Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013 04.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013 04.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september
Åpning av Galterudhallen,

2 Bakgrunn Ordfører har tatt initiativ til møte med Arbeidsdepartementet og møtet ble avholdt I møtet deltok også Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet Hensikten med møtet var å orientere om en bekymringsfull utvikling på tross av kommunens langsiktige arbeid mot fattigdom og med et ønske om et enda tettere samarbeid og felles nytenking Vi ønsker å gi samme informasjon til komiteen som ble gitt departementet

3 Mange fattige Kilde ssb

4 Lav sysselsetting Kilde ssb

5 Flere innbyggere i Drammen mottar sosialhjelp
Fra 2012 til 2013 har Drammen en økning på 262 mottakere, det tilsvarer en vekst på 18 % Den største prosentvise økningen finner vi blant ungdom i aldersgruppen år. Et økende antall personer med forsørgeransvar mottar sosialhjelp Et økende antall personer har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Aldersfordeling jan – jul 2011 jan – jul 2012 jan – jul 2013 Antall Prosent 0 – 17 18 – 24 226 15 % 256 18 % 353 21 % 25 – 44 788 54 % 744 52 % 855 50 % 45 – 66 420 29 % 410 28 % 471 67 og over 29 2 % 32 25 1 % Sum 1463 100 % 1442 1704 Økte utbetalinger til sosialhjelp i Drammen: - Pr ble det utbetalt 38,4 mill. - Pr ble det utbetalt 70,6 mill. (+83,7 økning % siste 5 mnd) - Pr ble det utbetalt 56,2 mill. Gjennomsnitt utbetaling pr. mottaker: - Pr. 30. juni 2012 : ,- - Pr. 31. des 2012: ,- - Pr. 30. juni 2013 : ,-

6 Langsiktig arbeid for fattigdomsbekjempelse
Handlingsplan mot fattigdom Boligsosial handlingsplan Handlingsplan for mangfold og inkludering Fjell 2020 P 1824 Kommunen som arbeidsgiver Gratis kjernetid i barnehager Jobbsjansen Rusmiddelpolitisk handlingsplan

7 Områdesatsing på Fjell
8000 innbyggere i Austad/Fjell bydel Fjell drabantbyområde har 4000 innbyggere 50 % med innvandringsbakgrunn 75 % av foreldrene har innvandringsbakgrunn Laveste levekår i Drammen Fjell skole skårer 1,6 versus landssnittet på 2,0 på nasjonale prøver

8 Fjell 2020 – mot en bedre fremtid
Bakgrunn Befolkningen på Fjell har de dårligste levekårene i Drammen Inntekts- og utdanningsnivået for unge voksne og voksne med barn er forverret fra Prosjektets hovedmål Befolkningen på Fjell skal ha høyere sysselsetting og færre på lavinntekt i 2020 enn i 2010 Prosjektets strategier Tjenesteutvikling som gir kvalifisering, arbeid, trivsel og fremmer helsen Områdeutvikling som gir godt bomiljø, gode møteplasser, aktivitetstilbud og et variert boligtilbud Ressursmobilisering gjennom samarbeid med beboere, borettslag, private og frivillige organisasjoner og statlige myndigheter I levekårsindeksen inngår andel med sosialhjelp, lav levealder, uføretrygd, attføringspenger, overgangsstønad og lav utdanning

9 Utfordringer Lav sysselsetting
Innvandrere – kvinner mest, men også menn er i stor grad utenfor arbeidslivet sammen-lignet med befolkningen for øvrig. Også norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er i større grad utenfor arbeidslivet Opphopning av levekårs- problemer gir en risiko for behov for barneverntjenester Fjell skole har over 120 barnevernssaker både fra etnisk norske familier og familier med innvandrer-bakgrunn Ressurssterke flytter fra Fjell Utflyttinger svekker nivået på utdanning og inntekt for unge voksne og foreldregruppen. Gjelder både for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning. Drammen er i ferd med å få en ny underklasse 38 % av innvandrerbarn og 25 % av norskfødte barn med innvandrerforeldre på Fjell bor i familier med lavinntekt Anbefalinger fra forprosjektrapporten fra nov 2010: Satse på godt bomiljø gjennom stedsutvikling og aktivitetstilbud til barn og unge. Viktig for at de mer ressurssterke både skal bli boende og flytte til skolekretsen for Fjell skole, og dermed være med på å bedre levekårene og bidra positivt til læringsmiljøet på skolen Satse på økte norskkunnskaper. Det er nøkkelen til både kompetanse og arbeid Prioritere satsing på barnehage, skole, utdanning, samt kvalifiseringstiltak innenfor NAV-systemet

