Gratis kjernetid, gratis norskopplæring, Leie til eie 3.Fattigdomsprofil Igangsetting av et utviklingsprosjekt for å lage kommunenes fattigdomsprofil etter modell av ”Folkehelseprofil” Prosjektet kan testes ut i en eller flere kommuner. Drammen, med våre utfordringer, er særlig godt egnet til å delta Prosjektet må være et samarbeidsprosjekt mellom blant annet AV direktoratet, KS og de utvalgte kommunene Drammen anslår et finansieringsbehov på 1 million kroner første år til dette arbeidet. 25


Laste ned ppt "Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september 08.07.2014 Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google