10 Målrettet innsats i NAV
Prosjektorganisering av oppfølgingsarbeid av ungdom Forebyggende informasjonsarbeid mot videregående skole Differensiert kvalifiseringstilbud til ungdom; karriererådgivning, jobbsøkerkurs, målrettede tiltak i- , eller tett opp mot arbeidslivet, så tett oppfølging som mulig Rekrutteringssamarbeid med arbeidsgivere i offentlig og privat sektor Økt bruk av ordinært arbeidsliv som tiltaksarena Vilkår om passende arbeid i kommunen for inaktive unge sosialhjelpssøkere Drammen kommune og NAV Drammen målretter innsatsen, og iverksetter flere tiltak. Tiltakene skal blant annet ha til mål å forebygge at ungdom ser sosialhjelp som en løsning MULIGHETER: Prosjekt: Ungdom, utdanning, utvikling i- og sammen med ordinært arbeidsliv Prosjekt:

11 Boligsosial handlingsplan
Resultater Leie til eie prosjekt har gitt 78 nye boligeiere Eget depositumsfond på 1 mill 18 nye boliger til rusavhengige 67 nye utleieboliger er kjøpt 53 boliger er solgt til vanskeligstilte Utbetalt startlån er økt fra 35 mill i 2010 til 101 mill i 2012 Boligsosialt arbeid er koordinert i Boligtjenesten Mål Alle skal bo trygt og godt Flere skal eie Færre bostedsløse Alle kan bo Utfordringer Utlånsrammene til startlån er uforutsigbare og altfor lave Regelverket rundt statlig bostøtte gjør at virkemidlet ikke når de som trenger det

12 Handlingsplan mot fattigdom
Mål Drammens befolkning skal ha en levestandard som er på linje med innbyggere i kommuner det er naturlig å sammenligne seg med Flere i arbeid Sikring av rimelig inntekt Sosial inkludering av barn og unge Noen av våre resultater Gjennom prosjektet P 1824 er unge sosialhjelpsmottakere kommet i aktivitet, arbeid eller utdanning Gjennom prosjektet SIMBA er samarbeidet mellom NAV og barnevernet styrket Det er inntektsregulert betaling i barnehager og SFO Prosjektet gratis kjernetid har fått flere barn i barnehage og mødre i norskopplæring Alle skoler har utstyrslager Utfordringer Lav sysselsetting Økende barnefattigdom – berørte barn i 2011 – 2478 barn i 2008

13 Barnvernet – fokus på forebygging
Snuoperasjon - omlegging av tjenester i 2011/2012 Forebygging og tidlig innsats utføres av helsestasjon, barnehage og skole Antall henvendelser og meldinger fra barnehage og skole har gått opp, som følge av økt kunnskap om barnevernets kjerneoppgaver Barnevernet henviser saker vedrørende fattigdom og levekår til kommunens nyopprettede levekårsteam Økt kontakt med melder og omsorgspersoner i meldingsavklaringen – henvisning til riktig instans Gjennomførte undersøkelser har gått opp siste halvår, i takt med økning i antall meldinger. En økning på 51 % fra des. 2012 Utfordringer for barnevernet Økning i antall plasseringer Bufetat rekrutterer ikke tilstrekkelig antall kompetente beredskapshjem og fosterhjem som kan takle kompleksiteten i sakene Foreldrekonflikter rundt samværsordninger er en utfordring for barna Barnevernet ser en økning i antall barn med psykiske vansker hvor barnevernets tiltak og lovverk ikke strekker til Barnevernstjenesten i Drammen har fokus på forebyggende arbeid og å finne riktige tiltak til rett tid for familier som trenger det Økt henvendelse/meldinger: ser en tendens til høyt konfliktnivå i familiene ofte knyttet opp mot skilsmisser og ordninger i samværet. Økt kontakt med melder: som sikrer helhetlig bilde av meldingens innhold og gjør det mulig for barnevernet å jobbe målrettet i endringsarbeidet. Økt antall meldinger: fra 636 i 2011, 439 i 2012 til 260 hittil i Henger sammen med konflikter i familiene Utfordringer: Økning i antall plasseringer I 2012 opplevde barnevernstjenesten er økning på 27 % for barn plassert utenfor egen familie (fra 133 i 2011 til 169 i 2012 – ikke gjennomstrømmingstall). I første halvår 2013 har det vært en ytterligere økning på 12,5 % Vi ser en stor økning i antall henvendelser som gjelder høy grad av konflikt i hjemmet. Dette er blant annet relatert til samværsordninger. Foreldrekonflikter:. Domstolene gir stadig oftere delt foreldreansvar, som kan være konfliktskapende. Kanskje bør familievernet styrkes, slik at man forebygger tilfeller som ikke trenger å bli barnvern til slutt

14 Offensiv barnehagepolitikk
Mål Alle barn skal få tilbud om barnehageplass ved fylte ett år Planlegger for ledig kapasitet ved barnehageårets begynnelse 1. august Gratis kjernetid Gratis kjernetid i barnehage 20 t/uken for 3-4-og 5 åringer, i definerte områder (statlige prosjektmidler) Aktiv rekrutteringsstrategi, oppsøkende virksomhet. 97 prosent deltagelse i ordningen Norskkurs for mødrene, samarbeid med NAV om praksisplasser Utfordringer Vi ønsker å kunne tilby behovsprøvd gratis kjernetid i alle bydeler

15 Offensivt integreringsarbeid
Ny Handlingsplan for mangfold og inkludering Gjøre opp status for integreringsarbeidet, og utmeisle videre retning for arbeidet fremskaffe kunnskap og dokumentasjon på viktige områder relatert til kommunens mangfold- og inkluderingsarbeid herunder kartlegging og analyse av holdninger og kulturelle forskjeller i Drammen kommune som arbeidsgiver og i kommunens befolkning på utvalgte temaer Gjennomgang av Introduksjonsprogrammet, norskopplæringen og grunnskole for voksne SSB tall på levekår og innvandring Jobbsjansetiltak i gang fra aug 2013 Lav sysselsetting spesielt blant innvandrerkvinner Jobbsjansetiltak er for innvandrerkvinner som ikke er i arbeid, ikke går på tiltak og som ikke mottar arbeidsledighetstrygd, annen form for trygd, sosialstønad eller andre stønader. Formålet er å få yrkespassive ut i arbeid

16 Innvandrere – kvinner mest, men også menn er i stor grad utenfor arbeidslivet sammenlignet med befolkningen for øvrig. Også norskfødte kvinner med innvandrerforeldre er i større grad utenfor arbeidslivet

17 Økt arbeidsfokus i Introduksjonsordningen og på norskopplæringen
Tiltak Utfordringer Samarbeidsavtale med NAV Bedre kartlegging av kompetanse Deltakerne kan bruke NAVs tiltak underveis i programmet Fast kontaktperson i NAV Utarbeidet rutiner for samhandling Etablere samarbeid med fylkeskommune, frivillige og næringsliv Alle virksomheter i kommunen har språkpraksisplasser Kombinert språkopplæring med arbeidspraksis tidlig i opplæringen Medbrakt kompetanse bør utnyttes bedre Bedre kartlegging Realkompetansevurdering Arbeidspraksis der medbrakt kompetanse kan brukes Praktiske jobber for menn Har praksisplasser for kvinnene på Masalaverksted (søm) og kantine, men mangler noe som er mer rettet mot menn Hvordan få god samhandling som sikrer effektivitet: Samarbeidsavtaler mellom kommune, NAV, fylkeskommune og Næringsliv Formål: Tidlig og god tilrettelegging for bruker Unngå dobbel kartlegging Ressurseffektivisering Har tidligere hatt fast kontaktperson ift rett til penger når programmet starter, men samarbeidet har ikke tidligere vært like godt underveis og etter at introprogrammet er slutt. Samarbeidet er nå endret til å gjelde underveis i programmet.

18 Møteplasser - Dialog Dialogforum for mangfold og inkludering:
Bystyret vedtok etablering av et bredt sammensatt dialogforum i 2008, som består av representanter for folkevalgte, innvandrermiljøer og andre samfunnsaktører/institusjoner Visjon for dialogforum er: ’’Drammen - Norges beste flerkulturelle samfunn’’ Dialogforum skal jobbe for et åpent og likeverdig Drammenssamfunn gjennom kunnskapsoverføring og tilrettelegging av dialog mellom ulike samfunnsgrupper. Folkevalgte Innvandrermiljøer Andre samfunns-aktører Eksempel på møteplass fra Drammen: For å sikre en god dialog mellom folkevalgte og innvandrermiljøer i Drammen, vedtok bystyret i sitt møte i juni å opprette et dialogforum for mangfold og inkludering bestående av 31 medlemmer. Dialogforumet består av representanter for folkevalgte, innvandrermiljøer og andre viktige samfunnsaktører (media, politi, HIBU…). Forumet ledes av ordfører. Det legges opp til 2 møter i året. I 2013 er ett tema: Hvordan drøfte de vanskelige sakene? Ekstremisme og bruk av vold.

19 Drammen er foregangskommune når det gjelder dialog mellom mennesker med ulik tro og livssyn
DOTL: Drammen og Omegn tro- og livssynssynsforum feirer 5 år med tros- og livssynsdialog i Drammensområdet Bystyret har vedtatt at DOTL skal få i fast, årlig tilskudd fra kommunen Drammen kommune vedtok i 2012 en tros- og livssynspolitisk plattform Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform Bystyrets vedtak , sak 77 Statlig tros- og livssynspolitikk danner fundamentet for kommunens tros- og livssynspolitikk. Bærebjelker i kommunens tros- og livssynspolitikk Mangfold og integrering i den flerkulturelle byen Frivillighet Dialog, medvirkning og påvirkning mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn Gravferdsforvaltning Seremonilokaler – andre seremonier Kulturarbeid Kommunale tilskuddsordninger Kommunale tjenester Byutvikling og kulturvern Eiendomsfunksjoner og administrasjon Beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd

20 Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform
63,8 % Den norske kirke 18 % andre tros- og livssynssamfunn 15 % ikke medlemmer INNBYGGERNE BRUKERNE Styring og utvikling av lokalsamfunnet KOMMUNEN KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNS-SAMFUNN Aktører i samfunnet og i forhold til enkeltmennesker Forholdet mellom kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn Drammen kommunes tros- og livssynspolitiske plattform

21 Studenter og elever Studenter fra høgskoler 165 Elever fra vgs på arbeidspraksis 37 Lærlingplasser 33 Andre plasser 26 Arbeidstrening i regi av Drammen kommune BIA – plasser ( ansatte som pga helse har behov for å prøve annet arbeid) 15 Språkpraksisplasser 36 Arbeidstrening for unge 2 Arbeidstrening – eksterne aktører Ordinære kandidater fra NAV 77 IA plasser, NAV kandidater, Hospitering fra NAV 9 Fra attføringsbedrifter 1 Fra kriminalomsorg i frihet 3 Annet 8 SUM 412 Kommunen tar samfunnsansvar som arbeidsgiver kvalifiseres til arbeid i en av kommunens virksomheter

22 Mange er involvert i fattigdomsbekjempelse
Røde Kors Rustjeneste Frelses-armeen Barnevern NAV Departement (flere) Husbanken Kirkens bymisjon Boligtjenesten

23 Organisering av boligsosialt arbeid 2010
Koordinering – Boligtjenesten etablert i 2011 NAV Senter for Rusfore- bygging Introduksjonssenteret Senter for oppvekst DE KF Omsorgstil-takene Tjeneste-tildeling Bolig-tjenesten NAV Senter for Rusfore- bygging Introduksjonssenteret Senter for oppvekst DE KF Psykisk helse Tjeneste-tildeling

24 Arbeid med innv. flyktnigner
Sammen mot fattigdom ? Koordinator NAV Senter for Rusfore- bygging Arbeid med innv. flyktnigner Barnevern Frelsesarmeen Psykisk helse Røde kors Statlige virkemidler Kirkens bymisjon

25 Oppsummering - Forslag
Sammen mot fattigdom Det er nødvendig å forene kreftene i fattigdomsbekjempelsen. Koordinering av arbeid i kommune, stat og frivillig sektor kreves. Ny lokal organisering vil gi mer effekt av gjeldende ressurser Drammen ønsker å bruke samme modell som i kommunens boligsosiale arbeid og etablering av Boligtjenesten Drammen ønsker hjelp til finansiering av en koordinator i en utviklingsfase Forsøk mot fattigdom Prøve ut nye virkemidler og tiltak Eksempler: Gratis kjernetid, gratis norskopplæring, Leie til eie Fattigdomsprofil Igangsetting av et utviklingsprosjekt for å lage kommunenes fattigdomsprofil etter modell av ”Folkehelseprofil” Prosjektet kan testes ut i en eller flere kommuner. Drammen, med våre utfordringer, er særlig godt egnet til å delta Prosjektet må være et samarbeidsprosjekt mellom blant annet AV direktoratet, KS og de utvalgte kommunene Drammen anslår et finansieringsbehov på 1 million kroner første år til dette arbeidet.


Laste ned ppt "Fattigdomsutvikling i Drammen Bystyrekomite for helse- sosial og omsorg 3 september Åpning av Galterudhallen, 28.8.2013 04.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google